Samenvatting Maatschappijwetenschappen massamedia

-
ISBN-10 9086741053 ISBN-13 9789086741052
469 Flashcards en notities
77 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Maatschappijwetenschappen massamedia". De auteur(s) van het boek is/zijn Jasper van den Broeke & Marlies Hagers Co Theo Schuurman, Bas Schuijt & Theo Rijpkema. Het ISBN van dit boek is 9789086741052 of 9086741053. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Maatschappijwetenschappen massamedia

 • 1 wat zijn massamedia

 • Wat is de definitie van communicatie?
 • Wat bedoelt men met de massamedia?
  Massamedia worden gebruikt om informatio over te brengen aan een groot publiek
 • Wat zijn de 5 kenmerken van communicatie?
  • boodschap: inhoudelijke informatie die wordt overgebracht
  • zender: start communicatieproces door versturen boodschap
  • medium: technische middel waarmee boodschap wordt overgedragen
  • ontvanger: bij wie de boodschap (on)bedoeld aankomt
  • feedback: reactie die ontvanger geeft op boodschap (wordt nieuw proces)
 • Bij een boodschap is er vervorming door interpretatie afhankelijk van het referentiekader (=geheel aan normen, waarden, ervaring, etc. v/e bepaalde ontvanger). Een boodschap kan voor verschillende mensen verschillende betekenissen hebben. Als iemadn een boodschap anders interpreteert, spreken we van ruis (= verstoring / misvorming v/h communicatieproces)
 • Noem de 4 verschillende soorten communicatie tegenover elkaar
  • interpersoonlijke VS massacommunicatie
  • eenzijdige VS meerzijdige communicatie
  • verbaal VS nonverbaal 
  • direct VS indirecht
 • Geef de definitie van massamedia en geef daarna aan hoe we de media onderscheiden
  Massamedia = alle middelen die massacommunicatie mogelijk maken
  • gedrukte: pers (dag/weekbladen, tijdschriften)
  • audiovisuele: omroep (televisie, radio)
  • digitale: communicatie-infrastructuur (internet, weblogs, sociale media) 
 • Functies van de massamedia
  Communicatiefunctie: massamedia breiden mogelijkheden uit om boodschappen tussen mensen uit te wisselen
  Informatiefunctie: informatie kan worden vastgelegd, vermenigvuldigd en verspreid; subfuncties:
  • opiniërende functie: commentaar helpt bij eigen meningvorming
  • spreekbuisfunctie: platvorm voor publieke debat, want media laten opvattingen horen
  • onderzoeksfunctie: onderzoek doen naar politiek kwesties
  • controle/waakhondfunctie: controleren functioneren overheid / publieke organisaties
  • agendafunctie: media zorgen ervoor dat maatschappelijke problemen op de politieke agenda komen

  Socialisatiefunctie: proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving/groep aanleert
  Verbindende functie: bevordert sociale cohesie (onderlinge verbondenheid tussen mensen binnen een samenleving)
  • sociale functie: verbinding met andere mensen (samen tv kijken)
  • expressie functie: jezelf uitdrukken via sociale media

  Amuserende/recreatieve functie: amusementprogramma's  voor vrijetijdsbsteding
  - infotainment = combi van amusement en informatie
  - entertainment-education = combi van amusement en educatie
  Economische functie: genereren werkgelegenheid; advertenties van bedrijven
 • 1.1 Het communicatieproces

 • wat zijn de 5 basiselementen in het communicatieproces?

  boodschap, zender, medium, ontvanger, feedback

 • Wat is communicatie?
  Het proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de relaties die zij met elkaar hebben vorm en inhoud geven.
 • wat is communicatie
  communicatie is het proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de relaties die zij met elkaar hebben vormgeven
 • Wat is de definitie van communicatie?
  Het proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap (informatie) overbrengt aan een ontvanger waarbij mensen de relaties die zij met elkaar hebben vorm en inhoud geven.
 • benoem de kenmerken van communicatie en leg ze in het kort uit
  - boodschap: inhoudelijke informatien, zoals feiten, beelden, gedachten, plannen, gevoelens
  - zender: kan een persoon zijn, een organisatie, of een bedrijf
  - medium: technische middel waarmee de boodschap wordt overgedragen
  - ontvanger: bij wie de boodschap bedoeld of onbedoeld aankomt
  - feedback: reactie die de ontvanger geeft op de boodschap
 • wat is het doel van communicatie?

  dat de ontvanger precies begrijpt wat de zender wil overbrengen

 • Wat zijn de 5 kenmerken van communicatie?
  1. Boodschap is inhoudelijke informatie die wordt overgebracht.
  2. De zender start het communicatieproces.
  3. Het medium is het technische middel waarmee het wordt overgedragen.
  4. De ontvanger is degene bij wie de boodschap bedoeld of onbedoeld aankomt.
  5. De feedback is de reactie die de ontvanger geeft op de boodschap.
 • wat zijn de 5 basiselementen die kenmerkend zijn voor communicatie
  1. een boodschap
  2. een zender
  3. een medium
  4. een ontvanger
  5. de feedback 
 • Wat zijn de vijf basiselementen van communicatie?
  1. Boodschap: de inhoudelijke informatie
  2. Zender: verstuurt de boodschap
  3. Medium: het technische middel waarmee de boodschap wordt overgedragen
  4. Ontvanger: bij wie de boodschap aankomt
  5. Feedback: reactie op de boodschap
 • leg uit wat referentiekader inhoudt
  referentiekader is de verzameling van al je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen
 • waarom is er sprake van vervorming?

  de zender en ontvanger interpreteren de inhoud verschillend

 • Wat is je referentiekader?
  De verzameling van als je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen.
 • wat is een boodschap in het communicatieproces
  een boodschap is de inhoudelijke informatie die je overbrengt.

  bijvoorbeeld feiten tijdens een presentatie, plannen die je voorstelt om met iemand af te spreken, gevoelens die je laat merken wanneer je boos bent
 • Wat is het referentiekader?
  De verzameling van al je persoonlijke normen, waarden, standpunten, kennis en ervaringen.
 • benoem de soorten communicatie en leg ze in het kort uit
  - directe tegenover indirecte communicatie:
  bij directe communicatie is er sprake van persoonlijk contact tussen zender en ontvanger. Indirecte communicatie gaat altijd via een technisch hulpmiddel (medium)
  - eenzijdig tegenover meerzijdig communicatie:
  bij eenzijdige communicatie gaat het om eenrichtingsverkeer, zoals bij radio, tv, kranten en films. als communicatie meerzijdig is zijn de deelnemers wel afwisselend zender en ontvanger
  - verbale tegenover non-verbale communicatie:
  bij verbale communicatie wordt er gesproken of geschreven. non-verbale communicatie is alle communicatie waarbij men geen woorden gebruikt, bijvoorbeeld symboliek
  - interpersoonlijke communicatie tegenover massacommunicatie:
  interpersoonlijke communicatie is directe, meerzijdige verbale/non-verbale communicatie tussen twee mensen of een kleine groep mensen. massacommunicatie is gericht op een groot en grotendeels onbekend publiek; deze vorm kan verbaal of non-verbaal zijn.
 • communicatie

  het proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de relaties die zij met elkaar hebben vorm en inhoud geven

 • wat doet de zender in het communicatieproces
  de zender start het communicatieproces door een boodschap te versturen.

  de zender kan een persoon zijn, een organisatie of een bedrijf
 • Wat is ruis?
  Verstoring of misvorming van het communicatieproces.
 • referentiekader

  de verzameling van al je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen

 • Welke soorten communicatie bestaan er?
  Massa/interpersoonlijk
  Verbaal/non-verbaal
  Direct/indirect
  eenzijdig/meerzijdig
 • wat doet een medium in het communicatieproces
  een medium is het (technische) hulpmiddel waarmee de boodschap wordt overgedragen. 

  bijvoorbeeld een telefoon of het internet, maar ook een brief
 • Wat zijn vormen van ruis veroorzaakt door de zender?
  • Propaganda: eenzijdige informatie met als doel de ontvanger te beïnvloeden.
  • Manipulatie: het vervormen van nieuws door het opzettelijk weglaten of verdraaien van feiten.
  • Indoctrinatie: het systematisch opdringen van opvattingen door meningen als feiten te presenteren.
 • welke soorten communicatie zijn er?

  eenzijdig/meerzijdig, verbaal/non-verbaal, interpersoonlijk/massacommunicatie

 • wat is de rol van de ontvanger in het communicatieproces
  de ontvanger is degene bij wie de boodschap die de zender heeft gestuurd, bedoeld of onbedoeld aankomt. 

  de ontvanger kan een persoon zijn, maar ook een groep of een massa mensen
 • Wat zijn soorten van communicatie?
  • Direct: persoonlijk contact tussen zender en ontvanger
  • Indirect: gaat via een medium
  • Eenzijdig: gaat om eenrichtingsverkeer
  • Meerzijdig: sprake van interactie&feedback, wederkerigheid
  • Verbaal: gesproken of geschreven
  • Non-verbaal: alle communicatie zonder woorden
  • Interpersoonlijke communicatie: directe, meerzijdige, verbale en/of non-verbale communicatie tussen twee personen of een kleine groep
  • Massacommunicatie: gericht op een groot, deels onbekend publiek, meestal eenzijdig en kan zowel verbaal als non-verbaal zijn
 • wat betekent communicatie?

  gemeenschappelijk delen (van de cultuur)

 • wat is de feedback in het communicatieproces
  de feedback is de reactie die de ontvanger geeft op de boodschap. wanneer de ontvanger een reactie terug stuurt naar de zender, wordt degene die feedback geeft zender en degene die de boodschap in eerste instantie heeft verzonden ontvanger. ook als er geen inhoudelijke boodschap wordt teruggestuurd is dit feedback
 • communicatie is een proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de relaties die zij hebben vorm en inhoud geven

   

  5 basiselementen

  - zender (wie)

  - boodschap (wat)

  - medium (hoe)

  - ontvanger (tegen wie)

  - mogelijke gevolgen (welk effect)

   

  IMG_20130904_162707.jpg
  1) encoderen = omzetten van de gedachten naar tekens/andere uitingen
  2) decoderen = uitpakken van de boodschap door de ontvanger & (proberen) terug (te) vertalen naar de betekenis
   
  ruis = verstoring/misvorming van het communicatieproces
  2 soorten ruis = door de zender & door jezelf
  referentiekader = geheel van je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen.

   

 • Waardoor kan het dat een boodschap vrijwel nooit ongewijzigd of objectief wordt overgenomen of begrepen?
  dit komt doordat de zender en de ontvanger de inhoud verschillend interpreteren, dit heeft te maken met het referentiekader van de zender en de ontvanger.
 • soorten communicatie

  meerzijdig                   -   eenzijdig  = kan je niet op reageren

  direct                            -   indirect    = gebruik van technisch hulpmiddel

  verbaal                         -   non-verbaal = zonder taal

  interpersoonlijk         -   massacommunicatie = onbekend publiek (waarvan iedereen de boodschap anders decodeerd)

       --> weet tegen wie je praat

   

  invalshoeken

  sociaal-cultureel                  - waarden en normen

  sociaal-economisch            - financiele belangen

  politiek-juridisch                - wetgeving

  historisch-vergelijkend      -

 • wat is een referentiekader?
  je referentiekader is de verzameling van al je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen.
  love of my life doet me denken aan renee, voor anderen is het een herinnering aan een concert van queen.
 • Wanneer spreekt men over een ruis of communicatiestoornis?
  wanneer de boodschap anders wordt geinterpreteerd door de ontvanger dan de zender bedoeld heeft
 • directe tegenover indirecte communicatie (persoonlijk contact)
  bij directe communicatie is er persoonlijk contact tussen de zender en de ontvanger, ze zien elkaar 'live'. indirecte communicatie gaat via een technisch hulpmiddel zoals een telefoon of computer. indirecte communicatie gaat vaak over een grote afstand, het is ismpelweg niet mogelijk om elkaar te zien.
 • eenzijdige tegenover meerzijdige communicatie (reactie op de boodschap)
  bij eenzijdige communicatie is het zo dat de ontvanger geen boodschap terugstuurt naar de zender, er is eenrichtingsverkeer, dit is bijvoorbeeld zo bij radio, tv, kranten en films. als communicatie meerzijdig is, dan zijn de deelnemers wel afwisselend zender en ontvanger, er is dus sprake van interactie en feedback. dit is wederkerigheid in communicatie.
 • verbale tegenover non verbale communicatie (met of zonder woorden)
  bij verbale communicatie wordt er gesproken of geschreven, non verbale communicatie is alle communicatie waarbij men geen woorden gebruikt, maar symbolen, gebaren, tekeningen, symboliek en lichaamstaal. non verbale signalen verschillen vaak per cultuur en kunnen tot misverstanden leiden wanneer het ene gebaar in de ene cultuur iets anders betekent in de andere cultuur
 • interpersoonlijke communicatie tegenover massacommunicatie
  interpersoonlijke communicatie is directe, meerzijdige, verbale of non verbale communicatie tussen twee mensen of een kleine groep mensen. bijvoorbeeld een gesprek met vrienden in een cafe of een vergadering met collega's.

  massacommunicatie is gericht op een groot en grotendeels onbekend publiek, deze vorm van communicatie kan verbaal of non verbaal zijn en is meestal eenzijdig van aard.
 • Wat zijn de 4 tegengestelde vormen van communicatie?
  1. directe tegenover indirecte communicatie
  2. eenzijdige tegenover meerzijdige communicatie
  3. verbale tegenover non verbale communicatie
  4. interpersoonlijke tegenover massacommunicatie 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat houdt amuserende functie van de overheid in
met name publieke omroepen zenden programma's uit die zowel een amuserende als een informerende functie hebben. Dit noemen we ook wel infotainment
leg het begrip sociale cohesie uit
sociale cohesie is de onderlinge verbondenheid tussen mensen binnen de samenleving bevorderen
benoem wat socialisatie inhoudt en wanneer vindt al plaats
socialisatie is het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert.
dit vindt al plaats tijdens de geboorte
wat zijn de vijf-politieke-informerende functies
1. opiniërende functie:
publieke opinie, wat inhoudt dat de mening van de meeste burgers over een bepaalde kwestie gaat.
2. spreekbuisfunctie:
de media brengen opvattingen van individuen en belangengroepen onder de aandacht en zijn daarmee een platform voor het publieke debat
3. commentaarfunctie:
de media faciliteren het recht op vrije meningsuiting
4. controle- of waakhondfunctie:
de media controleren het functioneren van de overheid en andere publieke organisaties
5. agendafunctie:
de media zorgen ervoor dat maatschappelijke problemen onder de publieke en politieke aandacht komen.
wat zijn de hoofdfuncties van media voor ons als individu
- informatieve en educatieve functie: nieuws en informatie
- opiniërende functie: talkshows en eigen mening vormen
- sociale functie: sociale media
- recreatieve functie: ontspanning, films en muziek
wat is de functie media voor de samenleving
- informerende functie
- socialiserende functie
- amuserende functie
- bindende functie
benoem wat massamedia inhoudt en welke soorten media er zijn
massamedia zijn alle middelen die massacommunicatie mogelijk maken.
soorten media:
- gedrukte media: 
de pers
- audiovisuele media:
radio en televisie
- digitale media:
internet d.m.v websites, Facebook Ads
benoem de soorten communicatie en leg ze in het kort uit
- directe tegenover indirecte communicatie:
bij directe communicatie is er sprake van persoonlijk contact tussen zender en ontvanger. Indirecte communicatie gaat altijd via een technisch hulpmiddel (medium)
- eenzijdig tegenover meerzijdig communicatie:
bij eenzijdige communicatie gaat het om eenrichtingsverkeer, zoals bij radio, tv, kranten en films. als communicatie meerzijdig is zijn de deelnemers wel afwisselend zender en ontvanger
- verbale tegenover non-verbale communicatie:
bij verbale communicatie wordt er gesproken of geschreven. non-verbale communicatie is alle communicatie waarbij men geen woorden gebruikt, bijvoorbeeld symboliek
- interpersoonlijke communicatie tegenover massacommunicatie:
interpersoonlijke communicatie is directe, meerzijdige verbale/non-verbale communicatie tussen twee mensen of een kleine groep mensen. massacommunicatie is gericht op een groot en grotendeels onbekend publiek; deze vorm kan verbaal of non-verbaal zijn.
leg uit wat referentiekader inhoudt
referentiekader is de verzameling van al je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen
benoem de kenmerken van communicatie en leg ze in het kort uit
- boodschap: inhoudelijke informatien, zoals feiten, beelden, gedachten, plannen, gevoelens
- zender: kan een persoon zijn, een organisatie, of een bedrijf
- medium: technische middel waarmee de boodschap wordt overgedragen
- ontvanger: bij wie de boodschap bedoeld of onbedoeld aankomt
- feedback: reactie die de ontvanger geeft op de boodschap