Samenvatting Materieel strafrecht

-
ISBN-10 9035814150 ISBN-13 9789035814158
148 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Materieel strafrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn A H E C Jordaans John Dohmen. Het ISBN van dit boek is 9789035814158 of 9035814150. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Materieel strafrecht

 • 1.1 plaats strafuitsluitingsgronden in het strafrechtsysteem

 • Voorwaarden van strafbaarheid?

  Menselijke gedraging vallend onder een delictsomschrijving tenzij uitsluiting van strafbaarheid:

  • een gedraging is pas strafbaar indien dieze wederrechtelijk is en aan de dader te verwijten is
  • wederrechtelijkheid en strafbaarheid is niet altijd opgenomen in de strafbepaling. Desodanks moet er toch altijd aan voldaan zijn.
  • als deze voorwaarden voor strafbaarheid niet inde delictsomschrijving staan worden ze elementen genoemd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Meerdaadse samenloop van feiten? 

Kunnen de feiten los van elkaar worden gedacht? 

Wat betekent meerdaadse samenloop?

Feiten die als op zichzelf staande handelingen moeten worden beschouwd art. 57 Sr.  5 winkeldiefstallen  een straf

Wat betekent eendaadse samenloop?

Een feit valt in meer dan een strafbepaling. 55 Sr

Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil een feitelijke leidinggever/opdrachtgever in de zin van art. 51, tweede lid Sr strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een strafbare gedraging die iemand anders heeft verricht? 

Ten eerste moet worden vastgesteld dat de rechtspersoon een strafbaar feit heeft gepleegd. Hierbij is niet noodzakelijk dat die rechtspersoon daadwerkelijk wordt vervolgd. Is dat het geval dan zal aan de hand van ijzerdraadcriteria nagegaan moeten worden of de feitelijke leidinggever strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Dit is mogelijk indien hij/zij op de hoogte was, dat het strafbare feit of direct daarmee in verband staande strafbare feiten binnen de rechtspersoon werd gepleegd en hij/zij, hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden, niet hiertegen is opgetreden. 

Indien een rechtspersoon dader is van een strafbaar feit, wie kunnen dan terzake van dat feit worden vervolgd en bestraft? 

Op grond van art. 51, tweede lid Sr kunnen in dat geval worden vervolgd en gestraft a) de rechtspersoon en of b) de opdrachtgever en of de feitelijke leidinggever. Daarnaast is het ook mogelijk dat de feitelijke pleger van de gedraging wordt vervolgd en bestraft. 

Wat houden de Ijzerdraad criteria in? 

Om vast te kunnen stellen of iemand als functioneel dader veroordeeld kan worden dienen in het algemeen de Ijzerdraadcriteria  toegepast te worden. Deze criteria, die de Hoge Raad in zijn arrest heeft geformuleerd, kunnen worden opgesplitst in het beschikkingscriterium en aanvaardingscriterium. Iemand kan als functioneel dader terzake van een functioneel delict veroordeeld worden indien hij vanuit zijn functionele positie zeggenschap had over het al dan niet plaatsvinden van die gedraging (beschikkingscriterium) en dat uit de feitelijke gang van zaken blijkt dat hij die gedraging heeft aanvaard of dergelijke gedraging gewoon was te aanvaarden (aanvaardingscriterium). 

Wat wordt verstaan onder het begrip functionele delicten?

Functionele delicten zijn delicten, welke niet uitsluitend door de feitelijke pleger begaan kunnen worden, maar ook door anderen. Met andere woorden: indien een delictsomschrijving zich niet alleen richt op de feitelijke pleger, maar ook op andere (natuurlijke of rechtspersonen), spreken we van functionele delicten. 

Wat is de inhoud van het begrip functioneel daderschap?

Er is sprake van functioneel daderschap als het gedrag van een natuurlijk persoon strafrechtelijk toegerekend wordt aan een ander natuurlijk persoon. Als bijvoorbeeld door een winkelbediende bedorven waren worden verkocht, kan de eigenaar van de winkel onder omstandigheden worden vervolgd terzake van de overtreding van de Warenwet. Hij is dan functioneel dader. De gedraging van de winkelbediende wordt aan hem toegerekend. 

Wat is de inhoud van het Examen arrest. 

 

Tijdens een examen bleek een kandidaat in plaats van een ander tentamen te doen. Deze die examen deed namens de ander was tot poging tot oplichting uitgelokt door degene voor wie hij test moest doen. De uitlokker had hulp gevraagd van zijn docent en gekregen gaf hem lijstje met namen van geslaagde kandidaten. Deze docent stond als verdachte centraal in dit arrest. Is medeplichtigheid tot uitlokking van een misdrijf strafbaar?

De HR acht deze vorm samenhangende deelneming strafbaar, zij stelt dat handelingen steeds vaker doch niet rechtstreeks doch door een tussengeschakelde personen worden verricht onaanvaardbaar zou zijn dat men straffeloosheid zou bewerkstelligen door een tussenschakel in te lassen. 

Wat is de inhoud van containerdiefstal arrest?


Het gaat om diefstal van twee of meer verenigde personen van verschillende containers. Van de verdachte bleek dat hij bij het wegnemen niet lijfelijk aanwezig was geweest, maar wel dat hij de grote organisator was geweest. Hij had middelen verschaft, het plan gemaakt, aanwijzingen gegeven en een ruimte geregeld voor het verbergen van goederen. 

De HR heeft aangegeven dat van medeplegen mag worden gesproken ook in een geval, waarin de verdachte niet lijfelijk aanwezig is geweest op de plaats van het misdrijf. Voor medeplegen was volledige en nauwe samenwerking voldoende.