Samenvatting MTA

-
1164 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - MTA

 • 1 Samenvatting Natuurwetenschap en techniek.

 • Waaruit bestaat het periodiek systeem der elementen.
  verticaal 7 perioden
  horizontaal 18 groepen.
 • 11 Na
  nummer van het atoom
  aantal protonen in de kern.
 • Hoe is het massanummer opgebouwd.
  massanummer= protonen en neutronen.
  massanummer= nucleonen.
  A = Z + n
 • Waar wordt de atoommassa in uitgedrukt.
  Units u
 • Isotoop
  Isotoop staan allemaal op dezelfde plaats
  Z is hetzelfde maar N kan verschillen.
 • Elektrisch neutraal.
  even aantal Z als elektronen.
 • 1 fm = 10-15 m  femto
  1 pm = 10-12 m  pico
  1 nm = 10-9 m   nano
  1 a = 100 pm = 0,1 nm. angstrom
  1 fm = 10-15 m femto.
  1 pm = 10-12 m pico.
  1 nm = 10-9 m nano.
  1 a = 100 pm = 0,1 nm. angstrom.
 • wat is de atoommassa.
  1 u = 1,66 x 10-24 gr.
 • wat zijn positieve ionen.
  anionen.
 • wat zijn negatieve ionen.
  kationen.
 • wat zijn atomen die altijd in tweevoud voorkomen.
  atomen die altijd in 2 voud voorkomen zijn moleculen H2, O2, N2,F2,Cl2,Br2, en I2.
 • wat is een mol.
   mol is een eenheid
   mol is 6,022 x 10 '23 dit is het getal van avogadro A.
 • wat is avogrado
  atomaire massa.
 • wat is een mac waarde.
  maximale aanvaardbare concentratie mg x m-3  mg/kg
  gemeten bij 273 K en 1013kPa
 • bij welke ph-waarde is een stof neutraal
  bij een ph-waarde van 7.
 • wanneer is een stof zuur.
  bij een ph-waarde van kleiner dan 7
 • wanneer is een stof een base.
  bij een ph-waarde van groter dan 7
 • welke koolwaterstoffen zijn er.
  er zijn verzadigde koolwaterstoffen CnH2 .n+2
  er zijn onverzadigde koolwaterstoffen CnH2.n
 • Noem de soorten koolwaterstoffen.
  M ethaan CH4
  E  ethaan C2H6
  P ropaan C3H8
  B utaan C4H10
  P entaan C5H12
  H exaan C6H14

  etheen C2H4
  propeen C3H6
  buteen C4H8
  penteen C5H10
  hexeen C6H12
 • Waaruit bestaat het Si systeem
  7 basiseenheden
  22 afgeleide met speciale naam
  en geacepteerde eenheden graden Celsius,bar,u,Ev, B
  en decimale onderverdeling.
 • Wat zijn de 7 basiseenheden.
  lengte    in meter m
  massa in kilogram kg
  tijd in seconde s
  elektrische stroom in Ampere A
  thermodynamisch temp in Kelvin K
  hoeveelheid stof mole in mol 
  licht intensiteit in candela cd
 • Wat zijn de Si voorvoegsels.
  10 x9 Giga         G
  10 x 6 Mega      M
  10 x 3 Kilo           k
  10 x 2 hecto        h
  10 x 1 deka         da
  10 x-1 deci           d
  10 x -2   centi        c    
  10 x -3   milli        m
  10 x -6   micro     u
  10 x - 9 nano        n
  10 x -12  pico       p
 • Wat is magnetische fluxdichtheid B en wat is de eenheid.
  aantal magnetische veldlijnen die door de koepel gaan en de eenheid is Tesla.
 • Wat is de eenheid van druk.
   Pascal 1 Pa = 1 N*m2 = 1 kg*m-1*s-2
  100 Pa = 1 hPa = 1 mbar
  10*5Pa 1000hPa 1 bar=100 kPa
 •  wetenschappelijke notatie
  3,4567 x10*5
  mantisse = 3,4567
 • Significante cijfers
  Significante cijfers in 3,4567 = 5
 • Mantisse
  1,0000 ....... t/m 9,9999
 • Ingenieursnotatie
  10-3, 10 *3 enz.
 • 17,45
  17,45  
  zijn 2 significante cijfers
  zijn 2 significante decimalen.
 • Bij vermenigvuldigen en delen is het kleinste cijfers significant.
  Bij vermenigvuldigen en delen is het kleinste cijfers significant.
 • Bij optellen en aftekken  is het kleinste decimaal significant.
  bij optellen en aftrekken is het kleinste decimaal significant.
 • Wat is de wet van Pouillet.
  R = weerstand van de draad in Ohm = p soortelijke weerstand van het materiaal in ohm *m
  vermenigvuldigd met de lengte van de gelider in meter gedeeld door het oppervlakte van de dwarsdoorschede van de geleider in m2

  R= p *L/A
 • Periode
  de elementen van een periode hebben het aantal schillen van die periode.
 • Edelgassen
  de laatste schil van een edelgasatoom is gevuld met 8 elektronen
  dit noemt men de edelgasconfiguratie.
 • Angstrom
  1 A=10-10m=100pm=0,1nm
 • Nucleonen
  kern bevat protonen en neutronen
  H bevat maar 1 proton in  de kern is protium
  deuterium is 1 neutron in de kern.
  tritium is 2 neutronen in de kern.
 • wat is de elektrische lading van een proton
  positief
 • wat is de elektrische lading van een neutron
  een neutron heeft geen elektrische lading
 • atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen in de kern.
  atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen in de kern.
 • Wat zijn valentie-elketronen
  Dat zijn de elktronen in de buitenste schil van groep 13 t/m 18 is het groepsnr.-10 = valentie
 • wat is het massagetal
   het massagetal is het aantal protonen en neutronen in de kern van het atoom
 • Wat is een isotoop
  een isotoop is een atoom dat lijkt op een gelijksoortig atoom, met hetzelfde aantal protonen, maar met meer of minder neutronen dan gewoonlijk.
 • dragen isotopen dezelfde naam als het element.
  ja isotopen dragen dezelfde naam als het element behalve de isotopen van H
  H1= protium --- 0 neutronen
  H2 = deutrium ---- 1 neutron
  H3 = tritium   ---- 2 neutronen.
 • nucliden als het onderscheid in aantallen neutronen relevant is.
  nucliden als het onderscheid in aantallen neutronen relevant is.
 • Wat is Dalton
  Dalton is de atomaire massa eenheid u
 • wat zijn anionen
  anionen zijn nuclide meer elektronen aan de elektrische neutrale variant, dan negatief geladen dus anion.
 • wat zijn kationen
  kationen zijn met niclide met minder elektronen dan de elektrisch neutrale variant, dan positief geladen dus kation
 • wat is een enkelvoudig ion met slechts 1 atoom
  een enkelvoudig ion
 • atoombinding
  een molecuul is een atoomgroepje met een vast samenstelling, dat uit niet metaalatomen bestaat H2O
 • koolwaterstofverbindingen
  als de meerderheid van de moleculen eeen of meerder C-atomen bevat.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is de wiggedruk
druk in kleine circulatie.
wat is een hartinfarkt.

belemmerde aanvoer zuurstofrijk bloed door afsluiting kransslagader.
oorzaak bloedstolsel bij vernauwde kransslagader.
diagnose: ECG geen elektrische activiteit afgestorven spierdeel.
enzymveranderingen komen vrij door afsterven hartspier.
wat is scintigrafie

meten van de doorbloeding hartspier.
licht radioactieve stof ingespoten wordt opgenomen door hartspiercellen.
opname van hart met gammacamera.
slecht doorbloede hartspierdelen nemen geen radioactief materiaal op.
het elektrocardiogram

de belangrijkste gegevens van een standaard elektrocardiogram.

P top: deze piek is het resultaat van impulsen van de sinusknoop in het atriummyocard, waardoor de atria gaan samentrekken.
PQ segment: dit weerspiegelt de vertraagde prikkelgeleiding in de atrioventriculaire knoop.
Q dal:
dit is de verspreiding van de impulsen over het ventrikelseptum.
QRS complex:
deze piek representeert de prikkelinvasie van ventrikelmyocard.
daarbij worden eerst, via de bundel van HIS, de bundeltakken bereikt Q, vervolgens de purkinjevezels R en zo omhoog het gehele ventrikelmyocard S tot aan de anuli fibrosi.
gedurende het QRS complex
komt het atriummyocard weer in de elektrische rusttoestand.
ST segment:
dit geeft het wegebben van de prikkeltoestand van het ventrikel weer.
T top:
deze hangt samen met het tot elektrische rusttoestand komen van het ventrikelmyocard, wat ook gepaard gaat met elektrische verschijnselen.
wat is een PET scanner.

Positron Emissie Tomografie.
bij het maken van een PET - scan wordt beta+ deeltjes producerende radio-isotoop nuclide, , zoals F-18, O-15, N-13 of C-11, met halveringstijden van enkele minuten tot enkele uren, chemisch gekoppeld aan moleculen, die aan de patient worden toegediend (radiofarmaca).
de gebruikte radioactieve elementen bevinden zich allen in de eerste periode van het PS.
ze kunnen relatief eenvoudig worden gemaakt in een cyclotron of kleine kernreactor.
omdat het eenvoudige elementen betreft kunnen de radioactieve isotopen gemakkelijk worden opgenomen in elementaire chemische verbindingen zoals de suikerverbinding fluordesoxyglucose FDS.
omdat sommige van deze stoffen selectief in een bepaald orgaan of in een tumor worden opgenomen, kan men het orgaan of de tumor lokaliseren.
tumoren, maar ook de hersenen, verzamelen deze stoffen met radio-isotopen, waardoor ze zichtbaar kunnen worden gemaakt.
wat is het Qeunce-effect bij een MRI scanner.

storing in de koeling met Helium waardoor het magneetveld ineenstort.
ook kan de supergeleiding worden gestopt door het overschrijden van een specifieke drempel voor de fluxdichtheid.
verklaar de werking van een MRI scanner

Magnetic Resonance Imaging
toepassing voornamelijk onderzoek hersenen, ruggemerg en hoofd hals-gebied.
maakt geen gebruik van ioniserende straling.
uitgevonden 1970
3 D doorsnede van het lichaam
duidelijker en hogere resolutie dan CT scan.
weke delen zijn ook duidelijk zichtbaar op MRI
onderzoek is onschadelijk geen ioniserende straling.
kosten MRI installatie aanzienlijk meer als CT installatie
kernspintomografie zo wordt MRI ook genoemd.
werkt met een magneetveld met een grote fluxdichtheid.
doorsnedebeelden hebben een dikte van 5 tot 10 mm.
sterkte van magnetische veld wordt bepaald door fluxdichtheid B uitgedrukt in Tesla.
meeste MRI's fluxdichtheid van 0,15 T en 7 T.
fluxdichtheid van het aardmagnetisch veld is 50 microT.
kleine fluxdichtheid eenvoudige elektromagneten.
grote fluxdichtheden zijn supergeleidende spoelen nodig.
supergeleiding ontstaat als men een geleider van een specifiek soort materiaal extreem afkoelt. de spoel verliest dan zijn elektrische weerstand, waardoor het mogelijk is een eenmaal opgewekt magneetveld maanden in stand te houden zonder toevoer van extra energie.
om supergeleiding van metalen, zoals koper te bewerkstelligen worden de spoelen in de MRI gekoeld met vloeibaar Helium met een temperatuur van 4,2 K
Helium is zeer kostbaar.
de patient ligt in een ronde buis, waarin een dicht magnetisch veld wordt opgewekt.
de H kernen waterstofkernen in de patient richten zich naar dat veld.
vervolgens verstoort men de stand van de H kernen dmv. een radiogolf met een specifieke frequentie, de lamorfrequentie.
dit noemt men de excitatie van de H-kernen.
na uitschakeling van de aansturende radiogolf keren de H-kernen weer terug naar de oorspronkelijke evenwichtstoestand, waarbij ze een hoogfrequent EM signaal uitzenden, het resonantiesignaal.
de terugkeer naar de evenwichtsstand wordt relaxatie genoemd.
uit de sterkte van de ontvangen HF resonantiegolf wordt het uiteindelijke beeld afgeleid.
in welke drie hoofdgroepen kan men het ZIS onderverdelen

klinisch . medische gegevens patient EPD
financieel. financiele gegevens DBC, inkoop.
operationeel. gegevens operatienel activiteiten FMIS.
waar staat de afkorting ZIS voor.

ziekenhuis informatie systeem.
engels = HIS, hospital information system.
wat is het verschil tussen preventief en correctief onderhoud.

preventief onderhoud. activiteiten die zijn gericht op voorkomen van disfunctioneren van een apparaat.
correctief onderhoud. activiteiten met het doel disfunctioneren op te heffen.