Samenvatting Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat / 1 Bestuursrecht algemeen; normering; uitvoering; handhaving

-
ISBN-10 9013077757 ISBN-13 9789013077759
479 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat / 1 Bestuursrecht algemeen; normering; uitvoering; handhaving ". De auteur(s) van het boek is/zijn S E Zijlstra. Het ISBN van dit boek is 9789013077759 of 9013077757. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat / 1 Bestuursrecht algemeen; normering; uitvoering; handhaving

 • 1 Bestuursrecht

 • De enorme groei van het bestuursrecht in de twintigste eeuw kan vanuit de beginselen van de democratische rechtstaat worden verklaard. 
 • studievragen behorend bij leereenheid 1 Inleiding
 • Wat staat er geformuleerd in het algemene deel ?
  rehtsfiguren en rechts normen die in het gehele bestuursrecht betekenis hebben.
 • Noem de drie functies die het bestuursrecht heeft ten opzichte van het overheidsbestuur:
  1. een legitimerende functie
  2. een instrumentele functie
  3. een waarborgfunctie
 • wat is toepassing van de Awb voornamelijk?
  het hanteren van een aantal kernbegrippen
 • De instrumentele functie van het bestuursrecht betreft de rol die dit recht speelt ten behoeve van de vaststelling en uitvoering van het overheidsbeleid.Deze functie komt vooral in de bijzondere delen tot uiting. Het recht wordt in de eerste plaats gezien als middel tot het bereiken van bepaalde doeleinden. 
 • waar staan de kernbegrippen uit de Awb ook centraal naast bij de toepassing van deze wet?
  bij de beantwoording van de vraag of bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat tegen bepaald overheidshandelen
 • Met de sterke uitbreiding van overheidstaken is de instrumentele functie van het bestuursrecht alleen maar belangrijker geworden.
 • waarin zijn besluiten weer onder te verdelen?
  in beschikkingen en besluiten van algemene strekking
 • Op welke twee niveaus speelt de instrumentele functie van het bestuursrecht zich af?
  Enerzijds biedt de bestuursrechtelijke wetgeving aan het bestuur instrumenten om het algemeen belang te behartigen. 
  Anderzijds is die wetgeving zelf ook instrument ter behartiging van het algemeen belang. 
 • welk artikel in de Awb geeft het belanghebbende begrip weer?
  artikel 1:2 Awb
 • Wat zijn de nadelen van het uitsluitend instrumenteel gebruik van het bestuursrecht?
  Een overdaad aan interventies door middel van juridische instrumenten, waardoor op vele terreinen doelen niet of alleen tegen torenhoge kosten worden bereikt. 
 • waarop ziet het algemene deel van de Awb?
  op die rechtsfiguren en rechtsnormen die voor het gehele bestuursrecht gelding en betekenis hebben
 • De drie beschreven functies zijn wel te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. De functies staan tot elkaar in een zekere spanning, hetgeen meebrengt dat steeds keuzes worden gemaakt; het optimaliseringsgebod van de achterliggende beginselen van de democratische rechtstaat brengt dan mee dat een oplossing wordt gezocht die aan alle drie de functies zoveel mogelijk recht doet. 
 • waarop berust de instelling van de Awb?
  op de opdracht tot wetgeving van 107 lid 2 Gw welk artikel spreekt over regels van het bestuursrecht, het streeft geen uitputtende en exclusieve codificatie na.
 • Wat wordt verstaan onder de juridisering van de samenleving?
  Het is een algemeen verschijnsel in de samenleving, dat inhoudt dat in allerlei maatschappelijke verhoudingen het juridisch element sterker naar voren komt ten koste van andere, niet juridische elementen die deze verhoudingen mede en soms primair kenmerken. (toename van wetgeving enz.)
 • wat impliceert de terminologie van de Gw in artikel 107 ?
  dat delegatie aan lagere wetgevers is toegestaan
 • is de verhouding tot 107 Gw ook aan de orde als de gemeente autonome regels vaststelt inzake een onderwerp dat nog niet in de Awb is geregeld?
  NEEN, dit is niet onverbindend wegens in strijd met artikel 107 Gw omdat ze alleen voor de gemeente gelden waarvoor zij werden opgesteld. Pas als de wetgever ze in de Awb vast legt komt de vraag aan de orde wat de verhouding tot 107 Gw is
 • noem de doelstellingen van de Awb?
  (CVHS) codificeren ontwikkelingen die zich hebben afgetekend in de bestuursrechtelijke jurisprudentie - Voorzieningen treffen tav onderwerpen die zich naar hun aard niet voor regeling in een bijzondere wet lenen, bijv. doorzendplicht 2:3 - Harmonisatie (bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving) - Systematiseren en waar mogelijk vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving. Deze doelstellingen staan niet los van elkaar, immers een wijze om het bestuursrecht te systematiseren en te vereenvoudigen is harmonisatie!
 • op welke wijze harmoniseert de Awb de bestuursrechtelijke begrippen en wat houdt dit in?
  door de belangrijkste begrippen niet tot de Awb zelf te beperken maar ze voor het gehele bestuursrecht betekenis te geven. De begrippen hebben aldus de betekenis die de Awb eraan heeft gegeven indien we ze aantreffen in een bijzondere wet.
 • noem de gradaties van harmonisatie?
  DRAF dwingend recht (bepalingen die gelden voor het gehele bestuursrecht en waarvan slechts bij wifz mag worden afgeweken) - Regelend recht (bepalingen die moeten worden beschouwd als de voor de normale gevallen beste regeling maar waarvan bij bijzonder wettelijk voorschrift kan worden afgeweken) - Aanvullend recht (bepalingen die gelden in die gevallen dat de bijzondere wet in materiele zin het onderwerp niet regelt) - Facultatief recht (bepalingen die slechts van toepassing zijn indien dit bij bijzonder wettelijk voorschrift of bij besluit van het betrokken bestuursorgaan is bepaald)
 • uit welk soort bepalingen bestaat het over grote deel van de Awb?
  uit bepalingen die een keuze bevatten tav een bepaald leerstuk, een keuze die ook anders had kunnen luiden maar waarvan men nu zij eenmaal is gemaakt, in beginsel geen afwijking wil
 • is afwijking van de Awb mogelijk?
  JA dit is steeds mogelijk bij bijzondere wet in formele zin. Afwijking van dwingend recht uit de Awb in de bijzondere wet dient steeds uitdrukkelijk te gebeuren
 • betekent regelend recht in de zin van de Awb hetzelfde als in de zin van het BW?
  NEEN; regelend recht in de context van de Awb betekent dat de wetgever in materiele zin iets anders kan regelen, voor alle andere instanties alsmede de burgers geldt de Awb als dwingend recht
 • op welke wijze dient men de Awb toe te passen?
  steeds in samenspraak met de bijzondere wet die van toepassing is
 • waaruit bestaat de Awb?
  uit algemene bepalingen enerzijds en uit procedure regels en procesrecht anderzijds
 • noem de CSQN voor de toepasselijkheid van de Awb?
  een bestuursorgaan, zonder bestuursorgaan is de Awb niet van toepassing
 • beoordeel de volgende stelling: 'de Awb is van toepassing op alle handelen van de overheid'.
  dit is niet correct, er bestaan ook civielrechtelijke rechtshandelingen (zoals bijv. het aangaan van een huurovereenkomst door de gemeente) en feitelijke handelingen zoals het ophalen van het vuilnis 
 • op welke grond worden bestuurlijke bevoegdheden toegekend?
  niet op grond van de Awb; daartoe dient de bijzondere wetgeving
 • waarin uit zich de gelaagdheid van de Awb?
  bijv. kijkend naar de eisen gesteld aan de subsidiebeschikking: van toepassing zijn Titel 4.1 algemene bepalingen inzake beschikkingen, H3 (beschikkingen zijn immers besluiten), 1:3 lid 2 Awb en H2 omdat dit hoofdstuk in beginsel in alle gevallen van toepassing is.

  Het uit zich ook tav bepalingen inzake rechtsbescherming: beroep bij de RB H8, H6 (algemene bepalingen inzake bezwaar en beroep), beroep bij rechtbank is een vorm van beroep 1:5 lid 3 Awb
 • wat is het intern klachtrecht en wat houdt het in?
  het betreft een regeling inzake afhandeling van klachten door bestuursorganen en het is geregeld in Titel 9.1
 • wat is het extern klachtrecht en wat houdt het in?
  het betreft een regeling van beoordeling van klachten over bestuursorganen door de ombudsman en is geregeld in Titel 9.2
 • beschrijf het begrip juridisering?
  de ontwikkeling waarbij in maatschappelijke relaties het juridisch aspect steeds belangrijker of zelfs dominant wordt - ook wel juridificering genoemd en het komt tot uiting in de sterke toename van de wetgeving
 • welk criterium is doorslaggevend bij het antwoord op de vraag of een onderwerp tot het algemeen deel van het bestuursrecht hoort?
  of de beoogde regeling in beginsel voor alle bestuursorganen geldt, ongeacht het terrein van overheidszorg dat zij in concreto behartigen
 • wat betekent lex specialis?
  dat deze bijzondere wet voor de Awb gaat
 • beschrijf het begrip bestuurlijke rechtsbescherming?
  de rechtsbescherming die burgers kunnen ontvangen tegen handelen van en nalaten door het bestuur - het is een synoniem voor administratieve rechtsbescherming
 • wat houdt het begrip bestuurlijke rechtsbescherming allemaal in?
  het is een overkoepelend begrip en het bevat de bestuursrechtspraak, de bestuurlijke voorprocedures (ihb bezwaar en beroep) en de rechtsbescherming tegen de overheid door de burgerlijk rechter
 • betekent het oordeel van de bestuursrechter dat de weigering van een vergunning onrechtmatig is automatisch dat de rechter heeft bepaald dat de vergunning ook moet worden verleend?
  NEEN
 • noem de taken van de bestuursrechter?
  besluiten controleren op rechtmatigheid - geschillen beslechten tussen het bestuur en burgers en dat zoveel als mogelijk definitief (8:41a Awb)
 • wat is een eis om te kunnen spreken van bestuursrechtelijke rechtsbescherming?
  dat de bescherming in ieder geval geboden moet worden door een overheidsorgaan (een rechter, een ander bestuursorgaan of het bestuursorgaan dat de omstreden handeling heeft verricht)
 • valt bemiddeling van een particuliere mediator onder het begrip bestuursrechtelijke rechtsbescherming?
  NEEN
 • zijn de procedures van bezwaarschrift en administratief beroep vormen van bestuursrechtelijke rechtsbescherming?
  JA
 • wat brengt de eis van bindendheid van het oordeel met zich mee?
  dat klachtprocedures zoals die bij de nationale ombudsman niet kunnen worden beschouwd als rechtsbescherming, hoe nuttig ze ook mogen zijn. In zulke procedure worden oordelen over de behoorlijkheid van overheidshandelen gegeven en geen bindende oordelen over juridische geschillen
 • in welke varianten kan bestuursrechtelijke rechtsbescherming zich aandienen?
  middels bezwaar door het betrokken bestuursorgaan zelf - middels administratief beroep door een ander bestuursorgaan - door een onafhankelijke rechter, dus rechtspraak door een burgerlijke - bestuurs - of strafrechter
 • wanneer kan men spreken van rechtspraak?
  als er sprake is van beslechting van een geschil door de beantwoording van een rechtsvraag
 • wat is oneigenlijke rechtspraak?
  het verrichten van taken door rechters die niet als rechtspraak in strikte zin kunnen worden beschouwd, benoeming van een voogd, benoemingen of eedafleggingen
 • wat is bestuursrechtspraak?
  rechtspraak over een rechtsgeschil waarbij tenminste een van de partijen bij dit geschil tot het openbaar bestuur hoort
 • hoe kan men bestuursrechtspraak beschouwen?
  als een species van rechtspraak, het bijzondere zit hem erin dat het bestuur bij het te beslechten geschil betrokken is
 • moet bestuursrechtspraak worden verricht door een bestuursrechter die een afzonderlijk bestuursprocesrecht toepast?
  NEEN, dit kan namelijk ook goed worden verricht door een gewone rechter. Deze kan een geschil tussen overheid (bestuur) en burger beslechten op basis van - in beginsel - burgerlijk procesrecht. Bestuursrechtspraak wordt dus niet allen verricht door de bestuursrechter
 • verstaat artikel 1:4 lid 1 BW ook de burgerlijk rechter onder zijn begrip?
  NEEN zie de belangrijke uitzondering van lid 3 van dit artikel. Dit maakt duidelijk dat de wetgever van mening is dat een bestuursrechter in de zin van de Awb in ieder geval recht spreekt aan de hand van een procesrecht dat afwijkt van het burgerlijk procesrecht (nl. ahv het procesrecht zoals neergelegd in de Awb)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is bestuursrecht?
Bestuursrecht is het recht voor, van en tegen het overheidsbestuur.
Uit welke 5 elementen bestaat de definitie van beleidsregel?
 1. Er dient sprake te zijn van een besluit (de vaststelling van de beleidsregel dient een besluit te zijn, niet de beleidsregel zelf)
 2. Een beleidsregel is een (algemene) regel niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift
 3. Er dient sprake te zijn van een algemene regel (het mag niet voor slechts één geval gelden
 4. Het mag alleen betrekking hebben op de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan
 5. Het dient betrekking te hebben op de bestuursbevoegdheid
Wat wordt verstaan onder onzuivere schadebesluiten?
Schadebesluiten die primair over iets anders dan schadevergoeding gaan, maar waarbij het aspect van schadevergoeding wel een rol speelt.
Wat wordt verstaan onder zuivere schadebesluiten?
(Zelfstandige) Schadebesluiten die wel steunen op een wettelijke grondslag.
Wat wordt verstaan onder zelfstandige schadebesluiten?
Schadebesluiten die niet steunen op een wettelijke grondslag.
Wat is naast het criterium dat de beslissing op een rechtsgevolg gericht dient te zijn nog meer een criterium voor het besluitbegrip?
Dat de beslissing ook externe rechtsgevolgen heeft.
Wat wordt verstaan onder besluit?
Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Aan welke criteria moet zijn voldaan om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt?
 • persoon of entiteit
 • feitelijk belang
 • eigen belang
 • objectief bepaalbaar belang
 • actueel belang
 • rechtstreeks bij besluit betrokken belang
Wat is de definitie voor belanghebbende?
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is (art 1:2 lid1 Awb).
Wat zijn B-organen?
Een persoon of college, bekleed met enig openbaar gezag (bevoegdheid om publiekrechtelijke handelingen te verrichten). Het haat om privaatrechtelijke rechtspersonen.