Samenvatting Ontwikkelingspsychologie

-
543 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ontwikkelingspsychologie

 • 2 learning, teaching and educational psychology

 • wat bedoelen ze als ze zeggen dat een leraar sense of efficacy heeft?
  geloof van de leraar dat hij/zij moeilijke leerlingen kan helpen om ook hen te laten leren
 • wanneer werkt de sense of efficacy sterker?
  als er binnen de school hoge verwachtingen worden gesteld aan de leerlingen + leraren hulp krijgen van hogerop als er problemen zijn qua instructie/organisatie
 •                                                       
  wat is het verschil met leerkrachten die een sense of efficacy hebben?
  ze werken harder, meer doorzettingsvermogen, kleinere kans op een burnout en ze hebben meer plezier in hun werk
 • welke 2 factoren zijn van invloed om bijv bij een kind met rekenachterstand de achterstand te verkleinen?
  - moeilijkere instructie 
  - positieve relatie met de leerkracht
 • op welke manier houden leerkrachten rekening met verschillen tussen leerlingen?
  dmv taalgebruik, instructie en reflecteren
 • welke eigenschappen heeft een goede leerkracht?
  - veel kennis
  - is inventief (kan gemakkelijk oplossingen bedenken)
  - durft nieuwe strategieën uit te proberen
  - biedt gedifferentieerde instructie aan
 • wat is diffentiated instruction?
  de leerkracht houdt tijdens de uitleg rekening met de vaaridgheden, kennis en uitdagingen van wat de leerlingen nodig hebben ipv alleen gefocused te zijn op de taak
 • waar staat educational psychology voor?
  binnen het domein wordt onderzoek gedaan naar leren en lesgeven, het leerproces. Er wordt onderzocht wat er gebeurt als iemand een ander iets wil leren in een bepaalde situatie, het gaat om de ontwikkeling, motivatie en het leren
 • waar staat descriptive studies voor?
  onderzoeken waarbij informatie wordt verzameld over specifieke situaties. Vaak wordt er gebruik gemaakt van observaties, surveys, interviews, opnamen of een combinatie van.
 • wat staat ethnograpy onderzoek voor?
  beschrijvend onderzoek waarbij de onderzoeker graag wil onderzoeken op op die manier te begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier leven in een groep
 • waar staat participant observation voor?
  methode waarbij de onderzoeker onderdeel wordt van de situatie om op die manier het gedrag binnen de groep beter te begrijpen
 • waar staat een case studie voor?
  onderzoek naar 1 persoon in 1 situatie
 • waar staat een correlation studies voor?
  onderzoek waarbij je statistisch wilt aantonen in hoeverre er een relatie is tussen twee variabelen. Deze correlatie kan zowel positief (als A toeneemt, neemt B ook toe) als negatief zijn (als A toeneemt, neemt B af)
 • waar staat experimental studies voor?
  onderzoek waarbij variabelen worden gemanipuleerd en het effect wordt geregistreerd. Eerst worden er groepen gevormd van de participanten (subjects), het liefst worden ze random toegewezen aan een groep
 • wat zijn quasi-experimental studies?
  komen het dichtst in de buurt van een zuiver experiment, de gevormde groepen zijn niet random: er wordt gebruik gemaakt van al bestaande groepen
 • wat zijn single-subject experimental designs?
  systematische interventie waarbij het effect wordt onderzocht bij 1 persoon. Wordt vaak gewerkt met ABAB design.
 • wat zijn microgenetic studies?
  gedetailleerde observatie en analyse van veranderingen in het cognitieve proces: veel meetmomenten zowel tijdens de interventie als na die tijd, zodat er heel gedetailleerd gekeken kan worden wat er precies gebeurt.
 • wat zijn the role of time in research?
  - bij longitudinale studies wordt onderzocht wat het effect is van de tijd op een bepaalde eigenschap.
  - bij cross-sectional studies worden er kinderen van verschillende leeftijden gemeten
 • wat is teachers as researchers?
  action research houdt in dat er op een systematische manier observaties/testen worden gedaan door leerkrachten of scholen om op die manier het leerproces te verbeteren
 • scientifically based research moet aan een aantal eisen voldoen. Welke? (4)
  1. het moet gebruik maken van observaties/experimenten om op die manier valide en betrouwbare resultaten te krijgen.
  2. er moet gebruik worden gemaakt van strenge en passende procedures om de data te analyseren
  3. het onderzoek is duidelijk omschreven, zodat het repliceerbaar is
  4. het is uitvoerig beoordeeld door passende, onafhankelijke experts
 • als er veel bevindingen in dezelfde richting wijzen dan is er sprake van ...
  principe/grondbeginsel
 • een theorie formuleren gaat volgens een bepaald stappenplan. Wat zijn deze stappen?
  1. hypothese opstellen + vraag formuleren op basis van literatuur
  2. analyse van data
  3. modificatie en verbeteringen formuleren op basis van data
  4. formuleren van nieuwe en betere hypothese/onderzoeksvraag op basis van nieuwe theorieën
 • er zijn twee soorten factoren die het leren van kinderen beinvloedt welke?
  - student personal factors (dus persoonlijke factoren)
  - school and social-contextual factor (school en sociaal context factoren)
 • Wat bedoelen we met een principe? (hoorcollege)
  Een vastgestelde relatie tussen twee of meerdere factoren (vb. aanspreken op kindhoogte, neemt kind meer van je aan, maar is nog geen theorie, zegt nog niks over een goed/slecht pedagogisch klimaat. Hangt nog meer mee samen). 
 • tussen welke twee soorten onderzoek maken we onderscheidt?
  observationeel onderzoek
  experimenteel onderzoek: doe je iets actiefs met een bepaalde groep en kijk je of er verschil is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar of niet waar?onderzoeksresult met betrekking tot de effecten van dienstverlende activiteiten zijn incosistent
waar
wat is het verschil tussen directe dienstverlening en indirecte?
directe: het serveren van maaltijden daklozen centrum
indirecte: ophalen van geld
Waar of niet waar?onderzoek heeft aangetoond dat bijv een slechte opvoeding en betrokkenheid bij bendes de factoren zijn die de meeste bijdrage leveren aan schoolgeweld en dat leerkr hier weinig invloed op hebben
waar
Johnson en Johnson hebben drie C's voor een veilige en productieve school. Welke?
cooperatieve gemeenschap
constructieeve conflictoplossing
burgerlijke waarden
wat is de cooperatie volgens een script? (scriptied cooperation)
in tweetallen maken beide leerlingen samenv lesmateriaal, daarna door andere leerling bekritiseerd
Wat is de Student Teams Achievement Divisions (STAD)?
teams van vier leerlingen om te bepalen welk team eerdere preatieniveaus het meest kan overtreffen. 

bij hoog gestructureerde taken
Wat is het verschil tussen hoog gestructureerde taken en matig gestructureerde taken?
hoog: hebben goede antwoorden (rekensommen)
matig: meerdere antwoorden en onduidelijke procedures
Waar of niet waar?Onderzoek heeft aangetoond dat het gedrag van kinderen beinvloed wordt door de kwalitateit van de ouder-kind relatie, stabiliteit van thuisomgeving en niveau van controle
waar
Waar of niet waar?onderzoek heeft aangetoond dat de opvoedstijl een betere voorspeller is van academische prestaties dan gezinskenmerken.
waar
waar of niet waar?medelijden heeft geen positief effect op de attributies van leerlingen
waar