Samenvatting Leerboek inleiding letterkunde

-
284 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Leerboek inleiding letterkunde

 • 1 Blok 1 Middeleeuwen en rederijkers

 • Wat is het nut om literatuur te bestuderen die, zoals in dit boek, chronologisch gerepresenteerd wordt?

  Je kunt dan de ontwikkeling en verandering zien die de literatuur in de loop van de tijd heeft ondergaan.

  Alle teksten weerspiegelen namelijk hun tijd veranderingen:
  1. in  de samenleving;
  2. op religieus gebied;
  3. in het wereldbeeld,

  zijn daaraan af te lezen. Zo krijg je ook een beeld waarom er pp een bepaalde manier geschreven werd.     
 • Waarom worden er nauwelijks exacte  data gehanteerd, maar meer periodebepalingen bij het plaatsen van middeleeuwse  literatuur in een tijdvak?
  van de meeste middeleeuwse teksten is het onmogelijk om ze precies op een jaar te dateren. 
  In plaats daarvan lezen  we over stromingen en ontwikkelingen en leren we hoe die met behulp van teksten goed weergegeven en gekarakteriseerd kunnen worden. Zo kunnen we auteurs en literaire werken en verschijnselen in de juiste periode en de juiste eeuw plaatsen
 • Periode 600 jaar literatuur in NL+Vl =
  religieuze/theologische teksten + eenvoudige romans (volkstaal: berijmde verhalen), liefdesverhalen, heroische gedichten. Gevoel voor humor.
 • Welke 3 klassieke genres
  Proza, drama en poezie
 • 1.1 De middeleeuwen: wanneer was dat?

 • Wanneer begin Middeleeuwen volgens historici?
  rond 500 jaar na Christus: Keizer Constantijn had christendom tot staatsgodsdienst verklaard. Romeinse Rijk was vernietigd door Germaanse aanvallen
 • Wat zijn de middeleeuwen?
  De middeleeuwen is een benaming die 200 jaar geleden voor het eerst werd gegeven aan de periode tussen de klassieke oudheid en de moderne tijd.
  Historici plaatsen deze middeleeuwen vaak tussen 500 en 1500.
 • Wat is het ijkpunt voor het einde vd ME?
  rond 1500
 • Waarom laten historici de middeleeuwen in 500 beginnen?

  Er waren toen een paar gebeurtenissen die zorgden dat het politieke, religieuze,  economische en culturele klimaat volkomen veranderden. 


  a) keizer Constantijn verklaarde het Christendom tot staatsgodsdienst => dit leidde tot een      geloof in 1 god, in plaats van de eerdere veelgoderij. Dat geloofd drukte bovendien een          enorm stempel op de middeleeuwen

  b) de val het romeinse rijk => dit leidde tot de kopkomst van lokale culturen zoals de gallische en de germaanse cultuur, die zich niet hoefden te onderwerpen aan de zeden en gewoonten van de overheersers. 
 • Welke 3 belangrijke gebeurtenissen die invloed hebben op de ontwikkelingen van volkeren op het hele continent worden hiervoor genoemd?
  1/ uitvinding boekdrukkunst met lossen letters door Gutenberg (ca1452)
  2/ publicatie van de 95 stellingen van Maarten Luther (1517)
  3/  ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus (1492)
 • Waarom kan men de grenzen van de periode ‘middeleeuwen’ niet precies op bepaalde jaren vastleggen?
  De grenzen zijn niet precies vast te leggen omdat er steeds sprake is van bepaalde ontwikkelingen die niet op een jaar of een decennium dateerbaar zijn. Men kan niet zeggen dat in een bepaald jaar alles totaal veranderd is.
 • Wat waren de voordelen van de nwe boekdrukkunst ?
  Flexibiliteit (letters gecombineerd en hergebruikt), goedkoper, sneller. Resultaat meer boeken tegen lagere prijzen aan meer mensen verkocht.
 • Historici laten over het algemeen de middeleeuwen rond 1500 eindigen.  Welke 3 gebeurtenissen traden min of meer tegelijk op en hadden welke vérstrekkende gevolgen?
  Er waren toen een aantal gebeurtenissen die min of meer gelijktijdig optraden en zorgden voor een culturele 'aardverschuiving': 

  a) uitvinding van de boekdrukkunst met losse letters door Gutenberg in ca 1452. Dit leidde tot het sneller en goedkoper verschijnen van boeken, waardoor ideeën zich makkelijker konden verspreiden onder meer mensen.

  b) de publicatie van 95 stellingen van Maarten Luther in 1517. Deze kritiek op de katholieke kerk kon dankzij de boekdrukkunst in grote getale verspreid worden. Luthers revolutionaire ideeën over de vraag hoe het geloof zou moeten zijn vonden een groot publiek. Dit mondde uit in het ontstaan van een protestantse kerk/geloof naast de traditionele machtige katholieke kerk.

  c) de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus in 1492. Door deze ontdekking moesten de geleerden toegeven dat zij níet de grenzen van Gods schepping konden benoemen. Het hele wereldbeeld dat zij voorheen dachten te hebben, stond op zijn kop en moest aangepast worden.
 • Waar leidde de verpreiding van de revolutionaire ideeen van Maarten Luther toe?
  Dat leidde tot de splitsing van de kerk in een katholieke en een protestantse belijdenis
 • De historicus Jauss heeft het over "Alterität" als het gaat om het aangeven van een overgang in geschiedkundige perioden. Wat wordt met dit begrip bedoeld?
  Alterität (het anders-zijn) is het belangrijkste kenmerk van bepaalde periodes: men kan pas echt van een nieuw tijdperk spreken als het zozeer van het voorgaande verschilt dat het met het daarbij behorende instrumentarium van termen en definities niet meer adequaat beschreven kan worden.
 • Wat was het gevolg van de ontdekking van Amerika voor het wereldbeeld?
  Het wereldbeeld moest aangepast omdat ze erachter kwamen dat God nog meer had gemaakt dan alleen Europa, Azie en ontdekte kuststroken van Afrika. Er moesten dus ook mensen wonen in Amerika
 • Wat is het nut van het begrip Alterität?
  Dankzij dat begrip kan men over ontwikkelingen spreken die niet aan jaartallen gebonden zijn, maar die vooral als verschijnselen begrepen moeten worden die een bepaald tijdsgewricht plaatsvinden.
 • Wat is het belangrijkste argument voor de periodeafbakening  1500?
  De tijd na 1500 verschilde zoveel mbt wereldbeeld, cultuur, wetenschap en geloof dat ze eenvoudig niet meer MEs genoemd kon worden.
 • Hoe heet het begrip van historicus Jauss dat hij mbt periodeafbakening heeft ingevoerd en wat is de betekenis van het woord?
  Alteritat = 'anders zijn'
 • Hoe definieert Jauss Alteritat als belangrijkste kenmerk voor bepaalde periodes?
  men kan pas van nieuw tijdperk spreken wanneer het zozeer van het voorgaande verschilt dat het met bijbehorende instrumentaruim van termen en definities niet meer adequaat kan beschrijven.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is typisch voor de manier van schrijven van middeleeuwse wetenschappelijke literatuur?
alle kennis werd overgenomen uit boeken uit de oudheid, wat er toen geschreven werd werd als waar beschouwd.
Welke drie teksten van van Maerlant zijn zeer bekend?
Der naturen bloeme (ca 1270, vertaling op rijm van Latijnse De natura rerum), Spieghel historiael (ca 1285, wereldgeschiedenis naar Latijns voorbeeld Speculum historiale), Rijmbijbel (vertaald uit bewerking van originele Bijbeltekst)
Waar hechtte Maerlant veel waarde aan?
Dat alles wat hij schreef waar was en een moralistisch karakter had.
Welke genres schreef van Maerlant?
romans, gedichten, wetenschappelijke werken, theologische teksten of heiliglevens
Wie was de tweede belangrijke schrijver van Middelnederlandse literatuur?
Jacob van Maerlant in de 12e eeuw
De interesse in Veldekes aan beide kanten van de grens is verdeeld. Geef voorbeelden
NL = Servaeslegende (theologisch)
DE = Eneasroman (ridderroman)
In welke taal schreef hij zijn teksten?
In het Middelnederlands of het Middelhoogduits want zij werden in zowel het Nederlandse als het Duitse rijk gelezen. Zelf schreef hij wrschnlk in Limburgs dialect.
Wie wordt gezien als de eerste met naam bekende dichter van Nederlandse literaire teksten?
Heinric van Veldeke uit het Maas-Rijngebied. Hij was vermoedelijk van lage adel met een geestelijke opleiding. Hij schreef in opdracht van vorsten
Welk tekstje wordt gezien als het begin van de Nederlandse literatuur en waarom?
Hebban olla vogala nestas uit ong 11e eeuw omdat een duidelijke literaire romatische waarde heeft
Wat is een pennenproef of probatio pennae?
Een kort tekstje waarmee de schrijver uitprobeerde of de veer wel goed gespitst was en zuiver schreef