Samenvatting Omzetbelasting

-
ISBN-10 9013082750 ISBN-13 9789013082753
275 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Omzetbelasting ". De auteur(s) van het boek is/zijn H W M van Kesteren. Het ISBN van dit boek is 9789013082753 of 9013082750. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Omzetbelasting

 • 1.1 Algemeen

 • De omzetbelasting is tegenwoordig zo'n beetje de belangrijkste inkomstenbron van de Nederlandse Staat.

 • Omzetbelasting behoort tot de eerste belastingen die in Europees verband geharmoniseerd werden. Men wil dit ook met de vennootschapsbelasting maar daartoe ontbreekt de politieke bereidheid van een aantal lidstaten. Het is moeilijker om de bereidheid zich te conformeren aan een geharmoniseerd Europees stelsel  wanneer men al lid is dan wanneer men nog geen lid is en wil toe treden.

 • Welk nadeel hebben indirecte belasting in vergelijking met directe belastingen?

  Ze hebben als nadeel dat weinig rekening kan worden gehouden met persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige.

 • 1.2 De geschiedenis van de omzetbelasting in vogelvlucht

 • Omzetbelasting gaat terug tot de klassieke oudheid. In de middeleeuwen werd het weer afgeschaft. 

 • Invoering van de omzetbelasting gebeurde in zo goed als alle landen in tijden van nood en crisis. In NL bijv. werd het ingevoerd in crisis tijd. Het was de bedoeling met de opbrengst de gevolgen van crisis tegen te gaan. De belasting zou een tijdelijk karakter hebben, echter is de belasting in geen enkel land meer weg te denken.

 • 1.3 Rechtskarakter van de omzetbelasting

 • Wat belast de omzetbelasting kort gezegd?

  Belast producten op hun weg van producent naar consument.

 • Wat voor rechtskarakter kan de omzetbelasting hebben?

  - verkeersbelasting

  - productiebelasting

  - verbruiksbelasting

 • 1.4.1 Handelingen in de heffing

 • Een verkeersbelasting betrekt bepaalde handelingen die in het rechtsverkeer plaatsvinden in de heffing. 

 • Omdat elke omzetbelasting aangrijpt bij juridische handelingen wordt gesteld dat een omzetbelasting altijd een verkeersbelasting is. 

 • Wat overwoog het HvJ in het arrest van 8 juli 1986, Kerrut, 73/85?

  dat de op de Europese richtlijnen gebaseerde omzetbelasting mede een verkeersbelasting is. 

 • 1.4.2 De kenmerken van een verkeersbelasting

 • Binnen een verkeersbelasting staat de handeling die in het rechtsverkeer plaatsvindt op de voorgrond. Kan zelfs zover gaan dat belastingschuldige geheel terugwijkt. 

 • Verkeersbelasting is een objectieve belasting in optima forma. Indien de rechtshandeling plaatsvindt, wordt ook de belasting geheven. 

 • 1.5.1 Productie als heffingsobject

 • In een productiebelasting vormt de productie het object van de heffing.

 • Waar berust de gedachte op dat de omzetbelasting een productiebelasting is op?

  Berust op de gedachte dat door de overheid gedane uitgaven die het bedrijfsleven duidelijk ten goede komen van de ondernemers kan worden teruggevorderd. 

 • Productiebelasting berust op het profijtbeginsel. 

 • Wat zijn de bezwaren tegen de introductie van een omzetbelasting in de vorm van productiebelasting?

  Voor een productiebelasting is het noodzakelijk een splitsing van overheidsuitgaven te maken in uitgaven die specifiek het bedrijfsleven ten goede komen en andere uitgaven. In praktijk is die splitsing niet voor te stellen. 

 • 1.5.2 De kenmerken van een productiebelasting

 • Belastingschuldige en belastingdestinataris vallen bij deze belasting samen. 

 • Wat brengt het subjectieve karakter van de productiebelasting met zich mee?

  Dat vrijstellingen en (andere) tariefdifferentiaties in beginsel gebonden zijn aan het subject (de ondernemer, de producent). 

 • Wat wordt bedoeld met het oorsprongslandbeginsel?

  dat de belasting wordt geheven in en komt ten goede van het land waar de goederen vandaan komen. 

 • Een productiebelasting wordt geheven volgens het oorspronglandsbeginsel.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt een indirecte verbruiksbelasting in?
Dat de ondernemers de belasting doorberekent in zijn prijzen.
Wat voor gevolg ontstaat door de sluiswerking bij de verbruiksbelasting?
Dat de belasting ten goede komt aan het land waar het verbruik plaatsvindt (Bestemmingslandbeginsel)
Wat zijn"fiscale grenzen"?
De sluizen, de teruggaaf bij uitvoer en de heffing bij invoer .
Wat is een andere naam voor bijzondere verbruiksbelasting?
Accijnzen
Wat houdt bijzondere verbruiksbelasting in?
Deze belasten alleen bepaalde goederen zoals (tabak, alcohol en minerale oliën).
In welke 2 onderdelen kan je verbruiksbelasting in delen?
 • Algemene verbruiksbelastingen
 • Bijzondere verbruiksbelastingen 
Wat houdt algemene verbruiksbelasting in?
Alle bestedingen van de consument wordt meegenomen in de heffing.
Op wat voor manier  vindt de heffing plaatsin Nederland en de EU op basis van de verbruiksbelasting?
Altijd op een indirecte wijze, namelijk bij degene bij degene bij wie de consument zijn bestedingen doet.
Op basis van welke gedachte is de omzetbelasting een productiebelasting?
Berust op de gedachte dat door de overheid gedane uitgaven die het bedrijfsleven duidelijk ten goede komen van de ondernemers kan worden teruggevorderd
Wat staat op de achtergrond bij de verkeersbelasting?
Het karakter van de prestatie of het geleverde goed, evenals de bestemming van het goed.