Samenvatting Management & Organisatie in Balans / 1A Vwo / deel Theorieboek

-
293 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management & Organisatie in Balans / 1A Vwo / deel Theorieboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Sarina van Vlimmeren. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Management & Organisatie in Balans / 1A Vwo / deel Theorieboek

 • 3 Balans en winst-en-verliesrekening

 • kapitaal goederen

  bezittingen van een onderneming
 • 3.1 Beginbalans

 • Wat is een balans?
  Een balans is een overzicht van de bezittingen en vermogen (vreemd en eigen) van jouw bedrijf.
 • Balans geeft een overzicht van de bezittingen (kapitaalgoederen) en het eigen en vreemd vermogen van een onderneming op een bepaald moment.

  Een balans is verdeeld in een debet(bezittingen) en credit(vermogen) zijde.

  Het vermogen is verdeeld in eigen vermogen (permanent) en vreemd vermogen (tijdelijk).

  We hebben aan de debet kant activa en aan de credit kant passiva.
 • 3.2 Veranderingen op de balans

 • Wanneer ontstaat een verandering in de balans en hoe geef je dit aan?
  Bij elk financieel feit (aankoop, verkoop, betaling) en dit geef je aan met een balansmutatie.
 • Bij elk financieel feit verandert de balans. 
  Bij een verandering maak je een balansmutatie.

  Bij een balansmutatie werk je met + en -
  Ook hierbij bestaat de debet en credit kant.
 • 3.3 Volgorde van de balans

 • Debetkant:
  1. Vaste activa (kapitaalgoederen die meer dan één productieproces of jaar meegaan)
  2. Vlottende activa (kapitaalgoederen die maar één productieproces of minder dan een jaar meegaan)
  3. Liquide middelen (middelen waarmee betaald kan worden)


  Credit:
  1. Eigen vermogen
  2. Lang vreemd vermogen (langer dan een jaar)
  3. Kort vreemd vermogen (tot een jaar)


  Het bedrag tot waar je rood mag staan is het kredietplafond.

  Lening o/g: opgenomen geld.     Hypothecaire lening: (langlopende lening)
  Lening u/g: uitgeleend geld.         met als zekerheid onroerende zaken.

 • 3.4 Samenstellen van de winst-en-verliesrekening

 • Wat is een winst-en-verliesrekening en wanneer wordt deze gebruikt?
  Een overzicht van de kosten en opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode. Deze wordt gebruikt als er bij de balansmutatie de post eigen vermogen voorkomt.
 • Winst-en-verliesrekening is een overzicht van de kosten en de opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode.

  Winst-en-verliesrekening geeft een specificatie van de stijging of daling van de post Eigen vermogen. Zonder eigen vermogen in balansmutatie, geen winst-en-verliesrekening.

  Opbrengsten > kosten -> nettowinst, deze staat aan debetkant.
  Opbrengsten < kosten -> nettoverlies, deze staat aan creditkant.

  Scontrovorm: met een debet en creditkant.
  Paginavorm: Opbrengsten en kosten staan onder elkaar.
 • 3.5 Samenstellen van de balans en winst-en-verliesrekening

 • Bij mutaties werk je met + en -
  Het totaal eigen vermogen (balansmutatie) moet gelijk zijn aan het saldo van de winst-en-verliesrekening.
 • 4 Organisatie en besluitvorming

 • scientific management
  scientific management of taylorisme is een stroming binnen de managementtheorie die het aansturen van bedrijfsprocessen rond de werkvloer op een wetenschappelijke wijze vorm wilde geven.De intellectuele drijfkracht achter de wetenschappelijke bedrijfsvoering was Frederick Taylor. Taylor wilde door nauwkeurige arbeidsstudies prestatieverbeteringen bereiken. Hij streefde ernaar objectieve productienormen vast te stellen, aan de hand waarvan men prestaties kon beoordelen. Hij zag loon als belangrijkste motiverende factor.

  Algemene managment theorie
  de fransman Fayol introduceerde deze theorie, bij deze theorie word vooral gekeken naar de gehele organisatie en nauwelijks naar arbeid en werkomstandigheden. Fayol's 5 essentieeleelementen van leiding geven waren: vooruitzien en plannen, organiseren, eenheid van bevel, coördineren en controleren. 

  human-relationbeweging
  De amerikaan Mayo hield zich bezig met factoren die prestaties van werknemers beïnvloedden. hij kwam erachter dat aandacht voor de mens de arbeidsproductiviteit meer verbeterde dan de werkomstandigheden.
  Revisionisme
  Blake en Mouton zijn bekende vertegenwoordigers van dit begrip. In hun model, managerial grid, is zowel aandacht voor de mens als voor de organisatie belangrijk.
  Likert is ook een belangrijke vertegenwoordiger van het revisionisme, hij bedacht de linking pin theorie: 
  systeemtheorie
  hierbij besteed de organisatie niet alleen aandacht aan de organisatie zelf maar ook naar de relaties met de externe omgeving.
  contingentiebenadering
  alles is situatie gebonden, er is niet een theorie de beste dit hangt dus van de situatie af.
 • Lijnorganisatie
  een organisatie binnen een bedrijf waarbij boven elke werknemer een manager staat en waarin de taken opgedeeld zijn in logische bij elkaar horende afdelingen. dit wordt vaak weer gegeven in een organigram.
 • voordelen lijn-organisatie
  • Het is duidelijk wie er verantwoordelijk is 
  • bevoegdheden zijn goed afgebakend
  • taken zijn duidelijk bepaald
  • beslissingen nemen gaat snel
 • nadelen lijn-organisatie
  • het lijdt snel tot veel regelgeving en daardoor ook tot veel papierwerk waar fouten in kunnen worden gemaakt
  • gebrek aan gespecialiseerd personeel
  • managers krijgen een te zware verantwoording
  • geringe flexibiliteit
 • In staf-lijn organisatie herkennen we de lijn organisatie, hier komt nog een staf bij die bestaat uit gespecialiseerd personeel. dit personeel kan advies geven aan managers, ze staan buiten de bevel structuur en geven dus slecht advies. 
 • voordelen lijn-staf organisatie
  • eenheid van bevel
  • specialisten 
  • samenwerking tussen afdelingen dankzij staf
  • managers worden ontlast, ze kunnen u aan meer personeel leiding geven.
 • nadelen lijn-staf organisatie

  • staf is niet verantwoordelijk voor fouten
  • staf kan te veel invloed krijgen
  • staf- en lijnafdelingen comuniceren onderling te weinig

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

formule economische voorraad
technische voorraad + voorinkopen - voorverkopen
de voorraad waar je prijsrisico over loopt noem je ..
economische voorraad
voorraad die in je magazijn ligt noemen we de ...
technische voorraad
bij het aanhouden van een voorraad kan je de volgende risico's lopen
bederf
uit de mode raken
diefstal
prijsdaling
contramarketing
dit zijn acties die worden ondernomen op het verminderen of verdwijnen van ongewenst gedrag
demarketing
hierbij probeert men de vraag naar een product/dienst af te remmen
conversiemarketing
heeft tot doel de negatieve houding van afnemers om te buigen tot een positieve houding
soorten communicatiemiddelen
visuele communicatiemiddelen
audiovisuele middelen
multimediale communicatie
interactieve communicatie
2 soorten reclames:
collectieve
individuele
bet. logistiek
de hele weg die een product aflegt van oerproducent naar consument