Samenvatting Management control

-
ISBN-10 9001778275 ISBN-13 9789001778279
345 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Management control". De auteur(s) van het boek is/zijn W A Tijhaar, G H Minnaar. Het ISBN van dit boek is 9789001778279 of 9001778275. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Management control

 • 1 Management control

 • Afhankelijk van de 3 niveaus in de organisatie zijn er 3 soorten control welke 3?
  1. Stategic control
  2. Management control
  3. Task control
 • Wat is de definitie van management control ?
  Het beïnvloeden van gedrag van managers zodat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd.
 • Het management bestaat uit een mix van 4 beheersinstrumenten welke 4?
  1. Result controls
  2. Action controls 
  3. Personal controls
  4. Cultural controls
 • Wat zijn de 3 oorzaken van management controlproblemen?
  1. Onduidelijke organisatiedoelen
  2. Gebrek aan motivatie
  3. Persoonlijke begrensing
 • Wat zijn de 4 mogelijkheden om management controlproblemen te voorkomen?
  1. Elimineren van activiteiten
  2. Automatiseren en robotiseren van activiteiten
  3. Centraliseren van activiteiten
  4. Delen van risico's
 • Welke 5 taken heeft de controller?
  1. Formuleren en realiseren van financiële doelstellingen
  2. Inrichten van de administratieve organisatie
  3. Interne controle
  4. Verstrekken van informatie aan stakeholder
  5. Implementeren en onderhouden van management control systemen
 • Wat zijn de 4 belangrijkste taken van de treasuryfunctie?
  1. Opstellen van de financiële planning en aantrekken van de financiën
  2. Beheren van de liquiditeit
  3. Beheren van het overige werkkapitaal
  4. Afdekken van financiële risico's
 • Welke 4 soorten controllers worden er genoemd?
  1. Independent controller
  2. Involved controller
  3. Split controller
  4. Strong controler
 • Welke 2 rapporteringsverhoudingen zijn er mogelijk tussen de buisnesunit controller en de corporate controller?
  1. Dotted-line relationship
  2. Solid-line relationship
 • Waartoe zal een goede corporate governance leiden?
  Beter functioneren management control systeem en een goede ethiek.
 • Welke 3 doelgroepen kent een non-profit of een non-for-profit organisatie?
  1. Customers
  2. Consumers
  3. Sponsors
 • Noem 4 voorbeelden van action controls?
  1. Gedragsbeperking
  2. Toestemmingsprocedures
  3. Verantwoordelijkheid stelling
  4. Overmaat
 • Wat is het doel van personal control?
  De juiste mensen met de juiste competenties op de juiste plekken.
 • 1.1 Inleiding Management control

 • Omschrijf Management Control

  Het beïnvloeden van het gedrag van managers zodat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd.

   

 • Hoe kan Management Control het beste worden omschreven?
  Het beïnvloeden van het gedrag van de managers zodat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd.
 • wat moet het management doen?
  Proces (= management control) in gang zetten om te waarborgen dat de plannen en bijbehorende doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Control= beheersen of besturen.
 • Welke 2 anders controls zijn er naast Management Control?

  1. Strategic Control; is de strategie voor de komende jaren nog valide/haalbaar. Men kijk naar de omgeving. Is de koers die we hebben ingezet wel logisch.

  2. Task Control; de taken op de werkvloer. Werkt men conform de check lists, protocollen, etc.

 • Waar zorgt Strategic Control voor?
  Deze zorgt dat de strategie valide is.
 • Waardoor krijgt management control gestalte?

  Door het ontwerpen van een Management Control System (MCS) (in dit geval wordt bedoeld het model van Merchant en van der Stede)

 • Waar zorgt Task Control voor?
  Deze zorgt dat de taken op de juiste wijze wordt uitgevoerd.
 • Uit welke beheersingsinstrumenten bestaat het Management Control System?

  • Result controls
  • Action controls
  • Personal controls
  • Cultural controls
 • Waar hangt de onderverdeling in Strategic Control, Management Control en Task Control me samen?
  De verschillende besturingsniveaus.
 • Omschrijf result controls
  Result controls zijn gericht op het behalen van resultaten, dus het realiseren van bepaalde doelstellingen (een bepaalde winst, omzet, vermindering klachten etc.)
 • Het MCS van Merchant en Van der Stede bestaat uit welke 4 beheersingsinstrumenten?
  1. Result controls (Resultatenbeheersing)
  2. Action controls (Activiteitenbeheersing)
  3. Persenal controls (Persoonsbeheersing)
  4. Cultural controls (Beheersing d.m.v. Cultuur)
 • Wat zijn de voorwaarden of resultaatmaatstaven effectief zijn ?
  1. De te realiseren doelstellingen moeten eenduidig zijn gedefinieerd en objectief meetbaar zijn.
  2. De verantwoordelijke mensen moeten alle componenten waaruit het resultaat bestaat, in voldoende mate kunnen beïnvloeden (beheersbaarheidsprincipe)
  3. Er moet een tijdige meting van prestaties zijn. het probleem kan o.a. bij te late meting zijn dat er niet meer bijgestuurd kan worden.
  4. de te behalen resultaten moet voor de verantwoordelijke mensen begrijpelijk zijn.
 • Welke 4 voorwaarden zijn er om resultaatmaatstaven te beoordelen op effectiviteit?
  1. SMART geformuleerde doelstelling
  2. Alle componenten van het resultaat voldoende kunnen beïnvloeden
  3. Tijdige meeting van de prestaties
  4. Resultaat moet begrijpelijk zijn voor betrokkenen
 • Omschrijf action controls:
  Doel van acton controls is het beïnvloeden van de activiteiten van de individuele managers en medewerkers. bijvoorbeeld met een beloning bij het realiseren van activiteiten op een bepaalde manier.ook een negatieve benadering is mogelijk, ongewenste activiteiten tegengaan.
 • Wat is het doel van Action controls?
  Het beïnvloeden van de activiteiten van managers en medewerkers, door middel van belonen of beperkende maatregelen.
 • Noem 4 voorbeelden van action controls:
  1. Gedragsbeperkingen, functiescheiding
  2. toestemmingsprocedures, hierbij moet een functionaris toestemming vragen aan een andere functionaris voor het mogen verrichten van bepaalde activiteiten.
  3. verantwoordelijkheidstelling voor activiteiten, bijvoorbeeld voor piloten de te volgen procedures.
  4. Overmaat, Bij deze action control worden meer mensen of machines beschikbaar gesteld voor een bepaalde taak dan theoretisch noodzakelijk is. Er wordt dus een overcapaciteit gecreëerd met de bedoeling dat activiteiten zonder problemen kunnen worden uitgevoerd.
 • Wat zijn de voorwaarden of resultaatmaatstaven (bij result controls)effectief zijn ?
  1. De te realiseren doelstellingen moeten eenduidig zijn gedefinieerd en objectief meetbaar zijn.
  2. De verantwoordelijke mensen moeten alle componenten waaruit het resultaat bestaat, in voldoende mate kunnen beïnvloeden (beheersbaarheidsprincipe)
  3. Er moet een tijdige meting van prestaties zijn. het probleem kan o.a. bij te late meting zijn dat er niet meer bijgestuurd kan worden.
  4. de te behalen resultaten moet voor de verantwoordelijke mensen begrijpelijk zijn.
 • Wat houd de Action control-maatregel Overmaat in?
  Er word een overcapaciteit gecreëerd, zodat de activiteiten zonder problemen worden uitgevoerd. 
 • Omschrijf personal controls
  bij personal controls gaat her erom dat de juiste mensen met de vereiste competenties werkzaam zijn op de juiste plekken. Daarmee wordt bereikt dat medewerkers hun eigen activiteiten kunnen beheersen.
 • Waar gaat het bij Personal controls om?
  Medewerkers kunnen hun eigen taken beheersen.
  Door middel van de juiste competenties en de faciliteiten.
 • Omschrijf Cultural controls
  het doel van cultural controls is het streven naar een situatie dat medewerkers hun eigen en elkaars activiteiten beheersen.
 • Wat is het doel van Cultural controls?
  Dat medewerkers hun eigen en elkaars activiteiten beheersen.
 • Geef 5 voorbeelden van instrumenten om vorm te geven aan de organisatiecultuur en daarmee aan cultural controls:

  • Invoeren van gedragsregels en -codes (zelfde bedrijfskleding productieruimte)
  • groepsgewijze beloning (draagt bij aan saamhorigheidsgevoel)
  • roulatie binnen de organisatie (job rotation) (draag ertoe bij dat niet te sterk wordt gehecht aan een bepaalde baas en werkplek)
  • creëren van de gewenste fysieke en sociale omstandigheden en werkklimaat. (moet ertoe leiden dat medewerkers graag in een organisatie werkzaam zijn.
  • De manier waarop het topmanagement zich gedraagt (tone at the top) goede voorbeeld geven.
 • Geef 4 voorbeelden van een action control:
  • Gedragsbeperkingen
  • Toestemmingsprocedures
  • Verantwoordelijkstelling voor activiteiten
  • Overmaat
 • Een organisatie stippelt het beleid voor de komende drie tot vijf jaar uit ( bepalen van strategie) en formuleert de bijbehorende doelstellingen. Managers krijgen de opdracht om de doelstelling op een zo efficiënte mogelijke manier te realiseren.

  Management control is het beïnvloeden van het gedrag van managers zodat de doelstellingen vd organisatie worden gerealiseerd.
  Te verdelen in:
  1. strategic control
  2. task control


  ad. 1 periodiek gaat het management na of de strategie die is gekozen nog valide is, m.n. gericht op de omgeving van de organisatie.
  ad. 2 taakbeheersing, worden taken op de juiste manier uitgevoerd

 • Management control systeem:
  1. result control
  Ad. 1. Resultaatbeheersing, gericht op behalen van resultaten ( bepaalde winst, bepaalde omzet, vermindering van klachten etc.) De effectiviteit van deze maatstaven wordt bepaald door de mate waarin het gewenste gedrag wordt gestimuleerd. De volgende voorwaarden zijn van belang:
  • doelstelling eenduidig en objectief meetbaar
  • componenten waaruit resultaat meoten te beïnvloeden zijn ( beheersbaarheidprincipe)
  • tijdige meting van de prestaties
  • resultaten moeten begrijpelijk zijn

 • 2. Action controls
  Ad. 2. activiteitenbeheersing; beïnvloeden vd activiteiten van de individuele managers en medewerkers zowel op een positieve manier ( beloning) als een negatieve manier ( maatregelen ter voorkoming).
  Voorbeelden van negatieve benadering:
  • gedragsbeperking, passwords, functiescheiding
  • toestemmingsprocedures
  • verantwoordelijkstelling voor activiteiten bijv; gereed maken voor de operatie van een patiënt, procedure starten voor piloten
  • overmaat, er wordt een overcapaciteit gecreëerd met de bedoeling dat de activiteiten probleemloos kunnen worden uitgevoerd.

 • 3. personal controles
  Ad. 3 personeelsbeheersing; juiste mensen met de vereiste competenties werkzaam op de juiste plekken

  4. Cultural controls
  Ad. 4. beheersing dmv cultuur; streven naar een situatie dat medewerkers hun eigen en elkaars activiteiten beheersen, instrumenten waarmee je dit kunt doen;
  • gedragsregels- en codes
  • groepsgewijze beloning
  • roulatie binnen de organisatie
  • creëren van het juiste werkklimaat
  • voorbeeldfunctie van topmanagement
 • Afhankelijk van niveau van beheersing kunnen 3 soorten control worden onderscheiden
  1. strategic control
  2. management control
  3. task control
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Beschrijf Planning op korte termijn
=operationele planning.  betrekking op komend jaar en afgeleid van strategische meerjarenplanning. = uit te voeren actie plan voor komend jaar.
Beschrijf Planning op lange termijn
Ondernemersplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.  doel samenstellen OP=formuleren strategie en bijbehorende doelstellingen voor 3-5 jaar
Noem enkele voor- en nadelen van de RI
voordeel:
Wanneer interne verrekenprijzen binnen in onderneming tussen meerdere landen wordt gehanteerd wat is dan een aandachtspunt?
De prijs moet reëel zijn zodat niet met winsten geschoven kan gaan worden naar een gunstiger belastingklimaat
wat moet het management doen?
Proces (= management control) in gang zetten om te waarborgen dat de plannen en bijbehorende doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Control= beheersen of besturen.
Welke 3 belangrijke vragen zijn er bij het vaststellen van prestatiedoeleinden ?
1. Is het nodig prestatiedoeleinden vast te stellen 
2. Hoe uitdagend moeten deze prestatiedoeleinden zijn
3. Hoe groot moet de invloed van ondergeschikten zijn op deze prestatiedoeleinden zijn
Wat is het doel van personal control?
De juiste mensen met de juiste competenties op de juiste plekken.
Noem 4 voorbeelden van action controls?
1. Gedragsbeperking
2. Toestemmingsprocedures
3. Verantwoordelijkheid stelling
4. Overmaat
Wat formuleert men ter beheersing van de aandachtsgebieden van de balanced scorecard?
per prestatie-indicator een doelstelling (target)
Welke 4 aandachtsgebieden kent de balanced scorecard?
1. Financieel 
2. Klanten
3. Interne processen
4. Innovatie