Samenvatting NU zorg Niveau 3; Geestelijke gezondheidszorg Verzorgen van mensen met een psychiatrische ziekte Werkboek

-
ISBN-10 9001837077 ISBN-13 9789001837075
162 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "NU zorg Niveau 3; Geestelijke gezondheidszorg Verzorgen van mensen met een psychiatrische ziekte Werkboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Anneke Ormel Ank van de Wiel. Het ISBN van dit boek is 9789001837075 of 9001837077. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - NU zorg Niveau 3; Geestelijke gezondheidszorg Verzorgen van mensen met een psychiatrische ziekte Werkboek

 • 1.1 inleiding in de psychiatrie

 • Waar houdt de psychiatrie zich mee bezig?
  met de zorgvragers die lijden aan ziekten die vreemde gedragingen tot gevolg hebben.
 • Waar staat het DSM voor?
  het is een classificatiesysteem voor psychiatrische ziekteverschijnselen dat vooral door psychiaters en psychologen wordt gebruikt.
 • 1.2 organisatie van zorg

 • Er is veel variatie in instellingen en zorgvormen voorbeelden zijn:
  - De Riagg (regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg);
  - Psychiatrische thuiszorg;
  - Crisisopvang;
  - Begeleid wonen;
  - Psychiatrisch ziekenhuis (klinisch).
 • Er zijn zorgvragers die ambulant behandelt worden blijven in hun eigen sociale omgeving... zoals:
  - verdere vervreemding van de eigen situatie kan worden voorkomen;
  - de sociale omgeving (gezin, partner, familie, vrienden) kan gemakkelijker bij de zorg betrokken worden;
  - ambulante zorg is voor veel zorgvragers minder beladen dan opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
 • Wat is Intramuraal?
  de intramurale zorg wordt ook wel klinisch genoemd. Het id zorg die binnen de muren van een instelling verleend wordt.
 • Wat zijn voorbeelden van intramurale zorg?
  ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis.
 • Wat is semimuraal?
  Is een soort tussenvoorziening. De mensen die hier gebruik van maken wonen niet zelfstandig, maar hoeven ook niet opgenomen te worden.
 • Wat zijn voorbeelden van semimuraal?
  Beschermd wonen, deeltijdbehandeling in een psychiatrische instelling, vormen van dagbesteding.
 • Wat is extramuraal?
  (buiten de muren) wordt ook wel ambulante zorg genoemd. Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen en wonen veelal zelfstandig.
 • Wat zijn voorbeelden van extramuraal?
  Een psychiater of psycholoog die gesprekken voert met zorgvragers die daarna gewoon weer naar huis gaan f mensen van de thuiszorg.
 • In welke vier categorieën kan de psychiatrische zorg ingedeeld wordt?
  - acute psychiatrie;
  - chronische psychiatrie;
  - ouderenpsychiatrie;
  - kinder- en jeugdpsychiatrie.
 • Wat voor soort mensen komen bij de actue psychiatrie?
  mensen die naar de crisisopvang en -interventie. De acute psychiatrie biedt bescherming en begeleiding aan mensen in een crisissituatie. Mensen zoals:
  - psychose;
  - een poging tot zelfdoding;
  - ernstige paniekaanval.
 • wanneer is het crisis?
  dan is het gedwongen vaak door medicatie wordt samen met de zorgvrager bekeken of verder behandeling nodig is en welke vorm van therapie geschikt is.
 • Waar kunnen de zorgvragers terecht voor crisisinterventie?
  - de polikliniek van een APZ (algemeen psychiatrisch ziekenhuis);
  - de crisisopvang op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis);
  - de Riagg die altijd bereikbaar is voor acute hulp.
 • Hoe kunnen mensen met een chronische psychiatrie worden omschreven?
  als het gaat om zorgvragers die zich niet kunnen handhaven in de maatschappij. Zorgvragers wonen vaak in de instelling of in een begeleide-woonvorm. hier wordt geprobeerd om de zorgvrager zo optimaal mogelijk te laten functioneren met de psychiatrische beperking.
 • Wie vallen er onder de ouderenpsychiatrie?
  deze mensen zijn ouder dan 65. Deze categorie biedt ondersteuning aan oudere mensen met psychiatrische problemen. Hierin wordt onderscheidt gemaakt:
  -ouderenpsychiatrie of gerontopsychiatrie;
  - psychogeriatrie.
 • Wanneer komen zorgvragers voor thuiszorg in de psychiatrie in aanmerking als...?
  - Er sprake is van psychiatrische problematiek waarbij het bestaande hulpverleningsaanbod ontoereikend is;
  - Er een hulpvraag en contactmogelijkheid is.
 • Waar zich de psychiatrische thuiszorg zich op?
  - het voorkomen van opname;
  - verkorten van opname;
  - ondersteunen na opname;
  - training op het gebied van woonvaardigheden;
  - observatie van medicamenteuze behandeling;
  - ondersteunen mantelzorg;
  - ondersteunen teams in bijvoorbeeld verzorgingscentra;
  - ondersteunen ter overbrugging van huis naar een opname;
  - psycho-educatie;
  - consultatie en advies;
  - deskundigheidsbevordering.
 • Welke mensen zijn betrokken bij een multidisciplinair team van een psychiatrische thuiszorgorganisatie?
  - Gespecialiseerd verzorgenden;
  - Verpleegkundigen;
  - S.P.V.'ers;
  - Psychiater;
  - Maatschappelijk werkenden.
 • Wat krijgen mensen als zij gespecialiseerde verzorging krijgen?
  een vorm van thuiszorg waarbij mensen met psychische en/of sociale problemen naast huishoudelijke verzorging ook ondersteuning en begeleiding wordt geboden bij bijvoorbeeld het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, het opvoeden van de kinderen, het onderhouden van sociale contacten of het omgaan met geld.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Aan welke vier kwaliteitseisen noemt de wet, waaraan een instelling moet worden voldoen?
- verantwoord zorg;
- kwaliteit gericht beleid;
- opzetten van een kwaliteitssysteem;
- maken van een jaarverslag.
Er zijn ook wetten die in de psychiatrie verschillende specifieke situaties van toepassing zijn, welke zijn dit?
- De geneesmiddelenwet;
- De wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ);
- De wetgeving rondom euthanasie en hulp bij zelfdoding.
In welke wetten zijn kwaliteit van zorg in het algemeen regelt?
- de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG);
- de wet kwaliteit zorginstellingen;
- de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
- de wet klachtrecht cliënten in de zorgsector (WKCZ);
- De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
Welke basis vaardigheden helpen bij de kwaliteit te beiden van zorg?
- het signaleren en rapporteren van problemen;
- Een goede samenwerking;
- Regelmatig overleggen met collega's;
- Zo nodig een deskundige raadplegen;
- Meewerken aan een goed leefklimaat.
Wat is kwaliteit van zorg?
is zorg die voldoet aan vastgestelde eisen.
Wat zijn immateriële voorwaarden?
die hebben te maken met communicatie en samenwerking tussen mensen. dit kan gaan over afspraken maken, goed luisteren of b.v. goed informeren.
Wat zijn materiële voorwaarden?
dit zijn middelen die je nodig hebt zoals voldoende medicijnen en voldoende opleid personeel.
Welke voorwaarden moeten worden voldaan om goede zorg te kunnen verlenen?
- Materiële voorwaarden;
- Immateriële voorwaarden.
wat is prioriteiten stellen?
is een onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke activiteiten.
Wanneer evalueert de zorgverlener?
- Evalueer op een rustige niet veroordeelde manier;
- Evalueer regelmatig en op tijd.