Samenvatting Neurowetenschappen: Neuropsychologie

ISBN-13 9789035238336
114 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Neurowetenschappen: Neuropsychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789035238336. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Neurowetenschappen: Neuropsychologie

 • 1 Afasie

 • Wat is afasie?
  - taalstoornis
  - verworven
 • wat is afasie primaire
  Hersenletsle
 • In welke hemisfeer zit afasie gevestigd
  - Taal dominante hemisfeer 
  - meestal linker hersenhelft
 • Verbale apraxie
  iemand met apraxie heeft moeite om complexe handelingen uit te voeren. in sommige gevallen kan een handeling wel geïmiteerd worden, maar niet op verzoek herhaald worden.
 • Dementie
  Dementie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen. Een veelvoorkomende oorzaak is de ziekte van alzheimer. Kenmerkend voor dementie zijn de geheugenstoornissen die steeds erger worden. daarnaast kunnen er ook gedragsstoornissen ontstaan.
 • Prevalentie
  Het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking.
 • incidentie
  De incidentie is gedefinieerd als het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking
 • CVA Nader bekeken
  Onbloedig (zuurstof tekort in de hersenen door afsluiting bloedvat 80%)
  - TIA (Transcient ischaemic attack)
  - RIND (reversible ischemic neurological deficit)
  - Progressieve stroke (infarct/encephalomalacie)
  - Complete stroke (infarct/encephalomalacie)     
  Bloedig (als gevolg van scheuren van een bloedvat in de hersenen 20%)
  -  Intracerebraal ( een intracerebraal hematoom is een bloeding in de hersenen ontstaan door een gebarsten bloedvat)
  - Hematoom,apoplexie (hematoom wordt niet iedere situatie bedoeld waarbij bloed het vaatbed verlaat (bloeding) maar specifiek die situaties waarbij het uitredende bloed zich ergens in het lichaam ophoopt)
  - Extracerebraal ( extracerebraal betekent ontstaan uit ander weefsel, maar wel binnen de schedel gelegen. Zo'n tumor kan wel op de hersenen drukken. een voorbeeld is een meningeoom, een tumor die ontstaat in de hersenvliezen
 • Oorzaken van afasie
  - C.V.A. bloedig (20%) onbloedig (80%) 80%-85% van de gevallen is CVA de oorzak van afasie (tijdelijke afasie bij T.I.A en R.I.N.D.
  - Hersentumor
  - schedeltrauma
  - Infectie
  - Degeneratie hersenweefsel (P.P.A)
 • FAST-test
  De FAST test is een methode om te bepalen of iemand een beroerte heeft gehad ten gevolge van een trombose. Face Arm Speech Time
 • Afasie van Broca
  - spontane spraak gestoord
  - nazeggen van woorden en zinnen gestoord
  - spraak is stoterig
  - agrammatisme
 • Afasie van Wernicke
  - Dyslexie
  - sensorische afasie
  - klinkt vloeiend maar mist betekenis
 • Globale afasie
  - moeite met het begrijpen van taal en kunnen niet of nauwelijks spreken
  - lezen en schrijven nauwelijks mogelijk
  - opmerkelijk; deze mensen doen uitspraken met de intonatie die er bij past
 • Amnestische/anomische afasie
  - woord- en naamvindstoornis
  - begrijpt grotendeels wat er gezegd wordt
  - ziekte van alzheimer kan er mee gepaard gaan.
 • 4 klassieke (verbale) taalmodaliteiten
  - (auditief) begrijpen
  - praten (mondeling verbaal uiten)
  - ( begrijpend) lezen
  - schrijven
 • Bij auditief begrijpen
  - Inadequeaat reageren te herleiden tot receptieve stoornis
  - fonologisch (klankdiscriminatie)
  - Lexico-semantisch (begrijpen van inhoudswoorden)
  - Morfo-syntactisch (begrijpen van verbanden tussen inhoudswoorden,vervoegingen.)
 • praten (mondeling verbaal uiten)
  -onvloeiendheid (uitingen per tijdseenheid)
  - anomia
  - parafasieen
 •  Jargon (fonematisch, semantisch, gemengd)
  - agrammatisme( ontbreken syntactische structuur)
  - Paragrammatisme (vermenging van syntactische structuren)
  - morfologische fouten (foutieve vervoeging en/of verbuiging
 • Recurring utterance
  Steeds terugkerende en daardoor zinloze uitingen
 • Perseveratie
  Herhaling eerdere uiting na nieuwe stimulus
 • Stereotypie
  Steeds terugkerende uiting maar wel enigszins passend in de situatie
 • Echolalie
  herhaling uiting van gesprekspartner
 • Palilalie
  - Herhaling uitingen gesprekspartner en zichzelf
  - lege taal 
  - spreekdrang
 • conduit d'approche
  doelwoord wordt benaderd/bereikt
 • Conduit d'ecart
  steeds verder van het doelwoord verwijdert
 • parafasie
  De woorden worden niet meer goed gerangschikt in de gedachten, waardoor woorden/zinnen niet meer goed worden geproduceerd
 • Paralexie
  woorden worden gelezen die er niet staan, maar die lijken op de wèl aanwezige woorden.
 • Paragrafie
  agrafie waarbij iets anders wordt geschreven dan bedoeld; afatische woordvervorming in het handschrift.
 • Transcorticaal sensorische afasie
  - een verstoord taalbegrip.
  - Door hersenletsel in de occipitotemporalecortex, net achter het centrum van Wernicke.
  - niet de juiste woorden, maar woorden die geassocieerd zijn met hetgeen hij wil zeggen (zogenaamde semantische parafrasieën). Zo kan hij "citroen" zeggen als hij "appel" bedoelt, of "papier" gebruiken in plaats van "potlood".
  -Bij transcorticale sensorische afasie wél in staat om voorgezegde zinnen te herhalen.
 • Transcorticaal motorische afasie
  Lokalisatie:

  - frontaalkwab (verbindinggebied van Broca met de motor cortex).
  Taalkenmerken: - Spontanetaal is gereduceerd, zowel qua hoeveelheidalscomplexiteit
  Opvallend: veelbetereautomatischetaal (naspreken en hardoplezen) danspontanetaal
 • Gemengde transcorticaal afasie
  Lokalisatie:

  - lesie groot gebied anterieure en posterieure associatiecortex linker hemisfeer.


  Taalkenmerken: -Weinig spontane taal
  -Echolalie
  -Ernstige taalbegripstoornis 
 • Hemiparese
  lichte vorm van verlamming (parese) aan één lichaamshelf
 • Hemisensorisch verlies
  stoornis in het lichaamsgevoel
 • Hemianopsie
  halfzijdige blindheid
 • Neglect
  Bij neglect wordt stelselmatig één lichaamshelft of een deel van de ruimte om iemand heen verwaarloosd.
 • Agnosie
  het verlies van het vermogen om personen, voorwerpen, geluiden, geur et cetera te herkennen
 • Testen op stoornisniveau
  - TT
  - AAT
  - SAN-test
  - Palpa
  - BNT
  - Screeling
 • Testen op Beperking/activiteiten niveau
  - ANTAT
  - Scenariotest
 • Testen op Handicap/participatie niveau
  - ICB/ETCB
  -BIPAC/BEBA
 • Afasie therapie methodes
  - MIT
  - VAT
  - TC-therapie
  - PACE
  - VCP
  - ATP
  - Intercom
  - Jubileum afasie
 • Therapiemethode FIKS
  FIKS
  - fonologie
  - alle woordvormen; klank, woord enz.
  - broca afasie, globale afasie en wernicke afasie
 • Therapie methode TC-therapie
  Alle mogelijke communicatie kanalen/middelen (aanwijzen,grootte aangeven, functionele bewegingen enz)
  voor globale afasie, (wernicke afasie)
 • Therapie methode PACE
  promotion Aphasics communicative effectiveness
  voor alle afasieen
 • Therapie methode ATP
  - Auditief taalbegripsprogramma
  - op woordniveau
  - globale en wernicke afasie
 • Therapie programma BOX
  - Lexico-semantiek zowel receptief als expressief
  - woord, zins- en tekstniveau
  - Globale en wernicke afasie
 • Therapie programma MIT
  Melodic intonation therapy
  -ritme en melodie
  - Globale afasie, ernstige broca afasie, ernstige verbale apraxie
 • Therapie programma VAT
  Visual action therapy
  - niveaus met verschillende stappen
  - voorwerpen,afbeeldingen, gebaren
  - globale afasie wernicke afasie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Slappe dysartrie unilaterale upper motor neuron
ontstaat na een eenzijdig hersenletsel in de motorische banen.
dit geeft de aanleiding tot tong en lagere aangezichtsparese.
-onnauwkeurige articulatie
- verminderde luidheid, lage toonhoogte
- algemene spraakverstaanbaarheid is onaangetast
Hyperkinetische dysartrie
overdaad aan bewegingen
- uitschieters in luidheid en fonatie
- uitschieters in tempowisseling
- wisseling in tempo en luidheid
Hypokinetische dysartrie
geringe bewegingen
- oppervlakkige ademhaling
- hese,hypertone stemgeving
- start en stopproblemen
Atactische dysartrie
gestoorde coordinatie
- ademhaling ongestoord
- timings- en sturingsproblemen
- scanderen
Spastische dysartrie
- beperkte ademhaling
- schorre, geknepen en gespannen stemgeving
- articulatie tempo laag
- vooral hyponasaal, hypernasaal kan ooj
- onvoldoende melodie
Slappe dysartrie mononeuropatisch ( buiten het centrale zenuwstelsel gelegen)
- ademhaling ongestoord
- afoon, dystonie
- afhankelijk van de ernst zullen er beperkingen zijn in prosodie.
Slappe dysartrie Bulbair ( tussen de hersenstam en ruggenmerg)
- ademvolume beperkt
- onvoldoende sluiting, zwakke en hese stem
- articulatie onnauwkeurig en slap
- hypernasaliteit
- monotoon
Slappe dysartrie myogeen ( van spieren afkomstig)
- expiratie zwakte
- zwakke stem
- articulatie is zwak en krachteloos
- hypernasaliteit
- traag spreektempo, korte spreekspan
Transcorticaal sensorische afasie
Een transcorticale sensorische afasie is een vorm van afasie waarbij er sprake is van een verstoord taalbegrip.
problemen met
- gebruikt de patiënt niet de juiste woorden, maar woorden die geassocieerd zijn met hetgeen hij wil zeggen (zogenaamde semantische parafrasieën).   
- wél in staat om voorgezegde zinnen te herhalen
Transcorticaal motorische afasie
en transcorticale motorische afasie is een vorm van afasie waarbij er sprake is van een verstoorde taalvorming.
problemen met
- spontane spraak
- wel in staat om voorgezegde zinnen na te spreken
- onvermogen tot schrijven (agrafie)