Samenvatting Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat

-
ISBN-10 9013077765 ISBN-13 9789013077766
155 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat". De auteur(s) van het boek is/zijn De Haan, Drupsteen, Fernhout. Het ISBN van dit boek is 9789013077766 of 9013077765. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat

 • 1 overheidsaansprakelijkheid

 • Bestuursrecht is recht voor het bestuur, van het bestuur en tegen het bestuur. Leg dit uit.
  Voor het bestuur, omdat het een grondslag geeft voor bestuursoptreden en instrumenteert het. 
  Van het bestuur omdat het de bevoegdheden uitoefent en nadere rechtsvorming oplevert.
  Tegen het bestuur, omdat het de burgers waarborgen biedt tegen bestuursoptreden.
 • Wat is de instrumentele functie van het bestuursrecht?
  Betreft de rol die recht speelt tbv de vaststelling en uitvoering van het overheidsbeleid. Enerzijds biedt wetgeving aan het bestuur instrumenten om het algemeen belang te behartigen. Anderzijds is de wetgeving zelf ook instrument ter behartiging van het algemeen belang.
 • Wat is de legitimerende functie?
  Deze functie houdt in dat aan ieder overheidsoptreden een wettelijke grondslag moet liggen, te herleiden naar de Grondwet>toekennen van bevoegdheden.
 • Wat is de waarborgfunctie?
  Deze waarborgt de rechtspositie van de burger tov de overheid(abbb). Niet alleen rechtsbescherming, maar ook waarborgen voor de burger gelegen in de algemene en bijzondere rechten en procedures die het bestuursrecht biedt: regels van de bijzondere wet, aangevuld met door de algemene materiele en formele waarborgen van de Awb en de ongeschreven abbb.
 • Leg de begrippen uit. Functionaris, bestuursorgaan en rechtspersoon.
  Functionaris is een hogere ambtenaar in overheidsdienst. Persoon die een bepaalde functie bekleedt;
  natuurlijke persoon die de bekwaamheid bezit toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde. 

  Bestuursorgaan: Onder bestuursorgaan wordt verstaan:
  a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
  b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.  (Art. 1:1 Awb)

  Rechtspersoon: Een rechtspersoon is een organisatie die als juridische eenheid (rechtssubject) opereert en eigen rechten en verplichtingen heeft die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder.
 • Wat is het verschil tussen A- orgaan en B- orgaan?
  A-organen zijn de organen van een publiekrechtelijke rechtspersoon, zoals organen van de gemeente, provincie of Staat. B-organen zijn andere personen of colleges met ‘enig openbaar gezag bekleed’. Hiermee wordt bedoeld dat zij de publiekrechtelijke bevoegdheid hebben om eenzijdig de rechtspositie van andere rechtssubjecten te bepalen. Een b-orgaan kan op twee verschillende manieren openbaar gezag verkrijgen: op grond van de wet of op grond van de publieketaak- jurisprudentie.
 • Wat is een publiekrechtelijke rechtspersoon?
  Een publiekrechtelijk rechtspersoon is het Rijk, een provincie, gemeente, waterschap of andere overheden die volgens de Grondwet een verordenende bevoegdheid heeft. Dit betekent dat zij over bepaalde zaken regels mogen maken en beslissingen mogen nemen.(Art. 2:1 BW)
 • Wat is een privaatrechtelijke rechtspersoon?

  Een privaatrechtelijk rechtspersoon is een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloos vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. (Art. 2:3 BW)
 • Wat houdt het beginsel van fair play in?
  Dat houdt in dat de overheid te alle tijden open en eerlijk moet optreden, betrokkenen adequaat moet informeren, geen informatie mag achterhouden, belanghebbenden niet aan het lijntje mag houden of burgers ongeoorloofd onder druk mag zetten.
 • Wat houdt het specialiteitsbeginsel in?
  Dat houdt in dat bestuursorganen alleen beschikken over min of meer naar doelen afgebakende bevoegdheden. Burgers kunnen last ondervinden van deze scheiding van taken bij bestuursorganen doordat voor een activiteit verschillende doelgebonden overheidstoestemmingen nodig kunnen zijn.
 • Wat is het verbod van detournement de pouvoir?
  Dat houdt in dat een bestuursorgaan zijn bestuursbevoegdheid niet mag gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze is verleend(abbb). Keerzijde van specilaiteitsbeginsel.
 • Wat is het verbod van detournement de procedure?
  Formele variant van verbod detournement de pouvoir. Het bestuur mag geen lichtere procedure volgen om tot een besluit te komen wanneer daarvoor een met meer waarborgen omklede procedure openstaat.
 • Leg het gelijkheidsbeginsel uit.
  Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Dit zal pas aan de orde zijn wanneer er vanuit een specifiek gezichtspunt sprake is van ongelijke behandeling door de overheid waarvoor geen rechtvaardiging bestaat.
 • Wat is het materiele rechtszekerheidsbeginsel?
  Dit beginsel kan zich verzetten tegen de intrekking of wijziging van begunstigende besluiten met terugwerkende kracht. Ook voorkomt het beginsel dat minder gunstig beleid met terugwerkende kracht wordt tegenworpen aan belanghebbenden.
 • 3 Bestuursorgaan en bestuursbevoegdheid

 • Hoe komt bestuurlijke beslissingsruimte tot stand?

  Bestuursrechtelijke wetten bevatten meestal weinig gedragsregels die zich rechtstreeks richten tot burgers. Zij verschaffen vooral bestuursbevoegdheden aan de bestuursorganen. De bestuursorganen brengen vervolgens de normstelling waaraan burgers zich moeten houden tot stand. De bestuursbevoegdheid verschaft het bestuursorgaan op deze wijze het vermogen tot eenzijdige rechtsvorming. Binnen de kaders van deze wettelijke normering komt aan het bevoegde bestuursorgaan vaak beslissingsruimte toe. 

 • Op welke manier handelt een bestuursorgaan?

   

  Een bestuursorgaan handelt altijd krachtens zijn ambtsplicht. Deze plicht ligt besloten in de bestuursbevoegdheid van dit orgaan. Dit betekent dat het orgaan niet handelt op basis van subjectieve inzichten maar op basis van wettelijke, en dus publiekrechtelijke instructie. 

 • Wat is een normenconditie?

  Een normenconditie zijn de omstandigheden waaronder de bevoegdheid geldt of toepasbaar is

 • Wat is een normenobject?

  Het is de bevoegdheid die toegekend wordt.

 • Wat is een normenoperator?

  Dit is een vorm van behoren en betekent dat iets wel mag of niet mag of moet.

 • Wat bepaald of een bestuursorgaan beoordelingsruimte heeft?

  De beoordelingsruimte wordt bepaald door de formulering van de normconditie, dus de omstandigheden waaronder de bevoegdheid geldt of toepasbaar is. 

 • Wat bepaald of het orgaan beleidsvrijheid heeft?

  Of een orgaan beleidsvrijheid heeft wordt bepaald door de normoperator.

 • Heeft een bestuursorgaan ook weleen helemaal geen beoordelingsruimte?

  Een normconditie laat een bestuursorgaan altijd wel enige beoordelingsruimte. Op zijn minst zal het bestuursorgaan vage wettelijke termen moeten uitleggen. Als de wetgever probeert om een bestuursbevoegdheid, de normenconditie nauwkeurig te omschrijven, maar zich hierbij moet bedienen van interpretatie vatbare vage taalkundige begrippen wordt wel gesproken van taalkundige vage begrippen, normen of termen. 

 • Wat zijn vage objectieve begrippen? 

  Begrippen zoals bouwwerk, afvalstof, slopen, gevaar, schade of hinder en gezondheid, natuur, landschap, hoofdverblijf, gezamenlijke huishouding etc zijn vage begrippen. Deze begrippen kunnen in een juridische context toch vragen oproepen. 

 • Wat is het verschil tussen objectieve vage begrippen en subjectieve vage begrippen?

  Objectieve vage begrippen zijn begrippen die in de juridische context toch wat vragen oproepen en voor interpretatie vatbaar zijn. Subjectieve vage begrippen zijn begrippen die naar het oordeel van het bevoegde bestuursorgaan doelmatig, rechtvaardig, noodzakelijk of evenwichtig zijn. Het zijn dus waardeoordelen waarbij de interpretatie van een begrip dus kan verschillen per gemeente. Denk maar aan de zedelijkheid.

 • Wat zijn de stappen die het bestuurlijk oordeel over de toepassing van de bestuursbevoegdheid moet volgen?

  1) Het bestuursorgaan zal onduidelijke of vage onderdelen van de normenconditie moeten uitleggen.
  2) Het bestuursorgaan zal in een concreet geval ook moeten beoordelen of de relevante feiten die de normconditie vervullen zich in een concreet geval voordoen. Om dit te kunnen beoordelen moeten de feiten zorgvuldig worden vastgesteld. 

  3) Het bestuursorgaan moet de vastgestelde feiten kwalificeren. Het bestuursorgaan beoordeelt of  de feiten zoals deze zich in casu voordoen de normconditie van de bestuursbevoegdheid vervullen.

 • Hoe toetst de rechter bij beoordelingsruimte en beleidsvrijheid?

  De rechter toetst bij beoordelingsruimte en beleidsvrijheid marginaal

 • Wat houdt de leer van Duk in?

   

  De leer van Duk sluit aan bij deze Duitse theorievorming. Bij beoordelingsruimte gaat het volgens Duk om de beoordeling of de voorwaarden voor een rechtmatige uitoefening van bestuursbevoegdheden in concreto zijn vervuld. Beleidsvrijheid betekent volgens Duk vervolgens dat het rechtens vrijstaat van het gebruik van een bevoegdheid af te zien of deze op verschillende manieren uit te oefenen in gevallen waarin de voorwaarden voor de rechtmatige uitoefening daarvan zijn vervuld.

 • Wat houdt beleidsvrijheid in?

  In geval van beleidsvrijheid is de beantwoording van de vraag aan de orde hoe er door het bevoegde bestuursorgaan van een bevoegdheid gebruik moet worden gemaakt zodra eenmaal vaststaat dat de bevoegdheid gelet op de normenconditie in beginsel mag worden uitgeoefend.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wanneer is iemand aan te merken als een belanghebbende?
3
Kan een bestuursorgaan een belanghebbende zijn?
3
Kan een rechtspersoon een belanghebbende zijn? 
3
Wat houden de vijf criteria in van de rechtspersoon?
3
Pagina 1 van 39