Samenvatting Minor notarieel recht Hogeschool Leiden

-
279 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Minor notarieel recht Hogeschool Leiden

 • 1.1 Relatievermogensrecht algemeen

 • Welke rechten en verplichtingen brengen een huwelijk en geregistreerd partnerschap met zich mee?
  - Wederzijdse plicht: getrouwheid, hulp en bijstand (art. 1:81 BW);
  - Kinderen: verplichting tot verzorgen en opvoeden (art. 1:82 BW);
  - Kosten huishouding: verplichting tot bijdragen (art. 1:84 BW);
  - Toestemming: van de echtgenoot is toestemming noodzakelijk bij verrichten van bepaalde rechtshandelingen (art. 1:88 BW).
 • Waar in de wet is de bewijskracht van notariële akten geregeld?
  Art. 157 Rv.
 • Welke twee verschillen tussen het huwelijk en het GP zijn er met betrekking tot het aangaan ervan?
  - Huwelijk komt tot stand door: jawoord (art. 1:67 BW) en GP door: tekenen van de akte van registratie bij burgerlijke stand (art. 1:80a lid 3 BW);

  -  Art. 1:68 (godsdienstige plechtigheden) is op het GP niet van toepassing.
 • Welke verschillen in rechtsgevolgen zijn er?
  - Geregistreerde partnerschappen worden niet wereldwijd erkend - internationale verdragen zien alleen op huwelijk;
  - Verschillen erkenning kinderen in het buitenland (reizen etc.).
 • Welke verschillen met betrekking tot de beëindiging zijn er?
  - Scheiding van tafel en bed is niet op GP van toepassing (en de ontbinding na een scheiding van tafel en bed dus ook niet) (vooral religieuze redenen);
  - Beëindiging van een GP is met wederzijds goedvinden (zonder tussenkomst rechter) mogelijk indien er geen minderjarige kinderen in beeld zijn over wie partijen gezamenlijk gezag hebben - door beëindigingsovereenkomst.
 • Welke verschillen zijn er ten aanzien van omzetting?
  GP kan worden omgezet in huwelijk (maar let op - die worden ook niet overal ter wereld erkend) door middel van een akte van omzetting bij de burgerlijke stand, maar huwelijk kan niet in GP worden omgezet -> voorkomen 'flitsscheidingen'.
 • Wat wordt bedoeld met 'de draagplicht van echtgenoten/geregistreerd partners'?
  Art. 1:84 lid 1 jo. 81 BW - geeft definitie aan de wijze waarop de kosten van de huishouding door partners dienen te worden gedragen en in welke verhouding dat dient te gebeuren.
 • Wat wordt verstaan onder 'de kosten van de huishouding'?
  De organisatie strekkende tot bevrediging van de materiële en geestelijke levensbehoeften van beider echtgenoten. De hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen vormen de kosten van de huishouding.

  Onder deze kosten vallen in ieder geval:
  - Verzorging en opvoeding van de kinderen;
  - Kosten van levensmiddelen;
  - Huisvesting (inclusief rentebetalingen ter zake van een met geldlening gefinancierde woning);
  - Vakanties;
  - Ontspanning;
  - Medische behandeling van het gezin.

  Eronder valt niet:
  - Kosten verbonden aan het beroep van een der echtgenoten.
 • In welke verhoudingen dienen de kosten van de huishouding - volgens de hoofdregel - te worden gedragen?
  1. Gezamenlijk inkomen;
  2. Individueel inkomen, naar evenredigheid;
  3. Gezamenlijk vermogen;
  4. Individueel vermogen, naar evenredigheid.   

  Regelend recht, dus echtgenoten zijn vrij om bij schriftelijke overeenkomst van deze hoofdregel af te wijken.
 • Wat wordt bedoeld met de fourneerplicht van art. 1:84 lid 2 BW?
  Echtgenoten hebben tegenover elkaar de verplichting om uit de onder hun bestuur staande goederen voldoende geld ter beschikking te stellen (= te fourneren). Wordt ook wel bijdrageplicht genoemd. 

  Exceptie: als het vermogen van een van de echtgenoten door deze plicht volledig zou verdwijnen, terwijl de ander voldoende heeft om de kosten tijdelijk te dragen, is de fourneerplicht niet van toepassing.
 • Man en vrouw zijn gehuwd onder koude uitsluiting. De man wil een nieuwe woning kopen, heeft hij hiervoor toestemming van de vrouw nodig?
  Nee - de man koopt de woning in zijn eentje, het vermogen van de vrouw wordt erdoor niet geraakt.
 • Als de man het oude huis - dat overigens alleen zijn bezit is - wil verkopen, heeft hij dan toestemming van zijn vrouw nodig?
  Ja - de vrouw is in de woning woonachtig en op grond van art. 1:88 lid 1 sub a BW moet zij toestemming voor vervreemding geven, ook al is de woning niet haar eigendom. Ziet op family life, art. 8 EVRM.
 • De man heeft de nieuwe woning verkocht en wil er nu een recht van hypotheek op vestigen. Toestemming van de vrouw nodig?
  Ja - de vrouw is in de woning woonachtig en ex art. 1:88 lid 1 BW moet zij toestemming voor bezwaring geven, ook al is de woning niet haar eigendom.
 • Welke vijf onderdelen moeten ten minste zijn opgenomen in een echtscheidingsconvenant?
  Art. 815 Rv = 
  - Ouderschapsplan;
  - Partneralimentatie;
  - Kinderalimentatie;
  - Alles ten aanzien van de verdeling van het vermogen;
  - Pensioenverdeling.
 • Waar vind je de vereisten voor een ouderschapsplan?
  Art. 815 lid 3 Rv.
 • 1.2 Gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

 • Wat wordt bedoeld met de term 'beperkte gemeenschap van goederen'?
  Alles van voor het huwelijk valt buiten de gemeenschap, alles van tijdens erin. Schenkingen. Erfenissen en (privé)schulden blijven privé en zijn verknocht (mits dit is vastgelegd). Alles wat al gemeenschappelijke vermogensbestanddelen waren, wordt ook gemeenschappelijk tijdens het huwelijk. Sinds 1 januari 2018 de standaardregeling.
 • Wat wordt bedoeld met de term 'algehele gemeenschap van goederen'?
  Alle vermogensbestanddelen van een der echtgenoten/partners van zowel voor als tijdens het huwelijk/GP, gaat op in de gemeenschap van goederen. Was tot 1 januari 2018 de standaardregeling, moet nu bij huwelijkse voorwaarden worden geregeld.
 • Kunnen huwelijkse voorwaarden zowel voor als tijdens het huwelijk worden opgesteld?
  Ja - art. 1:114 jo. 117 lid 2 BW. Kan voorafgaand of staande huwelijk, maar treden altijd pas in werking na huwelijksvoltrekking.
 • Hebben huwelijkse voorwaarden derdenwerking?
  Huwelijkse voorwaarden hebben derdenwerking wanneer zij zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister, art. 1:120 lid 1 BW.

  Bij voorafgaand aan huwelijksvoltrekking inschrijven: na veertien dagen; bij inschrijven staande huwelijk: de dag na passeren van de akte (art. 1:120 lid 2 BW).
 • Hoe vindt boedelmenging plaats?
  Als een verkrijging onder algemene titel, art. 3:80 BW.
 • Wat wordt bedoeld met 'lastbevoordeling'?
  Bijvoorbeeld het opleggen van een testamentaire last, maar er een tegenprestatie tegenover staat. Denk aan: Pietje moet zorgen voor de kat, maar krijgt in ruil daarvoor €100.000,-.
 • Wie is aansprakelijk voor schulden die ten aanzien van de kosten van de huishouding worden aangegaan?
  Art. 1:85 jo. 3:276 BW - beide echtgenoten geheel aansprakelijk, ook bij huwelijkse voorwaarden.
 • Wanneer is een echtscheiding definitief?
  Na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking - art. 1:163 BW.
 • Welke maatstaf wordt gebruikt bij de uitleg van de huwelijkse voorwaarden?
  De Haviltex-norm = partijbedoelingen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst (dus de huwelijkse voorwaarden) bepalen op welke wijze deze bij geschillen dienen te worden geïnterpreteerd.
 • Wat wordt bedoeld met een 'periodiek verrekenbeding'?
  Bij huwelijkse voorwaarden waarvan sprake is van een periodiek verrekenbeding, moeten de gemaakte kosten worden afgerekend (in principe 50/50, anders hoe wordt afgesproken). Art. 1:132-143 BW.

  Komt in de praktijk weinig voor. Meeste mensen rekenen bij einde huwelijk af als ware er een gemeenschap van goederen.
 • Wat wordt bedoeld met een 'finaal verrekenbeding'?
  Bij ontbinding van huwelijk met gemeenschap van goederen - alles 50/50 verdelen.
 • Vallen goederen die onder een uitsluitingsclausule uit een nalatenschap worden verkregen, in een gemeenschap van goederen?
  Nee; art. 1:94 lid 4 BW.
 • Wat zijn 'verknochte goederen'?
  Goederen die zodanig aan een der partners toebehoren dat de andere partner er geen recht op heeft.

  Er bestaan overigens ook verknochte schulden; bijvoorbeeld door onrechtmatige daad of smartengeld.
 • Hans en Maria zijn getrouwd. Maria koopt een paar schoenen voor hun dochter, maar is haar portemonnee vergeten. Komt vervolgens niet terug om te betalen. Van wie kan de verkoper de koopprijs vorderen?
  Van zowel Hans als Maria - artt. 1:96 lid 1 jo. 84 lid 1 en 2 BW. Maakt daarbij niet uit of sprake is van gvg of huwelijkse voorwaarden.
 • Hoe wordt een periodiek verrekenbeding ook wel genoemd?
  Een Amsterdams verrekenbeding.
 • Wat gebeurt er met een periodiek verrekenbeding als dit feitelijk nooit is uitgevoerd en partijen gaan scheiden?
  De verplichting tot verrekening blijft bestaan, maar als niet periodiek wordt verrekend moet aan het einde van het huwelijk alsnog worden verrekend (art. 1:41 lid 1 BW). Er kan in de huwelijkse voorwaarden een maximale verrekentermijn worden opgenomen (art. 1:141 lid 3 BW).
 • Welk arrest is van toepassing op verrekenbedingen bij huwelijkse voorwaarden? Wat is de rechtsregel?
  HR Groningse huwelijksvoorwaarden = gecodificeerd in art. 43 lid 1 Wna. Ging over omzetting huwelijkse voorwaarden koude uitsluiting in algehele gvg.

  Rechtsregel = functie van notaris in het rechtsverkeer brengt met zich mee dat hij naar vermogen moet voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde en feitelijk overwicht. Voorlichtingsplicht -> belehrungspflicht. De informatieplicht van de notaris is niet beperkt tot het passeren van akten, maar geldt steeds wanneer de notaris ambtelijke werkzaamheden verricht.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Zijn testamenten zonder jaartal nietig? Arrest?
Arrest Notaris van Solkema: nee; art. 4:109 lid 4 BW. Slechts vernietigbaar, maar alleen wanneer het jaartal niet uit andere omstandigheden kan worden afgeleid.
Welke eisen worden gesteld aan een declaratie?
- Factuurdatum;
- Factuurnummer;
- BTW-identificatienummer;
- Naam en adres dienstverlener;
- Naam en adres klant;
- Datum waarop dienst is geleverd (denk aan passeerdatum);
- Toegepaste tarief van de belasting;
- Het te betalen bedrag aan belasting.
Wat is het verschil tussen een nihil tarief en geen tarief?
Bij een 0% BTW-heffing heeft een ondernemer wel aftrek van de voorbelasting, wanneer er een vrijstelling geldt niet. Denk aan levering onroerende zaken (overdrachtsbelasting ipv BTW).
Wat geldt als de plaats van levering?
De locatie van het goed bij de verzending of de plaats waar de dienstverlener is gevestigd. Onderscheid tussen B2B en B2C.
Welke uitgangspunten heeft een BTW-stelsel binnen de heffing van de omzetbelasting?
- Professionele belastingplichtigen, art. 12 Wet OB;
- Beginsel van de minste pijn (art. 38 Wet OB);
- Heffing in alle schakels van de bedrijfskolom;
- Heffing over de toegevoegde waarde;
- Aftrek van voorbelasting.
Wie regelt de betaling van de overdrachtsbelasting?
De notaris. Koper van de onroerende zaak moet het gehele bedrag, inclusief alle onkosten op de derdengeldenrekening hebben bijgeschreven, de notaris stort de belasting door aan BD en de koopsom aan de verkoper/de bank.
Welke vrijgestelde verkrijgingen kent men?
- Samenloop met omzetbelasting (nieuwbouwwoningen!);
- Bedrijfsopvolging in de familiesfeer;
- Verkrijging door publiekrechtelijke lichamen;
- Inbreng in een vennootschap (bijvoorbeeld bij omzetting maatschap in een BV).
Wanneer is sprake van fictieve verkrijging?
- Economische eigendom (art. 2 lid 2 WBRV);
- Opzegging beperkt recht (art. 6 lid 1 WBRV);
- Wijziging beperkt recht (art. 6 lid 2 WBRV);
- Einde beperkt recht tot gebruik (art. 7 jo. 12 WBRV);
- Andere verdelingen (dus niet van huwelijksgemeenschap of nalatenschap).
Welke verkrijgingen zijn uitgezonderd van overdrachtsbelasting?
- Krachtens boedelmenging;
- Krachtens erfrecht;
- Krachtens verjaring;
- Verdeling huwelijksgemeenschap;
- Verkrijging uit een nalatenschap;
- Natrekking.
Vanaf welk moment ben je belastingplichtig?
Vanaf het moment van inschrijven van de akte (tijdstip van de verkrijging). Art. 8 WBRV.