Samenvatting Omgevingsrecht

-
ISBN-10 9089520996 ISBN-13 9789089520999
251 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Omgevingsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn M N Boeve. Het ISBN van dit boek is 9789089520999 of 9089520996. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Omgevingsrecht

 • 1 inleiding

 • Welke menselijk activiteiten hebben gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving?
  • wonen
  • werken
  • recreatie
  • vervoer
 • Wat zijn de beginselen van het omgevingsrecht?
  • Beginsel van voorzorg
  • Beginsel van preventie
  • Beginsel van bestrijding aan de bron
  • Beginsel de vervuiler betaalt
  • Stand-stillbeginsel
  • ALARA-beginsel (as low as reasonable achievable)
 • Wat kan in een bestemmingsplan worden aangegeven?
  Welke gronden bestemd zijn voor wonen en welke voor bedrijfsactiviteiten. (hierin kan onderscheid gemaakt worden naar verschillende categorieen bedrijven)
 • Hoe kan de kwaliteit van de leefomgeving worden verbeterd?
  Door bijvoorbeeld industeriele activiteiten buiten woongebieden te plaatsen. (ruimtelijke ordeningsrecht)
 • Op welke manier kunnen bedrijfsactiviteiten het milieu verontreinigen? (bijvoorbeeld)
  • uitstoot verontreinigde stoffen naar de bodem, het water en de lucht
  • productie, gebruik of verwerken van alvalstoffen
  (milieurecht)
 • 1.1 Wat is omgevingsrecht

 • Omgevingsrecht => geheel aan rechtsgebieden dat betrekking heeft op de regulering van de fysieke leefomgeving en de samenhang tussen die rechtsgebieden.

 • 1.2 Omgevingsproblemen

 • Er is sprake van een omgevingsprobleem als 1 of meer van de functies van de fysieke leefomgeving wordt aangetast of bedreigd.

   

  Voorbeelden van omgevingspronblemen zijn:

  - verlies aan biodiversiteit

  - klimaatverandering

  - overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen

  - bedreiging van de gezondheid

  - bedreiging van de externe veiligheid

  - aantasting van de leefomgeving

  - verrommeling van het landschap en versnippering

   

  De kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op de mens, plant en dier wordt onderzocht en geëvalueerd door het Planbureau voor de leefomgeving. Het resultaat daarvan wordt neergelegd in de Balans Leefomgeving.

   

 • Fysieke leefomgeving heeft verschillende functies. Wanneer één of meer functies worden aangetast of bedreigd, dan is er sprake van een omgevingsprobleem. Omgevingsproblemen:
  1. Verlies aan biodiversiteit.
  2. Klimaatverandering.
  3. Overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen.
  4. Bedreiging van de gezondheid.
  5. Bedreiging van externe veiligheid
  6. Aantasting van de leefomgeving
  7. Congestieproblemen
  8. Achteruitgang van leefbaarheid in de stad en de tweedeling tussen rijke en arme stadsdelen
  9. 'Verrommeling' en versnippering van landschap
 • De volgende voorbeelden laten de samenhang van regelgeving voor afvalstoffenverwijdering en productgebruik met de omgevingskwaliteit en omgevingsrecht zien.
  • op afvalstoffengebied hebben verscherpte uitstootnormen voor afvalverbrandingsinstallaties, middels nieuwe rookgasreinigings-installaties, geleid tot vermindering van dioxine-emissies en daardoor tot verbetering van de luchtkwaliteit. 
  • Samenhang met inrichting van de leefomgeving zien we bijv. bij afvalstortplaats, waar onder meer de BP, een OV en bijbehorende milieueffectenrapportage instrumenten zijn ter regulering van deze activiteiten.
  • Op productgebied illustreren de toelatingscriteria voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen de samenhang met de omgevingskwaliteit. Zo kan het beëindigen/beperken van toelating van gewasbeschermingsmiddelen die zich via lucht/bodem verspreiden naar oppervlaktewater, tot belangrijke verbetering van waterkwaliteit leiden. 
 • 1.3 Ontwikkeling van het omgevingsrecht

 • De verschillende onderdelen van het omgevingsrecht hebben zich langs verschillende wegen ontwikkeld. Verschillende onderdelen zijn:

  Milieuhygienerecht => Eerst Hinderwet, nu Wet milieubeheer (Wm).

     Met de invoering van de omgevingsvergunning is de Wabo in werking getreden  In de  

     omgevingsvergunning is een groot aantal voorheen bestaande vergunningen, ontheffingen en andere

     toestemmingen geïntegreerd. H8 Wm is overgeheveld naar de Wabo.

  - Ruimtelijke ordeningsrecht => Eerst Woningwet, nu Wro.

  - Waterrecht => Zowel oppervlakte als grondwater. Nu Waterwet.

  - Natuurbeschermingsrecht => hier in wordt onderscheid gemaakt naar regelingen ter bescherming van gebieden en soorten flora en fauna. 

   

 • 1.4 Beginselen van omgevingsrecht

 • De belangrijkste beginselen in het omgevingsrecht zijn:

  1. Beginsel van voorzorg => houdt in dat men niet moet wachten met het nemen van maatregelen ter

       bescherming van het milieu en de natuur tot de gevolgen van bepaalde handelingen volstrekt duidelijk zijn. Ook

       wanneer nog niet volkomen zeker is dat bepaalde gevolgen zich zullen voordoen , maar er wel sterke aanwijzingen

       zijn voor die gevolgen, moeten preventieve maatregelen worden genomen.

  2. Beginsel van preventie => houdt in dat wanneer maatregelen worden genomen, die maatregelen in de eerste

       plaats gericht moeten zijn op het voorkomen van verontreiniging van het milieu of de natuur en niet op herstellen

       of ongedaan maken van die verontreiniging nadat deze zich heeft voorgedaan.

  3. Beginsel van bestrijding aan de bron => milieubeschermende maatregelen kunnen het beste gericht worden

       op de bron van de verontreiniging i.p.v. op de ontvanger van de verontreiniging.

  4. Beginsel de vervuiler betaalt => vervuiler is verantwoordelijk voor de kosten die gemoeid zijn met het

       voorkomen en beperken van de door hem veroorzaakte verontreiniging .

  5. Stand-still beginsel => houdt in dat in de gevallen waarin feitelijk bestaande omgevingskwaliteit beter is dan de

       voorgeschreven omgevingskwaliteit, de bestaande kwaliteit als norm geldt.

  6. ALARA-beginsel => as low as reasonable achievable, houdt in dat indien voor het milieu en natuur negatieve

       gevolgen van een bepaalde activiteit niet kunnen worden voorkomen, die regels moeten worden gesteld die de

       grootst mogelijke bescherming bieden, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 

 • Beginsel van het omgevingsrecht liggen, geschreven of ongeschreven, ten grondslag aan het omgevingsbeleid en vinden hun weerslag in de uitvoering van het omgevingsrecht en de jurisprudentie. Meeste van deze beginselen zijn in eerste instantie geformuleerd op internationaal niveau in verdragen en het Europees omgevingsbeleid. In het NL omgevingsrecht heeft geen algemene codificatie van beginsel plaatsgevonden. Beginselen hebben soms wel vertaling gevonden in specifieke wetsartikelen en zijn beginselen neergelegd in nationale beleidsstukken. Beginselen van omgevingsrecht zijn vooral ontwikkeld op het (internationale/Europese) terrein van milieu-/natuurbeschermingsrecht en niet op het terrein van ruimtelijk ordeningsrecht. 
 • Belangrijkste beginselen:
  • Beginsel van voorzorg - houdt in dat men niet moet wachten met het nemen van maatregelen ter bescherming van milieu/natuur tot de gevolgen van bepaalde handelingen volstrekt duidelijk zijn.
  • Beginsel van preventie - hangt nauw samen met voorzorgsbeginsel. Voorzorgsbeginsel heeft betrekking op moment waarop maatregelen moeten worden genomen. Preventiebeginsel houdt in dat, wanneer maatregelen worden genomen, die maatregelen in eerste plaats gericht moeten zijn op het voorkomen en niet op het herstellen of ongedaan maken van verontreiniging.
  • Beginsel van bestrijding aan de bron - houdt in dat milieubeschermende maatregelen het beste kunnen worden gericht op de bron van de verontreiniging i.p.v. op de ontvanger van de verontreiniging. Bijv. beperken van bronnen van geluidshinder i.p.v. het isoleren van woningen waar hinder wordt ondervonden. 
  • Beginsel de vervuiler betaalt - houdt in dat de vervuiler verantwoordelijk is voor de kosten die gemoeid zijn met het voorkomen/beperken van de door hem veroorzaakte verontreiniging.
  • Stand-stillbeginsel - houdt in dat de gevallen waarin feitelijke bestaande omgevingskwaliteit beter is dan de omgevingskwaliteit die wordt voorgeschreven, de bestaande omgevingskwaliteit als norm geldt. 
  • ALARA-beginsel - is een afkorting voor 'as low as reasonable achievable'. Het houdt in dat, indien voor milieu/natuur negatieve gevolgen van bepaalde activiteit niet kunnen worden voorkomen (preventiebeginsel), die regels moeten worden gesteld die grootst mogelijke bescherming bieden, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het stappenplan om te bepalen of het gaat om een inrichting?
 1. Vier criteria, art. 1.1 Wm
 2. Art. 2.1 lid 1 sub e Wabo, verboden zonder vergunning
 3. Bor bijlage, staat het daarin? Dan vergunningplichtig. Niet in de bijlage? Niet vergunningplichtig.

Voorheen moest je hierna nog kijken in Barim/Activiteitenbesluit. Categorieen:
 • A: niet vergunningplichtig (peuterspeelzaal)
 • B: restcategorie + meldingsplichtig (afvalbewerker)
 • C: vergunningplichtige inrichting (vuurwerkopslag)
Wat houdt een veranderingsvergunning in?
Art. 2.1 lid 1 sub e Wabo, moet worden aangevraagd voor veranderingen van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet in overeenstemming zijn met de voor de inrichting verleende vergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.
Wat houdt een revisievergunning in?
Art. 2.6 lid 1 Wabo, vervangt de al eerder verlengde omgevingsvergunningen, of onderdelen daarvan. Maakt zaken overzichtelijker.
Wat wordt bedoelt met positieve lijst?
Alle planten zijn beschermd, mits...
Wat is een negatieve lijst?
Alle dieren zijn beschermd, tenzij...
Welke dieren zijn niet beschermd?
 • zwarte rat
 • bruine rat
 • huismus
 • de gedomesticeerde dieren
Wat is de doel van F&F?
Het beschermen en behouden van in Nederland in het wild (dus geen huisdieren!) voorkomende en levende dieren- en plantensoorten.
Welke stappen worden genomen voor het selecteren van een beschermd gebied voor Natura 2000?
 1. Aanwijzingsbesluit
 2. Maken beheersplan
 3. Eventueel verlenen van vergunningen voor activiteiten, die niet in het beheersplan zijn meegenomen voor het gebied
Waar gaat bescherming in meeste gevallen om?
Soortendiversiteit, landschapsdiversiteit en gebiedsdiversiteit
Wat zijn beschermde gebieden in Nederland?
 1. EHS (ecologische hoofdstructuur, bijvoorbeeld Lauwersmeer)
 2. Wetlands (Leekstermeergebied en Lauwersmeergebied)
 3. National Park (Veluwe, Oostvaardersplassen en Lauwersmeergebied)
 4. Natura 2000 (Leekstermeergebied en Lauwersmeergebied)
 5. Nationale Landschappen (Humsterland, Aduard)
 6. Beschermde Natuurmonumenten (Kwelders Noord-Groningen en Lauwersmeer)
 7. Uniek Eco Netwerk (Natura 2000, EHS en NP zijn met elkaar verbonden)