Samenvatting MBA Financiering

-
ISBN-13 9789463170970
197 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • MBA Financiering
 • Annemieke Lammers
 • 9789463170970
 • 3rd

Samenvatting - MBA Financiering

 • 1.1 Enkelvoudige en samengestelde interest

 • Wat is financiering?
  Het aantrekken van vermogen door een onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze
 • Wat is interest?
  De vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld
 • Wat bereik je met financiering?
  Cijfermatig en bedrijfseconomisch inzicht in de onderneming
 • Welke interestberekeningen zijn er?
   1. Enkelvoudige
   2. Samengestelde
 • Wat is een enkelvoudige interestberekening?
  Er wordt rente berekend over het oorspronkelijke kapitaal
 • Wat is een samengestelde interestberekening?
  Rente op rente
 • 1.2 Eindwaardeberekeningen bij samengestelde interest

 • Formule voor berekening van een eindwaarde van een storting
  Eindwaarde storting = Bedrag storting x (1+i)n
  ** i = rente%   |||   n = aantal jaren **
 • Wat is prenumerando?
  Geldstorting aan het begin van de periode
 • Wat is postnumerando?
  Geldstorting aan het eind van de periode
 • Formule eindwaarde pre-numerando storting
  Bedrag storting x (1+i) x ((1+i)n - 1) / i
 • Wat is er anders bij de post-numerando storting?
  Er is 1 jaar minder van toepassing waardoor de n lager is
 • Wat is kenmerkend bij een eindwaardeberekening
  De waarde wordt bepaald na een bepaalde periode bij eenmalige of periodieke stortingen
 • 1.3 Contante waarde berekeningen bij samengestelde interest

 • Formule Contante Waarde eenmalige toekomstige opname
  Bedrag opname x (1+i)-n
 • Formule Contante Waarde meerdere toekomstige opnamen
  Periodieke opname x 1 - (1+i)-n / i
 • Wat is Contante Waarde van een bedrag?
  De huidige waarde van een geldbedrag dat pas in de toekomst beschikbaar is
 • 2.1 Bedrijfseconomisch handelen

 • Waar houdt bedrijfseconomie zich mee bezig?
  Met het bestuderen van het economisch handelen binnen bedrijven
 • Wat is economisch handelen?
  Met de beschikbare middelen behalen van een zo goed mogelijk resultaat
 • Wat is een onderneming?
  Een bedrijf dat naar winst streeft
 • Wat is een bedrijf?
  Een economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures, waarbij productie van goederen en/of diensten plaatsvindt
 • Andere naam voor onderneming is...
  Profit bedrijf
 • Doel bedrijfseconomie is...
  Het behalen van maximaal resultaat met een minimum inzet aan mensen en bedrijfsmiddelen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • MBA Financiering
 • Annemieke Lammers
 • 9789491725807
 • 1st

Samenvatting - MBA Financiering

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is het doel van ondernemers binnen de bedrijfseconomie?
  Maximaal resultaat behalen met de minimale inzet van de (beschikbare) middelen en mensen.
 • Wat is het doel van investeren?
  Investeringen moeten ertoe leiden dat er (op termijn) meer geldmiddelen de organisatie in stromen dan er aan geldmiddelen is uitgegeven.
 • Welke methoden ondersteunen de investeringsbeslissing?
  de terugverdienperiode, netto contante waarde, gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit en de interne rentevoet.
 • 1.2 Bedrijfseconomisch handelen

 • Wat is het doel binnen de bedrijfseconomie?
  Een maximaal resultaat behalen met de minimale inzet van middelen en mensen.
 • Wat is het doel binnen de bedrijfseconomie
  Een maximaal resultaat te behalen met een minimale inzet aan mensen en bedrijfsmiddelen
 • Bedrijfseconomisch handelen betekent door het inzetten van de beschikbare (beperkte) middelen een zo hoog mogelijk resultaat behalen. Omdat de middelen beperkt en eindig zijn ( = schaarste) moeten altijd keuzes worden gemaakt. Immers kunnen de middelen in de meeste gevallen slechts een keer worden besteed. Een naar winst strevend bedrijf wordt een profit bedrijf of een onderneming genoemd. Een bedrijf dat andere doelen dan winst nastreeft noemt men een non-profit bedrijf.
 • Hoe noem je een bedrijf dat naar winst streeft?
  Een onderneming of een profit bedrijf.
 • Hoe noem je een bedrijf dat andere doelstellingen dan winst nastreeft?
  Een non-profit bedrijf.
 • Wat is de belangrijkste reden waarom ondernemers steeds een keuze moeten maken?
  Vanwege de beperkte beschikbaarheid van bedrijfsmiddelen.
 • 1.3 Strategische doelstellingen

 • Wat zijn visie en strategische doelstellingen?
  Visie geeft antwoord op de vraag hoe de onderneming in de wereld van morgen eruit moet zien. Het geeft dus een lange termijn perspectief, een duidelijke richting. De strategische doelen zijn een vertaling van de visie naar meetbare doelen voor de komende jaren. Ze geven antwoord op de vraag wanneer succes is geboekt.
 • Wat zijn kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren?
  Kritische succesfactoren zijn kenmerken van de organisatie die essentieel zijn voor de levensvatbaarheid en het succes. Prestatie-indicatoren zijn meetbare doelen die inzichtelijk maken hoeveel succes is geboekt voor de kritische succesfactoren.
 • Uit welke perspectieven bestaat de Balanced Scorecard?
  • Intern perspectief
  • Klantperspectief
  • Innovatie- en groeiperspectief
  • Financieel perspectief
 • Omschrijf de verschillende perspectieven van de BSC
  • Financieel perspectief: Geen inzicht in de financiële gezondheid van de onderneming. Zijn geldverschaffers bereid om geld te investeren in de onderneming? Voorbeelden van KSF's: groei, continuïteit, overleven. Keuze hangt samen met de conjunctuur. Voorbeelden van PI's: omzetgroei, cashflow, nettowinst, omloopsnelheid van het vermogen.
  • Klantperspectief: Hoe de klanten de onderneming zien. Voorbeelden van KSF's: klanttevredenheid, serviceniveau verhogen. Voorbeelden van de PI's: levertijd en -betrouwbaarheid, klachtenafhandeling.
  • Intern perspectief: Organisatie optimaal laten presteren. Door m.n. efficiënt en effectief maken van de (processen van de) organisatie. Voorbeelden KSF's: optimaal aanwenden bedrijfsmiddelen, kostenreductie. Voorbeelden van PI's: arbeidsproductiviteit, bezettingsgraad, ziekteverzuim, verloop.
  • Innovatie- en groeiperspectief: Hoe de organisatie kan blijven groeien en verbeteren (op de lange termijn).KSF's: versterken marktpositie, productontwikkeling, vergroten deskundigheid personeel, Kennisontwikkeling ICT-infrastructuur. PI's: Marktaandeel, bereikbaarheid website, training-on-the -job.
 • Wat is balanced scorecard?
  -Een praktische hulpmiddel om een onderneming te sturen
  - Een middel om de visie en de strategische doelstellingen te communiceren binnen de eigen onderneming.
 • Perspectieven BSC:
  • Financieel perspectief: Geen inzicht in de financiële gezondheid van de onderneming. Zijn geldverschaffers bereid om geld te investeren in de onderneming? Voorbeelden van KSF's: groei, continuïteit, overleven. Keuze hangt samen met de conjunctuur. Voorbeelden van PI's: omzetgroei, cashflow, nettowinst, omloopsnelheid van het vermogen.
  • Klantperspectief: Hoe de klanten de onderneming zien. Voorbeelden van KSF's: klanttevredenheid, serviceniveau verhogen. Voorbeelden van de PI's: levertijd en -betrouwbaarheid, klachtenafhandeling.
  • Intern perspectief: Organisatie optimaal laten presteren. Door m.n. efficiënt en effectief maken van de (processen van de) organisatie. Voorbeelden KSF's: optimaal aanwenden bedrijfsmiddelen, kostenreductie. Voorbeelden van PI's: arbeidsproductiviteit, bezettingsgraad, ziekteverzuim, verloop.
  • Innovatie- en groeiperspectief: Hoe de organisatie kan blijven groeien en verbeteren (op de lange termijn).KSF's: versterken marktpositie, productontwikkeling, vergroten deskundigheid personeel, Kennisontwikkeling ICT-infrastructuur. PI's: Marktaandeel, bereikbaarheid website, training-on-the -job.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de mogelijkheden v.w.b. de aansprakelijkheid bij een coöperatie?
 • Uitgesloten aansprakelijkheid (UA)
  (leden zijn niet aansprakelijk voor een tekort)
 • Beperkte aansprakelijkheid (BA)
  (leden zijn verplicht bij te dragen in een tekort tot een vermeld niveau uit statuten)
 • Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
  (leden zijn voor gelijke delen aansprakelijk voor een tekort)
Kenmerken van een coöperatie?
 • Dit is een vorm van samenwerken door ondernemers om meer te kunnen bereiken
 • Vereniging, notarieel opgericht en ingeschreven bij de KvK
 • Aansprakelijkheid van de leden is in de statuten geregeld
 • Hoogste zeggenschap ligt bij algemene ledenvergadering
 • Dagelijks bestuur = voorzitter, secretaris en penningmeester
 • Betaalt vennootschapsbelasting over winst
 • Leden betalen individueel belasting over winst die ze ontv.
 • Er geldt een publicatieplicht
Wat is een ondernemerscoöperatie?
Hierbij werken alle leden zelfstandig samen aan een project. Samen kunnen zzp-ers dan bijvoorbeeld een grote opdracht aannemen
Wat is een bedrijfscoöperatie ?
Hierbij worden zakelijke belangen van de leden behartigt, zoals inkoop en reclame (denk bijv aan land- en tuinbouw of de BOV)
Veel voorkomende coöperaties zijn:
 • Bedrijfscoöperatie
 • Ondernemerscoöperatie 
Waaruit bestaat het eigen vermogen van een vereniging?
 • Bestemmingsreserve
 • Bestemmingsfonds
 • Overige reserves


(Het EV moet altijd worden aangewend om het in de statuten vermelde doel te realiseren)
Resultaten worden aan het EV toegevoegd
Kenmerken van een vereniging:
 • Door samenwerking kan een doel worden vervuld
 • Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt een akte bij de notaris opgesteld
 • Door de akte kunnen de bestuurders privé aansprakelijk worden gesteld
 • Hoogste macht ligt in de jaarlijkse ledenvergadering
 • Daarin wordt aan het bestuur decharge verleend voor de gemaakte besluiten
 • Een kascommissie of extern accountant controleren de administratie
Wat is een bestemmingsreserve?
Deze reserve is door het bestuur gevormd voor een speciaal doel, zoals bijvoorbeeld een investering. Deze kan ook weer worden opgeheven en is dus vrij besteedbaar vermogen.
Wat is een continuïteitsreserve?
 • Deze is opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
 • Deze wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat fondsenwervende instellingen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen
Het EV in een stichting bestaat in principe uit:
 • Stichtingskapitaal
 • Bestemmingsreserve
 • Bestemmingsfonds
 • Overige reserves


(het EV moet worden aangewend om het in de statuten vermelde doel te realiseren)