Samenvatting Management accounting

-
ISBN-10 9001820395 ISBN-13 9789001820398
374 Flashcards en notities
56 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management accounting". De auteur(s) van het boek is/zijn Wim Koetzier. Het ISBN van dit boek is 9789001820398 of 9001820395. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Management accounting

 • 1 management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling

 • Welke vier ondernemingen onderscheiden zich globaal
  • Landbouw en extractie
  • Industrie
  • Handel
  • Dienstverlening
 • test
  test
 • Welke uitgangspunten worden aangeduid als contingencybenadering
  • De aard van de ondernemingsactiviteiten
  • De grootte van de onderneming
  • De mate van onzekerheid waarin de onderneming moet opereren
  • De ondernemingscultuur
 • 1.1 plaatsbepaling van management accounting

 • Eerst wordt ingegaan op de relaties die er zijn tussen management accounting en andere vakgebieden, in het bijzonder financial accounting

 • Wat houdt externe informatieverschaffing in?
  Bij externe informatieverschaffing verstaan wij Financieele accounting. Hierbij word rekening gehouden met financiële verslaggeving gericht op de oordeelsvorming van de derden.
 • Management accounting
  Houdt zich bezig met (vooral financiële) informatieverschaffing aan de ondernemersleiding ten behoeve van het nemen van beslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen: interne informatieverschaffing
 • Wat houd interne informatieverschaffing in?
  Bij interne informatieverschaffing verstaan wij management accounting. Er word voorral financiële informatieverschaffing aan de ondernemingsleiding te behoeven van nemen van beslissingen en beheersen van processen.
 • Overeenkomst management accounting en financial accounting
  Beide verschaffen financiële informatie
 • 1.1.1 management accouting en financial accounting

 •                                                intern                                                    extern

  toegang tot alle informatie         ja                                                             nee

  wettelijke voorschriften              nee                                                           ja

  frequentie                                 vrijwel doorlopend                                      periodiek

  detaillering                               zeer gedetailleerd                                        meer globaal

  tijdstip van  berichtgeving         vrij snel na einde periode                             veel later

  neiging creative accounting        nee, niet op het niveau centrale leiding         ja

 • Management accounting houdt zich bezig met (vooral financiële) informatieverschaffingen aan de ondernemingsleiding ten behoeve van het nemen van beslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen.

   

  Management accounting betreft dus interne informatieverschaffingen.

   

   

 • WAAR DIENT FINANCIAL ACCOUNTING VOOR?

  Externe informatieverschaffing is gericht op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming ten aanzien van de organisatie; de informatie is mede bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

 • Bij het verschaffen van informatie door organisaties wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe informatieverschaffing. Geef aan waarvoor beide soorten informatieverschaffing dienen.

  Interne informatieverschaffing is gericht op de informatiebehoefte van de ondernemingsleiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen (management accounting)

  Externe informatieverschaffing is gericht op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming ten aanzien van de organisatie; de informatie is mede bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid (financial accounting)

 • kenmerkende verschillen management accounting en financial accounting
  ondernemingsleiding heeft toegang tot alle informatie die in de onderneming aanwezig is
  geen bemoeienis wetgever
  vrijwel doorlopende informatievoorziening

  derden hebben slecht beschikking over de door de organisatie aangeleverde informatie
  wel bemoeienis van de wetgever
  minder grote informatievoorziening
 • Waar houdt management accounting zich mee bezig?
  (vooral financiële) informatieverschaffing aan de ondernemingsleiding tbv het nemen van beslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen.
 • Management accounting: interne informatieverschaffing (vooral vooruitkijkend)

   

  Financial accounting: externe informatieverschaffing (vooral achteruitkijkend)

 • Waar dient management accounting voor?

  Interne informatieverschaffing is gericht op de informatiebehoefte van de ondernemingsleiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen

 • Geef de kenmerkende verschillen aan tussen management accounting en financial accounting die als gevolg van verschil in doelgroep ontstaan.

  Management accounting:

  - ondernemingsleiding heeft toegang tot alle informatie die in de onderneming aanwezig is

  - geen bemoeienis van de wetgever

  - vrijwel doorlopende informatieverstrekking

  - gedetailleerde informatie

  - informatie snel beschikbaar

  - (op het niveau van de centrale leiding) geen neiging tot creative accounting

   

  Financial accounting

  - derden hebben slechts de beschikking over de door de onderneming verstrekte informatie;

  - wel bemoeienis van de wetgever

  - minder grote frequentie van informatieverstrekking

  - informatie meer globaal

  - informatie veel later beschikbaar

  - mogelijk neiging tot creative accounting 

 • waarvoor dienen interne en externe informatievoorziening
  int gericht op informatiebehoefte van de ondernemingsleiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen

  ext gericht op informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming ten aanzien van de organisatie
 • Welk type infomatieverschaffing is management accounting?
  Interne informatieverschaffing.
 •                                                                intern                                                                extern

  toegang tot alle informatie               ja                                                                        nee

  wettelijke voorschriften                    nee                                                                     ja

  frequentie                                            vrijwel doorlopend                                         periodiek

  detaillering                                          zeer gedetailleerd                                           meer globaal

  tijdstip van  berichtgeving               vrij snel na einde periode                             veel later

  neiging creative accounting             nee, niet op het niveau centrale leiding    ja

 • Management accounting is interne informatieverschaffing. Voor het nemen van beslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen.

  Financieel accounting is externe informatieverschaffing. Informatie voor derden voor hun oordeelsvorming. Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. 

  Overeenkomst is dat beide financiele informatie verschaffen

   

 • Wat wordt verstaan onder creative accounting?

  Creative accounting is het op kunstmatige wijze verfraaien van balans en resultatenrekening

 • Waar houdt financial accounting zich mee bezig?
  Is gericht op oordeelsvorming en/of besluitvorming van derden ten aanzien van de organisatie.
 • Welke doeleinden van management accounting hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld

  De volgende doeleinden van management accounting hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld:

  1. Kostencalculaties ten behoeve van de kostprijs- en winstbepaling

  2. beslissingscalculaties: het verschaffen van relevante informatie over kosten en opbrengsten om tot juiste beslissingen te komen

  3. Het verstrekken van informatie die nodig is voor het besturen van een organisatie en het beheersen van de bedrijfsprocessen.

 • Wie hebben er toegang tot alle informatie die in de onderneming aanwezig is?

  de ondernemingsleiding

 • Wat is de overeenkomst tussen management accounting en financial accounting?
  - Beide verschaffen financiële informatie
  - Informatie wordt verkregen uit het administratief systeem van de
     organisatie
  - De efficiënte opzet ligt bij de administratieve organisatie en de
     bedrijfsadministratie
 • Welk uitgangspunt heeft de coningencybenadering?

  De contingencybenadering heeft als uitgangspunt dat elke onderneming haar eigen bijzondere kenmerken heeft en daarom behoefte heeft aan 'maatwerk' oplossingen op het gebied van kostprijs- en winstbepaling, van beslissingscalculaties en vand e beheersing van bedrijfsprocessen, ofwel: dé management-accountingoplossing bestaat niet.

 • Wat is creative accounting?

  Het op kunstmatige wijze verfraaien van balans en resultatenrekening

 • Wat zijn de verschillen tussen management accounting en financial accounting?
  - Op interne berichtgeving zijn geen wettelijke regels van toepassing
  - Interne informatie vindt doorlopend plaats. Externe info minder
     frequent
  - Interne informatie is veelal zeer gedetailleerd. Externe info is
     globaler
  - Interne info is voor de leiding sneller beschikbaar dan externe info
     is voor de externe belanghebbende.
  - Externe info wordt vaak rooskleuriger opgepoetst.
 • Noem een aantal factoren waaruit de bijzondere ondernemingskenmerken voortvloeien.

  De volgende factoren kunnen worden genoemd:

  - de aard van de ondernemingsactiviteiten, zoals landbouw en extractie, industrie, handel en dienstverlening

  - de grootte van de onderneming

  - de mate van onzekerheid waarin de onderneming moet opereren

  - de ondernemingscultuur

 • Verschillen tussen interne en externe info verschaffing
 • Op welke twee manieren kan de winst over een bepaalde periode worden berekend?

  De winst over een bepaalde periode kan worden berekend;

  1. vanuit de resultatenrekening als het verschil tussen opbrengsten en kosten;

  2. vanuit de balans als het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind van de periode en het eigen vermogen aan het begin van de periode (vermogensvergelijking)

 • Wat is creative accounting?
  Het op kunstmatige wijze verfraaien van balans en resultatenrekening.
 • Geeft het schema voor de winstberekening via vermogensvergelijking.

  Eigen vermogen einde periode     € ............

  Eigen vermogen begin periode     -  ............

                                                               ------------

  Vermogenstoename                         € ............

  Mutaties in de kapitaalsfeer

  • Stortingen                               - ..............-/-
  • Onttrekkingen                        - .............. +

                                                                -------------

   Winst                                                  € .............

 • Waarom is het resultaat over een periode meestal niet gelijk aan de mutatie in de liquide middelen?

  Dit vind zijn oorzaak in het verschil tussen uitgaven en kosten en tussen ontvangsten en opbrengsten, hetgeen leid tot 'overlopende' of 'transitorische' posten op de balans. Verder kunnen zich mutaties in de kapitaalsfeer (stortingen en/of onttrekkingen) voordoen; deze veranderen het saldo van de liquide middelen, maar hebben geen invloed op de winst.

 • Welke 2 functies heeft de balans?

  De balans heeft de volgende functies:

  1. het bepalen van de winst over de periode

  2. het bepalen van het (eigen) vermogen per het einde van de periode

 • Welke functie van de balans  is het belangrijkste in het kader van het vakgebied 'management accounting'. a. het bepalen van de winst over de periode of b. het bepalen van het (eigen) vermogen per het einde van de periode?

  In het kader van 'management accounting' is het bepalen van de winst over de periode het belangrijkste

 • Wat wordt bedoeld met 'cash is a fact, profit an opinion'?

  Hiermee wordt bedoeld dat het bepalen van de kasmutatie objectief is vast te stellen, terwijl de winstbepaling een subjectieve aangelegenheid is, omdat daar vele schattingen (bijvoorbeeld bepaling van de levensduur van duurzame productiemiddelen) aan ten grondslag liggen.

 • Deze par. geeft in vogelvlucht een overzicht van de ontwikkeling van management accounting

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Uit welke punten vloeien de bijzonder ondernemingskenmerken voort?
 • De aard van de ondernemingsactiviteiten
 • De grootte van de onderneming
 • De mate van onzekerheid waarin de onderneming moet opereren
 • De ondernemingscultuur
Wat is contingencybenadering?
De behoefte aan maatwerk op het gebied van kostprijs- en winstbepaling, van beslissingscalculaties en van de beheersing van bedrijfsprocessen
Wat is het onderscheid tussen een financieringsprobleem in enge zin en in ruime zin?
Enge zin: Samenstelling van het vermogen (de passiefzijde van de balans)
Ruime zin: Ook de manier waarop het vermogen geïnvesteerd is. (zowel de actief als de passief zijde)
Met welke andere vakgebieden zijn er raakvlakken met management accounting?
 1. Financiering; een techniek om de relevante vermogenskostenvoet te bepalen
 2. Statistiek; Om in een situatie van onzekerheid toch een verantwoorde managementbeslissing te nemen
 3. Organisatiekunde en Psychologie; Om buiten de papieren wereld ook de mensen kant te belichten.
Wat is creative accounting?
Het op kunstmatige wijze verfraaien van balans en resultatenrekening.
Wat zijn de verschillen tussen management accounting en financial accounting?
- Op interne berichtgeving zijn geen wettelijke regels van toepassing
- Interne informatie vindt doorlopend plaats. Externe info minder
   frequent
- Interne informatie is veelal zeer gedetailleerd. Externe info is
   globaler
- Interne info is voor de leiding sneller beschikbaar dan externe info
   is voor de externe belanghebbende.
- Externe info wordt vaak rooskleuriger opgepoetst.
Wat is de overeenkomst tussen management accounting en financial accounting?
- Beide verschaffen financiële informatie
- Informatie wordt verkregen uit het administratief systeem van de
   organisatie
- De efficiënte opzet ligt bij de administratieve organisatie en de
   bedrijfsadministratie
Waar houdt financial accounting zich mee bezig?
Is gericht op oordeelsvorming en/of besluitvorming van derden ten aanzien van de organisatie.
Welk type infomatieverschaffing is management accounting?
Interne informatieverschaffing.
Waar houdt management accounting zich mee bezig?
(vooral financiële) informatieverschaffing aan de ondernemingsleiding tbv het nemen van beslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen.