Samenvatting Management en logistiek

-
ISBN-10 9001813461 ISBN-13 9789001813468
387 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Management en logistiek
 • Roel Grit, Jan de Geus
 • 9789001813468 of 9001813461
 • 2e dr.

Samenvatting - Management en logistiek

 • 2.1 Waarom logistiek

 • Wat zijn logistieke kosten?
  Logistieke kosten zijn kosten die je moet maken om de goederen door de keten te bewegen vanaf de oerproducent tot aan de uiteindelijke afnemer. Logistieke kosten kun je onderscheiden in vermogenskosten en exploitatiekosten.

  Vermogenskosten:
  • rente en afschrijvingskosten over investeringen in interne en externe transportmiddelen
  • rente over de investeringen in voorraden
  • rente over de waarde van het onderhanden werk

  Exploitatiekosten:
  • brandstofkosten
  • personeelskosten
  • kosten van uitval en afval
 • Wat is het belang van ICT-hulpmiddelen voor logistiek?
  Allereerst de informatie uitwisseling tussen leverancier en afnemer voor het beheer van voorraden of het bepalen van de juiste tijd van levering.

  Elektronic Data Interchange:
  De elektronische gegevensuitwisseling tussen computers van leverancier en afnemer. Dit scheelt werk, levert minder fouten op en gaat veel sneller.

  Enterprice Resource Planning:
  Alle informatiesystemen in één systeem, bijvoorbeeld: financiën, inkoop, distributie, productplanning en personeel.

  E-commerce:
  De verkoop van producten worden door een leverancier aan zijn klanten ondersteund door het gebruik van internet. Catalogi met prijs-, product- en voorraadinformatie zijn te vinden op de website van de leverancier. Online winkelen.

  Gevolgen van E-commerce:
  • het aantal menselijke handelingen is minimaal
  • de tussenhandel verdwijnt nagenoeg
  • de leversnelheid neemt toe'de leverancier hoeft minder voorraden aan te houden
  • de leverancier kent het aankoopgedrag van de consument en kan daarop inspelen.

  Een bedrijf kan op vier niveaus E-commerce gebruiken:
  Niveau 1: informatieverstrekking aan de klant
  De leverancier heeft een internetsite waar de klant informatie kan krijgen over het bedrijf en zijn producten.

  Niveau 2: interactie met de klant
  De klant kan reageren op de informatie en krijgt een reactie terug van de leverancier via e-mail.

  Niveau 3: transactie:
  De klant besteld via internet en betaling kan eveneens via internet plaatsvinden.

  Niveau 4:integratie
  Een bedrijf heeft de volledige handel via internet.
 • Wat zijn de vier niveaus van ketenintegratie?
  Niveau 1: fysieke integratie
  standaardisatie van transportmiddelen en transporthulpmiddelen. Het gebruik van europallets en standaard containers voor transport.

  Niveau 2: informatie-integratie
  Afstemming van informatiestromen tussen leveranciers en afnemers. Belangrijke hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld barcodering, internet en Electronic Date Interchange (EDI). EDI is de elektronische gegevensuitwisseling. 

  Niveau 3: besturingsintegratie
  systematisch gebruik maken van informatie uit voorafgaande en volgende schakels in de keten of het netwerk. Voorbeelden zijn just in time leveringen en co-markership. 

  Niveau 4: grondvormintegratie
  Hierbij draag je een gedeelte van de beheersende en besturende logistieke activiteiten  over aan een andere partij in de keten. Hierbij geef je ook een deel van de beslissingsbevoegdheid uit handen. De leverancier houdt bijvoorbeeld de voorraad van de producent op peil. Leveringen vinden plaats zonder dat de afnemer daar in vraagt of er vooraf van op de hoogte wordt gebracht. De leverancier is verantwoordelijk voor de voorraden binnen de muren van zijn afnemer.
 • Supply chain management:
  de logistieke beheersing van inkooplogistiek, productielogistiek, distributielogistiek en retourslogistiek, niet alleen binnen haar eigen organisatie en haar directe omgeving (leveranciers en afnemers), maar binnen de gehele keten van leveranciers, afnemers en consumenten.
 • Wat houdt ketenintegratie in?
  Samenwerking van bedrijven om in te kunnen spelen van de veranderende wensen van de consument. 
 • Wat houdt retourslogistiek in?
  Het terugnemen van gebruikte producten om die producten weer opnieuw te kunnen verwerken. Recycling, MVO. Ook wel reverse logistics.
 • Wat houdt distributielogistiek in?
  Dit sluit direct aan op de markt, daarom ook wel marketinglogistiek genoemd. Distributielogistiek houdt zich bezig met de besturing ben beheersing van het einde van het productieproces tot en met de uiteindelijke afnemer.
 • Wat houdt productielogistiek in?
  Productielogistiek of material management houdt zich bezig met de logistieke activiteiten binnen een bedrijf. Productielogistiek streeft naar het bereiken van zo een kort mogelijke doorlooptijd en tegelijkertijd een zo hoog mogelijke benutting van het productieapparaat.
 • Wat houdt inkooplogistiek in?
  Inkooplogistiek, ook wel phsyical supply genoemd, betreft het besturen en beheersen van de goederenstromen vanaf de producent van grondstoffen en halffabricaten tot aan het begin van het productieproces.
 • Wat is logistiek en waar gaat logistiek over?
  Logistiek gaat over het beheren van voorraden in een bedrijf, logistiek zorgt voor het zo efficiënt mogelijk gebruiken van machines in een fabriek, logistiek is verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk leveren van bestellingen aan klanten, logistiek gaat over mensenstromen en de voedselvoorziening bij popconcerten en evenementen, logistieke technieken gebruik je bij het organiseren van productieprocessen en logistiek is belangrijk in ziekenhuizen bij het transporten van patiënten, voedsel, medicijnen en kleding.Logistiek is overal!

  logistiek is het beheersen van goederenstromen en de daarbij horende informatie- en geldstromen.

  logistiek kent 7 j's:
  1. het juiste product
  2. in de juiste hoeveelheid
  3. in de juiste conditie
  4. op de juiste plaats
  5. op de juiste tijd
  6. voor de juiste afnemer
  7. tegen de juiste prijs


 • 2.7 Management en logistiek

 • Welke drie verschillende soorten beslissingen zijn er in een onderneming?
  1. strategische beslissingen
  2. tactische beslissingen
  3. operationele beslissingen
 • Wat is het customer service?
  Het voldoen aan de wensen van de klant. In deze benadering bepaalt de afnemer dus de gewenste servicegraad. Hoe hoger de servicegraad, hoe hoger de prijs. 
 • Wat is commerciële distributie?
  Bij commerciële distributie wordt distributie als een marketinginstrument gezien. Het gaat dan over beslissingen als de distributiespreiding en het distributiekanaal.
 • Wat is fysieke distributie?
  Bij fysieke distributie moet je beslissingen nemen over het beheer van de voorraad gereed product, over magazijnen en distributiecentra en over intern en extern transport. 
 • Wat is een logistieke dienstverlener?
  Een logistieke dienstverlener kan meer doen dan alleen maar transport, opslag en handling. Daarnaast kan hij diensten aanbieden die waarde toevoegen aan het product. Dit noem  je Value Added Logistics (VAL). Het gaat hierbij om activiteiten zoals herverpakken, recyclen, assemblage of testen.
 • Wat zijn de logistieke doelstellingen van een logistiek manager?
  • Het verbeteren van de customer service bij het huidige niveau van de logistieke kosten;
  • het verlagen van de logistieke kosten bij het huidige niveau van de customer service.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Management en logistiek
 • Roel Grit, Jan de Geus
 • 9789001729516 of 9001729517
 • 1e dr.

Samenvatting - Management en logistiek

 • 1.1 Waarom Logistiek?

 • Wat is logistiek?
  - Logistiek gaat over het beheren van voorraden in bedrijven.
  - Logistiek zorgt voor het zo efficiënt mogelijk gebruiken van machines in een fabriek.
  - Logistiek gaat over mensenstromen en voedselvoorziening bij popconcerten en evenementen.
  - Logistiek is verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk leveren van bestellingen aan klanten.
  - Logistieke technieken kunnen worden gebruikt bij het organiseren van productieprocessen.
  - Logistiek is belangrijk in ziekenhuizen bij het transport van patiënten, voedsel, medicijnen en kleding.
 • 1.2 Geschiedenis van logistiek

 • suboptimalisatie
  optimalisatie van het logistieke proces per afdeling en niet in het totale bedrijf
 • logistieke technieken worden niet alleen binnen bedrijven toegepast, maar ook tussen bedrijven
 • 1.3 wat is logistiek?

 • Logistiek is het beheersingsproces van goederenstromen en de daarbij horenden informatie en geldstromen
 • customer service
  wensen van de klanten zijn de uitgangspunten bij het nemen van logistieke beslissingen.
 • 1.4 ketenintegratie

 • Retourlogistiek (reverse  logistics) houd zich bezig met retourzendingen e.d.
 • Inkooplogistiek (of physical supply of aanvoerlogistiek) betreft het besturen en beheersen van de goederenstroom vanaf de producent van grondstoffen en halffabrikaten tot aan het begin van productie
 • Distributielogistiek (physical distribution) sluit direct aan op de markt. Wordt ook wel marketing logistiek genoemd. Het houd zich bezig met besturing en beheersing van goederenstroom gereed product
 • Productielogistiek (of material management) houd zich bezig met logistiek binnen het bedrijf van magazijn grondstof tot magazijn eindproduct, wil een zo kort mogelijk doorlooptijd en in intern gericht
 • Demand chain management
  sturen op de vraag van de klanten
 • Grondvormintegratie
  gedeelte van de beheersende en besturende logistieke activiteiten overgedragen aan een andere partij in de keten. zowel uitvoerende activiteiten als beslissingsbevoegdheid
 • Informatie-integratie
  afstemming van informatiestromen tussen leveranciers en afnemers. Hulpmiddelen zijn EDI
 • Fysieke intergratie
  efficiencyvergroting van de afhandeling van de goederenstroom
 • Besturingsintegratie
  systematisch gebruik van informatie uit voorafgaande en volgende schakels in de keten of netwerk (JIT)
 • Supply Chain Management
  Logistieke beheersing van vier verschillende goederen en informatiestromen, niet alleen binnen de eigen organisatie en haar directe omgeving maar binnen de gehele keten van leveranciers, afnemers en consumenten
 • 1.5 logistiek en ICT

 • vier niveau's E-commerce
  1: informatieverstrekking aan de klant
  2: interactie met de klant -> klant kan reageren op informatie
  3: transactie -> bestelling en betaling via internet
  4: integratie
 • Bedrijfskolom
  laat de weg zien die een product aflegt van oerproduct totdat het eindproduct bij de consument is
 • Electronic Data Interchange (EDI)
  electronisch via internet uitwisselen van gestandaardiseerde berichten tussen computers en computerprogramma's van leverancier en klanten.
 • Enterprice Resource Planning (ERP)
  verregaande integratie van allemaal verschillende systemen van verschillende afdelingen in één pakket
 • Bij E-commerce wordt de verkoop van producten door een leverancier aan zijn klanten ondersteund door het gebruik van internet (webshop)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem de zes manieren van besluitvorming.
 1. door meerderheid van stemmen
 2. door consensus 
 3. door unanimiteit
 4. door gebrek aan reactie
 5. door autoriteit
 6. door automatische goedkeuring
Noem een voorbeeld van een operationele beslissing.
Nieuwe werknemers aannemen.
Waar gaan operationele beslissingen over?
Over de concrete activiteiten van de onderneming die nodig zijn om de tactische beslissingen uit te kunnen voeren.
Noem een voorbeeld van een tactische beslissing.
Inrichting van een productiehal.
Waar komen de tactische beslissingen uit voort?
Uit de strategie van de onderneming.
Noem een voorbeeld van een strategische beslissing.
Nieuwe markten die de onderneming wil veroveren.
Waar gaan strategische beslissingen over?
Over de inhoud en het karakter van de activiteiten van de onderneming.
Noem de drie verschillende soorten beslissingen afhankelijk van het managementniveau.
 1. Strategische beslissingen
 2. Tactische beslissingen
 3. Operationele beslissingen
Noem de vier extreme combinatiestijlen van leidinggeven:
 1. Directieve stijl
 2. Begeleidende stijl
 3. Ondersteunende stijl
 4. Delegerende stijl
Noem twee kenmerken van ondersteunend gedrag.
 1. Nadruk op goede onderlinge verhoudingen
 2. Tweerichtingsverkeer