Samenvatting Ondernemen en managen : reader

-
ISBN-10 9035809688 ISBN-13 9789035809680
955 Flashcards en notities
27 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ondernemen en managen : reader". De auteur(s) van het boek is/zijn M H van der Zande Sibinga. Het ISBN van dit boek is 9789035809680 of 9035809688. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ondernemen en managen : reader

 • 8.2 Financiele overzichten

 • Welke 2 stromingen zijn er globaal gezien binnen het vakgebied financiering?

  1. Beleggen
  2. Financieel management
 • Welke twee onderdelen omvat de stroming "financieel management"?

  1. Investeringen
  2. (ondernemings)financiering
 • Investeringen hebben hier betrekking op de activazijde (linkerzijde) van de balans (waarin investeert de onderneming geld), terwjil financiering betrekking heeft op de passivazijde (rechterzijde) van de balans (hoe wordt de onderneming gefinancierd).

 • Welke 3 onderdelen zijn opgenomen in een (verplichte) jaarrekening?

  1. De balans
  2. De winst-en-verliesrekening (resultatenrekening)
  3. Het kasstroomoverzicht
 • Welke twee zijden kent een balans?

  1. Debet (linkerzijde)
  2. Credit (rechterzijde)
 • Wat bevat de debetzijde van een balans?

  Aan de debetzijde staat op welke wijze de gelden van de organisatie zijn geïnvesteerd. Bv, in gebouwen, machines (vaste activa), voorraden, debiteuren, liquide middelen (vlottende activa), ...
 • Wat bevat de creditzijde van een balans?

  Aan de creditzijde staat hoe de organisatie haar gelden verkregen heeft. Bv, eigen vermogen (aandelen), vreemd vermogen (bankleningen).
 • Welke 2 posten worden vermeld op een winst-en-verliesrekening?

  1. Kosten
  2. Opbrengsten
 • Aan welke kant staan de opbrengsten bij een winst-en-verliesrekening?

  Aan de rechterkant (credit). Aangezien opbrengsten het vermogen vergroten staan deze aan dezelfde zijde als bij de balans.
 • Aan welke kant staan de kosten bij een winst-en-verliesrekening?
  Aan de linkerkant (debet). Aangezien kosten het vermogen verlagen staan deze aan de debetzijde van de winst-en-verliesrekening.
 • Als de opbrengengsten groter zijn dan de kosten spreekt men van winst. Dit wordt dan aan de debetzijde opgenomen van de winst-en-verliesrekening.

  Indien men (omgekeerd) van een verlies spreekt zal dit aan de creditzijde van de winst-en-verliesrekening opgenomen worden.

  Het totaal aan de debetzijde (eventueel inclusief de winst) dient gelijk te zijn aan het totaal aan de creditzijde (eventueel inclusief het verlies).

 • Geef het model van het kasstroomoverzicht:

  1. Operationele kasstroom
  2. Investeringskasstroom
  3. Financieringskasstroom
  4. Mutatie in liquide middelen
 • Wat is de operationele kasstroom?

  Dit zijn de inkomsten en uitgaven die relateren aan de dagelijkse gang van zaken (vb: inkomsten verkopen aan klanten, loonuitgaven, etc...)
 • Wat is de investeringskasstroom?

  Deze vermeldt de kasstromen die relateren aan investeringen en desinvesteringen in vaste activa. (bv: aanschaf nieuw kantoorgebouw, verkoop bedrijfsauto).
 • Wat is de financieringskasstroom?

  Deze geeft aan op welke wijze kasstromen de financiering van de onderneming beïnvloeden (bv: uitgifte van aandelen, aflossing banklening).
 • Wat bevat het onderdeel "mutatie in liquide middelen" in het kasstroomoverzicht?

  Dit is het saldo van de drie kasstromen. Dit saldo komt vervolgens terug op de balans bij de post liquide middelen.
 • Wat zijn vaste activa?

  Activa die meer dan 1 jaar in de onderneming aanwezig zijn.
 • Wat zijn vlottende activa?

  Activa die maximaal 1 jaar in de onderneming aanwezig zijn.
 • Wat omvat de post "voorzieningen" op een balans?
  Langlopende verplichtingen (na meer dan 1 jaar te betalen) die voortvloeien uit contractuele verplichtingen.
 • Wat omvat de post "kortlopende schulden" op een balans?

  Kortlopende verplichtingen (binnen 1 jaar te betalen) die voortvloeien uit contractuele verplichtingen.
 • Wat omvat de post "te verrekenen fincancieringsoverschot" op een balans?

  Dit zijn teveel ontvangen gelden die het komende jaar terug betaald moeten worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Voordelen van het beoordelen op grond van competenties?
 • organisatie kan een direct verband leggen tussen haar strategische ambities en beoordeling
 • het beoordelingsbeleid kan met behulp van competenties worden verduidelijkt en de waarde van de gesprekscyclus tussen medewerker en leidinggevende wordt daarmee onderstreept
 • de verbinding van beoordeling naar talentontwikkeling dankzij de vergelijking tussen competentieprofiel en talentprofiel is relatief eenvoudig te leggen
 • competenties en gedragsvoorbeelden helpen de beoordelaar om gemakkelijker feedback te geven en beoordelaarsfouten te vermijden.
Verschil tussen beoordelen als vast kader en ontwikkelingskader?
Vast kader: Competentieprofiel is de norm
Ontwikkelkader: De norm is niet 'sec' het competentieprofiel en de gedragsniveaus, maar is afhankelijk van het talentniveau van de medewerker
Grondslagen voor beoordelen
 1. het 'wat' van gedrag oftewel het vervullen van de taken
 2. het 'hoe' van gedrag oftewel de wijze waarop taken worden vervuld (talenten)
 3. het 'hoeveel' oftewel de te leveren prestatie, resultaten of output
Developmentcenter
Mix van assessment, zelf-assessment, feedback en training waarbij inschatten en ontwikkelen worden geïntegreerd
Learning-on-the-job
Onder begeleiding (bv door coach) experimenteren en reflecteren op de werkvloer.
Intervisie
In- of externe groep functiegenoten waarbinnen problemen onder leiding van procesbegeleider worden onderzocht en oplossingen worden geformuleerd.
Stage/collegiale doorlening
Meedraaien en ervaring opdoen op een andere afdeling, onderdeel of organisatie. Zeer praktijkgericht. Geschikt voor kennen en kunnen.
Opleidingstraject
Collectieve combinatieprogramma's waarin allerlei ontwikkelactiviteiten en instrumenten over langere periode gestructureerd worden ingezet (management development, MBA's, corporate acadamies, enz)
Gaming
Praktijkgerichte en op maat gemaakte simulaties waarin deelnemers zelf effectief en efficiënt gedrag 'ontdekken'
Training
Mix tussen theorie en oefenen. Veelal extern uitgevoerd. Kan op maat worden gesneden door het opnemen van en inspelen op praktijk problematiek.