Samenvatting MBA Bedrijfsadministratie Theorieboek

-
ISBN-13 9789463170772
101 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "MBA Bedrijfsadministratie Theorieboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Annemieke Lammers. Het ISBN van dit boek is 9789463170772. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - MBA Bedrijfsadministratie Theorieboek

 • 1.1 Boekhouding als onderdeel van de bedrijfsadministratie

 • Wat is het doel van een administratie?
  • Verantwoording afleggen aan de leiding van het bedrijf met de informatie die beschikbaar komt hieruit.
  • De leiding kan het bedrijf goed besturen, laten functioneren en beheersen
 • Wettelijke eisen administratie
  • Welke documenten moeten worden geadministreerd?
  • Wat is de bewaartermijn?
  • Welke eisen worden aan de documenten gesteld?
 • Administratie kan bestaan uit:
  1. Verkoopfacturen
  2. Inkoop- en kostenfacturen
  3. Bankafschriften
  4. Kasboek en/of register
  5. contracten, offertes, overeenkomsten e.a. afspraken
  6. agenda's en afsprakenboeken
  7. correspondentie
  8. personeels- en urenregistraties
 • 1.2 De balans en winst- en verliesrekening

 • Definitie Balans
  Overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment
 • Ander woord voor bezittingen
  Activa \ Bedrijfskapitaal
 • Definitie Duurzame productiemiddelen
  Productiemiddelen die langere tijd in gebruik zijn (>1jr)
 • Ander woord voor niet-duurzame productiemiddelen
  Werkkapitaal (<1jr) (voorraad - debiteuren - liquide middelen)
 • De activa / bedrijfskapitaal moet worden gefinancierd met...
  Passiva / Eigen Vermogen + Vreemd Vermogen
 • Andere naam voor Eigen Vermogen
  Permanent Vermogen (omdat er geen aflossingverplichting is)
 • Formule Eigen Vermogen
  Totaal bezittingen - Totaal schulden
 • Wat is een Winst- en Verliesrekening?
  Een overzicht van baten en lasten over een bepaalde periode.
 • Andere naam voor Winst- en Verliesrekening
  Exploitatierekening | Resultatenrekening
 • Wat zijn Baten?
  Werkelijke opbrengsten en andere voordelen van een onderneming die leiden tot een toename van het EV
 • Wat zijn Lasten?
  Werkelijke kosten en verliezen van een onderneming die leiden tot een afname van het EV
 • Noem 3 groepen vaste activa
  • Immateriële vaste activa
  • Materiële vaste activa
  • Financiële vaste activa
 • Wat is overlopende activa?
  Vooruitbetaalde bedragen of nog te ontvangen bedragen
 • Wat zijn overlopende passiva?
  Nog te betalen bedragen of vooruit ontvangen bedragen
 • 1.3 Verwerken van financiële feiten en journaalposten

 • Wat is dubbel boekhouden?
  Voor ieder financieel feit wordt een journaalpost gemaakt, bestaande uit een debet-boeking en een credit-boeking
 • Wat is de functie van een hulprekening van het EV?
  Financiële transacties bijhouden die mutaties in het EV veroorzaken
 • Wat is de functie van een grootboekrekening?
  Hierop worden gelijksoortige mutaties bijgehouden ivm overzicht te kunnen houden
 • Enkelvoudige journaalpost
  Boeken van een enkel financieel feit
 • Collectieve journaalpost
  Boeken van een verzameling van financiële feiten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een afstemregister?
Hierbij worden 2 rekeningen op elkaar afgestemd (als een soort tussenrekening) waarna er een memoriaalboeking wordt gemaakt van alle bedragen die tegen elkaar wegvallen (zoals bijv Af te leveren goederen vs afgeleverde goederen)
Op welke mogelijke manieren kan een verkoop contant zijn?
 • cash-geld
 • pin-transactie
 • creditcard-transactie
Verkoop kan op 2 manieren:
 • Contante verkoop
 • Verkoop op rekening
In welke rubriek worden kortingen, bonussen en rabat geboekt?
Rubriek 8
Wat is netto-omzet?
Het totaal van de verkopen na aftrek van kortingen, rabatten en bonussen
Wat is bruto-omzet?
Het totaal van de verkopen zonder aftrek van kortingen, rabatten en bonussen
Welke methoden heb je bij Fungibele goederen?
 • FiFo
 • LiFo
 • Gemiddelde inkoopprijs
Hoe ga je te werk bij gemiddelde inkoopprijzen?
Bij elke nieuwe aankoop wordt op basis van de aanwezige voorraad een nieuwe gemiddelde inkoopprijs berekend. Bij verkoop wordt dan de inkoopwaarde aan deze prijs geboekt.
LiFo methode is:
Last in - First out: goederen die het laatst binnenkwamen, worden als eerst verkocht
FiFo methode is:
First in - First out : goederen die het eerst zijn ingekocht worden ook als eerst verkocht