Samenvatting Management accounting

-
ISBN-10 9035815807 ISBN-13 9789035815803
396 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management accounting". De auteur(s) van het boek is/zijn J C G Levink. Het ISBN van dit boek is 9789035815803 of 9035815807. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Management accounting

 • 1 Introductie tot de cursus

 • Wat zijn interne belanghebbende ?
  managers , leden van de ondernemingsraad en dergelijke .
 • Wat zijn externe belanghebbende ? 
  leveranciers ,afnemers ,vakbonden ,kredietinstellingen, aandeelhouders en overheidsinstellingen 
 • Om te kunnen beoordelen of de gestelde doeleinden bereikt (kunnen) worden,is informatie nodig . 
  Ten aanzien van de berichtgeving (informatieverschaffing )maakt men onderscheid tussen
  - interne berichtgeving (management accounting )
  - externe berichtgeving (financial accounting )
 • De interne berichtgeving is gericht op de informatie (voorziening ) die nodig is om beleidsbeslissing en in een onderneming te kunnen nemen . 
 • Wat zijn planningsbeslissingen ?
  - moet er een nieuwe machine gekocht worden ? 
  - moet er een nieuw type product worden gemaakt ?
  - moet er een oude type product worden afgestoten ?
  - verzorgen wij zelf het transport van onze producten of schakelen wij hiervoor een transport bedrijf in ?
 • wat zijn control- beslissingen ?
  - hebben de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het eindproduct het verwachte effect gesorteerd ?
  - heeft de reclamecampagne geleid tot het gewenste omzetstijging?
 • De control-beslissingen hebben dus betrekking op de beheersing en het leidinggeven aan de activiteiten binnen een organisatie . 
 • 1.1 Goederen-,geld-en informatiestromen

 • Wat verstaan we onder goederenstroom?
  Het geheel van verplaatsing en aanwezigheid van productiefactoren (meestal arbeid en kapitaal).


 • Wat vormen de  materiële capaciteit van de onderneming?
  De bedrijfsmiddelen (duurzame productiemiddelen).
 • Wat geeft het gedrag van de onderneming aan, tot welke 3 categorieën kunnen deze behoren?
  Grootheden die gerelateerd zijn aan stromen binnen een bepaald tijdvlak en standen op een bepaald tijdstip: goederen, informatie en geld
 • Waarom is er in een onderneming behoefte aan een financiële of secundaire geldstroom
  Om de operationele/primaire geldstroom te financieren
 • 1.1.1 Processen binnen de onderneming

 • Waarvan is er sprake als de onderneming invoer tijdens het doorvoerproces omzet in uitvoer?

  er is sprake van waardetoevoeging naar vorm, plaats en tijd

 • De onderneming zet invoer tijdens het doorvoerproces om in uitvoer. Bij deze transformatie is sprake van waardetoevoegingen naar vorm, plaats en tijd.

 • In de onderneming onderscheiden we stromen en standen. Geef voorbeelden van beide

  Een stroom is bijvoorbeeld een levering. Een stand is de voorraad gereed product

 • Resultaten van deze stromen is derhalve de toestand van een bepaald tijdstip. Komen de stromen in de onderneming tot stilstand dan vormen er zich voorraden.

 • 1.2 Een indeling in de vakgebieden

 • Welke fasen kan je onderscheiden in de probleemoplossing
  - Probleemsignalering / problemfinding
  - Probleemstelling: duidelijk formuleren van het probleem/probleemspecificatie
  - Probleemontwikkeling: mogelijke oplossingen moeten worden geanalyseerd
  - Uiteindelijke besluit
  - Uitvoering van het genomen besluit
 • 1.2.1 (management)informatiesystemen en kosteninformatie

 • Gestructureerde beslissingen
  Beslissingen met een grote mate van herhaling en routine
 • Ongestructureerde beslissingen
  Betrekking op ongewone, unieke problemen
 • Score-keeping
  - Bijhouden van de loonlijst
  - Maken van een omzetoverzicht per artikelgroep
 • Attention-directing
  Verklaren van het verschil tussen de verwachte omzet en de werkelijke omzet
  - Verklaren verschil tussen de werkelijk betaalde lonen en de begrote loonsom
 • Problem-solving
  - Analyseren van de verschillende distributiemogelijkheden voor wat betreft de verkoop van een product
  - Analyseren van het effect van de mogelijke introductie van een nieuw product op de nettowinst
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke eigenschap heeft een engineered kostencentrum?
dat er tussen de input en output een duidelijke relatie bestaat, men ka dus de toegestane kosten meten aan de hand van de output.
Wat zijn de beperkingen van rendementscriteria?
o Rendementcijfers niet altijd goed vergelijkbaar
o Teveel nadruk op alleen het rendementspercentage kan leiden tot het achterwege laten van goede investeringen
o Investeringen die niet meteen in het eerste jaar bijdragen aan de winst, zullen minder gauw de aandacht kunnen krijgen
Op welke 2 manieren kun je investeringscriteria beoordelen?
1) Rendement (return on investment) netto resultaat/geinvesteerd vermogen*100
2) Overwinst (residual income)het bedrag dat overblijft als men het nettoresultaat vermindert met de interest over het geïnvesteerd vermogen op basis van een minimum rendementseis.
Waar ligt de verantwoordelijkheid bij investringscentra?
Investeringscentra (investment centers) = manager is verantwoordelijk voor zowel de kosten, de opbrengsten als de investeringen.
De manager in een investeringcentrum verantwoording draagt voor zowel winst als efficiënt gebruik van het mogen dat hiervoor nodig is.
Waar ligt de verantwoordelijkheid vd manager bij een Winstcentrum
Winstcentra (profit centers) = zijn centra war de manager verantwoordelijk is voor het verschil tussen de opbrengsten en de kosten.
De manager van de afdeling heeft invloed op zowel de input als de output.
Waar ligt de verantwoordelijkheid bij een Oprengstcentrum en waar ligt de nadruk op?
de manager van een opbrengstcentrum is primair verantwoordelijk voor het genereren van opbrengsten.
Bij de beoordeling van een opbrengstcentra zal de nadruk liggen op de effectiviteit.
wat zijn kostencentra?
= verantwoordelijkheidscentrum waar de manager primair verantwoordelijk is voor de kosten
o Standaardkostencentra = bestaat er tussen de input en de output van de afdeling een duidelijke relatie
o Discretionary kostencentra = ontbreekt een duidelijke relatie tussen de input en de output.
Wat is effectiviteit en wat effenciency?
Effectiviteit = de mate waarin de manager de beoogde resultaten weet te bereiken.
Efficiency = heeft betrekking op de relatie tussen de input en de output.
Effectiviteit is altijd gerelateerd aan de doelstellingen van een onderneming, efficiency niet.
Een verantwoordelijkheidscentrum moet zowel efficiënt als effectief zijn.
Verdere verfijning discretionary costs
1. Operationele discretionary costs = zijn kosten die hoewel deze niet direct met de omvang de activiteiten variëren , er wel indirect aan bijdragen
2. Strategische discretionary costs = zijn kosten die gericht zijn op innovaties, op veranderingen van het huidige transformatieproces
- Committed costs = zijn kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de huidige productiecapaciteit. Op korte termijn zijn deze kosten niet te veranderen; ze hangen samen met de omvang van de activiteiten
Commited costs = kosten die op korte termijn onafhankelijk zijn van de activiteiten.
Engineered en discretionary costs kunnen zowel vast als variabel zijn.
Wat zijn discretionary costs of management afhankelijke kosten
zijn kosten:
o Waarvan de hoogte afhankelijk is van topmanagement beslissingen
o Waarbij geen duidelijke relatie tussen de input en de output aanwezig is
Deze kosten komen ook wel tegen onder de namen ‘programmed costs of managed costs’.
Zijn kosten die onafhankelijk zijn van de bedrijfsdrukte.