Samenvatting Management accounting

-
ISBN-10 9043023094 ISBN-13 9789043023092
122 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management accounting". De auteur(s) van het boek is/zijn Anthony A Atkinson, Robert S Kaplan, Ella Mae Matsumura, S Mark Young. Het ISBN van dit boek is 9789043023092 of 9043023094. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Management accounting

 • 1 Management accounting: informatie die waarde toevoegt

 • Management accounting:
  is een continu verbeteringsproces voor het plannen, ontwerpen, toetsen en toepassen van zowel niet-financiële als financiële informatiesystemen. Dit proces geeft richting aan de activiteiten van het management, motiveert het gedrag en levert en ondersteunt normen en waarden. Deze normen en waarden zijn nodig om de strategische, tactische en operationele doelstellingen van een organisatie te bereiken.
 • Wat is een nuttige methode om te kiezen tussen verschillende kostenindelingen?
  Je afvragen of de omvang van de kosten bekend moet zijn bij externe (aandeelhouders, crediteuren) of interne (management) besluitvorming.
 • 1.1 Management-accountinginformatie

 • Management-accountinginformatie:
  Financiële en operationele gegevens over de activiteiten, processen, operationele eenheden, producten, diensten en klanten van een organisatie.

  Management accounting richt zich op 3 gebieden van besluitvorming:
  Planning: (Wat zal ik doen?)
  Verwachte kosten en opbrengsten, informatie over concurrenten en klanten en informatie over de capaciteit van de organisatie.
  Organisatie (Actie): (Hoe ga ik mijn plan uitvoeren?)
  gegevens over de prestaties (zoals kosten, efficiëntie en kwaliteitsniveau's) die te verwachten zijn bij de diverse manieren om de plannen uit te voeren.
  Controle: (Hoe sta ik ervoor en hoe verhouden mijn prestaties zich tot mijn plannen?)
  product- of productiesysteemkosten, bereikte kwaliteit of serviceniveau van de diverse productiesystemen en prestatieniveaus vergeleken met de concurrenten.

  Financieel Beheer:
  Proces waarbij het financiële succes van een organisatie wordt beoordeeld door de financiële resultaten te meten en te evalueren.

  Niet-financiele informatie:
  Informatie over een proces, product of een klant die niet gebaseerd is op gegevens uit het financial-accountingsysteem en die kan worden gebruikt om te controleren hoe goed de organisatie presteert met betrekking tot haar doelstellingen. 

  Financial accounting:
  Proces voor het opstellen van informatie voor externe partijen (aandeelhouders, crediteuren en overheidsinstanties). Het proces voltrekt zich binnen strikte beperkingen.
 • 1.2 Diversiteit van management-accountinginformatie

 • Waardepropositie (value proposition):

  Een duidelijke en korte uiteenzetting over de waarde die de organisatie aan haar

  doelgroep levert, hoe zij de concurrentie tegemoet treedt om de klanten te winnen, of

  hoe zij haar klanten tevreden kan stellen.


  Een waardepropositie bestaat uit 4 elementen:
  - verkoopprijs: de prijs die wordt betaald door de klant, gegeven de kenmerken van het product en de prijzen van de concurrentie
  - kwaliteit: De mate van overeenstemming tussen wat er de klant is beloofd  en wat de klant krijgt.
  - functionaliteit en kenmerken: De prestaties van het product die hij mag verwachten voor de prijs die hij moet betalen.
  - service: Alle andere elementen van het product die van belang zijn voor de klant.

 • 1.3 Management accounting en beheer bij dienstverlenende bedrijven

 • -

 • 1.4 Veranderende concurrentieomgeving


 • Veranderende concurrentieomgeving:

  Het is niet langer voldoende  wanneer de kosten en de kwaliteit van een bedrijf op een gelijk niveau staan als die van zijn binnenlandse concurrenten. Een bedrijf kan alleen succes hebben en overleven wanneer de kosten, de kwaliteit en de mogelijkheden van het product net zo goed zijn als van de beste bedrijven ter wereld.

  Voor het beheer van overheidsgelden is kosteninformatie op de volgende 5 gebieden nodig:
  1. budgettering en kostenbeheersing
  2. meting van de prestaties
  3. Bepalen van de subsidies en vaststellen van de tarieven en prijzen
  4. programma-evaluaties
  5. het nemen van economisch goede beslissingen.
 • 1.5 Gevolgen van management-accountinginformatie voor het gedrag

 • Onderzoek wijst uit dat medewerkers hun aandacht richten op de variabelen en gedragingen die gemeten worden.
 • 1.6 Gedragsnormen en de controller

 • Gedragscodes:
  Beschrijving van gedragingen binnen organisaties die onacceptabel zijn (meestel voorzien van de gevolgen van dit gedrag).

  Normen en waardesysteem:
  Expliciete reeks verklaringen die aan de werknemers wordt overgebracht met betrekking tot de basisnormen en -waarden, het doel en de richting die de organisatie uit gaat.

  Ethische systemen die van belang zijn voor een controller:
  - wetgeving
  - sociale normen (normen die geen wetten zijn, maar die de weerslag zijn van het gedrag dat men van je verwacht
  - bedrijfsnormen
  - professionele beroepscodes
  - persoonlijke waardestelsels
 • 2 kostenbeheersing en kostengedrag

 • Wat zijn relevante kosten of opbrengsten?
  De kosten of opbrengsten die worden beïnvloed door een besluit.
 • Wat zijn alternatieve kosten ( opportunity cost )
  De gederfde winst of opbrengsten bij een alternatief gebruik van een productiemiddel. 
 • Wat zijn sunkcost?
  Kosten welke in het verleden zijn gemaakt en vast liggen. Daarnaast veranderen deze niet door een besluit of een beslissing welke het bedrijf nu maakt. Voorbeeld: marktonderzoek in het verleden uitgevoerd.
 • Wat is een make or buy beslissing?
  Een besluit om sommige onderdelen intern of juist extern te gaan produceren.
 • Wat is uitbesteden?
  Het inkopen van productiemiddelen bij een externe leverancier. 
 • Wat zijn vermijdbare kosten?
  Kosten die wegvallen wanneer een product, onderdeel, productassortiment of  bedrijfssegment wordt afgestoten. 
 • Wat zijn directe vaste kosten?
  De kosten van een bedrijfsmiddel (persoon of machine) die aan een kostendrager zijn toe te rekenen.
 • Wat zijn directe variabele kosten?
  De kosten van een bedrijfsmiddel waarvan het totaal van kosten varieert met het verbruik.
 • Wat zijn indirecte vaste kosten?
  De kosten van capaciteit van een bedrijfsmiddel ( persoon of machine) die aan één kostendrager zijn toe te rekenen. Voorbeeld: magazijnkosten van een magazijn, dat wordt gebruikt om alle producten van het bedrijf op te slaan. 
 • Wat zijn indirecte variabele kosten?
  De kosten van een bedrijfsmiddel waarvan het totaal van de kosten varieert met  het verbruik, maar dat ook voor andere doeleinden wordt ingezet, of waarvan de kosten te laag liggen om apart te berekenen. Voorbeeld De kosten van het beits die wordt aangebracht op een eettafel. 
 • Wat zijn incrementele kosten per eenheid?
  Het bedrag waarmee de toatale productie en verkoopkosten toenemen wanneer er één extra eenheid van het product wordt gemaakt en verkocht. 
 • Verklaar het begrip prijsvolger.
  Een bedrijf dat de prijzen voor zijn producten accepteert zoal die door de markt worden bepaald.
 • Wat is een prijszetter?
  Een bedrijf dat kan bepalen welke prijzen de klanten moeten betalen voor zijn producten. 
 • Wat is dekkingsbijdrage per eenheid?
  De prijs per eenheid na aftrek van de variabele kosten per eenheid.
 • Wat is dekkingsbijdrage per machine-uur?
  De dekkingsbijdrage per eenheid product gedeeld oor het aantal machine uren dat nodig is per eenheid. 
 • Wat is de integrale kostprijs?
  Som van alle kosten (direct materiaal, directe arbeid en indirecte fabricagekosten) die worden toegerekend aan een product.
 • Wat is kostprijs plus opslag?
  Een methode voor het vaststellen van de prijs van een product met een winstmarge bovenop de kosten. 
 • Verklaar de penetratieprijsstrategie.
  Hierbij wordt er een lage opslag gekozen om met een (nieuw) product de markt binnen te dringen en marktaandeel over te nemen van een gevestigde concurrent. 
 • Verklaar de afroomprijsstrategie. 
  Hierbij wordt in eerste instantie een hoger prijs gevraagd aan klanten die bereid zijn meer te betalen voor het privilege om een innovatief/nieuw product te bezitten. 
 • Wat is een investeringsselectie?
  Een systematische methode om een investering in een vast activum t evalueren.
 • Wat is een investering?
  De geldwaarde die het bedrijf opoffert om een ast activum te kopen.
 • Wat is rendement?
  De toename van toekomstige kasstromen door de aankoop van het vaste activum.
 • Wat is de tijdswaarde van geld?
  Het principe dat bedragen die op verschillende tijdstippen vervallen, moeten worden omgerekend naar hun waarde op een gemeenschappelijke datum om ze te kunnen vergelijken. 
 • Wat is de future value?
  De waarde van een investering van vandaag na een bepaald aantal perioden bij een bepaald rendement per periode.
 • Wat is terugverdientijd?
  Het aantal perioden dat nodig is om de oorspronkelijke investering van het project terug te verdienen. 
 • Wat is de netto contante waarde?
  De som van de contante waarden van alle kasontvangsten en uitgaven in verban met het investeringsproject. 
 • Wat als analyse
  Analyse van het effect op een resultaat als een parameter word veranderd.
 • Gevoeligheidsanalyse 
  Analyse van het effect op een beslissing, als een parameter word veranderd. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt projectfinanciering in?
Het is een aanpak voor managementafhankelijke kosten met een specifieke tijdshorizon of einddatum. Het voordeel van het stellen van een einddatum is dat er een juist evenwicht wordt gevonden tussen de hoge kosten van zero-based budgettering en de veel lagere kosten van incrementele budgettering.
Wat houdt Zero-based budgettering in?
Zero-based budgettering vereist dat elke managementafhankelijke kostenpost iedere budgetperiode opnieuw verantwoord wordt. Bij iedere planningsperiode staat iedere kostenpost van het budget weer op nul.

Nadeel: Kostbaar
Wat houdt incrementele budgettering in?
Incrementele budgettering baseert het toegestane bestedingsniveau voor een managementafhankelijke kostenpost voor de komende periode op het bedrag dat in de vorige periode aan die kosten is besteed.

Nadeel: Er hoeft geen doelstelling te worden geformuleerd. Er is geen mechanismen om kosten te reduceren of te schrappen als de organisatie verandert.
Welke 3 budgetteringsmethoden worden gebruikt door bedrijven?
 1. Incrementele budgettering
 2. Zero-based budgettering
 3. Projectfinanciering
Wat is een reële-optieanalyse?
Bij de reële-optieanalyse koopt het bedrijf een optie waarmee de optiehouder een echt activum (een gebouw, een project, een machine) kan kopen op een gespecificeerde toekomstig tijdstip tegen een bepaalde prijs, een optievorm die we een Europese Calloptie noemen.
Hoe wordt de winstgevendheidindex berekend?
De contante waarde van de kasontvangsten te delen door de contante waarde van de kasuitgaven. De uitkomst van deze berekening moet hoger zijn dan 1 indien het investeringsproject kan worden bestempeld als aanvaardbaar.
Wat betreft de winstgevendheidindex?
De winstgevendheidindex betreft een variatie op de netto contante waarde methode. Deze wordt gebruikt om vergelijking aan te gaan tussen uitsluitend investeringsprojecten van verschillende grootte.
Wat zijn de nadelen van de methode 'het interne rendement'.
 1. Bij de berekening wordt ervan uitgegaan dat de tussentijdse vrijgekomen kasstromen (van een project) direct kunnen worden herbelegd tegen het interne rendement. In de praktijk is dit normaliter niet het geval. 
 2. Er worden geen eenduidige uitkomsten verkregen.
Wat houdt de investeringsselectiemethode 'Het interne rendement' in?
Dit is het rendement dat wordt verwacht op een investering. Het interne rendement is een discontovoet (rekenrente) waarbij de netto contante waarde van de investering gelijk is aan nul.
Wat houdt de netto contante waarde (NCW) in?
De netto contante waarde is de som van de contante waarden van alle kasstromen (zowel ontvangsten als uitgaven) in verband met de investering. Deze methode houdt zodoende rekening met de tijdswaarde van geld.