Samenvatting Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren

-
ISBN-10 9046902498 ISBN-13 9789046902493
383 Flashcards en notities
50 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren". De auteur(s) van het boek is/zijn Marianne Luitjes, Ilona de Zeeuw Jans Concreat ' s Marianne Luitjes. Het ISBN van dit boek is 9789046902493 of 9046902498. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren

 • 1 Kinderen en groepen

 • Wat houdt groepsdynamica in?
  Een tak van de sociale wetenschap die zich bezighoud met het leven in de groep. Gedrag, ontwikkeling en relaties onderling.
 • groepsdynamica onderzoeken
  de aard van het leven in groepen
 • Wat is een groep?
  Een groep is een verzameling van twee of meer mensen die in zekere mate afhankelijk van elkaar zijn om hun doel te bereiken, die gemeenschappelijk uitgangspunten hebben en die elkaar wederzijds beïnvloeden.
 • psychologie onderzoeken
  de mens als individu
 • Welke sociale wetenschappen zijn er?
  • Groepsdynamica: Deze bestudeert het leven en werken in groepen
  • Psychologie: Deze houdt zich bezig met het het gedrag van als individu (objectieve verklaringen voor menselijke gedrag, zowel waarneembaar als niet-waarneembaar
  • Sociale psychologie: Deze bestudeert  de wisselwerking tussen het individu en zijn sociale omgeving (invloed van de groep op het individu en viceversa)
  • Sociologie: Deze bestudeert het menselijke gedrag binnen gemeenschappen of samenlevingsverbanden ( duurzame relaties b.v maatschappij en gezin)
 • sociale psychologie onderzoeken
  de wisselwerking tussen het individu en diens sociale omgeving
 • Wat is de functie van groepen voor kinderen of jongeren?
  Voor kinderen en jongeren biedt een groep de mogelijkheid tot sociaal leren, ze kopiëren elkaars gedrag, leren spelenderwijs en proefondervindelijk hoe ze moeten omgaan met andere kinderen, met gestelde regels en niet te vergeten met de begeleider van de groep. Kinderen ontdekken welke rol ze kunnen innemen, hoe ze zich staande kunnen houden en hoe ze een ander kunnen beïnvloeden.
 • sociologie onderzoeken
  het menselijk gedrag binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden.
 • Wat is modelling?
  Modelling is een vorm van leren waarbij het kind via observatie en imitatie gedrag overneemt van een menselijk model.
  In hoeverre dit plaatsvindt is afhankelijk van de mate waarin het model gewaardeerd en gerespecteerd wordt.
 • Er is geen spraken van enig verwantschap maar wel een bepaalde gemeenschappelijk kenmerk dit noemen we
  een sociale categorie
 • Er bestaan verschillende soorten groepen, dit zijn:
  1. Verplicht versus vrije keuze ( weinig tot geen keuzevrijheid b.v. kinderopvang, basisschool)
  2. Begeleid versus onbegeleid (met het ouder worden zal de verantwoordelijkheid hierin toenemen)
  3. Ontspannen versus leren ( bij de opvang staat het ontspannen centraler,  op school ligt de nadruk op leren, bij sporten gaan leren en ontspannen vaak hand in hand)
 • Wat zijn primaire en secundaire groepen?
  • Primaire groepen; dezen zijn bepalend voor iemands basiswaarden en belangrijkste attituden en het individu voelt voelt hiermee een persoonlijke binding, b.v. het gezin en de vriendengroep, sociaal psychologen spreken hier van relatiegerichte groepen,  hierbij staan de sociale en emotionele behoeften en banden van de groepsleden centraal
  • Secundaire groepen;  Hierbij is de persoonlijke binding minder sterk en is er vaak sprake en een duidelijke taak of doelstelling, deze soort groepen worden dan ook wel taakgerichte groepen genoemd. b.v. sportclub, klas
 • 1.1 Wat is een groep?

 • Groepsdynamica is een tak van de sociale wetenschappen die zich richt op het
  vermeerderen van onze kennis over het aard van het leven in groepen (Johnson&Johnson,
  2088, p.2).
  Psychologie: Het individuele mens staat centraal.
  Sociale psychologie: de mens in een groep staat centraal.
  Sociologie: de groep staat centraal.
  Wat is een groep?
  Een groep kan volgens Johnson&Johnson omschreven worden als een ‘Sociale eenheid die
  uit twee of meer personen bestaat die zichzelf als lid van een groep beschouwen’.
  Kenmerken van een groep:
  - Directe interactie
  -Gezamenlijke waarden, doelen en normen
  -Groepsstructuur
  Groepen:
  -Sociale categorie: Geen verwantschap maar wel bepaald maatschappelijk kenmerk
  (scholieren)
  -Togetherness situatie: De aanwezige zien elkaar wel en er is interactie mogelijk maar
  groepsvorming doet zich nog (niet) voor.
  Modeling: een vorm van leren waarbij het kind via observatie en imitatie gedrag overneem
  van menselijk model.
  Er bestaan verschillende soorten groepen. De onderverdeling wordt gemaakt aan de hand
  van parameters (gewogen aspecten) te weten:
  - verplicht versus vrije keus
  Bij een baby en peuter is weinig eigen keus, de ouder beslist voor het kind. Later wordt
  bijvoorbeeld lid worden van een sportclub een eigen keuze van het kind.
  -begeleid versus onbegeleid
  Activiteiten bij kinderen staan vaak altijd in combinatie met een begeleider maar de
  kinderen functioneren daarnaast in een groepje wel zelfstandig.
  -Ontspanning versus leren
  In een kinderleven gaan ontspanning en leren vaak hand in hand. Op de peuterschool staat
  bijvoorbeeld ontspanning (leuke dingen doen) centraler dan het leren. Op een basisschool is
  dat juist andersom.

  Er is een onderscheid in het typeren van groepen.
  Primaire groepen:
  Zijn de groepen die meer bepalend zijn voor iemands basiswaarden. De sociaal psychologen
  noemen deze groepen relatiegerichte groepen.
  Secundaire groepen:
  De persoonlijke binding is minder sterk aanwezig en is er vaak sprake van een duidelijke
  taak- of doelstelling. Dit soort groepen worden daarom ook wel taakgerichte groepen
  genoemd
 • Bij groepsdynamica word onderzoek gedaan naar ..
  Groepsdynamica is een tak van de sociale wetenschap die zich specifiek richt op kennisvermeerdering over de aard van het leven in groepen. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van mensen binnen groepen, hun ontwikkeling en de onderlinge relaties tussen groepen en individuen. 
 • Welke kenmerken heeft een groep volgens Wijsman?
  * directe interactie
  * gezamenlijke waarden, doelen en normen
  * groepsstructuur
 • Wanneer spreken we van een groep?
  We kunnen pas van een groep spreken als de betrokkenen zichzelf als een deel van de groep beschouwen.
 • Wat verstaan we onder psychologie?
  Onder psychologie verstaan we een vorm van wetenschap die zich richt op het gedrag van de mens als individu. 
 • Wat is modelling ?
  Een vorm van leren waarbij een kind via observatie en imitatie een bepaalt gedrag overneemt van een menselijk model.
 • Wat is groepsdynamica?
  Een tak van de sociale wetenschappen die zich richt op het vermeerderen van onze kennis over de aard van het leven in groepen

  Term die bedacht is door Kurt Lewin, die daarmee aangaf dat processen binnen groepen complex en dynamisch zijn en dat de groep sterke invloed op haar leden heeft.
 • Wat zijn de kenmerken van  een groep?
  1. Directe interactie: er is contact tussen de groepsleden
  2. Gezamenlijke waarden, doelen en normen: elke groep ontwikkelt zijn eigen stijl(groepscultuur) als gezamenlijke uitgangspunten
  3. Groepsstructuur: er is sprake van een netwerk van onderlinge relaties waarbij de groepsleden rollen vervullen en er leiders en volgers zijn.
 • Wat is sociale psychologie?
  Sociale psychologie is de gedragswetenschap die de wisselwerking tussen het individu en diens omgeving bestudeert. 
 • Wat is het verschil tussen groepsdynamica, psychologie, sociale psychologie en sociologie?
  • groepsdynamica: de aard van het leven in groepen
  • psychologie: de mens als individu
  • sociale psychologie: de wisselwerking tussen het individu en diens sociale omgeving
  • sociologie: het menselijk gedrag binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden
 • Wanneer wordt er gesproken van een sociale categorie?
  Wanneer er géén sprake is van enige verwantschap, maar wel van een bepaald gemeenschappelijk kenmerk, bijvoorbeeld leeftijd, sekse, beroep (vrouwen, scholieren, conciërges).
 • Wanneer spreken we van collectiviteit?
  We spreken van collectiviteit wanneer het niet mogelijk is om interactie met iedereen te hebben, b.v. met alle studenten van de opleiding. Bij collectiviteit hebben de studenten een gezamenlijke kenmerk en  een zekere verwantschap in waarden en opvattingen en zijn ze gericht op hetzelfde doel (volgen van de opleiding)
 • Wat is sociologie?
  Onder sociologie verstaan we een wetenschap die zich richt op de bestudering van menselijk gedrag binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden. 
 • Wat is een groep?
  Een verzameling van twee of meer mensen die in zekere mate afhankelijk van elkaar zijn om hun doel te bereiken, die gemeenschappelijke uitgangspunten hebben en die elkaar wederzijds beïnvloeden
 • Wanneer wordt er gesproken van een collectiviteit?
  Een grote groep waarbij er géén sprake is van interactie met alle leden, bijvoorbeeld een opleiding van een hogeschool. De leden hebben meer dan een toevallig kenmerk, er is een zekere verwantschap in waarden en opvattingen en ze zijn gericht op hetzelfde doel.
 • Wanneer spreken we van sociale categorie?
  We spreken van sociale categorie als er geen sprake is van verwantschap, maar wel van een bepaald gemeenschappelijk kenmerk b.v. vrouwen, scholieren en conciërges. De leden kennen elkaar niet en dus er is geen directe onderlinge interactie
 • Volgens Wijsman (2009) kent een groep de volgende kenmerken:
  - Directe interactie
  - Gezamenlijke waarden
  - Gezamenlijke normen
  - Gezamenlijke doelen
  - Groepsstructuur
 • Welke kenmerken heeft een groep?
  • directe interactie
  • gezamenlijke waarden, doelen en normen
  • groepsstructuur:  er is sprake van een netwerk van onderlinge relaties waarbij de groepsleden rollen vervullen en er leiders en volgers zijn
 • Wanneer spreken we van een togetherness-situatie?
  Hierbij zien de aanwezigen elkaar en er is interactie mogelijk, maar groepsvorming doet zich niet voor. b.v dagelijks treinreis
 • Wat verstaan we onder een groep?
  Twee of meer mensen die van elkaar afhankelijk zijn om hun doel te bereiken. 
 • Wat is modelling?
  Vorm van leren waarbij een kind via observatie en imitatie gedrag overneemt van een menselijk model (Sociale leertheorie Bandura)
 • Wanneer word gesproken van collectiviteit?
  Als er interactie tussen de leden van de groep bestaat. 
 • Hoe kunnen we bij kinderen en jongerengroepen een onderverdeling maken?
  • verplicht versus vrije keus
  • begeleid versus onbegeleid
  • ontspanning versus leren
 • Wanneer word gesproken van sociale categorie?
  Wanneer er geen sprake is van enige verwantschap, maar wel van een gemeenschappelijk kenmerk. 
 • Wat zijn primaire groepen ?
  groepen die meer bepalend zijn voor iemands basiswaarden en meest belangrijke attitude en waarmee het individu een persoonlijke binding voelt (gezin en vriendengroepen) 

  Sociaal psychologen noemen dit relatiegerichte groepen, want sociale en emotionele behoeften en banden staan centraal
 • Wat is een togetherness-situatie?
  Een situatie waarbij aanwezigen elkaar zien en er interactie mogelijk is, maar waarbij er geen groepsvorming plaatsvindt. 
 • Wat zijn secundaire groepen?
  de persoonlijke binding is minder sterk aanwezig en er is sprake van duidelijke taak- of doelstellingen  (sportclub, klas)

  Taakgerichte groepen.
 • Bij kinderen en jongeren wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen:
  - Verplicht versus vrije keus
  - Begeleid versus onbegeleid
  - Ontspanning versus leren
 • Een ander onderscheid dat kan worden gemaakt tussen groepen is:
  - Primaire groepen - bepalend voor iemands basiswaarden
  - Secundaire groepen - minder persoonlijke binding
 • Wat is groepsdynamica?
  Een tak van de sociale wetenschappen die zich richt op het vermeerderen van onze kennis over de aard van het leven in groepen (Johnson & Johnson, 2008, p.2)
 • Wat gaf Kurt Lewin (1920) aan met het begrip groepsdynamica (Hoijtink, 2001)?
  Dat processen binnen groepen complex en dynamisch en dat de groep een sterke invloed heeft op haar leden.
 • Waar houdt een sociaalpsycholoog zich mee bezig?
  De invloeden die het individu ondergaat van de groep waarin hij zich bevindt en met de manier waarop het individu op zijn beurt weer anderen in de groep beïnvloedt (voorbeelden hiervan zijn een klas of vriendengroep).
 • Wat is de definitie van een groep volgens Johnson & Jonhson (2008)?
  Een sociale eenheid die uit twee of meer personen bestaat die zichzelf als lid van een groep beschouwen.
 • Wat is de definitie van een groep volgens Luitjes & Zeeuw-Jans (2011)?
  Een verzameling van twee of meer mensen die in zekere mate afhankelijk van elkaar zijn om hun doel te bereiken, die gemeenschappelijke uitgangspunten hebben en die elkaar wederzijds beïnvloeden.
 • Wanneer kan er van een groep gesproken worden?
  Wanneer er interactie tussen de leden is.
 • Wat voor een mogelijkheid biedt een groep voor kinderen en jongeren?
  Een mogelijkheid tot sociaal leren.
 • Welke factoren zijn belangrijk voor het plaatsvinden van modelling?
  Waardering en respect voor het model, status, macht, sekse, aantrekkelijksheid van het model.
 • Wat het verschil tussen groepen jongeren en groepen volwassenen?
  Bij volwassenen is het groepsdoel veelal duidelijker (duidelijke taakomschrijving of welomschreven eindproduct). Bij jongeren meer onbewust of meer diffuus: naar school om te leren, maar vooral omdat het moet en om vrienden en vriendinnen te zien.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

2. opeenvolgende-fase-theorieën
Dezen gaan ervan uit dat de groep een aantal fasen doorloopt, dat een eenmaal doorlopen fase niet terugkeert en dat de ontwikkeling van elke groep, net als de ontwikkeling van een kind zich dus op een  soortgelijke wijze voltrekt.

Onder deze  noemer vallen de theorieën van onder meer Moreland en levine, Remmerwaal, Tuckman.
1. Zich-herhalende-fasen-theorieën
Dezen richten zich op de vraagstukken die steeds weer afwisselend de groepsinteractie bepalen inde periode dat een groep bestaat.
De groepen houden zich bezig met drie grondthema's;   
 1. Afhankelijkheid van de leiding
 2. paarvorming onder de groepsleden
 3. vecht-vluchtreacties op bedreigingen  
Door welke factoren ontwikkelt zich een groep? Een groep ontwikkelt zich door:
 • problemen van inclusie; het wel of opgenomen worden in een groep en de vraag of de leden zich willen inzetten voor de groep.
 • Problemen van controle:  Leiderschapsstrijd waarin individuele groepsleden strijden om hun plaats in de hiërarchie
 • Problemen van affectie; emotionele interactie, paarvorming en de oplossing voor intimiteitsproblemen.
Wat zijn primaire en secundaire groepen?
 • Primaire groepen; dezen zijn bepalend voor iemands basiswaarden en belangrijkste attituden en het individu voelt voelt hiermee een persoonlijke binding, b.v. het gezin en de vriendengroep, sociaal psychologen spreken hier van relatiegerichte groepen,  hierbij staan de sociale en emotionele behoeften en banden van de groepsleden centraal
 • Secundaire groepen;  Hierbij is de persoonlijke binding minder sterk en is er vaak sprake en een duidelijke taak of doelstelling, deze soort groepen worden dan ook wel taakgerichte groepen genoemd. b.v. sportclub, klas
Er bestaan verschillende soorten groepen, dit zijn:
 1. Verplicht versus vrije keuze ( weinig tot geen keuzevrijheid b.v. kinderopvang, basisschool)
 2. Begeleid versus onbegeleid (met het ouder worden zal de verantwoordelijkheid hierin toenemen)
 3. Ontspannen versus leren ( bij de opvang staat het ontspannen centraler,  op school ligt de nadruk op leren, bij sporten gaan leren en ontspannen vaak hand in hand)
Wat is modelling?
Modelling is een vorm van leren waarbij het kind via observatie en imitatie gedrag overneemt van een menselijk model.
In hoeverre dit plaatsvindt is afhankelijk van de mate waarin het model gewaardeerd en gerespecteerd wordt.
Wat is de functie van groepen voor kinderen of jongeren?
Voor kinderen en jongeren biedt een groep de mogelijkheid tot sociaal leren, ze kopiëren elkaars gedrag, leren spelenderwijs en proefondervindelijk hoe ze moeten omgaan met andere kinderen, met gestelde regels en niet te vergeten met de begeleider van de groep. Kinderen ontdekken welke rol ze kunnen innemen, hoe ze zich staande kunnen houden en hoe ze een ander kunnen beïnvloeden.
Wanneer spreken we van een togetherness-situatie?
Hierbij zien de aanwezigen elkaar en er is interactie mogelijk, maar groepsvorming doet zich niet voor. b.v dagelijks treinreis
Wanneer spreken we van sociale categorie?
We spreken van sociale categorie als er geen sprake is van verwantschap, maar wel van een bepaald gemeenschappelijk kenmerk b.v. vrouwen, scholieren en conciërges. De leden kennen elkaar niet en dus er is geen directe onderlinge interactie
Wanneer spreken we van collectiviteit?
We spreken van collectiviteit wanneer het niet mogelijk is om interactie met iedereen te hebben, b.v. met alle studenten van de opleiding. Bij collectiviteit hebben de studenten een gezamenlijke kenmerk en  een zekere verwantschap in waarden en opvattingen en zijn ze gericht op hetzelfde doel (volgen van de opleiding)