Samenvatting OMA

-
117 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "OMA". De auteur(s) van het boek is/zijn CVO IVO. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - OMA

 • 1.1.2 een federale staat

 • federalisme

  het samenbrengen van deelstaten en volkeren, die vrijwillig aanvaarden samen te leven in een staatsverband

 • federale staat , gemeenschappen en gewesten zijn juridisch elkaar gelijke, ze zijn bevoegd voor verschillende domeinen

 • 1.1.3 de gemeenschappen

 • Welke zijn de 3 gemeenschappen in België

  Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap

 • Op wat is een gemeenschap gebaseerd?

  op taal

 • Wat zijn de bevoegdheden van de gemeenschappen?

  cultuur en taal, onderwijs, media, jeugd, vrijetijdsbesteding, toerisme, beroepsopleiding, gezondheidsbeleid en bijstand, internationale betrekkingen over voorgaande domeinen

 • 1.1.4 de gewesten

 • Op wat is een gewest gebaseerd?

  op de notie gebied, regio, geografisch deel

 • Wat zijn de gewesten in België?

  Het Vlaams gewest, Brussels hoofdstedelijk gewest, Waals gewest

 • Welke belangen beheren de gewesten?

  ruimtelijke ordening en stedenbouw, leefmilieu, landinrichting en natuurbescherming, huisvesting, waterbeleid, gewestelijke economie, aspecten van energie, financiering en toezicht op gemeenten en provincies, tewerkstelling, openbare werken, landbouw, internationale betrekkingen

 • 1.1.5 bevoegdheisverdeling van het onderwijs

 • artikel 24

  §1 het onderwijs is vrij, elke preventieve maatregel is verboden

   - de gemeenschap richt neutraal onderwijs in (ideologisch, filosofisch en godsdienstig)

  - openbare besturen organiseren onderwijs met 1 erkende godsdienst of niet confessionele zedenleer

  §2 gemeenschap als inrichtende macht

  §3 iedereen heeft recht op onderwijs

  §4 iedereen gelijk voor de wet

 • kosteloosheid van het onderwijs --> schoolpact, kleuter - , lager - en secundair zijn kosteloos

  onderwijs voor sociale promotie en deeltijds kunstonderwijs wel inschrijvingsgeld Vlaamse Regering

  OSP --> zelf geld innen en gebruiken

  DKO --> geld naar Vlaamse gemeenschap

 • eerbiediging van de vrije schoolkeuze

  overheid verplicht op redelijke afstand onderwijs met niet confessionele zedenleer, of kosten vervoer betalen

 • onderwijs is gecommunautiseerd, gemeenschappen zijn verantwoordelijk behalve voor:

  - bepaling begin en einde leerplicht

  - minimale voorwaarden voor diploma's

  - pensioenregeling

 • 1.1.6 internationalisering

 • EPOS?

  Europees programma voor onderwijs, opleiding en samenwerking

 • LLP

  Lifelong Learning Program

 • 2 structuur en onrganisatie van het onderwijs

 • Bespreek het onderwijslandschap (netten en indeling per karakter).

  gemeenschapsnet, vrije net, gemeentelijk en provinciaal net

  karakter = wereldbeschouwing die in de school principieel geldt

  confessioneel, niet-confessioneel (neutraal onderwijs)

 • Bespreek de onderwijsstructuur in Vlaanderen. Bespreek kort de 4 niveaus.

   

  kleuter- en lager onderwijs,

  secundair ASO, TSO, KSO en BSO

  en hoger onderwijs universitair, hoger, HBO, hoger zeevaartonderwijs

 • Hoe is het basisonderwijs georganiseerd?

  kleuter - en lageronderwijs --> geïntegreerde basisschool

  kleuter van 2,5j tot 5j

  lager van 6j tot 12j 28 x 50'

  individualisatie en differentiatie

 • Hoe is het secundair onderwijs georganiseerd?

  graden en leerjaren

  onderwijsvormen vanaf 3de leerjaar = ASO, TSO, BSO en KSO

  eerste leerjaar A en B

 • Waarvoor staat Se-n-Se?

  7de specialisatiejaren in TSO en KSO

 • Wat is het onderscheid tussen de termen onderwijsniveau en onderwijsvorm?

  onderwijsniveau = kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

  onderwijsvorm = ASO, TSO, BSO, KSO

 • Bespreek het deeltijds secundair onderwijs.

  vanaf 15 of 16 jaar

  48 CDO ( centra voor deeltijds onderwijs) in Vlaanderen

  1) DBSO ( deeltijds beroepssecundair onderwijs) 15 uur les per week

  2) leertijd: leerovereenkomst met ondernemer-opleider 4 dagen werken, 1 dag theorie bij Syntra

  --> getuigschrift leertijd

 • Bespreek de 3 oriënteringsattesten

  A --> geslaagd

  B --> geslaagd met restrictie voor bepaalde richtingen

  C --> niet geslaagd, zitten blijven

 • Bespreek de beoordelingsinstanties in het voltijds secundair onderwijs.

  toelatingsklassenraad

  delibererende klassenraad

  begeleidende klassenraad

 • Wat is een scholengemeenschap? Wat zijn de voordelen?

  groep van officiële/ vrije scholen die gelegen zijn binnen een welomschreven geografisch gebied en die gezamenlijk instaan voor onderwijsvoorzieningen

   

  rationalisatienorm

  extra leerkrachten

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een scholengemeenschap? Wat zijn de voordelen?

groep van officiële/ vrije scholen die gelegen zijn binnen een welomschreven geografisch gebied en die gezamenlijk instaan voor onderwijsvoorzieningen

 

rationalisatienorm

extra leerkrachten

Bespreek de beoordelingsinstanties in het voltijds secundair onderwijs.

toelatingsklassenraad

delibererende klassenraad

begeleidende klassenraad

Bespreek de 3 oriënteringsattesten

A --> geslaagd

B --> geslaagd met restrictie voor bepaalde richtingen

C --> niet geslaagd, zitten blijven

Bespreek het deeltijds secundair onderwijs.

vanaf 15 of 16 jaar

48 CDO ( centra voor deeltijds onderwijs) in Vlaanderen

1) DBSO ( deeltijds beroepssecundair onderwijs) 15 uur les per week

2) leertijd: leerovereenkomst met ondernemer-opleider 4 dagen werken, 1 dag theorie bij Syntra

--> getuigschrift leertijd

Wat is het onderscheid tussen de termen onderwijsniveau en onderwijsvorm?

onderwijsniveau = kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

onderwijsvorm = ASO, TSO, BSO, KSO

Waarvoor staat Se-n-Se?

7de specialisatiejaren in TSO en KSO

Hoe is het secundair onderwijs georganiseerd?

graden en leerjaren

onderwijsvormen vanaf 3de leerjaar = ASO, TSO, BSO en KSO

eerste leerjaar A en B

Hoe is het basisonderwijs georganiseerd?

kleuter - en lageronderwijs --> geïntegreerde basisschool

kleuter van 2,5j tot 5j

lager van 6j tot 12j 28 x 50'

individualisatie en differentiatie

Bespreek de onderwijsstructuur in Vlaanderen. Bespreek kort de 4 niveaus.  

kleuter- en lager onderwijs,

secundair ASO, TSO, KSO en BSO

en hoger onderwijs universitair, hoger, HBO, hoger zeevaartonderwijs

Bespreek het onderwijslandschap (netten en indeling per karakter).

gemeenschapsnet, vrije net, gemeentelijk en provinciaal net

karakter = wereldbeschouwing die in de school principieel geldt

confessioneel, niet-confessioneel (neutraal onderwijs)