Samenvatting Om iets te weten van de oude meesters

-
130 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Om iets te weten van de oude meesters". De auteur(s) van het boek is/zijn Ridderbos. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Om iets te weten van de oude meesters

 • 1 Objecten en vragen

 • Een bijzonderheid van de oud-nederlandse schilderkunst is dat de opdrachtgevers niet alleen

  1. kerk

  2. hof

  3. adel

  maar ook 4 burgers als opdrachtgever hadden.

  Merode-triptiek: particuliere opdrachtgever 

 • Is het werk Madonna met kanselier Rolin door Jan van Eyck  een opdracht van kerk, hof adel of burgerij?

  Madonna met kanselier Rolin is een opdracht van het hof.

 • Wat is er bekend uit schriftelijke bronnen, over de betekenis en de functie van de werken van de oud nederlandse schilderkunst?

   

  De afbeeldingen onderwijzen de heilsgeheimen aan de eenvoudige mensen (leken) die niet kunnen lezen.  

 • In de inleiding geeft B. Ridderbos aan dat verschillende thema's van onderzoek niet als zelfstandige onderwerpen aan de orde komen maar voor zover de individuele kunstwerken daartoe aanleiding geven. Welke twee vragen worden bij de drie panelen van Meester  van Flemalle centraal aan de orde gesteld?

  De vragen hebben betrekking op 

  1. de reconstructie van het oorspronkelijk ensemble

  2. de toeschrijving van de panelen.

   

 • Waaraan dankt de Merode triptiek zijn naam?

   

  Aan de naam van de eigenaren in de negentiende eeuw.

   

 • Welke stelling over de verhouding tussen de Merode triptiek en het paneel in Brussel met de voorstelling van de annunciatie wordt in het tekstboek verdedigd?

   

  De twee verschillende handen in de ondertekening van het Brussels paneel stammen van Robert Campin en een assistent.

   

 • Welk van de motieven van het middenpaneel van het Merode triptiek wordt als symbool voor Christus gezien?

   

  De gedoofde kaars verwijst naar Christus.

   

 • Waar verwijst het open geslagen boek op het middenpaneel van het Merode triptiek naar?

  Naar de vroomheid van Maria en haar vertrouwdheid met de oudtestamentische profetieen over de komst van Christus 

 • Waar verwijst de vaas met lelies in het Merode triptiek naar?

  De vaas met lelies is het symbolische attribuut van Maria waarmee haar zuiverheid wordt gesymboliseerd.

 • Waar verwijzen volgens Panofsky de leeuwfiguurtjes op de bank achter Maria naar?

  De leeuwfiguren verwijzen naar de om zijn wijsheid beroemde Salomo

 • Welke stilistische kenmerken worden toegeschreven aan het oeuvre van Rogier van der Weyden?

   

  Stilistische kenmerken:

  1. De geestelijke, religieuze en innerlijke  wereld

  2. Dramatisch, expressief 

  3. menselijke emoties

  4. reliefachtig vlak

  5. lijnen vlakken en contouren

  6. dynamische stijl

  7. De ritmiek van compositie 

  8. Rogier voelt

   

 • Welke vergelijking is te trekken tussen van Eycks Arnolfini's portret en Hans Memlings Diptiek van Maria en kind met Maarten van Nieuwenhove.

  1. De figuren zijn in verhouding tot de ruimte te groot afgebeeld.

  2. De spiegel suggereert dat de ruimte van het schilderij gecontinueerd wordt in die van de beschouwer.

  3. De spiegel weerkaatst de wand waarmee het vertrek aan de voorkant wordt afgesloten zodat de ruimte een kamer in een huis blijkt te zijn.

 • Hoe interpreteert Robert Baldwin de spiegel in het Arnolfini protret?

   

  Als symbool voor het sacramentele karakter van het huwelijk.

   

 • Wat betekenen de trippen en muilen op Van Eycks Arnolfini-portret volgens Jean Baptist Bedeaux?

   

  Tijdens het huwelijksceremonieel bood de man zijn bruid schoenen als cadeaux aan, waarmee de macht van de man over de vrouw werd uitgedrukt.

   

 • Welk werk dient als uitgangspunt om het oeuvre van Geertgen tot Sint Jans te reconstrueren?

   

  De bewening van Christus (Wenen)

 • Wat is kenmerkend voor de schildertechniek van Jan van Eyck?

   

  Voor zeer fijne details maakt van Eyck gebruik van tempera verf

   

 • Welke van de volgende stellingen zijn juist?

  I. Olie als bindmiddel droogt langzaan, zodat nat-in-nat kan worden geschilderd en de lijnen dus vloeiend zijn.

  II.Met olieverf kunnen transparante lagen over elkaar worden aangebracht.

  Stelling I en II zijn juist

 • Met welk onderzoeksmethode kunnen alle in het schilderij gebruikte pigmenten worden geidentificeerd?

   

  Met de emissiespectografische analyse

 • Met welke technische onderzoeksmethode kan men de mogelijke veranderingen tijdens het schilderproces in de verflagen het best zichtbaar maken?

   

  Rontgenonderzoek.

 • Sinds wanneer worden schilderijen met rontgenstralen, ultraviolette en infra-rode stralen onderzocht?

   

  Sinds de jaren 20 van de 20ste eeuw

 • In sommige gevallen kan men uit de materialen die voor een schilderij zijn gebruikt, concluderen waar het zou moeten zij n ontstaan. Een schilderij gemaakt op populierenhout met een grondering gemaakt van gips en lijm, is waarschijnlijk ontstaan in?

  Italie

 • De overgrote meerderheid van de bewaard gebleven oud-nederlandse schilderijen is op hout geschilderd? Waarom werd er niet op doek geschilderd?

   

  Er werd wel veel op doek geschilderd, maar daarvan is nauwelijks iets bewaard gebleven.

 • Tot welke conclusie komt Jelle Dijkstra omtrent de verhouding tussen het Mirafloresaltaarstuk in Berlijn en het identieke voorstelling die verdeeld is tussen the metropolitan museum en Granada?

  Uit dendrochronologisch onderzoek blijkt dat het werk in Granada/New York pas 20 jaar na Rogiers dood zijn ontstaan

 • Welke conclusie met betrekking tot het kopieerpraktijk kan men uit de resultaten van dendrochronologisch onderzoek trekken?

   

  De meeste kopieen werden tussen het eind van de 15de tot ver in de 16de eeuw vervaardigd.

 • Stelling: Het materieel technisch onderzoek heeft de voorstellingen van het ontstaansproces van Oud Nederlandse schilderijen voor wat betreft stijl en eigenhandigheid veranderd.

  juist

 • Stelling: Door rontgenonderzoek konden toeschrijving op grond van stijl aan Jan van Eyck of Meester van Flemalle worden bevestigd.

   

  Juist

 • Welk kunstwerk bevindt zich tegenwoordig weer op zijn originele plaats?

   

  Dieric Bouts, Sacraments altaarstuk

   

 • Van wie was de collectie die tegenwoordig de kern van de verzameling van het kunsthistorisch museum in Wenen vormt?

   

  Rudolf II

 • Aan het begin van de 19de eeuw begonnen ook burgers kunst te verzamelen. Welk criterium van hun verzamelbeleid wordt in het tekst en werkboek genoemd?

   

  1. Burgerlijke verzamelaars proberen zich af te zetten tegen de smaak van de aristocratie

  2. Burgerlijke verzamelaars zagen zich als bewaarders van hun nationaal cultureel erfgoed

  3. De werken van de Oudnederlandse Meesters weerspiegelden de burgerlijke idealen en deugden 

 • Nog geen maand na de verovering van Antwerpen door het Franse leger (1794) werd het eerste transport van kunstwerken uit de Zuidelijke Nederlanden naar Parijs georganiseerd. Welke werken hoorden hierbij?

   

  De werken van Rubens, van Dijck en Jordaens

 • Wie introduceerde stijlkritiek als wetenschappelijke methode?

   

  Carl Friedrich von Rumohr

 • Op welk aspect onderscheidt zich Gustav Friedrich Waagen niet van de romantici?

   

  In de vorm van de kunstbeschouwing die als verbale herschepping van kunstwerken functioneert.

   

 • In welk kader plaatsten Crowe en Cavalcaselle de Oudnederlandse schilderkunst?

   

  Artistiek en sociaal

 • Wie beschouwde de Vlaamse schilderkunst als onderdeel van een gemeenschappelijke Germaanse cultuur?

   

  Gustav Friedrich Waagen

 • Welk motief was voor James Weale van grote betekenis om zich met kunst bezig te houden?

  Als rooms-katholiek ijverde hij zijn leven lang voor een heropleving van christelijke kunst.

 • Van wie is het standpunt: De Zuidnederlandse schilderkunst inclusief Bouts en David, heeft niets te maken met de Noordnederlandse schilderkunst. De Zuidnederlandse schilderkunst was mystiek en onmaatschppelijk i.p.v. realistisch. Het realisme was echter al eeuwen tevoren aanwezig in het beeldhouwwerk van Sluter, die dientengevolge als Hollander kan worden beschouwd. Er bestaat dus een natuurlijke samenhang tussen Sluter en de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst die slecht uit aangeboren, erfelijke eigenschappen kan worden verklaard.

  Conrad Busken Huet

 • Wat zijn de opvattingen van van Vloten en Busken Huet omtrent de relatie tussen de Oudnederlandse schilderkunst en de Hollandse schilderkunst van de 17de eeuw?

   

  Volgens van Vloten ging de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst terug op de Oudnederlandse schilderkunst.

  Busken Huet daarentegen beschouwde beide als de producten van twee afzonderlijke culturen

 • Tot welk inzicht kwam Huizinga in 1911 wat betreft 'ons nationaal besef'?

   

  Wat dikwijls voor modern nationaal sentiment werd aangezien, was onderdeel van een primitiever gevoel van verbondenheid met het hertogelijk huis.

 • Volgens Mximiliaan Martens heeft het gebruik van natuurwetenschappelijke technieken een kloof veroorzaakt tussen het 19de en 20ste eeuwse onderzoek naar het Oudnederlandse schilderkunst. welk veld van onderzoek vertoont volgens Martens wel een continue lijn sinds het begin van de 19de eeuw tot aan de dag van vandaag?

   

  Het onderzoek naar de opdrachtgevers

   

 • In H1 1 worden de drie panelen van de meester van Flemalle besproken. Waarop hebben de twee centrale vragen betrekking die in de bespreking aan de orde worden gesteld?
  1: Op de bespreking van het oorspronkelijk ensemble en 2 op de toeschrijving van de panelen.
 • a. Welke methoden werden gebruikt bij het zoeken naar een antwoord bij de panelen van de Meester van Fl. en 
  b. waarin schieten die methoden te kort?
  a. Materieel-technisch onderzoek en in het bijzonder dendrochronologisch onderzoek. Voor het toeschrijven maakte men gebruik van stilistisch onderzoek, materieel technisch onderzoek en bronnenonderzoek.
  b. De onderzoekmethoden schieten tekort omdat materieel en tekstueel bronnenmateriaal ontbreekt of te fragmentarisch is overgeleverd.
 • Van Rogier vd Weijden worden vier werken behandeld, welke?
  1. Het laatste oordeel
  2. Columba Altaarstuk
  3. De gekruisigde Christus
  4. De kruisafneming
 • Wat is de belangrijkste vraag die bij de bespreking van de werken van Rogier vd W. naar voren komt?
  De vraag: hoe moeten we het artistieke karakter, de specifieke stijl in de verschillende werken van Rogier vd W. interpreteren?
 • Waarom kan er bij de interpretatie van het werk van RvdW geen eenduidig antwoord worden gegeven?
  Het is moeilijk grip te krijgen op wat de bepalende factor is geweest voor een specifieke stijl. 
  Komt het door: 
  a. de artistieke persoonlijkheid en artistieke ontwikkeling
  b. de opdrachtgever
  c. het publiek
  d. de plaats van bestemming
  e. de algemene devotiepraktijken in de vijftiende 
  f. specifieke eisen die een onderwerp stelt

 • Hoe kan je de discussie rond het Arnolfini-portret van JvE kort samenvatten?
  De discussie gaat vooral over de vraag hoe de voorstelling geinterpreteerd moet worden. Wat was de betekenis van de voorstelling; waar diende het paneel voor; welke gebeurtenis is nu afgebeeld; in hoeverre hebben de afzonderlijke motieven een symbolische inhoud; is het werk een document met verschillende symbolische betekenissen (Panofsky) of is het een realistische afbeelding van het huwelijksritueel (Jan Bedaux) 
 • Op welk probleem is de discussie over het Arnolfini-portret terug te voeren?
  Het probleem of een voorstelling symbolisch dan wel realistisch is en daaraan gekoppeld, hoever moet je gaan met het interpreteren van symbolische motieven.
 • Wat is bronnentechnisch gezien het bijzondere aan het Sacramentsaltaarstuk van Dieric Bouts?
  a. Het sacramentsaltaarstuk bevindt zich nog op de oorspronkelijke plaats
  b. Er zijn over dit werk documenten bewaard gebleven (contract en een kwitantie.
 • Het Sacramentsaltaarstuk is bijzonder geschikt om vragen mbt ONS te onderzoeken. Welke vragen zijn dat?
  a. Vragen naar de oorspronkelijke context en
  b. vragen naar de functie van het paneel.
 • Op welk probleem stuit men bij het beantwoorden van vragen naar oorspronkelijkheid en context bij het paneel Sacramentsaltaarstuk?
  Hoewel de oorspronkelijke plaats bekend is nl: broederschap van het H. sacrament in Leuven, geven ook de documenten geen uitsluitsel over de precieze functie die het altaarstuk vervulde voor de leden van dit broederschap. Naar de exacte betekenis, de artistieke stijl Bouts en de functie van het altaarstuk kan men alleen gissen.
 • Bij de behandeling van een diptiek van Hans Memling spreekt Ridderbos van selectief realisme. Wat wordt met selectief realisme bedoeld?
  Selectief realisme: Vijftiende eeuwse schilderijen hebben enerzijds details die zeer realistisch worden weergegeven (net echt), terwijl anderzijds bepaalde elementen totaal niet realistisch zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Vat in het kort de drie denkrichtingen samen van de opvattingen over de culturele achtergronden van de Oud nederlandse schilderkunst omstreeks 1860.

Crowe en Cavacaselle - oud nederlands realisme is product van hofcultuur.

Abbé Dehaisnes - oud nederlandse schilderkunst getuigt van een diepe religiositeit in contrast tot frivole hof.

Waagen - geen tegenstelling tussen realisme en innige vroomheid, beide waren onderdeel van de Germaanse kunstzin die zich in de oud nederlandse schilderkunst schitterend openbaarde. Bij Waagen deed het probleem van de Renaissance zich niet voor, rekende hij tot geheel andere cultuursfeer.

Wat voor karakter kende Waagen toe aan het oud Nederlandse realisme?
Een progressief karakter maar toch middeleeuwse kunst.
Waar werd volgens Waagen het Germaanse kunstgevoel door gekenmerkt?
Innig religeus besef dat zich manifesteerde in zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.
Waar dateerde het idee om de verschillen tussen de Italiaanse en de Nederlandse schilderkunst te herleiden tot de verschillende natuur van de Romaanse en de Germaanse volkeren uit?

UIt de hoogtijdagen van de Duitse Romantiek. Waagen, in 1862 zei:

De Europese kunst kent twee hoofdstromingen:

1. Het realisme

2. Een idealiserende (kwam voort uit de kunst van het klassieke Griekenland

Waar herleidde Dehaisnes het Vlaamse realisme toe?
Niet tot de status en voorkeuren van de opdrachtgevers maar tot iets veel ongrijpbaarders, de werkelijkheidszin van de germaanse geest. Hij beschouwde het deels als gevaar en stond er daarom niet verder bij stil.
Wie was de fra angelico van Vlaanderen?
Hans Memling en hij werd door Dehaisnes zo genoemd.
Waar lag de voorkeur van Crowe en Cavalcaselle?
Bij de Italiaanse Renaissance. Verheven stijl en stemming.
Hoe uitten zich de vroegste tekenen in de beeldhouwkunst hiervan?
Kort vóór 1400 - Claus Sluter - De Mozesput in Dijon. Een van de eerste opdrachten van het Bourgondische hof, twijfelachtige smaak.
Wat was volgens hen de reden dat de Oud Nederlandse kunst nooit boven een precieze weergave van de werkelijkheid is uitgekomen?
De afhankelijkheid van het hofmecenaat. Zij was evenzeer het product van weeldezucht als van godsdienstig besef en leidde daarom niet tot verheffing.
Hoe zagen John Crowe en Battista Cavalcaselle met hun boek The early Flemish Painters - 1857 de Oud Nederlandse schilderkunst?
Als product van de Bourgondische hofcultuur.