Samenvatting MSSWO 2

-
149 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "MSSWO 2". De auteur(s) van het boek is/zijn . Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - MSSWO 2

 • 1 Week 1

 • Wat is factor analyse
  Variabelen worden verminderd
 • Wat is een latente variabelen 
  Metingen die niet direct gemeten kunnen worden, Er worden aspecten gemeten 
 • Wat is de tweede definitie van factor analyse
  Het identificeren van groepen of clusters van variabelen 
 • Collinear
  Op één rechte lijn gelegen 
 • Wat is een R-matrix 
  Dit is een correlatiematrix. Tabel van correlatie coëfficiënten. Alles boven de 1 
 • Wat betekend coördinatie van variabelen 
  Representatie van de relatie met de factoren 
 • Factor lading 
  De coördinatie van de variabelen 
 • Beschrijvende methode
  Deze bevindingen zijn alleen toepasbaar op de steekproef
 • Inferentiële methode
  De bevindingen generaliseren naar de gehele populatie 
 • Wat houdt Common variance in
  Dit houdt in dat de totale variantie van een variabele gedeeld kan worden met andere variabele 
 • Unique variance 
  Dit is specifieke variantie voor die meting
 • Error / random variance 
  Dit is specifieke variantie, maar niet betrouwbaar
 • Communality
  De proportie van een common variance die in een variabele wordt gepresenteerd. Als een variabele geen specifieke variantie heeft, dan heeft de variabele een communality van 1
 • Principal component analysis
  Ontbinden van de originele data in lineaire variaties 
 • Eigenwaarde
  Associatie met een variabele geeft de belangrijkheid van een factor. Is factor belangrijk genoeg om te behouden 
 • Scree plot 
  Een grafiek van elke eigenwaarde tegen de factoren waarmee de eigenwaardes geassocieerd worden 
 • Kaiser's criterion
  Kaiser beweerde dat factoren geselecteerd moeten worden als de eigen waarde groter is dan 1
 • Factor Rotation 
  Het roteren van de assen van de factoren zodat variabelen maximaal geladen zijn op één factor
 • Orthogonale rotatie 
  Rotatie waarbij de factoren onafhankelijk worden gehouden. De factoren blijven ongerelateerd 
 • Oblique rotatie 
  Vorm van rotatie waarbij de factoren na de rotatie wel mogen correleren 
 • Factor transformatie matrix 
  Hierin staan de geroteerde factor ladingen 
 • Betrouwbaarheid / reliability
  Een meting moet consistent het gemeten construct reflecteren 
 • Test- retest reliability
  Een persoon zou dezelfde score moten krijgen op een test als deze test op twee verschillende momenten gemaakt wordt 
 • Split-half reliability
  Elke item dezelfde kant op. Data wordt aselect in tweeën gedeeld. Uit de twee data moet ongeveer het zelfde komen 
 • Cronbach's alfa
  Data wordt op elke mogelijk manier in tweeën gesplitst en daarna wordt de correlatie coëfficiënt voor elke deling uitgerekend. Naar mate het aantal items toe neemt, neemt ook de Cronbach's alfa toe. 
 • Welke waarde bij Cronbach's alfa is acceptabel? 
  .7 of .8
 • Unidimensionality
  De mate waarin de schaal één onderliggende construct meet.
 • Reverse phrased
  Als het een item een hoge score geeft  betreffende iets niet leuk vinden, en op het andere item een lage score geeft, terwijl dat item ook gaat over het niet leuk vinden 
 • Wat houdt klassieke testtheorie in
  Niet alle testscores zijn een afspiegeling van datgene wat je probeert te meten, maar ook allerlei andere, niet bedoelde factoren 
 • Welke twee meetfouten vallen onder de klassieke testtheorie
  Toevallige onsystematische meetfout en de systematische meetfout 
 • Wat zijn systematische meetfouten en waar hangt deze mee samen?
  Deze hangt samen met de validiteit en zegt iets over de mate waarin er fouten worden gemaakt. 
 • Heeft de systematische meetfout invloed op de betrouwbaarheid?
  Nee
 • Onder welke fout, onsystematische of systematische meetfout valt het leren door een test voor de 2e x te maken?
  Systematische 
 • Wat is de verwachte waarde van een meetfout en welke standaard afwijking heeft deze?
  Deze is altijd 0 en is gelijk aan de geobserveerde scores
 • Welke symbool geeft de spreiding in testscores? 
  S2x
 • Welk symbool geeft de systematische fout weer
  S2t
 • Welk symbool geeft de toevallige fout weer
  S2e
 • Met welk symbool wordt de betrouwbaarheid weergegeven 
  Rxx
 • Met welk symbool wordt de standaardmeetfout van een testscore aangegeven 
  Se
 • Door welke handeling haal je de standaardmeetfout uit de errorvariatie?
  Door de wortel te nemen uit S2x
 • Welke drie soorten validiteit zijn er en welke onderscheiding wordt hiermee gemaakt. 
  Inhouds
  begrip, intern en extern
  Criterium, verleden, heden & toekomst 
 • Wat betekend inhoudsvaliditeit, noem een voorbeeld en hoe wordt deze beoordeeld.
  In hoeverre representeert gehele test het domein?

  In hoeverre dekken de tentamen vragen de gehele leerstof

  Deskundigen ga na of items gehele domein dekken. Globale indruk is indruksvaliditeit 
 • Wat betekend begripsvaliditeit, noem een voorbeeld en hoe wordt deze beoordeeld
  Hoe goed representeren testitems het construct dat niet geobserveerd kan worden

  In hoeverre meet IQ intelligentie 

  Intern: test de verwachte relaties of deze aanwezig zijn, hoe het redeneren binnen het onderzoek is uitgevoerd. de achtergrond


  Extern: Test of testscores verwachte relaties met andere variabelen vertonen. Is het generaliseerbaar 
 • Wat betekend criteriumvaliditeit, noem een voorbeeld en hoe wordt deze beoordeeld  
  Hoe hoog correleren testscores met concreet criterium
  (gedrag dat niet met test wordt gemeten

  Toekomst: Geschiktheidstest voor baan of succes
  Heden: Test voor kennis op bepaald gebied en vaardigheid
  Verleden: Stoornis en mate traumatische beleving 
 • Wat zegt het begrip orthogonaal 
  Dat de begrippen niet correleren 
 • Wat zegt communaliteit 
  De proportie variantie van een variabele die door de gezamelijke factoren wordt verklaard. 
 • Heeft elke waarde zijn eigen communaliteit?
  Ja
 • Heeft een interpretatie van een factoroplossing voor rotatie weinig zijn? 
  Klopt, geen simpel structure 
 • Bij welke rotatie geld dat wanneer een correlatie tussen een variabele en een factor gelijk is aan de lading op die factor 
  Varimax
 • Waar moet een component / factor aan voldoen bij samenvoeging 
  - is de beste samenvatter
  - Verklaart meeste variantie in items ( lineaire)
  - Reproduceert het beste de correlatie tussen de variabelen 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

In welke kolom in SPSS kijk je bij de vraag welke predictoren de meeste invloed hebben. 
Beta
Aan welke kolom staat r2 gelijk in SPSS
 R square 
Waar kijk je bij SPSS  als er wordt gevraagd naar inhoudelijke relevantie ook wel verklaarde variantie genoemd 
R Square 
Wat zegt Sig. F change bij model summary
Bij sig. betekent dit dat de factoren in het model invloed op elkaar hebben 
Hoe heet het als de predictoren niet in een rechte lijn zijn
Heteroscedastisch 
In welke kolom kijk je voor VIF collinearity statistics 
VIF
Wanneer is een Variance inflation factor te hoog
Bij 10 is deze te hoog
Noem 3 voorbeelden van independence ( onafhankelijkheid van waarneming)
Man en vrouw binnen een relatie
Kinderen binnen schoolklassen
Herhaalde metingen van dezelfde variabele bij dezelfde respondenten 
Van welke term spreekt men bij spreiding van residuen per x waarde gelijk
Homogeneity of variance, denk hier bij aan een uitgerekt eii
Wat betekent multicollinearity
De predictoren mogen niet teveel samenhangen