Samenvatting Nederlands recht begrepen

ISBN-13 9789462902053
198 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nederlands recht begrepen". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789462902053. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Nederlands recht begrepen

 • 1 Flashcards D1 H1, H2 En H6

 • Wat wordt onder recht verstaan?
  Het recht is het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent.
 • Geef vijf manieren aan waarop het recht kan worden ingedeeld.
  1. Rechtsgebieden
  2. Publiekrecht en privaatrecht
  3. Matreieel recht en formeel recht
  4. Nationaal en internationaal recht
  5. Objectief en subjectief recht
 • Wat zijn rechtsbronnen?
  De plaatsen waar het recht te vinden is worden rechtsbronnen genoemd
 • Welke rechtsbronnen worden binnen het Nederlands rechtsstelsel erkend?

  1. de wet
  2. de jurisprudentie
  3. het internationale verdr ag
  4. de gewoonte
 • Wat is een wet in formele zin?

  Een besluit afkomstig van regering en volksvertegenwoordiging samen dat volgens een vaste procedure tot stand is gekomen. (wetten uit de grondwet)
 • wat is een wet in materiële zin?
  Een wet in materiële zin is de verzamelnaam voor 'alle algemeen verbindende overheidsvoorschriften', ongeacht welk wetgevend overheidsorgaan het voorschrift heeft gemaakt.
 • Wat is publiek recht?
  We spreken van publiekrecht als de overheid een geheel eigen taak of positie in een rechtsgebied heeft. Het staatsrecht, het bestuursrecht en het strafrecht horen tot het publiekrecht
 • Wat is privaatrecht?
  Privaat recht gaat over de burgelijke rechten. Bijvoorbeeld bij het aankopen van een huis.
 • Wie maken deel uit van de rechterlijke macht?
  Rechters en leden van het OM. Leden van het Om die tot de rechterlijk macht behoren zijn: Oficficeren van justitie, advocaten-generaal en procedures-generaal.
 • Welke strafzaken en civiele zaken behandelt een gerechtshof?
  Strafzaken die in hogerberoepgaan.
 • Geef vijf interpetatiemethoden waarmee de rechter de wet kan uitleggen.
  1. Grammaticaal 
  2. Systematisch
  3. Rechtshistorisch
  4. Anticiperend
  5. Teleologisch
 • Wat zijn de 4 rechtsgebiedern?
  1. Staatsrecht
  2. Bestuursrecht
  3. Stracrecht
  4. Burgelijk recht.
 • wat is de jurisprudentie?

  Jurisprudentie is de verzameling van alle rechterlijke uitspraken die onze rechters in de loop van de jaren hebben gedaan.
 • Wat zijn internationale verdragen?
  internationale verdragen zijn rechtsbronnen, omdat zij deel uit maken van ons nationale recht.
 • Wat is de rechtsbron 'de gewoonte'?

  Gewoonten zijn in sommige gevallen een rechtsbron. Het moet dan gaan om gewoonten die echt ingeburgerd zijn en do or veel mensen als ‘recht’ worden ervaren, ook al staan ze niet in de wet.
 • 1.2 Omschrijving en doel van het recht

 • Recht is overal. Waar leidt het naar als er geen recht is?
  Naar chaos en conflicten
 • Wat is de omschrijving van het recht?
  Het recht is het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent.
 • Wat is het doel van recht?
  Het ordenen van de samenleving en het geven van regels om conflicten op te lossen zodat de orde kan terugkeren.

  en ook

  Wat men inhoudelijk met het recht wil bereiken: rust, rechtvaardigheid, bescherming van de zwakken, conflictbeheersing, zelfontplooiing en evenwicht tussen de belangen van een individu en die van de maatschappij.
 • 2 Flashcards D2 H11,12,13 en 18 (Civiel recht)

 • Typerend voor het privaatrecht is het onderscheid tussen dwingend en regelend recht. Leg uit wat dit verschil inhoudt.
  regelend recht kunnen er onderlinge afspraken gemaakt worden. Bij dwingend recht zijn er geen onderlinge afspraken te maken dan staat dit vast in de wet. Onderlinge afspraken die gemaakt zijn, maar in de wet staan als dwingend recht worden nietig verklaard.
 • Wat is een rechtsfeit?
  Alle feiten en gebeurtenissen die voor het recht van belang zijn, worden rechts-feiten genoemd.
 • Uit welke 3 onderdelen bestaat het burgerlijk recht?
  1. Personen en familierecht
  2. rechtspersonenrecht
  3. Vermogensrecht
 • Wat is een verbintenis?
  Een verbintenis is een rechtsverhuding tussen twee personen, met als onderwerp een prestatie.
 • Wat zijn de kenmerken van verbintenissen?
  1. werken alleen tussen partijen
  2. Geen recht op een goed
  3. open systeem
 • Wat is handelingsbekwaamheid?
  Handelingsbekwaamheid betekend dat iemand in staat is en rechtshandelingen mag uitvoeren. Iemand die minderjarig is of een stoornis/ernstige verslaving heeft kunnen handelingsonbekwaam zijn.
 • Hoe verhouden minderjarigen zich tot handelingsbekwaamheid?
  Minderjarigen mogen alleen rechtshandelingen uitvoeren met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.
 • Wat is een overeenkomst?
  Een overenkomst is een verbintenis met rechten en plcihten. Een schriftelijke overeenkomst wordt ook wel een contract genoemd.
 • Wanneer ontstaat een overeenkomst? En wanneer niet?
  Wanneer de ontvanger van het aanbod het aanbod aanvaard.
 • Soms kan het zijn dat er iets mis gaat bij het tot stand komen van de wil (wat gevolgen kan hebben voor de overeenkomst). Geef aan in welke gevallen dat zo kan zijn.
  Bij een bedreigin, bedrog, misbruik van omstandigheden en bij dwaling kan de overeenkomst neitig worden verklaard
 • Wat is contractvrijheid? -
  De inhoud van het contract wordt bepaald door de afspraken die partijen samen maken. (uiteraard binnen de grenzen van de wet)
 •  Wat zijn algemene voorwaarden?
  De algemene voorwaarden beschrijven het kader waarbinnen de kern van de overeenkomst wordt uitgevoerd, zoals afleveringskosten, garantie, opzegtermijn enz.
 •  In welke gevallen kunnen de algemene voorwaarden door de wederpartij worden vernietigd?
  Als de gebruiker de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft gegeven om van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Of als de algemene voorwaarden voor de wederpartij onredelijk bezwarend zijn.
 • Wat kan er gebeuren als een van beide partijen de afspraak uit de overeenkomst niet nakomt?
  Er kan geist worden overeenkomst na te komen, eigen verplichtingen kunnen opgeschort worden, er kan een schadevergoeding worden gevordert en de de overeenkomst kan ontbonden worden.
 • Wat is een onrechtmatige daad?
  Een onrechtmatige daad kan omschreven worden als een doen of laten in strijd met het geschreven of het ochgeschreven recht.
 • Beschrijf de onrechtmatigheidscriteria.
  De onrechtmatigheidscriteria bestaat uit 3 elementen. Als het gedrag onder 1 van deze 3 elementen valt dan is het onrechtmatig. Deze 3 elementen zijn:
  1. Inbreuk op een recht van een ander.
  2. Doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht
  3. Doe of nalaten in strijd met hetgeen ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Wanneer kan iemand schadevergoeding krijgen op grond van een onrechtmatige daad? En wanneer kan een schadeclaim van iemand stranden?
  Er gelden volgends de wet 3 voorwaarden voor schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad. Deze 3 voorwaarden zijn:
  1. Schade.
  2. Causaal verband
  3 Toerekening
 • Wat is risicoaansprakelijkheid?
  De risicoaansprakelijkheid betreft de persoon die aansprakelijk is voor de daad die gepleegd is. Di kan de persoon zelf zijn, maar dit kan ook de werkgever zijn of de ouders wanneer de dader een kind onder de 14 betreft.
 • Wat is het burgerlijk procesrecht?
  het gaat over de regels die betrekking hebben op de rechtsgang bij de civiele rechter.
 • Waar staat het burgerlijk procesrecht in?
  In het wetboek van Burgelijke Rechtsvordering
 • Geef drie specifieke kenmerken van het burgerlijk procesrecht.
  1. Inititatief bij partijen
  2. Verplichte procesvertegenwoordiging
  3. Partijen betalen mee aan de kosten van de rechtszaak.
 •  Wat houdt relatieve competentie in?
  De relatieve competentie gaat over de bepaling in welke plaats de rechtszaak dient. Uitgangspunt hierbij is de woonplaats van de gedaagde. Als de gedaagde in Amsterdam woont, dan wordt het proces in Amsterdam gevoerd.
 • Wat is absolute competentie?
  Bij de absolute competentie gaat het om het type rechterlijke instantie dat bevoegd is de zaak te behandelen, dus bijvoorbeelde de rechtbank of het gerechtshof.
 • Wat is een ‘voorlopige voorziening’?
  De voorzieningsrechter (president in kort geding) geeft juridisch gezien slechts een voorlopige voorziening. Dit wil zeggen dat hij een voorlopige uitspraak doet in afwachting van de uitspraak van de rechter
 • Noem drie rechtsmiddelen en geef een korte omschrijving?
  1. Verzet: Wanneer de gedaagde niet op de dagvaarding reacgeert, wijst de rechter bijna altijd de vordering van de eiser toe. De gedaagde kan in verzet gaan, dan wordt de zaak alsnog door de rechter beoordeeld.
  2. Hoger beroep: Op het moment dat 1 van de partijen in hoger beroep gaat wordt de zaak in vergelijkbare procedure opnieuw behandeld door het gerechtshof.
  3. Cassatie: Cassatie is geen 2e hoger beroep. Na het hogerberoep kan er in enkele gevallen cassatie mogelijk. Als een rechter het recht heeft geschonden en verzuim van vormen, kan de nog wijzigen. Ook kan dit gevolgen hebben voor de rechtsontwikkeling in het algemeen.
 • Hoe heet een uitspraak van het hof?
  Arrest
 • Wat zijn indirecte dwangmiddelen? Geef een voorbeeld.
  1. Een dwangsom: Is een door de rechter in zijn vonnis vastgesteld bedrag dat de veroordeelde aan de eisende partij moet betalen als hij het vonnis niet naleeft
  2. Lijfsdwang: Is het vrijheidsberoving van de schuldenaar als hij het vonnis niet naleeft.
 • wat zijn blote rechtsfeiten?
  Blote rechtsfeiten zijn rechtsfeiten waarop de mens geen rechtstreekse invloed heeft, zoals geboorte, dood, weersomstandigheden en familierelaties.
 • Welke soorten zijn rechtsfeiten zijn er?
  Blote rechtsfeiten en menselijke handelingen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het doel van recht?
Het ordenen van de samenleving en het geven van regels om conflicten op te lossen zodat de orde kan terugkeren.

en ook

Wat men inhoudelijk met het recht wil bereiken: rust, rechtvaardigheid, bescherming van de zwakken, conflictbeheersing, zelfontplooiing en evenwicht tussen de belangen van een individu en die van de maatschappij.
Wat is de omschrijving van het recht?
Het recht is het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent.
Recht is overal. Waar leidt het naar als er geen recht is?
Naar chaos en conflicten
Wat zijn de verschillen tussen administratief beroep en beroep bij de rechtbank en schets de rechtsgang bij beide?
-
Welke mogelijkheden van rechtsbescherming biedt de Awb tegen besluiten van een bestuursorgaan?
-
Wat is rechtsbescherming?
-
Welke mogelijkheden tot handhaving heeft een bestuursorgaan tot zijn beschikking op grond van de Awb?
1. Intrekken van vergunningen
2. Bestuursdwang (vb: een iligaal gebouwde schuur weghalen)
3. Last onder dwangsom (bedoeld om te voorkomen dat het nog eens gebeurd)
4. Bestuurlijke boete ( bedoeld als straf)
Wat zijn algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
De ABBB bevatten normen en waaraan bestuursorganen gebonden zijn in hun omgang met burgers en bij het uitoefenen van bestuursbevoegdheden, en zijn ontwikkeld in de jurisprudentie.
Wat is attributie? Wat is delegatie? Wat is mandaat? En wat zijn de verschillen tussen deze drie vormen?
Attributie: is als de wet een bestuursorgaan rechtstreeks een bestuursbevoegdheid toekent.
Delegatie: Bij Delegatie krijgt een bestuursorgaan zijn bevoegdheid niet rechtstreeks uit de wet maar van een ander bestuursorgaan.
Mandaat: In het geval van mandaat mag een bestuursorgaan of een ambtenaar in naam van een ander bestuursorgaan besluiten nemen.
Wat is een besluit van algemene strekking?
besluit van algemene strekking richt zich op algemene zaken, zoals het verbod om honden niet-aangeleid uit te laten of het verbod om grofvuil langs de weg te zetten.