Samenvatting Loonheffingen

-
ISBN-10 9013067913 ISBN-13 9789013067910
105 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Loonheffingen". De auteur(s) van het boek is/zijn D V E M van der Wiel Rammeloo m m v Th J M van Schendel, H C Verploegh. Het ISBN van dit boek is 9789013067910 of 9013067913. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Loonheffingen

 • 8.1 Het begrip 'loon'

 • Wat is van belang voor het onderscheid tussen een tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking?
  Het onderscheid is van belang voor de arbeidskorting, de toe te passen loonbelastingtabel en voor de werknemersverzekeringen (loon uit vroegere dienstbetrekking is geen premieloon voor die verzekeringen)
 • Wat is de bron van loon? De Arbeid of de dienstbetrekking?
  De dienstbetrekking is de bron van loon.
  Er zijn voordelen die de werknemer geniet door toedoen van zijn dienstbetrekking en niet (zozeer) dankzij de arbeid die hij verricht in dienstverband.
 • Wat is het vereiste verband tussen de voordelen die de werknemer geniet en de dienstbetrekking die hij vervult?
  Alle voordelen die (rekening houdende met de maatschappelijke opvattingen) zakelijk aan de dienstbetrekking kunnen worden toegerekend is loon en houdt dus verband met de dienstbetrekking.
  De voordelen die tot de persoonlijke sfeer van de belastingplicht behoren zijn geen loon (denk aan giften van derden tijdens een afscheidsreceptie, fruitmand, rouwkrans)
 • 8.2 Schadevergoedingen bij een ongeval of ontslag

 • De schadevergoeding aan slachtoffers van verkeersongevallen, komt niet toe aan een werknemer, die in een bepaalde dienstbetrekking staat, maar aan de weggebruiker. Zij ligt daarom buiten de loonsfeer.
  Maar als de uitkering strekt ter vervanging van gederfde looninkomsten, wordt zij door de werkgever als zodanig genoten en is de uitkering wel loon.
 • Ontslagvergoeding via ontbinding via de kantonrechter vanwege gewichtige redenen is loon.
  De vergoeding tot betering in eer en goede naam houdt daarentegen mogelijk niet voldoende verband met de dienstbetrekking (denk aan de werknemers wiens naam niet in zijn vakkring, maar in prive beschadigd is) en vormt dan geen loon.
 • 8.3 Bewustheid van bevoordeling? Inhoudingsplicht

 • Welke voordelen behoren niet tot het loon?
  Voordelen die niet door de werkgever zijn verstrekt, maar die de werknemer kon behalen omdat zijn dienstbetrekking hem daartoe in staat stelde.
  (resultaat uit overige werkzaamheden in de IB, geen inhoudingsplicht werkgever)
 • Geldt het bewustheidvereiste voor de werknemer?
  Nee, dat geldt niet voor de werknemer: ook al weet hij niet dat hem een voordeel is toegekomen, toch kan door hem loon zijn genoten.
 • Welk loon heeft de wetgever bedoeld, als hij spreekt van het aan loonbelasting onderworpen loon?
  Slechts het loon dat de werkgever kent of behoort te kennen.
  Hij hoeft met het loon dat de werknemer van derden geniet bij het berekenen van de loonbelasting alleen rekening te houden ingeval de wettelijke bepalingen hem daartoe de opdracht geven.
 • Wanneer moeten tipgelden en dergelijke als loon worden aangemerkt?
  Als de tipgeldbetaler niet aannemelijk kan maken dat de tipgelden geen loonbetalingen zijn. Dit aannemelijk maken kan hij doen mbv een betrouwbare boekhouding, een consistente verklaring omtrent zijn gedrag en wellicht een getuigenverklaring. Als het bewijs niet voldoende is, dan worden de tipgelden als loon aangemerkt.
 • 8.4 Loon en beloning

 • Benoem het loonbegrip uit het arbeidsovereenkomstenrecht?
  De door de werkgever aan de werknemer verschuldigde contraprestatie voor de bedongen arbeid = beloning
 • Noem enkele verschillen tussen beloning en fiscaal loon?
  • Onverschuldigde betalingen zijn geen beloning. Zij behoren wel tot het fiscale loon.
  • Een beloning wordt ontvangen van de werkgever. Fiscaal loon kan afkomstig zijn van derden die geen inhoudingsplicht dragen (bijv. fooi)
  • Betalingen die geen contraprestatie voor de arbeid vormen, zijn geen beloning (schadevergoeding/kostenvergoeding). Deze vergoedingen behoren wel tot het fiscale loon.
  • De beloning omvat geen pensioen. Pensioen is wel fiscaal loon.
  • Uitkeringen ingevolgde de ZW, WW, WAO etc. zijn geen beloning, maar wel fiscaal loon.
 • Wanneer een persoon in gezagsverhouding arbeid verricht tegen een prestatie die geen beloning is maar neerkomt op een kostenvergoeding, dan is hij geen werknemer.
 • 8.5 Negatief loon

 • Noem een aantal voorbeelden van negatief loon?
  • terugbetaling aan de werkgever van te veel ontvangen loon.
  • aan de werknemer opgelegde boetes wegens te laat komen.
  • schadeloosstelling van de werknemer bij voortijdige dienstbeeindiging.
 • Vereist is voor negatief loon van de directeur/enig aandeelhouder dat de (terug) betaling voortvloeit uit een wettelijke verplichting dan wel valt terug te voeren op een beding dat deel uitmaakt van de overeenkomst tussen de directeur en de vennootschap op grond waarvan het voordeel is genoten.
 • Noem 2 manieren waarop de werkgever teveel betaald loon terugvordert?
  1. De werkgever verrekent zelf het te veel genoten brutoloon met later betaalbaar te stellen loon (werknemer ontvangt maand later minder loon en betaald dan dus ook minder loonbelasting)
  2. De werknemer betaald het nettobedrag terug aan de werkgever. Werkgever dient daarna correctiebericht in bij de Belastingdienst.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.