Samenvatting Minor vermogensrecht en BPR Hogeschool Leiden

-
339 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Minor vermogensrecht en BPR Hogeschool Leiden

 • 1.1 Het aangaan van een overeenkomst

 • Rechtsregel Bunde/Erckens (het Misverstandarrest) (1976)
  Het algemene criterium uit dit arrest is de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden en wat zij over en weer hebben verklaard. De overige vier criteria zijn:
  - Welke betekenis lag het meest voor de hand?
  - Kon de partij van de mest voor de hand liggende betekenis redelijkerwijs verwachten dat de wederpartij deze betekenis ook kende?
  - Was er sprake van deskundige bijstand?
  - Wat is, aan de hand van de partijbedoelingen, de meest logische uitkomst?
 • Rechtsregel Lindeboom/Amsterdam (1969)
  Een aanbod is onherroepelijk wanneer dit aanbod met een aanvaardingstermijn wordt gedaan.

  Degene die zijn aanbod onherroepelijk maakt, ontneemt zichzelf de bevoegdheid om alsnog te voorkomen dat door aanvaarding van het aanbod de overeenkomst tot stand komt.
 • Rechtsregel Hofland/Hennis (1981)
  Een advertentie waarin een individueel bepaalde zaak (specieszaak) voor een bepaalde prijs wordt aangeboden, moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Advertenties waarin genuszaken worden aangeboden - denk aan een kilo tomaten of een pak melk - gelden wel als een aanbod in de zin van art. 6:217 BW.
 • Rechtsregel Hajjout/IJmah (1983)
  Voor een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen geldt een onderzoeksplicht - de fidens moet zich er met redelijke zorg van vergewissen dat de ander zich van de strekking van zijn verklaring bewust is.
 • Rechtsregel Westhoff/Spronsen (1989)
  Indien een eenzijdige ontslagneming ingrijpende nadelige gevolgen voor een werknemer heeft en het niet-ontslaan van de werknemer geen nadeel voor de werkgever heeft, mag de werkgever de werknemer op grond van de redelijkheid en billijkheid niet ontslaan.
 • 1.1.2 Werkcollege 1

 • Definieer het begrip 'verbintenis'.
  Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee (of meer) personen, waarbij de één (schuldenaar/debiteur) verplicht is tot het leveren van een bepaalde prestatie tegenover de ander, die tot die prestatie is gerechtigd (schuldeiser/crediteur).
 • Definieer het begrip 'overeenkomst'.
  Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij door op elkaar aansluitende wilsverklaringen van partijen tussen hen rechtsgevolgen ontstaan.
 • Definieer het begrip 'obligatoire overeenkomst'.
  De obligatoire (verbintenisscheppende) overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling waaruit een of mer partijen jegens een of mer andere partijen een verbintenis aangaan (art. 6:213 BW).
 • Definieer het begrip 'rechtshandeling'.
  Een rechtshandeling (art. 3:33 BW) is een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. In beginsel stemmen wil en verklaring met elkaar overeen, maar dat hoeft (ook achteraf bezien) niet zo te zijn.
 • Definieer het begrip 'natuurlijke verbintenis'.
  Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet (meer) rechtens afdwingbaar is (art. 6:3 BW). 

  Bijvoorbeeld: een verjaarde vordering. Deze is niet (langer) juridisch afdwingbaar, maar vrijwillige voldoening van de vordering wordt niet als onverschuldigd aangemerkt.
 • Definieer het begrip 'voorwaardelijke verbintenis'.
  Art. 6:21 BW = een voorwaardelijke verbintenis is een verbintenis die van een toekomstige, onzekere gebeurtenis afhankelijk is gesteld.
 • Op welke wijzen kunnen verbintenissen ontstaan?
  Als hoofdindeling geldt: uit overeenkomst of uit de wet. 

  Voorbeelden verbintenissen die voortvloeien uit de wet: onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling, schadevergoeding uit wanprestatie.
 • Welk kenmerkende verschil geldt tussen verbintenissen uit de wet en verbintenissen uit overeenkomst?
  Voor verbintenissen uit de wet geldt dat deze niet zijn beoogd, verbintenissen uit de wet zijn dat - in de regel - wel.
 • Noem de gronden voor het tenietgaan van verbintenissen.
  1. Door nakoming;
  2. Door gebleken nietigheid;
  3. De rechtshandeling is vernietigbaar en wordt vernietigd.
 • Wat is een vrijblijvend aanbod?
  Een aanbod met ruime herroepingsmogelijkheid, die zo ver strekt dat het aanbod zelfs onverwijld na aanvaarding nog kan worden herroepen

  Ook wel: herroepelijk aanbod met verzwakte werking.
 • Wat is een uitnodiging tot het doen van een aanbod?
  Hiervan is sprake als er onvoldoende duidelijkheid is over de belangrijkste verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de aangeboden zaak duidelijk omschreven is, maar de prijs ontbreekt. Bij specieszaken kan ook de persoon van de koper van belang zijn, aldus Hofland/Hennis.
 • Wat zijn de kenmerken van een schenkingsovereenkomst?
  Meerzijdige rechtshandeling; eenzijdige overeenkomst.
 • Wat is het verschil tussen verbintenissen uit overeenkomst en verbintenissen uit de wet?
  Rechtsgevolgen zijn bij de ene wel en bij de andere niet beoogd.
 • Wanneer is er sprake van een aanbod?
  Wanneer de voornaamste elementen van de inhoud van de overeenkomt erin zijn opgenomen. Bijv: 'wil je deze auto vandaag verkopen voor €2.000,-?' is een aanbod. 'Is deze auto te koop?' is dat niet.
 • Welke regel geldt ten aanzien van aanvaarden onder een wijzigingsbeding?
  Het beding moet opnieuw worden aanvaard. In casu is er sprake van verwerping van het originele aanbod en het doen van een nieuw aanbod. Moet vervolgens weer worden aanvaard.

  Belicht BEIDE kanten!
 • Welke regel bij het doen van een aanbod ten aanzien van een specieszaak?
  Bij individueel bepaalbare zaken kun je een advertentie niet opvatten als een aanbod maar als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Arrest Hofland/Hennis.
 • Wanneer vervalt een onherroepelijk aanbod?
  Door verwerping, art. 6:221 lid 2 BW.
 • Wat voor soort rechtsfeit is het opzeggen van de arbeidsovereenkomst?
  Eenzijdige, gerichte rechtshandeling.
 • Waar moet een werkgever aan voldoen wanneer een van zijn werknemers eenzijdig ontslag neemt?
  Aan zijn onderzoeksplicht, zie HR Hajjout/IJmah en Hasani/Van Woerden. Art. 3:33 jo. 35 BW. Ook: HR Westhof/Spronsen.
 • Welke rechtsregel vloeit voort uit het arrest HR Westhof/Spronsen?
  Indien een eenzijdige ontslagneming ingrijpende gevolgen voor een werknemer heeft en het niet-ontslaan van de werkgever geen aanwijsbaar nadeel voor de werkgever oplevert, mag de werkgever de werknemer op grond van de redelijkheid en billijkheid niet ontslaan. Daar komt nog bij: voldoen aan onderzoeksplicht.
 • Wanneer is een aanbod herroepelijk?
  Altijd, tenzij er een termijn aan gebonden is (art. 6:219 lid 1 BW).
 • Is een op=op aanbod een vrijblijvend aanbod?
  Ja.
 • Wanneer een verkoper niet expliciet vermeldt dat bij een aanbod sprake is van op=op én er een aanvaardingstermijn wordt gesteld (denk aan: 'actie loopt t/m 30 september'), is dit aanbod dan onherroepelijk?
  In casu kan zo'n aanbod niet worden herroepen en streng bekeken zou er bij aanvaarding een overeenkomst tot stand komen (ook al is de voorraad reeds uitgeput). 

  MAAR: in de rechtstheorie wordt in zijn algemeenheid aangenomen dat een openbaar aanbod geschiedt onder de voorwaarde 'zolang de voorraad strekt', ook als die voorwaarde niet expliciet wordt benoemd. Dat wordt pas anders als er duidelijk bij staat 'onbeperkt leverbaar' of iets dergelijks. 

  Beetje grijs gebied, goed beargumenteren waarom wel/geen ovk tot stand komt.
 • Welke omstandigheden zijn van belang bij het sluiten van een overeenkomst ten aanzien van een specieszaak?
  - de persoon van de koper;
  - vermelde voorwaarden en (niet) vermelde randvoorwaarden;
  - omstandigheden van het geval.
 • Waarvan is de kans van slagen van een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen afhankelijk?
  De discrepantie tussen de wil en het verklaarde.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.