Samenvatting MBA.

-
ISBN-10 9041508082 ISBN-13 9789041508089
487 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "MBA.". De auteur(s) van het boek is/zijn J van den Hogen. Het ISBN van dit boek is 9789041508089 of 9041508082. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - MBA.

 • 1.1 Welvaart

 • Het welvaartsgevoel kunnen we samenvatten als het gevoel tussen productie en verlangens, waarbij het verschil tussen beide zo klein mogelijk dient te zijn.

  Met productie bedoelen we in dit geval het kunnen beschikken over grondstoffen, geld, grond, arbeid en organisaties.
 • Productie
  Het kunnen beschikken over grondstoffen, geld, grond, arbeid en organisaties.
 • Welzijn
  De toestand waarbij men in materieel en geestelijk opzicht voorspoedig, gelukkig is.
 • 1.2 Economische onderverdeling

 • Een goed of dienst is nuttig als het een menselijke behoefte kan bevredigen. Een goed of dienst is schaars als er sprake is van het opofferen van andere zaken om het goed of de dienst te verkrijgen.
 • Wat zijn economische goederen?

  Goederen die nuttig en schaars zijn

 • Er zijn vele deelvormen van de economie:
  • nationale economie --> ook wel staatshuishouding
  • algemene economie --> samenhang tussen producenten en consumenten en consumenten onderling
  • macro- economie --> economische verschijnselen die binnen de gehele samenleving optreden
  • micro- economie --> het samenkomen van vraag en aanbod van economische goederen en diensten en de prijsmechanismen die daarop van toepassing zijn (marktvormen)
 • 1.3 Geld- en goederenstromen

 • Consumenten worden ook wel gezinshuishoudingen genoemd, daar waar de organisaties productiehuishoudingen zijn.
 • Wat is de economische kringloop?

  Gezinshuishoudingen leveren arbeid, natuur en kapitaal aan de organisaties. In ruil daarvoor ontvangen de gezinshuishoudingen geld en daarmee worden de gezinshuishoudingen weer consument, want met dat geld kunnen zij goederen open van de productiehuishoudingen.

 • De geldstroom die van productiehuishoudingen naar gezinshuishoudingen loopt, noemen we het verdiende inkomen. De andere geldstroom, van gezinshuishoudingen naar productiehuishoudingen, noemen we het bestede inkomen.
 • 1.4 Bedrijfseconomie

 • Wat verstaan we onder bedrijfskunde?

  de wetenschap die er haar werk an maakt de markten en de totale organisatie van bedrijven te bestuderen.

 • Wat zijn de organisatorische aspecten van de bedrijfseconomie?

  • corporate governance (de ethiek van de onderneming)
  • logistieke processen
  • oraganisatie-indeling en -verdeling, managementstructuren
  • kwaliteitsvraagstukken
 • Financieringsbehoefte (als kenmerk van de bedrijfseconomie):

  • corporate finance (benodigde middelen om de productieprocessen te financieren
  • het beheren van alle geldstromen in het bedrijf (cashmanagement)
  • totale investeringsbeleid met de communicatiestromen tussen organisatie en geldverschaffers
 • Interne bedrijfshuishouding (als kenmerk van de bedrijfseconomie):

  • administratieve processen
  • management rapportages
  • controlerende activiteiten
 • Commerciële economie (als kenmerk van de bedrijfseconomie):

  • marketingactiviteiten
  • public relations
 • Een bedrijfseconomische organisatie is een profitorganisatie.
  Non-profitorganisaties hebben niet als doelstelling het maken van winst, maar het zonder winstoogmerk bevredigen van behoeften van de mens.
 • 1.5 Ondernemingsdoelstellingen

 • De drie voornaamste ondernemingsdoelstellingen:

  1. marktwaarde
  2. marktaandeel
  3. winst- en omzetgroei
 • De marktwaarde is de waarde die de organisatie vertegenwoordigt naar de buitenwereld. Deze waarde wordt in economische zin bepaald door te kijken naar haar beurskoers per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen.
 • Het marktaandeel geeft aan welk aandeel in  de afzetmarkt de organisatie heeft. Hoe meer producten en/of diensten de organisatie kan afzetten, hoe groter de waarborg is dat zij aan haar continuïteitseis (voortbestaanseis) kan voldoen.
 • Een principieel bedrijfseconomisch uitgangspunt is het streven naar vergroting van marktaandeel, winstgroei en omzetgroei, waardoor automatisch een grotere marktpositie met een hogere totale marktwaarde voor de organisatie wordt bereikt.
 • Winst is het verschil tussen opbrengsten en kosten, eventueel gecorrigeerd met belastingafdrachten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de capaciteitskosten?
de afschrijvings- en interestkosten
Wat wordt verstaan onder de normale bezetting van een bedrijf?
e mate waarin de rationele capaciteit van het bedrijf naar schatting gemiddeld per jaar in de loop van de jaren wordt benut
Wat is het break-even-punt?
die afzet en omzet waarbij noch winst wordt gemaakt, noch verlies wordt geleden
Wat is het verschil tussen directe en indirecte kosten?
directe kosten kunnen direct worden toegerekend aan de producten (kostendragers). Bij indirecte kosten is dat niet het geval.
Wat wordt verstaan onder differentieel calculeren?
het berekenen van de toename van de kosten (en/of opbrengsten) als gevolg van de productie en/of verkoop van een bepaalde hoeveelheid extra producten
Wat wordt verstaan onder rationele overcapaciteit?
de overcapaciteit die als onvermijdbaar moet worden beschouwd
mogelijke oorzaken van rationele overcapaciteit
 • stilstand van machines door reparatie en onderhoud
 • minder productie door seizoensinvloeden
 • minder productie veroorzaakt door aanloopproblemen
 • het aanhouden van een noodzakelijk reservecapaciteit
Wat wordt verstaan onder gemengde budgettering?
Er wordt een constant bedrag gebudgetteerd voor de vaste kosten en een vast bedrag per prestatie-eenheid voor de proportionele variabele kosten.
Wat is het indifferentiepunt?
het moment waarop de kosten van het vervaardigen van producten in de eigen onderneming net zo hoog liggen als de kosten van uitbesteden
Wat is het bedrijfsresultaat?
Bezettingsresultaat minus transactieresultaat