Samenvatting Leren en onderwijzen : over de theorie/praktijk van leren

-
ISBN-10 9001771270 ISBN-13 9789001771270
237 Flashcards en notities
23 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Leren en onderwijzen : over de theorie/praktijk van leren". De auteur(s) van het boek is/zijn Simon Ettekoven, Jan Hooiveld. Het ISBN van dit boek is 9789001771270 of 9001771270. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Leren en onderwijzen : over de theorie/praktijk van leren

 • 1.1 Bezint eer je begint

 • Wat is situationeel werken?

  Van te voren de situatie inschatten, om de regie over de situatie te verkrijgen of te behouden.

 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over de inhoud?

  Om in te kunnen schatten waar het over gaat, wat de zin ervan is, hoe omvangrijk de stof is, etc.

 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over leerlingen?

  Om in te kunnen schatten over welke leerlingen het gaat, wat zij al weten, hoe de werkhouding is, etc.

 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over de school?

  Omdat de school waar de leerkracht werkt mede een stempel drukt op hoe het onderwijs in de groepen eruit zou kunnen of moeten zien en hoe de leerkrachten en leerlingen zich gedragen.

 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over zichzelf?

  Omdat de leerkracht de bepalende factor is voor wat er wel en niet gebeurt in een groep.

 • 1.2 Oriëntatie op de inhoud

 • Op welke gronden kan de leerkracht keuzes maken betreffende aandacht en tijd per onderdeel? (4)

  1. Op basis van een analyse van de inhoud: wat is belangrijk?

  2. Op belevingswereld van de leerlingen als uitgangspunt: wat spreekt deze leerlingen aan?

  3. Vanuit voorkennis van de leerlingen: wat kunnen ze al en wat (nog) niet?

  4. Naar aanleiding van de actualiteit: wat speelt er nu in de wereld?

 • Wat verstaan we onder de kern van de leerstof?

  dat wat iedereen in de groep bij de afronding moet weten of kunnen, kort en bondig geformuleerd.

 • Wat ligt om de kern heen?

  Ondersteunende kennis die de kern wellicht verrijkt en aanvult maar die niet noodzakelijk gekend hoeven te worden om de kern overeind te houden.

 • Wat verstaan we onder bijzaken?

  Kennis die interessant is voor sommigen maar die niet gemist wordt zolang de kern goed beheerst wordt.

 • Wat kan een hulpmiddel zijn in het keuzeproces?

  kennis structureren en schematiseren met behulp van bepaalde criteria.

 • Met behulp van welke criteria kan kennis gestructureerd en geschematiseerd worden? (5)

  1. Tijdsvolgorde: in welke volgorde volgen gebeurtenissen elkaar op?

  2. Oorzaak en gevolg: hoe komt een gebeurtenis tot stand?

  3. Complexe samenhangen: verschillende oorzaken en gevolgen werken samen en beïnvloeden elkaar wederzijds.

  4. Verhouding tussen delen en geheel: wat is de opbouw?

  5. Vergelijkingen: Hoe verhoudt de stof zich tot elkaar?

 • Welke vragen zijn van belang als het gaat om het leren van een handeling? (2)

  1. Essentiële deelhandelingen: haal je pen tijdens de beweging niet van het papier, draag een veiligheidsbril, etc.

  2. De meest succesvolle volgorde van handelingen: wat doe je achtereenvolgens?

 • Welke drie werkwoorden typeren kennis?

  Onthouden, begrijpen en toepassen.

 • Wat wordt in competenties beschreven?

  de integratie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, die nodig zijn in complexe praktijksituaties.

 • Hoe wordt kennis verankerd?

  Door het eigen maken en het koppelen aan de persoonlijke kennis en ervaring.

 • Hoe worden vaardigheden eigen gemaakt?

  door het ontwikkelen van de typische eigen stijl van uitvoering op basis van een aantal sleutelhandelingen.

 • Wat wordt bedoeld met competent zijn?

  een handelingsbekwaamheid bezitten die gebruikmaakt van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten.

 • 1.3 Oriëntatie op de leerling

 • Wat wordt bedoeld met het kennen van de onderwijsbehoeften van elke leerling?

  weten wat de leerling inhoudelijk nodig heeft.

 • Welke elementen klinken in alle beschrijvingen van onderwijsbehoeften door? (3)

  1. Wat: de inhoud die de leerling  kan leren.

  2. Hoe: met welke manier van instructie en verwerken kan deze leerling dit het beste leren?

  3. De omgeving: de omstandigheden waarin de leerling het best kan leren.

 • Waarin verschillen leerlingen van elkaar? (6)

  1. Vorderingen

  2. Intelligentie

  3. Lichamelijke gezondheid

  4. Psychische gezondheid

  5. Lichamelijke ontwikkeling

  6. Sociale omgeving

 • Wat zijn de acht intelligenties van de meervoudige intelligentie, zoals beschreven is door Howard Gardner?

  1. Interpersoonlijk: leert gemakkelijk in contact met andere mensen.

  2. Intrapersoonlijk: leert vooral door innerlijke reflectie.

  3. Lichamelijk-motorisch: leert gemakkelijk door beweging, doen.

  4. Logisch mathematisch: redeneert logisch en denkt kritisch.

  5. Muzikaal-ritmisch: sterk ritmegevoel, rijmpjes, maakt een liedje.

  6. Natuurgericht: geboeid door natuur, verzamelt, ordent.

  7. Verbaal-linguïstisch: brengt ideeën onder woorden, argumenteert.

  8. Visueel-ruimtelijk: kan ontwerpen, denkt in beelden, tekent.

 • Wat zijn de twee manieren van differentiëren?

  1. Convergente differentiatie

  2. Divergente differentiatie

 • Wat houdt convergent differentiëren in?

  De kern van de inhoud is voor iedereen gelijk. De differentiatie zit in de verwerking en het tempo.

 • Wat houdt divergent differentiëren in?

  Hierbij zit de differentiatie in de doelen en het moment waarop die doelen worden bereikt. 

 • Welke verschillen herkennen we binnen groepen? (3)

  1. Subgroepen: vriendengroepen, samenwerkingsgroepen.

  2. Verschillen in onderling aanzien en waardering.

  3. Verschillende rollen binnen groepen.

 • Wat is de definitie van een goed pedagogisch klimaat?

  een omgeving waarbinnen leerlingen en docenten zich erkend voelen in aanwezigheid, capaciteit en persoonlijkheid.

 • Wat zijn de drie psychologische basisbehoeften?

  1. Relatie: dat het goed is dat je er bent, dat je erbij hoort.

  2. Competentie: dat je wat kunt.

  3. Autonomie: dat je jezelf mag zijn.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Benoem de vijf begrippen van leren.
1. Onthouden
2. Begrijpen
3. Toepassen
4. Integreren
5. Competentiegericht leren
Welke vier vragen stelde David Perkins op over kennis en vaardigheden?
1. Wat is het doel van deze kennis?
2. Kun je de kennis kort en bondig typeren?
3. Heb je eigen voorbeeld bij deze kennis?
4. Hoe kun je deze kennis gebruiken?
Welke 4 fases onderscheid Erikson? En welk tegenstelling of conflict hoort daar bij?
 1. Vroege kinderjaren (1-3 jaar): autonomie / twijfel
 2. Kinderjaren (3-5): initiatief / schuld
 3. Schooljaren (6-12): vlijt / minderwaardigheid
 4. Adolescentie (13-20): identiteit / rolverwarring
Wat is het centrale thema bij Erikson?
Identiteitsontwikkeling.
Welk morele stadium volgens Kohlberg wordt hier omschreven?En voor welke leeftijdscategorie ongeveer?De oordeelsvorming voltrekt zich niet rechtstreeks via het toepassen van regels, maar de achterliggende gedachte wordt belangrijk. Oordelen worden gebaseerd op het bewust toepassen van sociale en ethische principes.
Postconventionele stadium. 
Jongvolwassenen.
Welk morele stadium volgens Kohlberg wordt hier omschreven?En voor welke leeftijdscategorie ongeveer?Kinderen baseren hun morele oordelen voornamelijk op sociale afkeuring of instemming. Er wordt star omgegaan met het systeem van wetten en regels. Deze scheppen orde.Later wordt het erg belangrijk hoe leeftijdgenoten oordelen.
Conventionele stadium. 
Vanaf ongeveer 10 jaar, pubers, tot jongvolwassenen.
Welk morele stadium volgens Kohlberg wordt hier omschreven?En voor welke leeftijdscategorie ongeveer?Er is sprake van een primitief moreel besef. Het morele gedrag is gericht op het vermijden van straf of het verkrijgen van een beloning.
Preconventionele stadium. 
Kinderen tot ongeveer 10 jaar.
Kohlberg onderscheidde drie stadia in de morele ontwikkeling van een mens. Welke drie?
 1. Preconventioneel
 2. Conventioneel
 3. Postconventioneel moreel denken. 
In welke fase volgens Piaget kun je de volgende kenmerken plaatsen?1. Het kunnen ordenen, tellen en rekenen.2. Ontwikkeling van het ik, egocentrisme.
1. Concreet-operationele fase. 
2. Pre-operationele fase.
In welke fase volgens Piaget kun je de volgende kenmerken plaatsen?1. Verfijning van de motoriek.2. Ontwikkeling van het ruimtelijk denken.
1. Pre-operationele fase. 
2. Formeel-operationele fase.