Samenvatting Manieren van kijken inleiding kunstgeschiedenis

-
ISBN-10 9035817370 ISBN-13 9789035817371
3921 Flashcards en notities
50 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Manieren van kijken inleiding kunstgeschiedenis". De auteur(s) van het boek is/zijn Mieke Rijnders, Patricia van Ulzen Dorine Duyster. Het ISBN van dit boek is 9789035817371 of 9035817370. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Manieren van kijken inleiding kunstgeschiedenis

 • 1 Van spiegels en van Kralen. Een inleiding op het begrip kunst

 • Wat is de institutionele definitie van kunst?
  Er mag alleen van kunst worden gesproken als een samenleving het concept kunst kent. Het anwtoord op de vraag of iets kunst is wordt overgelaten aan een door de samenleving erkend instituut als een museum of de kunstkritiek.
 • wat is de  institutionele definitie van kunst?

  in een samenleving is alleen sprake van kunst als er ook een woord is voor kunst, of in ieder geval een kunstbegrip. dit wordt de institutional theory of  art genoemd.

 • wat is kunst?

  is niet eenduidig te beantwoorden. het is afhankelijk van welke categorie je hanteert.

 • Wat is kunst?
  Het zichtbaar maken van het onzichtbare achter de dingen.
 • Wat zijn de leerdoelen van de cursus: Inleiding Kunstgeschiedenis?
  1. Deskundig leren kijken naar kunsthistorische objecten;
  2. Een globaal beeld verwerven van de ontwikkeling van de westerse beeldende kunst en architectuur
  3. Feitelijke en materiële basiskennis verwerven over kunsthistorische objecten
  4. Methodische basiskennis verwerven over mogelijke benaderingswijzen van kunsthistorische objecten
  5. Het toepassen van de hierboven beschreven opgedane kennis.
 • Wat is de "institutional theory of art"?
  Alles wat de kunstwereld (=het geheel van kunstinstituten) als kunst beschouwt is kunst.
 • Wat is de verheven opvatting over kunst?
  Kunst is het zichtbaar maken van het onzichtbare achter de dingen. Het lijkt of kunst de rol van godsdienst zelf zou kunnen spelen.
  Een kunstwerk in een museum is iets sacraals.
 • Noem de universele opvatting van kunst
  Kunst komt overal voor, is typisch menselijk en de kern van beeldende kunst ligt in de impuls om 'bijzonder te maken' en 'beelden te maken'.
 • Wat houdt de definitie van institutionele theory of art in?

  De definitie van institutionele theory of art kiest voor een sociologisch uitgangspunt: de zogenaamde kunstwereld bepaalt wat kunst is.

 • Wat is de institutionele definitie van kunst of Institutional theory of art?
  Er mag alleen van kunst gesproken worden als een samenleving het concept kunst kent. Alles wat de kunstwereld als kunst beschouwd is kunst.
 • Tot welke kunst beperkt de cursus zich?
  De westerse kunst sinds de Griekse oudheid.
 • Welk museum in Nederland is als tempelcomplex ontworpen?
  Het Haags gemeente museum van Berlage is als tempelcomplex ontworpen. (1929-1935)
  Het gaat om eerbied voor de bijzondere vermogens van kunstenaars en de diepe betekenis van hun kunstwerk.

  Kunst is een antenne voor het goddelijke, voor existentiële openbaring. Deze is vager en tegelijk vrijer dan de openbaring der klassieke godsdiensten, en deze misschien zelfs omvat.
 • Wat is volgens Stumpel het wezen van kunst?

  Waar het in wezen om gaat bij het maken van kunst, is dat het gewone bijzonder wordt gemaakt. En dat dit bijzondere een beeldende vorm krijgt.

 • Waar begint de kunst?
  Je zou zeggen in de prehistorie, bij bv Lascaux. Bij geschiedschrijving is het altijd moeilijk om een begin aan te wijzen. Vaak wordt ook gezegd dat er pas van kunst sprake kan zijn vanaf het moment dat er ook kunstbegrip is. De geschiedenis van het kunstbegrip zou dan beginnen rond de renaissance 
 • Wat zijn de algemene leerdoelen voor hoofdstuk 1?
  Na bestudering van deze leereenheid, inclusief de opgaven, moet u
  - weten sinds wanneer volgens de opvatting van Jeroen Stumpel de kunst begint, en welke argumenten hij daarvoor geeft
  - de door Jeroen Stumpel gehanteerde definitie van kunst kunnen verwoorden, op basis van de twee soorten van menselijk gedrag die eraan ten grondslag liggen
  - kunnen uitleggen wat wordt bedoeld met ‘bijzonder maken’ en weten aan wie Jeroen Stumpel de term ‘bijzonder maken’ heeft ontleend
  - kunnen benoemen wat het verschil is tussen beeldende kunst en andere kunstvormen, uitgaande van de termen ‘bijzonder maken’ en ‘beelden maken’
  - de beschreven karakteristieken kennen van de in hoofdstuk 1 afgebeelde kunstwerken
  - de betekenis kennen van de begrippen die in de Verklarende woordenlijst worden toegelicht en deze begrippen indien van toepassing kunnen herkennen op een (afbeelding van een) kunstwerk of gebouw (deze begrippen zijn gemarkeerd met een asterisk).
 • Wordt deze manier van kunstopvatting nog gebruikt?
  Deze manier wordt niet altijd meer zo gezien, maar toch wordt kunst nog als een belangrijk spiritueel fenomeen gezien. Het kan het bestaan fundamenteel becommentariseren en verrijken.
 • Kunnen primitieve uitdrukkingsvormen ook onder kunst worden gerekend?

  Ja, het definiëren van kunst als twee soorten van menselijk gedrag die elkaar kunnen overlappen, ‘bijzonder maken’ en ‘beelden maken’ maakt dat ook de meest primitieve symbolische uitdrukkingsvormen probleemloos als kunst kunnen worden aangeduid.

   

 • Wat is de mening van Hans Belting over het ontstaan van de kunst?
  Hij zegt dat die pas is begonnen na de middeleeuwen, toen er kunstbegrip kwam. Dit staat haaks op Ozenfant en Bataille.
 • Stumpel kiest voor de opvatting dat er al kunst bestond voor er sprake was van een kunstbegrip, de opvatting dus die in zijn betoog wordt vertegenwoordigd door de kunstbeschouwing van Ozenfant (en Bataille). Stumpels argumentatie voor die keuze is vooral gebaseerd op argumenten tegen de opvatting dat kunst pas na de middeleeuwen is begonnen. Die tegenargumenten zijn in deze paragraaf meer intuitief dan systematisch.
  Het kan geen toeval zijn, zo redeneert hij, dat mensen bijvoorbeeld de schilderingen van Lascaux en schilderijen van Rubens al eeuwenlang hebben beschouwd als behorend tot dezelfde categorie,  die wij tegenwoordig kunst noemen. Het druist tegen het gezonde verstand in om bijvoorbeeld Egyptische tempelleeuwen niet als kunst te beschouwen, en de beelden van Michelangelo wel.
    
 • Wat is de institutionele definitie van kunst?
  Er mag alleen van kunst worden gesproken als een samenleving het concept kunst kent. Het antwoord op de vraag of iets kunst is wordt overgelaten aan een door de samenleving erkend instituut als een museum of de kunstkritiek.
  Dit heet 'institutional theory of art'.
 • De verheven gedachte van kunst van Oskar Maria Graf 1894-1967
  Het is de samenvatting van het hele veelvoud van de eeuwige waarheid;
  Het is - tot de eenvoudigste formule teruggebracht - het zichtbaar maken van het onzichtbare achter de dingen.
  -Hier wordt een verheven opvatting over het wezen van kunst uitgedrukt.
  -Bij zulke woorden lijkt het wel alsof kunst de rol van godsdienst zelf zou kunnen spelen.
 • Gemeentemuseum Den Haag
  Een museum, opzettelijk  als een tempelcomplex ontworpen en neergezet, sereen gescheiden van de banaliteit van alledag door omringend water; waarover een toegangssluis de bezoeker naar de voorhof voert.
  Zijn ontwerp, bedacht door Berlage (1856-1934) is gebaseerd op eerbied voor de bijzondere vermogens van kunstenaars en de diepe betekenis van kunstwerken.
  Deze opvatting van kunst wordt niet alleen uitgedrukt in de aanleg en het karakter van het gebouw zelf, maar ook in een  reliëf, dat de bezoeker hoog bij de ingang opwacht.
  'Eer het God'lijk licht in d'openbaringen van de kunst', staat daar te lezen.
  Kunst is kennelijk een venster, interface of antenne voor het goddelijke, voor een existentiele openbaring die vager en tegelijk vrijer is dan de openbaring der klassieke godsdiensten, en deze misschien zelfs omvat.
 • Wat is de institutionele definitie van kunst?
  Er mag alleen van kunst gesproken worden als een samenleving het concept kunst kent.
  Het antwoord op de vraag of iets kunst is, wordt overgelaten aan een door de samenleving erkend instituut zoals museum of de kunstkritiek.
  Dit heet de institutioneel theory of art.
 • Wanner gebruik je de term 'kunst'?
  Het gaat om iets dat zich onderscheid van pure natuur.
 • Leg uit wat de ‘institutional theory of art’ is en waarin deze afwijkt van de door Jeroen Stumpel gehanteerde definitie van kunst (inleiding)
  r
 • Noem nog een universele opvatting van kunst
  Kunst komt overal voor, is typisch menselijk en de kern van beeldende kunst ligt in de impuls om 'bijzonder te maken' en 'beelden te maken'.
 • Wat is het uitgangspunt in dit hoofdstuk voor het begrip kunst?
  Er wordt uitgegaan van een universele opvatting van kunst.
  Er wordt betoogd dat kunst niet alleen overal voorkomt, maar ook typisch menselijk is. De kern van beeldende kunst ligt in de impuls om bijzonder te maken en om beelden te maken.
 • Welke twee soorten van menselijk gedrag zijn er bij het begrip beeldende kunst?
  1. Bijzonder maken en 2. beelden maken.
 • Waar komt dit bijzonder maken vandaan?
  Ellen Dissanayake schreef hierover in haar boek. 'Making special' noemde zij het. In de beeldende kunst kan dat door bijvoorbeeld, bijzonder formaat, bijzondere materialen.
 • Kan men ook iets tot kunst verheffen?
  Ja, dat Marcel Duchamp met zijn readymades. Op het moment dat hij het gewone ding uit zijn context haalde en het tot kunst verhief. Net zoals wij zelf door de geschiedschrijving de grotten van Lascaux, de piramiden van Gizeh en de borobudur hebben verheven tot kunst.
 • Wat is het probleem met het begrip 'de geschiedenis'?
  Men kan niet spreken van de geschiedenis. Er bestaat wel een geschiedenis van de kunst, of van de sport of van de muziek. Het probleem is altijd waar laat je een geschiedenis beginnen?
 • noem verschillende rubrieken van kunst
  schoonheid, natuur, kennis, leven, metafysica
 • Waarom worden er beelden gemaakt?
  Het beeldproducerend vermogen van de mens lijkt op zijn taalvermogen. het is een soort evident iets. Beelden worden gemaakt als substituut voor het eigenlijke ding of mens.
 • verheven gedachte van kunst Oskar Maria Graf 1894-1967
  het is de samenvatting van het hele veelvoud van de eeuwige waarheid; het zichtbaar maken van het onzichtbare achter de dingen
 • gemeentemuseum Den Haag, bedacht door Berlage (1856-1934)
  sereen gescheiden van de banaliteit van alledag door omringend water; eerbied voor de bijzondere vermogens van kunstenaars en de diepe betekenis van kunstwerken, ook terug te zien in het bijzondere relief. kunst is kennelijk een venster, interface of antenne voor het goddelijke, voor een existentiele openbaring der klassieke godsdiensten, en deze misschien zelfs omvat
 • wat is de institutionele definitie van kunst?
  sommige kunsttheoretici menen dat alleen van kunst mag worden gesproken als een samenleving het concept kunst kent omdat het antwoord op de vraag of iets 'kunst' is, wordt overgelaten aan een door de samenleving erkend instituut, zoals een museum, of de kunstkritiek. Alles wat de kunstwereld, zoals het geheel van kunstinstituten wordt genoemd n, als kunst beschouwt is kunst.
 • de universele opvatting van kunst
  kunst komt overal voor, typisch menselijk, de kern van beeldende kunst ligt in de impuls om 'bijzonder te maken' en om 'beelden' te maken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een demi-gisant?
Een halfopgericht beeld.
Wat werd er verwerkt in de commemeratieve (herinnering aan de gestorvene betreffend) aspecten van een graf?
Er werden allerlei persoonlijke, religieuze en politieke betekenissen en toespelingen in verwerkt.
Sebastino Serlio (1475-1554) kwam tot vijf orden.
Zie afbeelding 10.3
Het geen gebouwd werd werd, ook gezien als een vooraankondiging.
Het middeleeuwse kopie begrip ontwikkelde zich tussen twee polen, nl Het oude testament en het Hemelse Jeruzalem.
Men trachte niet alleen het oude, dat wat al gebouwd was na te volgen, maar ook dat wat nog gebouwd moest worden, het Hemelse Jeruzalem.
Waarin werd de Romeinse portretsculptuur traditie toegepast met het kenmerk de combinatie van realisme en allegorie.
-Realistische portretten.
-Toga beelden van belangrijke Romeinse burgers.
-Pantserbeeld van keizer of veldheer.
-Halfnaakt of naakt staande portret. Meestal van de keizer in de gedaante van een mythische held of godheid.
-Herme
-ruiterstandbeeld. keizer of veldheer die het volk begroet.
Stamboom Medici
stamboom Medici
Geëngageerde kunstenaar.
Sociale gerichtheid.Maatschappij kritisch.
De werkelijkheid is hun werkterrein en materiaal.
Vaak sterk documentair karakter. Maken gebruik van tekst, fotografie en film.

Voor op Docomenta ed.
Publieks bereik is niet bekend en ook niet wat de reactie is.
Deze kunst wordt bijna altijd door de overheid gesubsidieerd.
L'art pour l'art kunstenaar.
Bezig met elementaire bestanddelen van het schilderij. Lijn, vlak en kleur en de handeling van het schilderen. 
Meestal abstract.
Wat is nog een constaterende kunstenaarspositie?
De geëngageerde kunstenaar en de l'art pour l'art kunstenaar.
De autobiografische kunstenaar.
Solo kunstenaar.
Kunst wordt gemaakt vanuit eigen emotionele ervaring.
bv Louise Bourgois (gebruikt haar eigen geschiedenis).
Marlene Dumas (gebruikt multimedia cultuur).
Anselm Kiefer (autobiografisch met Duitse geschiedenis en mythologie)