Samenvatting Onderzoek doen ! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

-
ISBN-10 9001833969 ISBN-13 9789001833961
370 Flashcards en notities
58 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Onderzoek doen ! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
 • Tom Fischer, Mark Julsing
 • 9789001833961 of 9001833969
 • 2nd

Samenvatting - Onderzoek doen ! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

 • 1 Onderzoek doen

 • Wat is de basis van het doen van een onderzoek
  Nieuwe vragen stellen en zoeken naar nieuwe informatie
 • In welke twee categorieën vallen onderzoeken
  1. Praktijkonderzoek
  2. Wetenschappelijk onderzoek
 • Wat is praktijkonderzoek
  Pratkijkonderzoek is bijvoorbeeld onderzoek van experts die hun kennis toepassen door een geval te  onderzoeken met als doel te diagnosticeren. (bv. Marktonderzoek, medischonderzoek, miliueonderzoek)
 • Wat is wetenschappelijk onderzoek
  Een onderzoek om nieuwe algemene kennis te vergaren (bv. hoe kan arbeid motiverender worden)
 • Wat is onderzoek
  Onderzoek is het verzamelen van (nieuwe) informatie om de kennis te vergroten, teneinde daarmee de probleemhebber een advies te kunnen geven hoe zijn probleem is op te lossen.
 • Hoe word een toevalstreffer ook wel genoemd? (engels)
  Serendipity
 • Welke stappen komen voor in een onderzoek
  Stap1 = Plan van aanpak
  Stap2 = Zoeken naar een verklaring voor de waarneming
  Stap3 = Voorspellingen afleiden uit de theorie  
  Stap4 = Voorspellingen toetsen aan de werkelijkheid (door uitvoeren van onafhankelijk onderzoek

  Doel = komen tot nieuwe theorievorming
 • Welke soort doelen kan een onderzoek hebben?
  1. Een situatie beschrijven
  2. Een situatie exploderen
  3. Een theorie testen
 • Wat houd deskresearch in ?
  Het gebruik  van bestaande gegevens
 • Wat houd field research in?
  Het genereren van nieuwe gegvens
 • Aan welke eisen moet een verantwoord onderzoek doen?
  • Objectief en onafhankelijk
  • Controleerbaar en toetsbaar
  • Herhaalbaar
  • Nauwkeurig
  • Generaliseer naar het domein waarover je een uitspraak wilt doen
 • Noem de fase binnen een onderzoek
  1. Aanleiding
  2. Inkadering
  3. Onderzoeksmethode
  4. Keuze dataverzamelingsinstrument
  5. Populatie en eventuele steekproefbepaling
  6. Ontwikkeling en afname van het dataverzamelingsinstrument
  7. Analyse van de gegevens
  8. Beantwoording probleemstelling, rapportage onderzoek
 • 1.1 Wat is onderzoek?

 • In welke twee categorieën heb je onderzoek?
  • Praktijkonderzoek
  • Wetenschappelijk onderzoek
 • Welk kenmerk hebben alle vormen van onderzoek gemeen?
  Het verzamelen van gegevens die moeten leiden tot informatie
 • Welke fases heeft de Empirische cyclus?
  1. Waarneming
  2. Verklaring vinden, theorievorming
  3. Afleiden voorspellingen uit theorie
  4. Toetsen voorspellingen in de werkelijkheid
 • Wat is het verschil tussen wetenschappelijk en praktijkonderzoek?
  Wetenschappelijk = Onderzoek om nieuwe algemene kennis te verwerven bijv. ziektebeelden
  praktijkonderzoek= Onderzoek voor verzamelen van gegevens om diagnose te stellen. bijv. marktonderzoek
 • Onderzoek is:
  Alle systematische activiteiten gericht op het verzamelen van gegevens die informatie bevatten over een van tevoren afgebakend onderwerp met als doel een of meerdere vragen aangaande dit onderwerp te beantwoorden.
 • 1.1.1 Categorieën onderzoek

 • Welke twee categorieën onderzoek zijn er?
  1. Praktijkonderzoek
  2. Wetenschappelijkonderzoek
 • Praktijkonderzoek is bijv. onderzoek van experts die hun kennis toepassen door 1 geval te onderzoeken met als doel diagnosticeren. 
 • Noem 4 voorbeelden van praktijkonderzoek:
  1. Medisch onderzoek
  2. Marktonderzoek
  3. Milieuonderzoek
  4. Forensisch onderzoek
 • Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek om nieuwe algemene kennis te verwerven.
 • Noem twee voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek:
  1. Onderzoek naar ziektebeelden 
  2. Onderzoek naar hoe arbeid motiverender gemaakt kan worden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Onderzoek doen! : kwantitatief en kwalitatief onderzoek
 • Tom Fischer, Mark Julsing
 • 9789001702526 of 900170252X
 • [1e dr.].

Samenvatting - Onderzoek doen! : kwantitatief en kwalitatief onderzoek

 • 1 Onderzoek doen

 • wat is onderzoek?
  alle systematische activiteitengericht op het verzamelen van gegevens die informatie bevatten over een van tevoren afgebakend onderwerp met als doel een of meerdere vragen aangaande dit onderwerp te beantwoorden.
 • 1.1 Wat is onderzoek

 • 'Onderzoek' bestaat uit 2 categorieën: Wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek.

 • wat is een praktijkonderzoek?
  Onderzoek van experts die hun kennis toepassen door één geval te onderzoeken met als doel te diagnosticeren.
 • Wat is onderzoek?

  Het verzamelen van informatie, gegevens die moeten lijden tot informatie. Alle systematische activiteiten gericht op het verzamelen van gegevens die informatie bevatten over een van tevoren afgebakend onderwerp met als doel een of meerdere vragen aangaande dit onderwerp te beantwoorden.

 • Wat wordt niet onder onderzoek verstaan?
  Als de informatieverzameling niet systematisch en/of planmatig plaatsvindt.
 • Welke 2 categorieën onderzoek zijn er?

   
  1.Praktijkonderzoek
  2.Wetenschappelijk onderzoek
 • Praktijk onderzoek: wetenschappelijk onderzoek waarin het belangrijkste doel niet het ontwikkelen en toetsen van theorieën is maar het zoeken van oplossingen voor praktische problemen van mensen of groepen

 • wat is een wetenschappelijk onderzoek?
  dit is een onderzoek om nieuwe algemene kennis te verwerven.
 • Wat is onderzoek?
  alle systematische activiteiten gericht op het verzamelen van gegevens die informatie bevatten over een van tevoren afgebakend onderwerp met als doel één of meerdere vragen aangaande dit onderwerp te beantwoorden
 • Wat is geen onderzoek?
  Als de informatieverzameling niet systematisch of planmatig plaatsvindt.
 • Wat is de definitie van onderzoek volgens het boek?
  Alle systematische activiteiten gericht op het verzamelen van gegevens die informatie bevatten over een van tevoren afgebakend onderwerp met als doel een of meerdere vragen aangaande dit onderwerp te beantwoorden.
 • Noem een voorbeeld van exploratief onderzoek
  Een organisatie die wil weten waarom het ziekteverzuim op de afdeling administratie zoveel hoger is dan op de afdeling verkoop.
 • Wat is praktijkonderzoek?
  Onderzoek van experts die hun kennis toepassen door een geval te onderzoeken met als doel te diagnosticeren. 
 • wat is een empirische cyclus?
  onder empirie wordt de waarneembare werkelijkheid verstaan, deze cyclus bestaat uit 4 fasen
 • Noem een voorbeeld van beschrijvend onderzoek.
  Een bedrijf dat wil weten hoe zijn klantenkring er eigenlijk uitziet en hoe die klanten het bedrijf beoordelen op bijvoorbeeld aspecten van klanttevredenheid.
 • Voorbeelden van praktijkonderzoek zijn: Medisch onderzoek, marktonderzoek, milieuonderzoek en forensisch onderzoek.

  Diagnosticeren: na het onderzoek wordt een diagnose gesteld en op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld voor verbetering. 
 • Noem de 4 fasen van de empirische cyclus?
  fase 1: Waarneming
  fase 2: Verklaring vinden, theorievorming
  fase 3: Afleiden voorspelling uit de theorie
  fase 4: Toetsen voorspellingen in de werkelijkheid

 • Wat is wetenschappelijk onderzoek?
  Onderzoek om nieuwe algemene kennis te verwerven.
 • Wat is de tweedeling bij onderzoek?
  toegepast/praktijk onderzoek en fundamenteel/wetenschappelijk onderzoek
 • Voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek: onderzoek naar ziektebeelden, onderzoek hoe arbeid motiverender gemaakt kan worden. 
 • Noem een voorbeeld van toegepast/praktijk onderzoek
  De huisarts onderzoekt de klachten van de patiënt
 • Wat zijn de 4 fasen van de empirische cyclus?
  1.waarnemen
  2.verklaring vinden, theorie vormen,
  3.afleiden voorspellingen uit theorie
  4.toetsen voorspellingen in de werkelijkheid
 • Noem een voorbeeld van fundamenteel/wetenschappelijk onderzoek
  onderzoek naar ziektebeelden of hoe arbeid motiverender gemaakt kan worden?
 • Kenmerkend voor wetenschappelijk onderzoek is de empirische cyclus. 

  Empirie:de waarneembare werkelijkheid. 
 • Toelichting empirische cyclus

  Fase 1: Je merkt iets op.
  Fase 2: Dit is een verklaring voor wat je opmerkt. 
  Fase 3: Het afleiden van nieuwe voorspellingen uit die verklaring.
  Fase 4: Een onderzoek opzetten uit de voorspellingen en dit onderzoek kan weer nieuwe verrassende gegevens opleveren. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe ziet het proces van afbakening eruit?
 1. Doelstelling
 2. Probleemstelling
 3. Centrale vraag
 4. Deelvragen
 5. Onderzoeksvragen
Wat zijn enkele manieren om het onderwerp in te perken?
 • Invalshoek
 • Plaats
 • Tijd
 • Sector
 • Soort
 • Functie
Wat is het fuikprincipe voor de afbakening van je onderwerp?
Hierbij werk je van een ruim onderwerp toe naar een steeds concreter thema.
Wat is de centrale vraag?
Dit is de rode draad door je onderzoek, de vraag die in het onderzoek beantwoord moet worden.
Wat is het ratio meetniveau?
Categorieën verschillen van elkaar, verschil van meer of minder, uit te drukken in getal en absoluut nulpunt, bijv. leeftijd
Wat is het interval meetniveau?
Categorieen verschillen van elkaar, verschil van meer of minder, uit te drukken in getal, bijv. temperatuur
Wat is het ordinaal meetniveau?
 • Categorieën verschillen van elkaar, verschil van meer of minder, bijv. onderwijs rangorde
Wat is het nominaal meetniveau?
Categorieën verschillen van elkaar, geen verschil meer of minder, bijv. man vrouw
Wat zijn de verschillende meetniveaus?
 • Nominaal
 • Ordinaal
 • Interval
 • Ratio
Wat zijn de soorten onderzoeksinstrumenten die je kunt gebruiken?
 • Deskresearch
 • Kwantitatieve methoden van fieldresearch
 • Kwalitatieve methoden van fieldresearch
 • Observatie
 • Experiment
 • Casestudy