Samenvatting Marketing Communicatie

-
ISBN-10 9043009679 ISBN-13 9789043009676
227 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Marketing Communicatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Patrick de Pelsmacker Maggie Geuens Joeri van den Bergh. Het ISBN van dit boek is 9789043009676 of 9043009679. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marketing Communicatie

 • 1 Geïntegreerde communicatie

 • Wat is marketing?
  Marketing is het bedenken, waarderen, promoten en distribueren van ideeën, goederen en diensten teneinde waarde te creëren en uit te wisselen en de doelstellingen van de klant en de organisatie te realiseren.
 • Hoe moet een marketingsplan uitgewerkt worden?
  Een marketingsplan wordt uitgewerkt op basis van de marketingsdoelstellingen, de doelmarkten en de gewenste marktpositie. De marketeer gebruikt hiervoor de instrumenten van de marketingmix, die verdeeld worden in de vier P's.
 • De vier P's staan voor product, prijs, plaats en promotie:
  Product bestaat uit drie lagen:
  1. Kernproduct: Het unieke productvoordeel dat in de markt wordt gezet.
  2. Tastbaar product:Het unieke product wordt samengevat of gevisualiseerd in het merk: het kernproduct moet in iets tastbaars worden vertaald. 
  3. Uitgebreid product: Geeft het tastbare product meer waarde en aantrekkingskracht. Denk aan tijdige bezorging, installatie en serviceverlening. 

  Prijs is het enige marketinginstrument dat niets kost, maar dat de middelen voor productie en marketingsactiviteiten geeft. De catalogusprijs is de officiële prijs voor een product. Een goed marketingstrategie is zo min mogelijk gestoeld op het prijsinstrument, omdat hierdoor geen sterke marktpositie verkregen kan worden. Het is immers een dubbelzinnig instrument. Aan de ene kanten zijn kortingen een goede manier om klanten te trekken. Aan de andere kant betekenen ze een kleinere marge en lagere winsten. 

  Door middel van plaats of distributie komt het product bij de klant terecht. Dit omvat het transporteren van het product, het onderhouden van voorraden, het kiezen van groot- en detailhandels en het selecteren van de gewenste verkooppunten en het assortiment. 

  Promotie of marketingcommunicatie vormt het meest zichtbare instrument. Het omvat alle middelen waarmee de organisatie met doelgroepen en stakeholders communiceert, teneinde het product of de organisatie zelf te promoten. Hierbij is consistentie en synergie van belang. Alle marketinginstrumenten moeten op hetzelfde doel zijn afgestemd en niet met elkaar in conflict raken. 
                  
 • Welke soorten communicatie zijn er en wat houden ze in?
  1. Reclame: Maakt gebruik van massamedia en wordt bekostigd door een bedrijf. 
  2. Merkactivatie: De naadloze integratie van alle beschikbare communicatie-instrumenten in een creatief platform waarbij het bedrijf probeert consumenten te activeren door het stimuleren van interesse en de bereidheid tot uitproberen. Het doel hiervan is het verzekeren van klantloyaliteit
  3. Sponsoring: Het beschikbaar stellen van fondsen, goederen, diensten en/of knowhow. De gesponsorde organisatie helpt de sponsor met communicatiedoelstellingen.
  4. Public relations: Alle communicatie die een bedrijf op het publiek of belanghebbende richt. 
  5. Winkelcommunicatie: Communicatie op plek van verkoop.
  6. Handelsbeurzen: Met name belangrijk in de industriele en business-to-business-sectoren.
  7. Direct marketing: Een persoonlijke en directe manier om klanten en prospect te benaderen, denk aan brochures en folders.
  8. E-communicatie: Het internet, samen met e-commerce wordt aan verkoop gekoppeld. 
 • Wat is het verschil tussen persoonlijke communicatie en massacommunicatie?
  Wanneer er sprake is van reclame gericht op en specifieke en bekende personen dan spreken we van persoonlijke communicatie. Het bestaat meestal uit directe en interactieve marketingsactiviteiten en persoonlijke verkoop.
  Massacommunicatie is de boodschap door middel van massacommunicatie op niet apart te identificeren personen.
 • Wat is thema- en actiecommunicatie?
  Bij themacommunicatie probeert de adverteerder de doelgroep iets te vertellen over het merk of de aangeboden producten en diensten. Het doel van deze vorm van communicatie is het verbeteren van de relatie met de doelgroep, het vergroten van de klanttevredenheid of het versterken van merkbekendheid. Het is een above-the-line-communicatie

  Met actiecommunicatie wordt geprobeerd het koopgedrag van doelgroepen te beïnvloeden en de klant over te halen een product aan te schaffen.
 • Wat is geïntegreerde marketingcommunicatie (IMC)?
  Het wordt op diverse manieren gedefinieerd. Algemeen gesteld is IMC:
  een nieuwe manier om naar het geheel te kijken, waar we vroeger uitsluitend afzonderlijke aspecten zagen, zoals adverteren, public relations, verkooppromoties, inkoop, communicatie met personeel enzovoort. Het gaat om de manier waarop de consument het ziet- als een informatiestroom uit bronnen die niet van elkaar te onderscheiden zijn.
  Het is dus de integratie van de gespecialiseerde communicatiefuncties die voorheen in meer of mindere mate los van elkaar werden uitgevoerd. Er wordt een consistente boodschap naar alle doelgroepen verzonden.
 • Wanneer kan IMC succesvol geïmplementeerd worden?
  Alleen als er sprake is van strategische integratie tussen de diverse afdelingen die voor specifieke onderdelen van de communicatiefunctie verantwoordelijk zijn. Geslaagde IMC is afhankelijk van de aanwezigheid van een communicatiemanager die alle gespecialiseerde communicatiefuncties in het bedrijf kan overzien en integreren.
 • Wat is het verschil tussen klassieke communicatie en IMC?
  In tabel 1.3 zijn de belangrijkste verschillen samengevat. Beide vereisen echter een naadloze integratie van communicatiemiddelen.
 • Waarom verschilt het internationale marketingscommunicatiemanagement van het nationale communicatiemanagement?
  Het bedrijf moet bij de internationale marketingscommunicatiemanagement opereren met andere demografische, economische, geografische, technologische, politieke en juridische omstandigheden. De culturele en juridische verschillen tussen een bedrijf en zijn buitenlandse markt kunnen tot veel problemen leiden. Verschillende culturele aspecten kunnen een grote invloed uitoefenen op de communicatie.
 • Wat is het self-reference criterion en wat is het gevaar hiervan?
  Het self-reference criterion houdt in dat merketeers en directeuren marketingcommunicatie zichzelf als uitgangspunt nemen en geen rekening houden met de invloed van cultuur. Het verwijst ook naar onze onbewuste neiging om alles met onze eigen cultuur te vergelijken.
 • Wanneer een bedrijf ervoor kiest om internationaal te gaan opereren, is een van de belangrijkste beslissingen de vraag in hoeverre op de buitenlandse markt een mondiale of geïntegreerde cross-culturele marketingstrategie moet worden gevolgd. Een gestandaardiseerde campagne kan worden omschreven als een campagne die wordt gevoerd in verschillende landen met hetzelfde concept, dezelfde setting, hetzelfde thema etc.. Het voordeel van het globaliseren is de kostenbesparing.

  Vaak moet de communicatieboodschap aan de buitenlandse omgeving aangepast worden door de cultuurverschillen. De beste manier om internationale markten te benaderen is om niet aan een van de strategieuitersten van globaliseren/mondialisering of lokalisering vast te houden. Je kunt beter mondiaal denken, maar lokaal handelen (glocaliseren).
 • Wat is integratie van corporate communicatie?
  Corporate communicatie is een volledig geintegreerde aanpak van de communicatieactiviteiten van alle afdelingen in een organisatie, gericht op alle stakeholders van de organisatie.
 • Wat zijn de drie belangrijkste doelstellingen van corporate communicatie?
  1. Het vestigen van gezamenlijke strategische startpunten in de organisatie die in de consistente communicatieactiviteiten moeten worden omgezet. Met andere woorden, het definiëren van een corporate identiteit die in overeenstemming is met de strategie van de organisatie.
  2. Het verkleinen van de kloof tussen de gewenste identiteit en het imago dat bij de doelgroepen leeft.
  3. Het organiseren en beheren van de implementatie van de communicatie-inspanningen in het bedrijf, om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de eerder genoemde doelstellingen.
 • Corporate visie en missie, cultuur, persoonlijkheid en identiteit:
  De corporate identiteit komt voort uit strategische prioriteiten, de cultuur, de structuur van de organisatie en de identiteit van de branche. De corporate cultuur kan worden gedefinieerd als dieper gelegen aannames en opvattingen die door de organisatieleden worden gedeeld, onbewust aanwezig zijn en een soort van vanzelfsprekend beeld van de organisatie en de omgeving creëren. Het bestaat uit drie niveaus:
  1. De fysieke aspecten van het bedrijf
  2. De waarde van het personeel
  3. Dit wordt bereikt wanneer iedereen in het bedrijf de identiteit accepteert en zich hiernaar gaat gedragen. Dit niveau staat gelijk aan de corporate persoonlijkheid. Dit verwijst naar de waarden die door de werknemers van het bedrijf worden gekoesterd, het is het collectieve en gedeelde besef van de onderscheidende waardenkenmerken van de organisatie. 
  Aan de ene kant leunt de identiteit op strategie. De strategische doelstelling voor de lange termijn vormen de gewenste persoonlijkheid van de organisatie. De strategie moet altijd op de meeste persistente elementen van de persoonlijkheid worden gebaseerd. De identiteit wordt ook door de identiteit van de branche en de bedrijfsstructuur beïnvloed. De branche-identiteit omvat de economische en technische kenmerken van de branche, zoals omvang, groei en concurrentie. De corporate structuur bestaat uit de organisatiestructuur en de merkstructuur. De organisatiestructuur heeft te maken met de communicatielijnen en gezagshierarchiën binnen de organisatie. De corporate identiteit bestaat dus uit alles waarmee de organisatie geassocieerd wil worden en de verschillende manieren waarop mensen het bedrijf zouden moeten beschrijven en onthouden.  
 • Wat is corporate design?
  Het inherent onderdeel van de bedrijfsidentiteit, of van de manier waarop de organisatie zichzelf presenteert.
 • Waarom wordt aandacht voor de identiteit van een organisatie steeds belangrijker?
  • De zakelijke omgeving verandert snel.
  • Het wordt steeds moeilijker voor bedrijven om zichzelf en hun producten te differentiëren.
  • Bedrijven worden steeds vaker internationaal actief.
  • Er kunnen grote schaalvoordelen worden behaald door ervoor te zorgen dat alle communicatievormen van een bedrijf op elkaar zijn afgestemd.
  • Een solide identiteit kan tot meer motivatie onder het personeel leiden.
  • Een identiteit die met overtuiging wordt overgebracht, creëert vertrouwen en goodwill onder externe doelgroepen of stakeholders.
 • Wat is het verschil tussen marketingcommunicatie, corporate communicatie en interne communicatie?
  Het belangrijkste onderscheid is de targetgroep voor de communicatie. Bij marketingcommunicatie zijn de consumenten de voornaamste doelgroep, bij interne communicatie zijn de werknemers en bij de corporate communicatie de overige stakeholders van een organisatie.
 • Door wat wordt het corporate imago gevormd?
  Het wordt gevormd door de manier waarop stakeholders de organisatie zien. Het is het resultaat van de interactie tussen ervaringen, overtuigingen, gevoelens, kennis en indrukken die elke stakeholder over de organisatie heeft. Het is een subjectieve en meerdimensionale indruk van de organisatie.
 • Wat is een reputatie?
  Een reputatie is een beoordeling van het imago van de organisatie, of de waarde die aan het imago wordt gehecht.
 • Wat is de waarde van een positief imago?
  • Een positief imago geeft de organisatie aanzien en het vormt de basis voor succes en continuïteit.
  • Consumenten kopen producten niet om de inherente kwaliteit, maar om de reputatie van en de waarde die ze hechten aan het bedrijf dat de producten in de markt zet.
  • Klanten baseren hun aankoop op beperkte gegevens.
  • Het creëert extra goodwill.
  • Het helpt bedrijven bij het benaderen van groepen die cruciaal zijn voor succes.
 • Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor geïntegreerde communicatie?
  • Minder vertrouwen in reclame via massamedia
  • Stijgende mediakosten
  • Noodzaak van meer impact
  • Noodzaak van meer rentabiliteit en efficiëntie
  • Fragmentatie van media
  • Fragmentatie van publiek
  • Meer afhankelijkheid van gerichte communicatietechnieken
  • Laag niveau van merkdifferentiatie
  • Technologische ontwikkelingen
  • Meer communicatiekennis onder publiek
  • Overlappende doelgroepen
  • Noodzaak van grotere klantloyaliteit
  • Globalisering van marketingstrategieën
 • Wat is branded content?
  Wanneer adverteerders een commerciële boodschap in de media-inhoud verstoppen.
 • Wat is de essentie van buzzmarketing?
  Dat de spontane netwerken waaruit onze samenleving bestaat de meest effectieve manier zijn om mensen op een betekenisvolle manier te bereiken en consumenten te beïnvloeden. Het is georganiseerde mond-tot-mondreclame.
 • Wat is stealth advertising?
  Een marketingactiviteit waarbij de commerciële inhoud verborgen is.
 • Bedrijven kunnen hun communicatieactiviteiten niet van de ene op de andere dag veranderen. Er zijn dan ook zeven niveaus van integratie. De eerste vijf niveaus omvatten de integratie van communicatie op het niveau van consument of marketingcommunicatie. De eerste twee niveaus zijn gericht op het overbrengen van eenzelfde imago- en merkbekendheid  via alle marketingscommunicatie-instrumenten. De volgende stap is de functionele integratie van de instrumenten in een enkele marketingcommunicatieafdeling. In de vierde fase worden de marketingcommunicatie en de pr-functie geïntegreerd. Tot slot worden in de vijfde fase de marketingcommunicatie en de pr-functie functioneel geïntegreerd in een enkel systeem waarmee een consistente boodschap onder bestaande en potentiële klanten wordt verspreid. In de zesde en zevende fase worden de corporate communicatie en marketingscommunicatie in een enkel systeem geïntegreerd. De integratieniveaus bestaan uit :
  • Bekendheid
  • Integratie van imago
  • Functionele integratie
  • Integratie op basis van coördinatie
  • Op consumenten gebaseerde integratie
  • Op stakeholders gebaseerde integratie
  • Geïntegreerde relatiemarketing 
 • Wat zijn de obstakels voor geïntegreerde communicatie?
  1. Gebrek aan interne communicatie
  2. Territoriumstrijd en ego's
  3. Bestaande structuren
  4. Functionele specialisatie in bedrijven
  5. Functionele specialisatie in communicatiebureaus
  6. Vermeende complexiteit van planning en coördinatie
 • Wat is het geïntegreerde communicatieplan?
  In het communicatieplan, een onderdeel van het strategisch marketingplan, worden de communicatie-instrumenten met de verschillende doelstellingen voor de verschillende stakeholders in een geïntegreerde communicatiemix vastgesteld. De basisstappen zijn:
  1. Studieanalyse en marketingdoelstellingen: waarom?
  2. Doelgroepen: wie?
  3. Communicatiedoelstellingen: wat?
  4. Instrumenten, middelen, technieken, kanalen en media: hoe en waar?
  5. Budgetten: hoeveel?
  6. Planning: wanneer?
  7. Meten van resultaten: hoe effectief?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn activiteiten die goed zijn voor het imago van een bedrijf?
 1. Werknemers meer macht geven
 2. Een bijdrage leveren aan goede doelen
 3. Lokale evenementen sponsoren
 4. Milieuvriendelijke producten verkopen
 5. Outplacementprogramma´s bieden
 6. Evenementen voor de bevolking steunen
Wat zijn activiteiten die slecht zijn voor het imago van een bedrijf?
 1. Discriminatie
 2. Intimidatie
 3. Milieuvervuiling
 4. Misleidende communicatie
 5. Bedrieglijke communicatie
 6. Aanstootgevende communicatie
Wat zijn de doelen van de European Advertising Standards Alliance?
 1. Zelfregulatie bevorderen
 2. Bestaande zelfregulerende systemen ondersteunen
 3. Grensoverschrijdend gedrag en klachten snel en effectief oplossen
Wat is zelfregulering?
In veel landen is men begonnen met de regulering van de bedrijfstak door het instellen van praktijkcodes of richtlijnen.
Wat is de ethische kritiek op reclame, pr en direct marketing, verpakkingen en merkactivatie?
 1. Reclame zou niet waarheidsgetrouw zijn, misleidend en manipulatief.
 2. Belanghebbenden verwachten van bedrijven dat ze open, loyaal, geloofwaardig en integer zijn. Pr-communicatie lijkt eerder af te leiden en te versluieren dan te informeren.
 3. Direct marketing is gevoelig voor verkooptechnieken die de klant onder druk zetten, vooral wanneer ze op kwetsbare groepen worden toegepast.  
 4. Verpakkingen kunnen misleidend zijn doordat er op het etiket ten onrechte wordt vermeld dat het product wenselijke ingrediënten of eigenschappen bezit.
 5. Merkactivatie kan zeer grensoverschrijdend zijn. 
Welke ethische kwesties bestaan er?
 1. Stereotypering: een automatische waarneming die mensen in stat stelt een vereenvoudigd beeld van de realiteit te construeren.
 2. Controversiële reclameboodschappen: shock advertising, kan worden omschreven als reclame die het publiek schrik aanjaagt of beledigt door het opzettelijk schenden van een norm.
 3. Sluikreclame: Hier gaat hem om marketingactiviteiten van ene bedrijf waarvan de consument niet in de gaten heeft dat ze door het bedrijf geregisseerd zijn.
 4. Kwetsbare groepen als doelgroepen gebruiken
Wat zijn de vuistregels bij een ethisch dilemma?
 • Gouden regel: je dient te handelen op een manier waarop jezelf ook behandeld wilt worden
 • Beroepsethiek: alleen de handelingen die door een objectief panel van collega´s als fatsoenlijk zouden worden beschouwd zijn toegestaan
 • Uitkomsten: wat zijn de prestaties en beloningen
 • Tv-test: een manager moet zich afragen of hij of zij zich prettig zou voelen bij deze handelswijze op televisie aan het groter publiek uit te leggen
 • Categorisch imperatief: er moet zodanig gehandeld worden dat de handeling die onder de gegeven omstandigheden is ondernomen voor ieder ander in dezelfde omstandigheden een universele gedragswet zou kunnen zijn
Is marketingcommunicatie ethisch aanvaardbaar?
Degene die vinden dat marketingcommunicatie de maatschappij vormt, beweren dat marketingcommunicatie door haar overredingskracht en creativiteit een cultuur schept van consumeren en materialisme en te veel geld uitgeven-Marketingcommunicatie drijft de kosten op en verleidt ons tot het kopen van producten van mindere kwaliteit en producten die niet goed voor ons zijn-
Degene die zeggen dat marketingcommunicatie een spiegel van de maatschappij is, beweren dat de overredingskracht grotendeels wordt overschat. Te veel geld uitgeven zit ingebakend in de maatschappij en komt niet alleen door marketing.
Welk onderscheid ten aanzien van wat wel of niet ethisch is, bestaat er?
 1. Deontologische benadering waarbij de nadruk ligt op plichten
 2. Theologische benadering waarbij de gevolgen centraal zijn
Wat is ethiek?
Een verzameling beginselen die voor zowel individuen als organisaties als operationele richtlijnen dienen. Ze hebben te maken met morele gevoelens over wat goed en slecht is. Ethische beginselen worden doorgaans niet opgeschreven, maar bestaan in het sociale bewustzijn.