Samenvatting Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht = Asser serie

-
ISBN-10 901310049X ISBN-13 9789013100495
1360 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht = Asser serie". De auteur(s) van het boek is/zijn C Asser. Het ISBN van dit boek is 9789013100495 of 901310049X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht = Asser serie

 • 1 Vermogensrechten

 • waarin wordt het vermogensrecht traditioneel onderverdeeld?
  in goederenrecht en verbintenissenrecht.
 • wat is een subjectief recht?
  een persoonlijk recht; subjectief betekent persoonlijk
 • wat zijn goederen?
  zie artikel 3:1 BW: alle zaken en alle vermogensrechten; goederen zijn object van het vermogensrecht.
 • van welke aard is het eigendomsrecht bijvoorbeeld?
  van subjectieve aard, het hoort bij iemand.
 • waarin zijn subjectieve rechten weer onder te verdelen?
  in subjectieve vermogensrechten en andere subjectieve rechten. 
 • wat verstaat men onder een vermogen in juridische zin?
  alle aan een rechtssubject toekomende vermogensrechten
 • is een schuld een goed?
  NEEN
 • wat is een rechtssubject?
  degene aan wie het recht toekomt, de natuurlijke of de rechtspersoon.
 • wat is het rechtsobject?
  datgene waarop het recht betrekking heeft (de goederen)
 • waar in de wet vinden we de omschrijving van vermogensrechten?
  in artikel 3:6 BW
 • hoe dient men artikel 3:1 BW uit te leggen?
  goederen zijn alle (eigendomsrechten op) zaken en alle (andere) vermogensrechten
 • waarin zijn de subjectieve vermogensrechten weer onder te verdelen?
  in absolute rechten en relatieve rechten
 • wat zijn relatieve rechten?
  rechte die uitsluitend tegenover een of meer bepaalde personen (of schuldenaren) kan worden gehandhaafd, een relatief recht is een vorderingsrecht
 • wat zijn absolute rechten?
  rechten die men in beginsel t.o.v. iedereen kan handhaven, iedereen dient zich van inbreuken erop te onthouden
 • waaruit vloeien vorderingsrechten voort?
  altijd uit een verbintenis, verbintenissen ontstaan in hoofdzaak uit de wet (6:1 BW). 
 • verbintenissen kunnen direct of indirect uit de wet voortvloeien, wat is het verschil?
  direct: onverschuldigde betaling, OD en indirect de verbintenissen die voortvloeien uit een ovk
 • wat is een prestatie?
  datgene waartoe de ene partij gerechtigd is en waartoe de andere partij verplicht is, de prestatie is het voorwerp van de verbintenis.
 • wat dient men bij de bestudering van de jurisprudentie in het goederenrecht goed in het achterhoofd te houden?
  dat het begrip 'goed' ten koste van het begrip 'zaak' tot de overkoepelende term is verheven; aan het begrip zaak werd dezelfde betekenis toegekend als thans aan het begrip goed. 
 • is het eigendomsrecht een vermogensrecht?
  JA, het past goed in de omschrijving van vermogensrechten in artikel 3:6 BW
 • wat omvat het beheer, de overdracht of de vestiging van een vruchtgebruik op een zaak? 
  het beheer, de overdracht of vestiging van een vruchtgebruik op het eigendomsrecht van de betreffende zaak. 
 • welke twee betekenissen kunnen we het woord vermogensrecht toekennen?
  in een ruime en in een enge zin
 • wat is vermogensrecht in ruime zin?
  wanneer het een deel van het objectieve recht aanduidt 
 • wat is vermogensrecht in enge zin?
  een subjectief recht, en wel uitsluitend een subjectief recht dat onderdeel van een vermogen kan zijn. 
 • waarmee doelt men bij vermogensrecht in ruime zin?
  op alle vermogensrechtelijke wetsbepalingen
 • waar zijn de bepalingen die voor het gehele vermogensrecht van toepassing zijn opgenomen?
  in Boek 3 BW
 • wat is het objectieve recht?
  het geheel van rechtsregels (geschreven en ongeschreven) die in een bepaalde samenleving gelden.
 • wat wordt er verstaan onder een subjectief recht?
  een door het objectieve recht aan een bepaald rechtssubject toegekende bevoegdheid
 • noem eens een voorbeeld van een subjectief recht?
  eigendomsrecht; het maakt onderdeel uit van een vermogen en is daarom een subjectief vermogensrecht. Alle regels die betrekking hebben op het eigendomsrecht maken deel uit van het objectieve (vermogens)recht
 • wat is een afhankelijk recht?
  zie artikel 3:7 BW voor de definitie: het betreft een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan (bijv. hypotheekrecht)
 • behoort het personen en familierecht tot het vermogensrecht?
  NEEN.
 • in welke twee onderdelen kan het burgerlijk recht dus worden bedacht?
  enerzijds het personen en familierecht en anderzijds het vermogensrecht
 • wat kunt u - grosso modo - zeggen over goederenrecht en verbintenissenrecht?
  dat het bij het goederenrecht gaat over de rechtsverhouding tussen rechtssubject en een goed en bij verbintenissenrecht over de rechtsverhouding tussen de rechtssubjecten onderling
 • wat speelt in het arrest Pos/Van den Bosch?
  dat de titel van de eigendomsoverdracht een OD is. Het uitlokken en profiteren van een wanprestatie kan onder zeer uitzonderlijke omstandigheden onrechtmatig zijn. De rechter kan iedere passende vorm van schadevergoeding toewijzen (ook schadevergoeding in natura (gecodificeerd in 6:103 BW). 
 • wat beoogt het goederenrecht primair te regelen? en subsidiair?
  primair de rechtsbetrekkingen tussen rechtssubject en rechtsobject en subsidiair de daaruit voortvloeiende relatie tussen de rechtssubjecten 
 • waarvan maakt het goederenrecht deel uit?
  van het vermogensrecht (samen met het verbintenissenrecht)
 • wat zijn de objecten van het goederenrecht?
  de goederen (oftewel de vermogensbestanddelen)
 • wat zijn goederen?
  zie artikel 3:1 BW: alle zaken en vermogensrechten
 • bevat het goederenrecht hoofdzakelijk dwingend of regelend recht?
  hoofdzakelijk dwingend recht
 • omschrijf het begrip subjectief recht?
  een recht of een bevoegdheid welke door het objectieve recht aan een rechtssubject is toegekend
 • omschrijf het begrip goederen?
  artikel 3:1 BW: alle zaken en vermogensrechten
 • omschrijf het begrip vermogensrechten (in enge zin)?
  zie artikel 3:6 BW
 • omschrijf het begrip vermogensrechten in ruime zin?
  het objectieve vermogensrecht
 • omschrijf het begrip objectief recht?
  het recht in de zin van de rechtsregels; het objectieve recht wordt gevormd door het geheel van de in de maatschappij geldende rechtsregels
 • omschrijf het begrip zaak?
  artikel 3:2 BW : zaken zijn de voor de menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten
 • omschrijf het begrip eigendom?
  artikel 5:1 BW; het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben
 • omschrijf het begrip absoluut recht?
  een recht dat men (in beginsel) ten opzichte van iedereen kan handhaven
 • omschrijf het begrip relatief recht?
  een recht dat men slechts ten opzichte van een of meerdere bepaalde andere personen kan handhaven (een vorderingsrecht). 
 • waarom is het onderscheid tussen goederenrecht en verbintenissenrecht niet strikt?
  dit kan op velerlei wijzen worden aangetoond; de titel die aan de eigendomsoverdracht ten grondslag ligt is dikwijls een ovk - de geldigheid van die titel en daarmee van de overdracht wordt door verbintenisrechtelijke regels bepaald.
 • waarom heeft het eigendomsrecht een tweeledig karakter?
  enerzijds de subject-object relatie en anderzijds de subject-subject relatie; subject-object relatie heeft betrekking op het feit dat er tussen de eigenaar en het object van zijn eigendom (de zaak) een exclusieve rechtsband bestaat en subject-subject relatie heeft betrekking op het feit dat het de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij staat van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op de wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen (artikel 5:1 tweede lid BW).
 • waarin kunnen uit het objectieve privaatrecht afgeleide subjectieve rechten nader worden onderverdeeld?
  in vermogensrechten (3:6) en 'andere' private rechten, zoals familierechten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Op welke wijze gaat een beperkt recht teniet?
3:81 BW.
- Het tenietgaan van een recht waaruit het beperkte recht is afgeleid
- Verloop van de tijd waarvoor, of de vervulling van de ontbinde voorwaarde waaronder het beperkte recht is gevestigd
- Opzegging
- Vermenging
- Verjaring
- Op overige in de wet voor iedere soort aangegeven gevallen  (bijv. 3:106)

Afstand en vermenging werken niet ten nadele van hen die op het tenietgaande beperkte recht op hun beurt een beperkt recht hebben.  Vermenging werkt evenmin ten voordele van hen die op het bezwaarde goed een beperkt recht hebben en het tenietgaande recht moesten respecteren.
Hoe wordt afstand gedaan van een vorderingsrecht?
6:160 Door een meerzijdige vormvrije rechtshandeling
Op welke wijze wordt afstand en overdracht  van een beperkt recht gedaan?
3:98 jo 3:84 Op dezelfde wijze als de overdracht van het betreffende goed.
Hoe wordt een beperkt recht gevestigd?
3:98 jo 3:84 Op dezelfde wijze als de overdracht van het betreffende goed.
Wat is economische eigendom?
gevallen waarin een goed in juridische zin toebehoort aan de een, terwijl de economische waarde ervan deel uitmaakt van het vermogen van de ander. Soms heeft de economische eigenaar een goederenrechtelijk recht (erfpacht) maar meestal staat hij met de juridisch rechthebbende in een contractuele rechtsverhouding.
Wat is een goederenrechtelijke overeenkomst?
- een overeenkomst waarbij de vervreemder verklaart het goed over te dragen  aan de verkrijger, die zijnerzijds verklaart het goed aan te nemen
Uit welke twee componenten bestaat een levering altijd?
- Een goederenrechtelijke overeenkomst
- Een leveringshandeling
hoe zit het met beperkte rechten die op het goed zijn gevestigd na het verstrijken van de verjaringstermijn door de oorspronkelijke rechthebbende op het goed?
het recht van de oorspronkelijke rechthebbende is door de verjaring tenietgegaan waardoor ook de daarop gevestigde beperkte rechten zijn teniet gegaan
hoe zit het met beperkte rechten die op het goed zijn gevestigd gedurende de verjaringstermijn door de bezitter?
die moeten als geldig worden beschouwd
heeft verjaring terugwerkende kracht?
JA, het wordt geacht terug te werken tot aan de aanvang van het bezit. omdat sprake is van een vorm van originaire verkrijging verkrijgt de bezitter het goed vrij van de lasten die door de oorspronkelijke rechthebbende op het goed mochten zijn gevestigd