Samenvatting Neuropsychologische diagnostiek

ISBN-13 9789089532527
282 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Neuropsychologische diagnostiek". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789089532527. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Neuropsychologische diagnostiek

 • 1 Wortels van de neuropsychologische diagnostiek

 • De huidige opvatting over de NPD is dat op basis van kennis over hersenfuncties, stoornissen en beperkingen een hypothese wordt geformuleerd over mogelijke stoornissen bij een patiënt. met behulp van psychometrisch verantwoorde onderzoeksprocedures kan dan op inhoudelijk verantwoorde en ook op efficiënte wijze onderzocht worden of een interpretatie juist is.
 • Wat zijn bedside-tests?
  Vragen zoals welke dag het is. Hierdoor kan een clinicus snel ideeën ontwikkelen over de aard van het probleem en mogelijke oorzaken.
 • Wat is malingeren?
  opzettelijk onderpresteren. Met behulp van symptoomvaliditeitstests kan er onderzocht worden of er sprake is van onderpresteren.
 • Wat beweerden Goldstein en Luria?
  Dat je vooral moest observeren hoe een patiënt een bepaalde taak uitvoerde. Een score kon in wezen niets zeggen over het onderliggende probleem.
 • Welke drie eenheden onderscheidde Luria?
  aandacht (hersenstam), waarneming (posterieure deel van de hersenen) en organisatie en planning van gedrag (anterieure deel).
 • Wat leidde tot formalisering van testprocedures?
  De ontwikkeling van intelligentietesten en de berekening van het intelligentiequotiënt. 
 • Hoe is de psychometrie ontstaan?
  Door de ontwikkeling van statische procedures als objectieve scores en statistiek.
 • Dankzij het werk van Geschwind en de neuropsychologische diagnostische procedures van Kaplan ontwikkelde de neuropsychologie zich als een  nieuwe klinische discipline.
 • Op basis van kennis en observaties van een patiënt kan een hypothese opgesteld worden, die vervolgens met verantwoorde tests getoetst kan worden.
 • 2 Ethiek

 • Aan de hand van welke twee normen oordelen de tuchtcolleges die onder de Wet BIG functioneren?
  • de vraag of er werd gehandeld in strijd met de zorg die een goed beroepsbeoefenaar behoort te betrachten ten opzichte van de patiënt en de naaste van de patiënt.
  • de vraag of er op andere wijze in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg is gehandeld.
 • Noem klachtencommissies
  - Binnen instellingen (ziekenhuis)
  -  Regionaal tuchtcollege
  - College van Toezicht (NIP)
 • Het college van Toezicht (NIP) behandeld klachten. Het college van Beroep behandeld zaken die in hoger beroep zijn gegaan.
 • Wat doet Het college van Beroep? EN NIP?
  Zij behandelen zaken die in hoger beroep zijn gegaan.
  NIP behandelt klachten
 • Wat zijn de vier basisprincipes van het NIP?
  verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.
 • Wat is informed consent?
  Patiënten moeten adequaat geïnformeerd worden over wat er gaat gebeuren. op deze manier kunnen ze toestemming geven voor behandelingen en interventies.
 • Wat houdt het principe van deskundigheid in?
  Dat professionals alleen maar taken uitvoeren waartoe zij bekwaam zijn.
 • Waar gaat het bij marginaal toetsen om?
  Dit betekent dat het college zich vooral bezighoudt met de vraag of de aangeklaagde psycholoog zich binnen de grenzen van het aanvaardbare bewoog.
 • Integriteit:
  Psychologen betonen in hun handelen eerlijkheid, Gelijkwaardige behandelingen en openheid tegenover betrokkenen
 • Wanneer vervalt het recht op blokkering van de patiënt?
  Als de externe opdrachtgever aan een wettelijke regeling de bevoegheid ontleent om rapportage te eisen. Het recht op inzage en correctie blijft wel behouden.
 • Wat houdt het principe van deskundigheid in?
  Dat professionals alleen maar taken uitvoeren waartoe zij bekwaam zijn.
  streven naar verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in hun beroepsuitoefening. Psy. nemen van grenzen van eigen deskundigheid en beperkingen van eigen ervaring aan.
 • Indien een gezamenlijk uitgebracht rapport passages bevat die psychologen niet voor hun rekening kunnen nemen, is het belangrijk op in het rapport zelf expliciet te vermelden hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn.
 • Verantwoordelijkheid
  Psychologen zijn verantwoordelijk voor beroepsmatig handelen.
 • Moet de neuropsycholoog tegen de patiënt zeggen dat hij een medisch dossier in wil kijken?
  Ja, ook hier gaan de regels op die betrekking hebben op informed consent. 
 • Respect
  Respect tonen voor fundamentele rechten en waardigheid van betrokennen. Zij respecteren recht op privacy  en vertrouwelijkheid
 • Welke drie functies heeft een dossier?
  • geheugen; afspraken, procedures, resultaten en conclusies worden er in vastgelegd
  • reddingsboei; mbv gegevens uit het dossier kan een collega psycholoog verder gaan waar de vorige is opgehouden
  • wapen waarmee een psycholoog zich tijdens een klachtenprocedure kan verweren.
 • Hoe lang moeten dossiers bewaard worden volgens het NIP?
  Tot minimaal een jaar na beëindiging van de professionele relatie.
 • Wat is de procedure van NIP?
  1. Klachtschrift
  2. Verweerschrift
  3. Repliek

  4. Dupliek
  5. Mondelinge zetting: aanklager en verweerder
  6. Oordeel: schriftelijk
 • Hoe lang moeten dossiers bewaard worden volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)?
  15 jaar
 • Patiënten hebben zelfbeschikkingsrecht, tenzij ze hiertoe in juridische zin onbekwaam worden geacht. in dat geval worden hun rechten uitgeoefend door hun wettelijk vertegenwoordigers.
 • Wat doet de psycholoog als hij het eens is met ht rapportage/dossier  en de pte juist het niet mee eens is met de informatie die daarin staat?
  Psycholoog kan de pte uitnodigen om een bijlage te vervaardigen die met het rapport wordt meegestuurd. In de bijlage kan de pte afwijkende versies verwoorden, Terwijl de psycholoog het rapport zelf ongewijzigd laat.
 • Toestemming aan een derde is mogelijk --> schriftelijk
 • Wat houdt inspanningsverplichting in
  De vraagstelling van de opdrachtgever moet duidelijk zijn voor de neuro.psy.
 • Welke drie functies heeft een dossier?
  • geheugen; afspraken, procedures, resultaten en conclusies worden er in vastgelegd
  • reddingsboei; als psy bv uitvalt. mbv gegevens uit het dossier kan een collega psycholoog verder gaan waar de vorige is opgehouden
  • wapen waarmee een psycholoog zich tijdens een klachtenprocedure kan verweren.
 • Wat doet WGBO 
  Deze gaat over welke rechten de patient heeft.
 • Welke rechten heeft pte?
  - Recht op inzage eigen dossier
  - afschrift/kopie dossier
  - dossier vernietigen
  second opinion
 • NIP hanteert een extra regel i.t.t. WGBO wat betreft patiëntrechten
  aantekeningen maken als iemand iets wilt verwijderen
  - Pte mag wijzigingen toebrengen aan dossier, Zoals zinnen aanpassen. Je zou een extra bijlagen kunnen toevoegen waarin de wijzigingen staan maar originele verslag blijft bestaan.
 • Is het mogelijk om een professionele relatie te verbreken?
  • Pte mag het altijd stopzetten, Zonder reden

  • psycholoog kan het ook stopzetten, Maar met een goede reden + dienen zij voor een goede doorverwijzing te zorgen 
 • Wat is en  schaduwdossier?
  Werkaantekeningen buiten het dossier (geheugensteuntje). Anoniem bewaren of na het gebruiken ervan te vernietigen.
 • wat is een EPD?
  - Elektronisch patientendossier

  - Ruwe testformulieren die afzonderlijk opgeslagen worden (schaduwdossier), Horen vermeld te worden in het rapport.
 • Uitzondering om dossier in te zien
  - wanneer pte direct gevraar voor zichzelf/omgeving vormt- ingrijpen zonder toestemming
  - als dit het enige/ laatste middel is
  - verzoek van rechter
  - Wilsonbekwaamheid; minderjarigen (-16), Verstandelijk beperkt of dement
 • Wilsonbekwame pte regels
  Vanaf 16 jaar (tenzij pte niet in staat is om tot een redelijke waardering van igen belangen te komen)

  - vanaf 12 jaar--> betrekken bij uitoefening rechten, Ongeacht de wettelijke vertegenwoordigers

  - oudere wilsonbekwamen; rechter wijst iemand aan/ pte kan iemand kiezen- niet in staat--> dan levensgezel
 • Dementerende pte?
  Als psycholoog redenen heeft om af te wijken van beroepscode handelwijze, Dan dient hij beroepsvereniging/vakgenoot te raadplegen die niet rechtstreeks bij de professionele relatie betrokken zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de voor en nadelen van de gestandaardiseerde structuur?
Voordeel: vergelijking tussen patiënten zo weinig mogelijk wordt beïnvloedt door stoorfactoren
Nadeel: er worden beperkingen aan gedrag opgelegd
De predictieve waarde van afwijkende testuitslag is groter naarmate...de prevalentie van ziekte is ...en de kans op afwijkende testuitslag is ...

De predictieve waarde van afwijkende testuitslag is groter naarmate De sensitiviteit beter is, De prevalentie van ziekte is hoger .en de kans op afwijkende testuitslag is kleiner
Wat is de invloed van voorafkans?
a-priorikans. kleiner de voorafkans (o.b.v. Prevalentie) hoe minder snel je een bepaalde stoornis diagnotiseerd.
achterafkans; kans dat hypothese juist is, Gegeven de evidentie (positief voorspellende waarde).
*De a-priorikans en de a-posteriorikans staan voor de verwachtingen die we hebben over de waarschijnlijkheid van een diagnostische mogelijkheid. Ons geloof in een diagnose verandert onder invloed van de informatie die we verzamelen. De achterafkans van de ene cyclus is op te vatten als de voorafkans van de volgende cyclus.
 Hoe wordt er rekening gehouden met family-wise error?
Door geïsoleerde slechte scores voorzichtig te interpreteren, vooral as deze onverwacht slecht zijn.
Wat is family-wise error?
De kans om de conclusie te trekken dat een testprofiel afwijkend is, Terwijl pte niet abnormaal is. De kans wordt groter als er meer tests worden afgenomen.
Er is een kans op type I fout.

oplossing: niet de correlaties tussen de tests negeren!
Scores
Ruwe scores worden vergeleken met de prestaties van een normgroep.
alle normscores dienen omgerekend te worden naar 1 score.
Wat is het plafond- en bodemeffect? Andere hoofdstuk

  • Bij het plafondeffect heeft is de meting te makkelijk, waardoor de personen niet hoger kunnen scoren (omdat ze al maximaal hebben gescoord)
  • Bij een bodemeffect is de test te moeilijk, waardoor er weinig mogelijkheid is om lager te scoren
 • deze dienen vermeden te worden, Dus testen mogen niet te makkelijk of te moeilijk zijn voor de pte. 
Premorbide functioneren
Het functioneren van pte. Voor hersenletsel/aandoening
Psychogeriatrische dagbehandeling
Plezierige activiteiten, Sociale contacten en persoonlijke aandacht
Veroudering en dementie
er moet gekeken worden naar: 
- opleiding
- niveau werk
- sociale netwerken en culturele opvattingen over veroudering
- snelheid van infoverwerking