Samenvatting Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn

ISBN-10 904690461X ISBN-13 9789046904619
639 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789046904619 of 904690461X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn

 • 1 Belangrijke begrippen

 • Leerdoelen:
  ·je weet waarom zorg-en welzijnorganisaties ondernemend en innoverend te werk gaan;
  ·je weet wat de begrippen ondernemen en ondernemendheid betekenen;
  ·je weet wat de begrippen innoveren en innovatie betekenen
  ·je weet wat onder de begrippen klant en klantfrictie wordt verstaan;
  ·je kunt het onderscheid tussen profit- en not-for-profitorganisaties benoemen.
 • PDCA-cirkel
  Plan Do Check Act
  Plannen Uitvoeren Controleren Bijstellen
  Dit wordt de verbetercirkel genoemd. Deze stappen zie je terug bij ondernemen en innoveren, omdat het uitgangspunt is dat bij het benutten van nieuwe kansen je altijd uitgaat van 'een verbetering' ten opzichte van de bestaande situatie en dat deze verbetering steeds geëvalueerd en weer bijgesteld moet worden.
 • Markt
   Een plaats waar aanbieders en afnemers van producten elkaar ontmoeten en onderhandelen
 • Privatisering
  Voorzieningen gaan over in handen van particuliere organisaties (versterkte marktwerking door toenemende concurrentie en verschuiving aanbodgericht naar vraaggericht werken

  Aanvullende uitleg:

  Privatisering: publieke diensten zoals het openbaar vervoer en de nutsbedrijven gaan over in handen van particuliere organisaties (eind vorige eeuw ook privatisering in de zorg: meer spelers op de markt → concurrentie nam toe → klanten konden eigen keuzes maken → omslag van aanbodgericht (weten wat goed is voor de klant) naar vraaggericht (wat wil de klant zelf?) werken).
 • Gereguleerde marktwerking
  Overheid stelt financiële en juridische kaders vast waarbinnen aanbieders op de markt onderhandelen
 • Wat is marktwerking?
  Op een goed werkende markt houden aanbieders elkaar scherp door concurrentie
  + Aanvullende uitleg: 
  een markt is een plaats waar aanbieders en afnemers van producten elkaar ontmoeten en onderhandelen. Op een goed werkende markt stimuleren aanbieders elkaar in het zoeken naar nieuwe en betere producten, die steeds beter zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de afnemers (klanten). Dit proces wordt de marktwerking genoemd.
 • Effectiviteit
  de verhouding tussen de doelstelling en het bereikte resultaat.
 • Efficiëntie
  de verhouding tussen geleverde diensten en producten (output) en de ingezette middelen (input) of gemaakte kosten.
 • Gevolg grootschaligheid
  Klanten: voelde zich een nummer. Medewerkers: herkenden zich niet meer in het beleid. Afstand manager en werknemers was te groot.
 • Klein-binnen-groot-organisaties
  grote zorgondernemingen kregen zelfsturende teams van professionals.
 •  Wmo
   Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Aanbestedingen
  procedure waarbij een opdrachtgever bedrijven vraagt met een offerte op de opdracht in te schrijven om zo de beste leveranciers te selecteren op basis van prijs, kwaliteit, ervaring, service en dienstverlening.
 • Gevolg aanbestedingen
  Ontstaan concurrentieslag op basis van prijs en kwaliteit om een project te verwerven en uit te voeren. Nadruk is gelegd op kostenbesparing en effectenmeting van vooraf overeengekomen doelstellingen.
 • Ketensamenwerking
  samenwerkingsverband met verschillende organisaties. Is gebaseerd op gelijkwaardigheid en erkenning van onderlinge afhankelijkheid bij te verbeteren van de zorg aan de klant.
 • Reden ketensamenwerking
   organisaties krijgen vaker te maken met mensen met complexe problematische leefsituaties. Moet in samenhang worden aangepakt, ketenbenadering noodzakelijk.
 • Recombinatie
  diverse functies worden gecombineerd zodat ze elkaar versterken. Levert meerwaarde op voor alle partijen.
 • Decentralisatie
  overheveling van taken van een hogere bestuurslaag (bijv. overheid) naar een lagere bestuurslaag (bijv. gemeente).
 • Participatiesamenleving
  burger krijgt meer verantwoordelijkheid om zelf vorm te geven aan zijn\haar leven en omgeving. Burgers worden geactiveerd een bijdrage te leveren aan maatschappelijke processen
 • Gevolgen decentralisatie
   voorzieningen waar burgers voorheen recht op hadden, zijn niet meer vanzelfsprekend, Er is meer ruimte gekomen voor eigen initiatief en een ondernemende aanpak.
 • Ondernemendheid
  een continu doelgericht en systematisch zoeken naar en analyseren van veranderingen in de markt en de organisatie daarop met de juiste middelen op in weten te spelen.
 • Wat is ondernemen? 
  Ondernemen: Continu doelgericht en systematisch zoeken naar en analyseren van veranderingen op de markt (extern) en de organisatie (intern) en daarop met de juiste instrumenten en middelen weten in te spelen.
 • Persoonlijk ondernemen
   het doelgericht verkennen van kansen, het genereren van ideeën en het organiseren en beïnvloeden van relevante belanghebbenden (zowel intern als extern) om het idee uit te voeren.
 • Intrapreneur
  ondernemende professional die in dienst is van een organisatie.
 • Entrepreneur
  zelfstandige ondernemer met eigen bedrijf.
 • Stakeholders
   interne stakeholders zijn belanghebbenden binnen de organisatie, externe stakeholders zijn belanghebbenden buiten de organisatie.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  een organisatie weegt af welke verantwoordelijkheden bij de activiteiten een rol spelen m.b.t. het welzijn van betrokken stakeholders.

  + Aanvullende uitleg 
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): het uitdragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een organisatie weegt bij al haar activiteiten en bedrijfsprocessen af welke verantwoordelijkheden daarbij een rol spelen met betrekking tot het welzijn van alle stakeholders (belanghebbenden: klanten, overheden, de eigen werknemers en samenwerkingspartners enz. Interne stakeholders: partijen binnen de organisatie, externe stakeholders: belanghebbenden buiten de organisatie). Deze verantwoordelijkheid wordt gerubriceerd in drie gebieden: people, planet en profit.   
 • De drie p's
  people, planet en profit.
 • People
  verantwoorde keuzes wat betreft zorg voor medewerkers, maar ook om verantwoord beleid inzake sociaal-maatschappelijke thema’s (mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, etc.)
 • Planet
  zorg voor het milieu in ruime zin. (Eerlijke producten, schoner produceren, duurzaam bouwen, etc.)
 • Profit
  zorg voor winst in ruime zin (financiële prestaties, bevordering werkgelegenheid, investering in infrastructuur, werk uitbesteden, etc.)
 • Wat houdt Maatschappelijk betrokken ondernemen MBO in?
  alle activiteiten die door het bedrijfsleven worden ondernomen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

  +Aanvullende uitleg 
  Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO): de relatie tussen organisatie en omgeving versterken. Dit is de praktische, concrete en lokale invulling van MVO. De vijf m’s (mensen: medewerkers, middelen: faciliteiten of goederen, massa: netwerken, media: mediakanalen voor promotie, munten: financiële ondersteuning).
 • De vijf m's bij MBO
  Mensen = beschikbaar stellen van medewerkers
  Middelen = beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen
  Massa = openstellen van netwerken
  Media = in- en externe mediakanalen openstellen voor promotie Munten = financiële ondersteuning
 • Maatschappelijk probleem
   meervoudige of gedeelde waardecreatie
 • Sociaal ondernemingen, cross-sectorverbindingen
  publieke domein (overheid)
  sociale domein (civil society)
  economische domein (markt).
 • Inclusief ondernemerschap
   aanduiding voor een onderneming met een medewerkersbestand waar ook plaats is voor mensen die minder gemakkelijk aan een baan komen.
 • Social return
  het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Innovatie
  als iedere bewust uitgevoerde waardetoevoeging gericht op resultaatverbetering
 • Radicale innovatie
  nieuwe producten, concepten of totaal nieuwe benaderingen. Breekt met de op dat moment heersende standaard in een markt of creëert een geheel nieuwe markt, biedt een tot dan toe nog niet bestaande oplossingen of leidt tot een geheel nieuwe manier van organiseren. Voorbeeld: omschakeling van aanbodgericht naar vraaggericht werken bij zorg- en welzijnsorganisaties.
 • Incrementele innovatie
   stapsgewijze verbetering die voortborduurt op iets bestaands. (Ongeveer 99% van de innovaties)
 • Open en gesloten innovatie
  Open innovatie draait in essentie om het principe ‘we leven in een wereld die wordt gekenmerkt door overvloedige en verspreide kennis en waarin alle slimme mensen voor jou organisatie werken’. Uitgangspunt is dat vernieuwingen niet volledig door de eigen organisaties hoeven te worden ontwikkeld. Gesloten innovatie gaat daar wel van uit.

  + Aanvullende uitleg 
  Open versus gesloten innovatie:
  open innovatie: vernieuwingen hoeven niet volledig door eigen organisaties worden ontwikkeld.

  Gesloten innovatie: deze gaan hier juist wel van uit.
  Open innovatie:

  - Outside-in-innovatie: van buiten naar binnen. Weten waar je goed in bent en de competenties die de organisatie niet heeft kun je in samenwerking met anderen realiseren. Open staan voor inbreng van stakeholders.
  - Inside-out-innovatie: van binnen naar buiten. Als organisaties zelf ontwikkelde kennis en/og eigen activiteiten gaan commercialiseren.
 • Outside-in innovatie
   hierbij weet je waar je goed in bent en haal je wat buiten je competenties ligt in de organisatie of realiseer je het in samenwerking met anderen.
 • Inside-out innovatie
  doet zich voor wanneer organisaties zelf ontwikkelde kennis en\of eigen activiteiten gaan commercialiseren. Elk tussenproduct in het innovatieproces kan als een economisch goed worden gezien dat te gelde kan worden gemaakt door het beschikbaar stellen voor externe partijen.
 • Wat-productinnovatie
  Heeft betrekking op de producten die de organisatie wil aanbieden. Gaat om bepalen van zowel alle kenmerken van het kernproduct. Als de organisatie besluit om het aanbod uit te bereiden met nieuwe producten of om bestaande producten te verbeteren, is er sprake van productinnovatie.
 • Aan wie- marktinnovatie
  Bepaalt de doelgroep of het marktsegment voor het aanbod. Marktinnovatie is niet alleen op zoek gaan naar nieuwe doelgroepen, maar ook het openen van een nieuwe markt. Ook het veranderen van de spelregels op een markt behoort tot marktinnovatie.
 • Categorieën aanbieders:
  1. Marktleiders (making rules) 
  2. Marktvolgers, onder te verdelen in navolgers (taking rules) en uitdagers (breaking rules)
 • Hoe - procesinnovatie
  Betreft de processen die de organisatie uitvoert om het aanbod bij de doelgroep te brengen. Er is sprake van procesinnovatie als de organisatie besluit het aanbod op een andere manier te gaan produceren.
 • Output
   het geleverde product of de geleverde goederen of diensten en de interne bedrijfsvoering die daarmee samenhangt.
 • Outcome
   het resultaat van de output van de organisatie en betreft de vraag of je product gewenst wordt door de klant en of de klant tevreden is met de manier waarop het product op de markt gebracht wordt. Bij meting van outcome hou je rekening met imago van product en organisatie. Op langer termijn
 • Wat is klantfrictie?
  in zoektocht naar innovaties stel je jezelf de vraag: welke taak of welk probleem moet de klant aanpakken en hoe kun je als organisatie dan wel professional hem daarbij helpen? De klant kan of heeft iets (nog) niet en daar wil je iets aan doen. Jouw innovatie moet een oplossing bieden voor de klantfrictie.

  + Aanvullende uitleg
  Klantfricties: het probleem (de taak). De klant kan of heeft iets (nog) niet en daar wil je als organisatie of professional op inspelen. Hier moet je innovatie een oplossing voor bieden.
 •  Van de missie, de visie en de kernwaarden zijn de strategie en de organisatiedoelen afgeleid.
  Missie: Waar we voor staan
  Visie: waar we voor gaan 
  Kernwaarden: waar we in geloven
  Strategie: Wat we moeten doen, aanpak
  Doelen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Een begroting/budget heeft een 4 belangrijke functies namelijk: 
 - Bezinning op de toekomst (is het in de toekomst makkelijk of moeilijk financieel haalbaar?)
- Het machtigen van de budgethouder (deze mag financiële beslissingen nemen).
- Het verstrekken van een taakopdracht (het budget geeft grenzen aan tot waar de (financiële) verantwoordelijkheid van de budgethouder reikt).
- Het toetsen van het beleid(splan) (begroting en budget zijn een controlemiddel).
3.4 Oriëntatie op de financiën Intern: begroten en budgetterenWat houdt een begroting in? 
Een begroting is de financiële vertaling van het voorgenomen beleid van een organisatie in een bepaalde beleidsperiode. Een budget is de maximale kosten die gemaakt mogen worden ter uitvoering en voltooiing van de activiteit of het project.
Wat houdt een Ondernemingsvormen not-for-profitsector (vooral vereniging of stichting): in? 
- Ondernemingsvormen not-for-profitsector (vooral vereniging of stichting): doel is de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, maatschappelijke doeleinden (onderwijs, welzijn, zorg, politiek en onderzoek). Zij zijn aangewezen op financieringsbronnen van buitenaf. Ze moeten een evenwicht bereiken tussen de inkomsten en uitgaven, dit moet ongeveer evenveel zijn.
Wat houdt een Ondernemingsvormen profitsector in?
Ondernemingsvormen profitsector: deze is vooral gericht op winst. Winst is het verschil tussen de kosten om een product te produceren (de kostprijs) en de prijs die het product heeft opgeleverd (verkoopprijs). De winst wordt getoond in het jaarverslag v.d. onderneming die bestaat uit de resultaatrekening (kosten en opbrengsten) en de balans. De behaalde winst mag zonder specifiek doel worden besteed.
Wat houdt een Organisatie-/ondernemingsvormen in?
Organisatie-/ondernemingsvormen: een bedrijf met winstoogmerk is een commeriële organisatie ofwel een profitorganisatie (primair doel is winst). Organisaties die producten aanbieden zonder winstoogmerk worden not-for-profitorganisaties genoemd (primair doel is profijt v.d. samenleving).
Welk niveau is dit? Micro, Meso of Macro?  wie zijn de klanten; van welke goede voorbeelden kun je leren; wie zijn concurrenten; wie zijn mogelijke samenwerkingspartners; welke andere (externe) partijen kunnen van belang zijn (vermogensverschaffers, media/publieke opinie, lokale overheid, belangenorganisaties).  
Mesoniveau
Wanneer kan het team van start gaan? 
Het team kan van start gaan: als de innovatieopdracht is vastgelegd in de startnotitie, kan de eerste bijeenkomst van het innovatieteam plaatsvinden.
Welke 2 benadering zijn er?
 • Twee benaderingen:
1. top-down-benadering: als het initiatief en de regie bij het ‘’management’’ en als je in opdracht ‘’van boven’’ werkt (ontwerpen). 2. Bottom-up-benadering: als het initiatief bij jou als professional en stakeholders ligt (ontwikkelen). (wordt later ook nog uitgelegd).
Over welk model gaat het hier? door Robert G. Cooper. Dit model beschrijft diverse fasen (stages) binnen het innovatieproces en de daarbij behorende overstappunten (gates). Volgende fasen worden in dit boek onderscheiden: signaleren, oriënteren, onderzoeken, implementeren en evalueren. Evaluatie kan leiden tot een nieuw signaal, dus de verbetercirkel kan elke keer opnieuw worden ingezet. Bij elke gate sta je stil of je verder kunt (go), dat je het tijdelijk stop zet (stop), dat je het moet verbeteren (retry) of dat je het in de prullenbak gooit (kill).  
Het stage gate-innovatiemodel
2.4 Wat houdt cocreatie in?
Cocreatie: vorm van samenwerken waarbij de diversiteit van betrokkenen wordt benut, om te komen tot oplossingen voor een probleem/vraagstuk. Anderen mogen hierbij meebeslissen.