Samenvatting Levenslooppsychologie

-
ISBN-10 9462364141 ISBN-13 9789462364141
514 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Levenslooppsychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn P L J M Rögels. Het ISBN van dit boek is 9789462364141 of 9462364141. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Levenslooppsychologie

 • 1.2 Alledaagse en wetenschappelijke kennis over de levensloop

 • Wat wordt weerspiegeld als we onbewust opvattingen ontwikkelen over menselijke ontwikkeling en wat betekend het?
  Common sense = algemene opvattingen, inzichten en meningen binnen een bepaalde leefgemeenschap
 • Wat leid vaak tot stereotypering, negatieve beeldvorming en leeftijdsdiscriminatie (door te weinig wetenschappelijke kennis)
  Inaccurate/onnauwkeurige opvattingen
 • 1.3 Ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie

 • Waarbij staat de ontwikkelingen van kinderen en jeugdigen centraal en wordt er gekeken naar welke leeftijdsgebonden veranderingen op treden bij het individu. (stelselmatige structurele veranderingen) waarbij de nadruk wordt gelegd op de biologische processen?
  Ontwikkelingspsychologie
 • Wanneer zijn we door ontwikkelingspsychologisch onderzoek veel te weten gekomen over de ontwikkelingsverloop van verschillende menselijke functies.
  20e eeuw
 • Waarbij vraagt men zich af hoe de verschillende sociale, culturele en historische invloeden de ontwikkeling, de levensgeschiedenis van een bepaald individu kleuren en richting geven
  Levenslooppsychologie
 • Wat verstaat men onder stelselmatige structurele veranderingen gebonden aan bepaalde chronologische leeftijd gekenmerkt door een progressief verloop. Verandering wordt gezien als differentiaties van verschillende functies die leiden tot een beter, kwalitatief hoger niveau van functioneren
  Ontwikkeling
 • Welk 2 soort onderzoekers worden gevraagd voor samenwerking bij het multidisciplinaire karakter (life span development science)
  1. Life span psychologen (richten zich op individueel ontwikkelingsproces)
  2. Life course sociologen (richten zich op overgangen van sociale rollen zoals; werkcollega's, bestuurders en echtgenoten)
 • 1.4.1 Wat is menselijke ontwikkeling volgens de common sense?

 • Kwantitatieve (in aantal) toename en afname waarbij de richting van de verandering zich na de middelbare leeftijd drastisch wijzigt (trapmodel)
  Opvatting 1 over menselijke ontwikkeling
 • Gedurende de hele levensloop is er sprake van continu leeftijd afhankelijke kwalitatieve veranderingen die tijdens de laatste levensfase leiden tot een verregaande kwalitatieve omslag die het oorspronkelijke lichaam vervangt voor een nieuw lichaam. (dood is geen eindpunt maar het begin vaneen nieuw leven --> reïncarnatiegedachtes)
  Opvatting 2 over menselijke ontwikkeling
 • 1.4.2 Wat is menselijke ontwikkeling volgens de psychologie?

 • Welke theorie reflecteert een specifiek mens en/of wereldbeeld? (wanneer zo'n theorie binnen een discipline algemeen aanvaard word spreekt men van een 'paradigma')
  Metatheorie
 • Welk model staat voor het basismetafoor: de mens als machine of motor. Waarbij de mens staat voor een passieve (niet zelfwerkende) robot die afhankelijk is van de input uit zijn omgeving en door de omgeving wordt aangestuurd en gevoed. oorzaak-gevolgrelaties mee worden opgespoord dmv. Objectief wetenschappelijk onderzoek. Waarop o.a de leertheorie van skinner is gebaseerd
  Het atomistisch-mechanistisch model
 • Welke model staat voor het basismetafoor: de mens als rijpend zaad wat staat voor een groeiend organisme op weg naar volwassenheid. Waar uitgegaan wordt van actieve rijping en een doelgericht proces en waar gedrag en psychische functies worden gezien als een geheel. Waarop o.a. De theorie van piaget, de psychoanalyse van Freud en de theorie van Erikson gebaseerd zijn
  Het holistisch-organismische model
 • Welk model staat voor het basismetafoor de mens in zijn context. De context waarin zich iets bevindt, bepaalt de betekenis. Waar de mens wordt bepaald door de omgeving en de tijd waar hij in leeft. Waarop o.a. De theorie van vygotsky  en de ecologische theorie van Bronfenbrenner gebaseerd zijn
  Het contextualistische model
 • Welk model is een synthese (samenvoeging) van het organismische en contextualistische model. Waarbij de mens, het organisme wordt gezien als een open systeem dat voortdurend en veelvoudig interacteert (deelnemen) met andere systemen. Waar onder andere de hedendaagse theorieën over het functioneren van het brein , de ontwikkeling van sociaal begrip en de ontwikkeling van emoties en het bewustzijn op gebaseerd zijn.
  Het relationistische model
 • In welk model is een kwantitatieve toenamen van verschillende capaciteiten en vaardigheden te zien en wordt o.a. gebruikt bij de klassieke leertheorie
  Het Groeimodel
 • In welk model wordt ontwikkelingspsychologie als een stapsgewijs proces waarbij de stappen leiden tot kwalitatieve veranderingen. Terug te vinden in de stadia theorie van Piaget en Erikson
  Het stadiummodel of het laddermodel
 • Model waarop volwassen leeftijd een stragnatie van ontwikkeling voorzien wordt, eventueel als gevolg door snelle aftakeling
  Het stragnatiemodel en trapezium model
 • Welk model vertolkt dat aanvankelijke simpele, globale gedragspatronen in de loop van de ontwikkeling steeds worden verfijnd en gespecialiseerd. Denk hierbij aan de theorieën over taalontwikkeling en motorische ontwikkeling.
  Het differentiatiemodel
 • In welk vertakkingsmodel wordt ontwikkeling gezien als resultante (gevolg of resultaten van meerdere oorzaken in zelfde categorie) van biologische, sociale en persoonlijke factoren. Levensloop kenmerkt zich door grote interindividuele (van mens tot mens verschillend)  variatie op een open einde
  Het levensloopmodel
 • Welk niet-lineair dynamisch systeem trekt voortdurend een nieuw draad waardoor nieuwe complexe, verstevigingen en verfijningen met als gevolg dat ouder verbindingen verloren gaan.
  het Webmodel
 • Welke 7 theorieën zijn enkele belangrijke theorieën binnen de ontwikkelingspsychologie
  1. De hechtingstheorie van Bowbly
  2. Taalontwikkelingstheorie van Chomsky
  3. Cognitieve ontwikkeling theorie van Piaget
  4. De bio-ecologische theorie van Bronfenbrenner
  5. Sociaalpsychologische ontwikkelingstheorie van Erikson
  6. Morele ontwikkeling theorie van Kohlberg 
  7. Theorie van Vygotsky
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn indirecte invloeden?
Financiële ondersteuning
Wat is vervangend of pleeggrootouderschap?
Ouders zijn niet in staat om kinderen op te voeden (door verslaving of problematiek) kind wordt volledig opgevoed door de grootouders
Wat is gedeeld ouderschap (coparanting) ?
Ouders en grootouders wonen bij elkaar in huis en delen de opvoeding
Wat is tijdelijk ouderschap?
Kinderen worden 1 of meer dagen per week door de grootouders opgevoed.
Welke 3 soorten surrogaatouderschap kan je onderscheiden?
1. Tijdelijke ouderschap
2. Gedeeld ouderschap (coparenting)
3. Vervangend of pleeggrootouderschap (custodial parents)
Wat is directe invloed ?
Rechtstreeks contacten met kinderen zoals: spelen met kleinkinderen, gesprekken voeren, kado's geven
Hoe heeft geografische afstand tussen grootouder en kleinkind?
Als grootouders dichterbij wonen, zien ze de kleinkinderen vaker
Hoe heeft acculturatie invloed op grootouderschap?
Allochtoon grootouders met in Nederland geboren kinderen zullen te maken krijgen met veranderingen in perceptie van kinderen en klein kinderen.
Hoe heeft de relatie tussen grootouders en ouders invloed op grootouderschap?
De relatie tussen ouders en grootouders bepalen hoe vaak en of de kleinkinderen de grootouders elkaar zien
Hoe heeft de sekse van de ouder invloed op grootouderschap?
Grootouders van moeders kant zijn vaker bereid op te passen dan van vaders kant