Samenvatting MBA Financiering

-
ISBN-13 9789463170970
387 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • MBA Financiering
 • Annemieke Lammers
 • 9789463170970
 • 3rd

Samenvatting - MBA Financiering

 • 1.1 Enkelvoudige en samengestelde interest

 • Wat is financiering?
  Het aantrekken van vermogen door een onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze
 • Wat is interest?
  De vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld
 • Wat bereik je met financiering?
  Cijfermatig en bedrijfseconomisch inzicht in de onderneming
 • Welke interestberekeningen zijn er?
   1. Enkelvoudige
   2. Samengestelde
 • Wat is een enkelvoudige interestberekening?
  Er wordt rente berekend over het oorspronkelijke kapitaal
 • Wat is een samengestelde interestberekening?
  Rente op rente
 • 1.2 Eindwaardeberekeningen bij samengestelde interest

 • Formule voor berekening van een eindwaarde van een storting
  Eindwaarde storting = Bedrag storting x (1+i)n
  ** i = rente%   |||   n = aantal jaren **
 • Wat is prenumerando?
  Geldstorting aan het begin van de periode
 • Wat is postnumerando?
  Geldstorting aan het eind van de periode
 • Formule eindwaarde periodieke pre-numerando stortingen
  Bedrag storting x (1+i) x ((1+i)n - 1) / i
 • Wat is er anders bij de post-numerando storting?
  Er is 1 jaar minder van toepassing waardoor de n lager is
 • Wat is kenmerkend bij een eindwaardeberekening
  De waarde wordt bepaald na een bepaalde periode bij eenmalige of periodieke stortingen
 • 1.3 Contante waarde berekeningen bij samengestelde interest

 • Formule Contante Waarde eenmalige toekomstige opname
  Bedrag opname x (1+i)-n
 • Formule Contante Waarde meerdere toekomstige opnamen
  Periodieke opname x 1 - (1+i)-n / i
 • Wat is Contante Waarde van een bedrag?
  De huidige waarde van een geldbedrag dat pas in de toekomst beschikbaar is
 • 2.1 Bedrijfseconomisch handelen

 • Waar houdt bedrijfseconomie zich mee bezig?
  Met het bestuderen van het economisch handelen binnen bedrijven
 • Wat is economisch handelen?
  Met de beschikbare middelen behalen van een zo goed mogelijk resultaat
 • Wat is een onderneming?
  Een bedrijf dat naar winst streeft
 • Wat is een bedrijf?
  Een economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures, waarbij productie van goederen en/of diensten plaatsvindt
 • Andere naam voor onderneming is...
  Profit bedrijf
 • Doel bedrijfseconomie is...
  Het behalen van maximaal resultaat met een minimum inzet aan mensen en bedrijfsmiddelen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • MBA Financiering
 • Annemieke Lammers
 • 9789491725807
 • 1st

Samenvatting - MBA Financiering

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is het doel van ondernemers binnen de bedrijfseconomie?
  Maximaal resultaat behalen met de minimale inzet van de (beschikbare) middelen en mensen.
 • Wat is het doel van investeren?
  Investeringen moeten ertoe leiden dat er (op termijn) meer geldmiddelen de organisatie in stromen dan er aan geldmiddelen is uitgegeven.
 • Welke methoden ondersteunen de investeringsbeslissing?
  de terugverdienperiode, netto contante waarde, gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit en de interne rentevoet.
 • 1.2 Bedrijfseconomisch handelen

 • Wat is het doel binnen de bedrijfseconomie?
  Een maximaal resultaat behalen met de minimale inzet van middelen en mensen.
 • Wat is het doel binnen de bedrijfseconomie
  Een maximaal resultaat te behalen met een minimale inzet aan mensen en bedrijfsmiddelen
 • Bedrijfseconomisch handelen betekent door het inzetten van de beschikbare (beperkte) middelen een zo hoog mogelijk resultaat behalen. Omdat de middelen beperkt en eindig zijn ( = schaarste) moeten altijd keuzes worden gemaakt. Immers kunnen de middelen in de meeste gevallen slechts een keer worden besteed. Een naar winst strevend bedrijf wordt een profit bedrijf of een onderneming genoemd. Een bedrijf dat andere doelen dan winst nastreeft noemt men een non-profit bedrijf.
 • Hoe noem je een bedrijf dat naar winst streeft?
  Een onderneming of een profit bedrijf.
 • Hoe noem je een bedrijf dat andere doelstellingen dan winst nastreeft?
  Een non-profit bedrijf.
 • Wat is de belangrijkste reden waarom ondernemers steeds een keuze moeten maken?
  Vanwege de beperkte beschikbaarheid van bedrijfsmiddelen.
 • 1.3 Strategische doelstellingen

 • Wat zijn visie en strategische doelstellingen?
  Visie geeft antwoord op de vraag hoe de onderneming in de wereld van morgen eruit moet zien. Het geeft dus een lange termijn perspectief, een duidelijke richting. De strategische doelen zijn een vertaling van de visie naar meetbare doelen voor de komende jaren. Ze geven antwoord op de vraag wanneer succes is geboekt.
 • Wat zijn kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren?
  Kritische succesfactoren zijn kenmerken van de organisatie die essentieel zijn voor de levensvatbaarheid en het succes. Prestatie-indicatoren zijn meetbare doelen die inzichtelijk maken hoeveel succes is geboekt voor de kritische succesfactoren.
 • Uit welke perspectieven bestaat de Balanced Scorecard?
  • Intern perspectief
  • Klantperspectief
  • Innovatie- en groeiperspectief
  • Financieel perspectief
 • Omschrijf de verschillende perspectieven van de BSC
  • Financieel perspectief: Geen inzicht in de financiële gezondheid van de onderneming. Zijn geldverschaffers bereid om geld te investeren in de onderneming? Voorbeelden van KSF's: groei, continuïteit, overleven. Keuze hangt samen met de conjunctuur. Voorbeelden van PI's: omzetgroei, cashflow, nettowinst, omloopsnelheid van het vermogen.
  • Klantperspectief: Hoe de klanten de onderneming zien. Voorbeelden van KSF's: klanttevredenheid, serviceniveau verhogen. Voorbeelden van de PI's: levertijd en -betrouwbaarheid, klachtenafhandeling.
  • Intern perspectief: Organisatie optimaal laten presteren. Door m.n. efficiënt en effectief maken van de (processen van de) organisatie. Voorbeelden KSF's: optimaal aanwenden bedrijfsmiddelen, kostenreductie. Voorbeelden van PI's: arbeidsproductiviteit, bezettingsgraad, ziekteverzuim, verloop.
  • Innovatie- en groeiperspectief: Hoe de organisatie kan blijven groeien en verbeteren (op de lange termijn).KSF's: versterken marktpositie, productontwikkeling, vergroten deskundigheid personeel, Kennisontwikkeling ICT-infrastructuur. PI's: Marktaandeel, bereikbaarheid website, training-on-the -job.
 • Wat is balanced scorecard?
  -Een praktische hulpmiddel om een onderneming te sturen
  - Een middel om de visie en de strategische doelstellingen te communiceren binnen de eigen onderneming.
 • Perspectieven BSC:
  • Financieel perspectief: Geen inzicht in de financiële gezondheid van de onderneming. Zijn geldverschaffers bereid om geld te investeren in de onderneming? Voorbeelden van KSF's: groei, continuïteit, overleven. Keuze hangt samen met de conjunctuur. Voorbeelden van PI's: omzetgroei, cashflow, nettowinst, omloopsnelheid van het vermogen.
  • Klantperspectief: Hoe de klanten de onderneming zien. Voorbeelden van KSF's: klanttevredenheid, serviceniveau verhogen. Voorbeelden van de PI's: levertijd en -betrouwbaarheid, klachtenafhandeling.
  • Intern perspectief: Organisatie optimaal laten presteren. Door m.n. efficiënt en effectief maken van de (processen van de) organisatie. Voorbeelden KSF's: optimaal aanwenden bedrijfsmiddelen, kostenreductie. Voorbeelden van PI's: arbeidsproductiviteit, bezettingsgraad, ziekteverzuim, verloop.
  • Innovatie- en groeiperspectief: Hoe de organisatie kan blijven groeien en verbeteren (op de lange termijn).KSF's: versterken marktpositie, productontwikkeling, vergroten deskundigheid personeel, Kennisontwikkeling ICT-infrastructuur. PI's: Marktaandeel, bereikbaarheid website, training-on-the -job.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke aanpassingen moeten worden gemaakt bij een kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode?
Op het resultaat voor belastingen worden de volgende aanpassingen gemaakt om tot de kasstroom uit bedrijfsoperaties te komen:
 • in de w&v rekening opgenomen opbrengsten en kosten welke geen ontvangsten of uitgaven zijn, zoals afschrijvingskosten en boekresultaat verkoop vaste activa
 • mutaties in de voorzieningen
 • mutaties in het werkkapitaal, zoals overlopende posten, voorraden, handelsdebiteuren en handelscrediteuren
Wat zijn kasstromen uit financieringsactiviteiten?
Deze betreffen de activiteiten ter financiering van operationele en investeringsactiviteiten met behulp van:
 • het eigen vermogen
 • het lang vreemd vermogen 
 • het rekening courant krediet, openomen onder VVK

(vb ontvangsten voor emissie aandelen of uitgifte obligatielening)
Wat zijn kasstromen uit investeringsactiviteiten?
Die gaan over investeringen en desinvesteringen van immateriële, materiele en financiële vaste activa
Wat zijn kasstromen uit operationele activiteiten?
 • Kasstromen die ontstaan uit de bedrijfsvoering van de onderneming. (verkoop en inkoop goederen / diensten)
 • Zowel directe als indirecte methode: 
  - bij directe methode worden alleen ontvangsten en uitgaven opgenomen
  - bij indirecte methode wordt het bedrijfsresultaat als uitgangspunt genomen, zodat er een aansluiting met balans en v&w rekening kan worden gemaakt.
 • Een afzonderlijke telling voor de kasstroom uit bedrijfsoperaties moet worden gemaakt volgens de richtlijnen. (operationele kasstromen zonder interest, dividendontvangsten en belastingen)
Uit welke 3 onderdelen bestaat het kasstroomoverzicht?
 • Kasstromen uit operationele activiteiten
 • Kasstromen uit investeringsactiviteiten
 • Kasstromen uit financieringsactiviteiten  
Waarom is het kasstroomoverzicht ook verplicht bij de jaarverslaggeving, naast balans en v&w rekening?
Omdat met een balans de liquiditeit op een moment wordt gegeven. Transacties vlak voor of na de balansdatums kunnen de liquiditeitsratio's beïnvloeden.
Rechtspersonen moeten inzicht geven in liquiditeit en solvabiliteit. De balans geeft inzicht doordat:
 • Aan activazijde van de balans onderscheid wordt gemaakt tussen vaste en vlottende activa
 • Aan de passivazijde het vreemd vermogen wordt ingedeeld naar lang en kort vreemd vermogen.
Wat hoort er niet in het kasstroomoverzicht?
 • Bankrekeningen met een negatief saldo
  Deze hebben een financieringsfunctie. Deze worden niet onder de geldmiddelen maar onder de kasstromen uit financieringsactiviteiten opgenomen.
 • Non-cash-transacties (herwaardering \ investering met financial lease \ nog niet betaalde investeringen
Wat verstaan we onder geldmiddelen?
 • Kasgeld
 • Tegoed op bankrekeningen
 • Wissels en cheques
 • Direct opeisbare deposito's 
 • Op korte termijn zeer liquide activa (beleggingen die zonder beperking kunnen worden omgezet in geldmiddelen)
Wat is het kasstroomoverzicht?
Een overzicht van geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen (herkomst) en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt (bestedingen)
--> voorheen: staat van herkomst en besteding der middelen