Samenvatting leren loopbaan en burgerschap

-
105 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - leren loopbaan en burgerschap

 • 16 politieke besluitvorming

 • wat is "overheid"
  een verzameling van een groepen die we hebben uitgekozen om het land te besturen.
 • wat is "besturen"
  ‘Besturen’ betekent: leiding geven. In het woord besturen zie je ‘sturen’. De overheid stuurt de gang van zaken op zo’n manier dat problemen aangepakt en opgelost kunnen worden.
 • wat zijn "politieke besluiten"
  We noemen het werk van de overheid vaak de ‘politiek’. De besluiten die de overheid neemt,  zijn dus politieke besluiten.
 • er zijn overheden op 4 verschillende niveau's noem deze:
  • De gemeentelijke overheid neemt besluiten die de gemeente aangaan.
  • De provinciale overheid neemt besluiten die een provincie aangaan.
  • De nationale overheid neemt besluiten die het hele land aangaan.
  • En sinds een halve eeuw werken de Europese landen steeds meer samen. Daarom is er nu ook een Europese overheid. Die neemt besluiten die meer landen in Europa tegelijk aangaan
 • wat is Decentralisatie

  Decentralisatie betekent dat besluiten zo dicht mogelijk bij de mensen die ermee te maken hebben, worden genomen. Als een besluit gemeentelijk genomen kan worden, gebeurt dat. Decentralisatie zorgt ervoor dat het bestuur dicht bij de burger staat.
 • noem de 5 stappen bij politieke besluitvorming

  • signalering van problemen
  • analyse van het probleem en oplossingen bedenken
  • bespreken, beoordeling en verbeterpunten aandragen
  • besluit 
  • uitvoering van het besluit
 • wat is de taak van de burgemeester?
  de burgemeester is de leider van het gemeentelijk bestuur.
 • wat is de taak van de commissaris van de koning?
  de commissaris van de koning is de leider van het provinciale bestuur
 • wat is de taak van de minister president
  de minister president is de leider van het nationale bestuur
 • wie ontwikkelen de voorstellen op gemeentelijk niveau
  dat doen de wethouders
 • wie ontwikkelen de voorstellen op provinciaal niveau?
  dat doen de gedeputeerde staten.
 • wie ontwikkelen de voorstellen op landelijk niveau?
  dat doen de ministers
 • wat doet de gemeenteraad?
  ze controleren de voorstellen en nemen ze dan aan of wijzen ze af.
 • wat doen de provinciale staten
  controleren de voorstellen en nemen ze aan of wijzen ze af
 • wat doet het parlement: de 2e en 1e kamer?
  controleren de voorstellen en nemen ze aan of wijzen ze af
 • wat zijn de zaken die binnen de gemeente geregeld moeten worden:
  • Woningen bouwen. De gemeente moet zorgen dat alle inwoners woonruimte hebben.
  • Verdeling van de ruimte. De gemeente beslist waar nieuwe woonwijken komen. Ze beslist ook welke stukken land groen blijven. Daar maakt ze plannen over. Zulke plannen noemen we be- stemmingsplannen. In het bestemmingsplan staat ook wat er met de grond mag gebeuren, ook als die grond eigendom is van een inwoner. Het bestemmingsplan bepaalt of je een schuurtje of een schutting in je tuin mag plaatsen. Het is dus een belangrijk document voor alle inwoners.
  • Verkeer. De gemeente moet zorgen dat de verkeerssituatie veilig en effectief is. Ze legt fietspaden en wegen aan, fietstunnels, woonerven en dergelijke.
  • Milieu. De gemeente kan bedrijven die vervuiling veroorzaken dwingen om uit woonwijken te vertrekken.
  • Onderwijs. De gemeente houdt toezicht op het openbaar onderwijs in de gemeente. Ze moet bijvoorbeeld zorgen voor goede schoolgebouwen. Ze heeft een leerplichtambtenaar in dienst die controleert of alle leerlingen ook werkelijk naar school gaan. Spijbelaars worden aangepakt.
  • Sport, recreatie en welzijn. De gemeente moet zorgen voor goede voorzieningen. Voorheen was dit anders. De landelijke overheid gaf subsidie aan sportverenigingen of andere plaatselijke instellingen op dit gebied. Nu heeft de gemeente meer invloed.
 • wat is het college van B&W en wat doen ze?
  het college van B&W zijn de burgemeester en de wethouders. Zij leiden samen de gemeente.
 • wat is de functie van de burgemeester in de gemeenteraad?
  de burgemeester is de voorzitter maar mag niet meestemmen
 • wat is een raadscommissie?
  binnen de raad worden de taken verdeeld. mensen met een specifieke deskundigheid worden in deze commissies verdeeld.
 • wat is een inspraakronde
  in de fase waarin het voorstel door de raad wordt beoordeeld mogen burgers tijdens deze inspraakronde zeggen wat ze van het voorstel vinden.
 • hoe komt de gemeente aan haar inkomsten?
  90% overheidsgeld.
  onroerend zaak belasting
  honden belasting
  parkeergeld
  boetes
 • noem de zaken die provinciaal geregeld worden
  provinciale wegen en fietspaden. Dat zijn wegen en fietspaden die buiten de gemeente liggen
  • regionale voorzieningen zoals ziekenhuizen;
  • economie: de provincie stimuleert dat industrieën en bedrijven zich graag in deze provincie vestigen;
  • de ruimte. De provincie maakt een streekplan waarin staat waar bijvoorbeeld industrie mag komen. De gemeentelijke bestemmingsplannen moeten passen bij het provinciale streek- plan;
  • criminaliteit: de provincie ontwikkelt samen met de gemeenten plannen om de criminaliteit te bestrijden;
  • landbouw en veeteelt: als het nodig is, neemt de provincie maatregelen. Zo werkt de pro- vincie Drenthe aan de bestrijding van het Jakobskruiskruid. Dat is een giftig onkruid dat in veevoer terecht kan komen;
  • milieu: de provincie stimuleert vernieuwing die goed is voor het milieu. Zo ondersteunt de provincie Flevoland de zogenoemde energieteelt. Dit betekent dat de boeren planten telen die het milieuvriendelijke biogas opleveren.
 • wie stellen het beleid in grote hoofdlijnen voor de provincie vast?
  de provinciale staten
 • hoe komt de provincie aan zijn haar inkomsten
  groot gedeelte is geld van de overheid
  een gedeelte van de motorrijtuigbelasting
  subsidies van het rijk
 • wat zijn de zaken van het landelijk bestuurd
  • de grootte van het leger, of de vraag of er een nieuwe straaljager wordt aangeschaft;
  • het onderwijs. De landelijke overheid stelt eisen waar het onderwijs aan moet voldoen. Dat doet ze uiteraard in overleg met de opleidingen en alle betrokkenen;
  • de volksgezondheid. Dit gaat niet alleen over ziekten en de bestrijding daarvan. Ook sport draagt bij aan de volksgezondheid. Ook de kwaliteit van het drinkwater en het oppervlakte- water zijn factoren die met onze gezondheid te maken hebben;
  • kwesties die invloed hebben op onze economie. We hebben een vrije economie maar de overheid ondersteunt. Ze geeft subsidies en stimuleert een situatie die voor bedrijven gunstig is. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een wegennet dat bedrijven helpt om hun goederen snel te vervoeren.
 • wat is de taak van een staatssecretaris
  ondersteunen van een minister
 • wat is het verschil tussen de eerste en tweede kamer
  op het moment dat de tweede kamer het voorstel door laat gaan naar de eerste kamer kan het niet meer worden gewijzigd.
 • hoe komt de landelijke overheid aan geld?
  • inkomstenbelasting. Iedereen in Nederland die een inkomen heeft, betaalt een deel terug aan de gemeenschap in de vorm van inkomstenbelasting;
  • belastingen op goederen en diensten. Als je een broek koopt, is daar 21% BTW op geheven. Op goederen die fundamenteel zijn voor ons overleven, zoals levensmiddelen, wordt een lager tarief geheven. Bijvoorbeeld op brood zit maar 6% BTW. Andere goederen worden juist zwaarder belast. Bijvoorbeeld op brandstoffen zoals benzine en diesel wordt naast de BTW ook nog zogenoemde ‘accijns’ geheven;
  • belasting op erfenissen. Een deel van elke erfenis is belastingvrij maar alles wat boven een bepaald bedrag uitkomt, wordt belast. Dit is de zogenoemde ‘belasting op nalatenschappen’, ook wel ‘successierecht’ genoemd. Overigens is dit geen recht maar een plicht!
 • hoe noemen we de overheid op Europees niveau?
  de Europese unie
 • uit  welke 27 lidstaten bestaat de EU
  België Bulgarije Cyprus Denemarken Duitsland Estland Finland
  Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland Italië Letland Litouwen
  Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Polen Portugal Roemenië
  Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zweden
 • wat zijn Europese zaken
  • milieuproblemen. Veel milieuproblemen hebben een grensoverschrijdend effect. Als er wordt vastgesteld, hoeveel chemisch afval er toegestaan is in rivieren, dan heeft dat invloed op elk land waar die rivier doorheen stroomt;
  • subsidies. Als een land subsidie geeft aan bijvoorbeeld de landbouw, dan worden de landbouwproducten in dat land goedkoper. De andere landen kunnen daar niet tegenop concurreren. Daarom worden dergelijke subsidies Europees vastgesteld;
  • drugstoerisme. Als een land erg tolerant is tegenover drugs, trekt dat drugsgebruikers aan. Dat noemen we drugstoerisme. Alle landen binnen de Europese Unie moeten ongeveer dezelfde wetgeving hanteren om dergelijke stromen drugstoerisme tegen te gaan.
 • noem de 6 bestuursorganen van de EU

  • de Europese Raad
  • de Europese Commissie
  • Raad van de Europese Unie
  • het Europees Parlement
  • het Europese Hof van Justitie
  • de Europese Monetaire Uni
 • wat doet de Europese raad?
  De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van alle lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie. De Raad komt minimaal twee en maximaal vier keer per jaar bij el- kaar. Ze bepaalt de onderwerpen waar de Europese Commissie voorstellen voor moet gaan bedenken. De Europese Raad stelt dus de algemene beleidslijnen vast.
 • wat doet de Europese commissie
  De Europese Commissie bestaat uit één persoon per lidstaat. De commissie doet op basis van de uitgezette lijnen voorstellen. Ook let ze op de naleving van de regels en signaleert knelpunten. De commissie kan landen, bedrijven of overheden die de regels niet naleven, aanklagen bij het Europese Hof van Justitie.
 • wat doet de raad van de Europese unie
  Raad van de Europese Unie ofwel kortweg ‘de Raad’. Als de Raad bijeenkomt, is er van elk deelnemend land een minister aanwezig. Welke mi- nister komt, hangt af van het onderwerp dat besproken wordt. De Raad werkt samen met het Europees parlement, ze neemt voorstellen aan of wijst ze af.
 • wat doet het Europees parlement
  Het Europees Parlement functioneert in principe net zoals de landelijke parlementen: ze neemt voorstellen aan, die door de commissie zijn bedacht, of wijst ze af. Dat doet ze sa- men met de Raad van de Europese Unie. Als een voorstel wordt aangenomen, heet het niet een wet maar een ‘richtlijn’ of een ‘verordening’. Het Europees Parlement keurt ook samen met de Raad elk jaar de begroting goed of af.  De leden van het Europees Parlement zijn net zoals bij de lagere overheden verdeeld naar de politieke partij waar ze bij horen.
 • wat doet het Europese hof van justitie
  Het Europese Hof van Justitie is samengesteld uit rechters uit verschillende landen. Het baseert zich op de nieuwe Europese wetten en doet uitspraken in conflicten of bij overtredingen, meestal op het gebied van economie.
 • wat doet de Europese monetaire unie
  De Europese Monetaire Unie heeft de invoering van de euro in 2002 verzorgd. Maar de Europese Monetaire Unie is ook nu nog belangrijk: ze controleert de begrotingen van de verschillende landen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

wat is "overheid"
1
wat is "besturen"
1
wat zijn "politieke besluiten"
1
er zijn overheden op 4 verschillende niveau's noem deze:
1
Pagina 1 van 27