Samenvatting Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

-
ISBN-10 9013137709 ISBN-13 9789013137705
301 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek
 • Marcus Alphons Petrus Bovens Paul ' t Hart Marcus Jacobus Walter Twist Caspar Floris Berg Martijn Steen Lars Garrelt Tummers
 • 9789013137705 of 9013137709
 • 2017

Samenvatting - Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

 • 1 De wereld van het openbaar bestuur

 • Het handelen binnen het openbaar bestuur is van invloed op onze gezondheid, ons gevoel van veiligheid, onze welvaart, onze opvoeding en onze ontspanning. De vraagstukken zijn in de praktijk ingewikkeld : beleidsmatig, organisatorisch, politiek, ethisch, juridisch, logistiek.
 • 1.4 Wat is openbaar bestuur

 • Openbaar bestuur kun je omschrijven als:
  Het geheel van organisaties en activiteiten die primair gericht zijn op besturing van de maatschappij, deze omschrijving laat ruimte voor beperkte en een ruime opvatting. 
  Beperkt: overheid, staat.  
  Ruim ook organisaties die niet tot de overheid behoren maar wel een publiek taak vervullen of sturing geven aan de maatschappij (zoals ziekenhuizen woningbouwcorporaties vluchtelingenorganisaties ANWB)
 • Welke drie betekenissen kan het begrip 'bestuur' hebben?
  1. De activiteit van het besturen
  2. Een specifieke groep van personen die samen besturen (bijvoorbeeld een verenigingsbestuur)
  3. Geheel van personen, instellingen, organisaties, activiteiten en procedures van besturing in brede zin
 • Besturen is het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen, deze beslissingen zijn een weergave van wat bestuurders willen bewerkstelligen in de maatschappij. 
  Openbaar heeft te maken met de reikwijdte van deze beslissingen. Die beslissingen zijn vastgelegd - in beschikkingen, subsidieregelingen, wettelijke normen en gedragsregels en gemeentelijke verordeningen- hebben een bindend karakter voor alle leden van de samenleving op bepaald grondgebied. Alleen de overheid (beperkte opvatting) kan deze besluiten met harde hand afdwingen. Daarom gemeenteraad wel overheid en bijv bestuur Ajax niet, beslissingen van Amsterdamse gemeenteraad gelden voor alle Amsterdammers, Ajax slechts vereniging.
 • Openbaar bestuur? Definitie.
  Het geheel van organisaties en activiteiten die primair zijn gericht op de besturing van de maatschappij. (Interpetatie van het boek)

  Overigens het niet altijd duidelijk wat het openbaar bestuur is en wie daar deel van uitmaken. Dit is de interpetatie van dit boek.
 • Openbaar bestuur in brede en beperkte zin
  • Brede zin: Het geheel van organisaties en activiteiten die primair zijn gericht op het besturen van een maatschappij. --> omvat ook organisaties die niet tot de overheid behoren, maar wel een publieke taak vervullen. Of op een andere manier mede sturing geven aan de maatschappij (ziekenhuizen, ANWB, woningcorperaties of vluhtelingenorganisaties)

  • Beperkte zin: Ongeveer hetzelfde als --> 'De overheid' 'De staat'. Omvat geen organisaties die niet tot de overheid behoren.
 • Openbaar bestuur. Omschrijving
  • Het openbaar bestuur houdt zich bezig met het besturen van de maatschappij. Daarbij gaat het om het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen. 
  • Deze beslissingen zijn een weergave van wat bestuurders in de maatschappij willen bewerkstelligen, wat er van burgers, bedrijven, instellingen wordt verwacht en wat er precies moet worden gedaan om de gewenste resultaten te bereiken.
  • In het openbaar bestuur wordt de koers uit de maatschappij als geheel of een groot deel ervan bepaald.
  • Bestuurlijke beslissingen hebben een bindend karakter voor alle leden van de samenleving op een bepaald grond gebied. --> De naleving van de beslissingen kunnen worden afgedwongen. (in laatste instantie met de harde hand)
 • Geweldsmonopolie
  Alleen de overheid (openbaar bestuur in de beperkte opvatting) mag besluiten met geweld afdwingen. 
  -->
  Daarom hoort de gemeenteraad van Adam wel bij de overheid, maar het bestuur van Ajax niet (beslissingen van de gemeenteraad gelden voor alle burgers, beslissingen van Ajax maar voor een deel van de burgers, namelijk leden van Ajax). --> Gemeente Amsterdam kan de politie inroepen wanneer hun beslissingen niet worden nageleefd, Ajax kan dat alleen in bijzondere gevallen en dan altijd met tussenkomst van het gemeentebestuur of de rechter.
 • 1.4.1 De staat, het middenveld en de markt

  • De staat : algemeen belang
  • De markt : leveren van producten en diensten op commerciële grond
  • Middenveld : doelstellingen die niet gericht zijn op winst maken maar ook niet binnen sfeer overheid vallen
 • geef het verschil aan tussen de beperkte en ruime opvatting van het openbaar bestuur. En geef hierbij aan welke overkoepelende omschrijving het boek geeft aan het begrip openbaar bestuur.
  In de beperkte opvatting word het openbaar bestuur gezien als de overheid of staat. In de ruime opvatting omvat openbaar bestuur ook organisaties die niet tot de overheid behoren, maar wel een publiek  taak vervullen of anders sturing geven aan de maatschappij. 
  in het boek word openbaar bestuur gezien als het geheel van organisaties en activiteiten die primair gericht zijn op het besturen van de maatschappij.

 • INTRODUCTIE v/d PARAGRAAF

  Termen als overheid, de staat, de publieke sector en het openbaar bestuur worden vaak door elkaar gehaald.

  • We kunnen grofweg 3 logica's van sturing in de maatschappij onderscheiden: De staat, de markt en het middenveld. Soms zijn de grenzen tussen de drie vaag en soms gaan organisaties en activiteiten van het ene naar het andere veld.
  • Het opdelen van de samenleving in dit trio helpt ons om een ordening aan te brengen in het veelal van organisaties die bij het openbaar bestuur in de ruime opvatting betrokken zijn.
 • Van staat naar markt : privatisering, liberalisering, vermarkting (energie sinds 2004)
  Van markt naar staat : nationalisering of verstatelijking ( inlijving ABN tijdens bankencrisis 2008)
 • Er zijn drie logica's van sturing  in de maatschappij.
  - van de staat
  Doel: algemeen belang dienen
  -middenveld
  Doel: producten en diensten op commerciële grond leveren.
  -markt
  doelstellingen niet gericht op winst maar vallen ook niet binnen overheidssfeer. 

  Soms zijn grenzen tussen de drie velden vaag, en soms worden organisaties of activiteiten van ene naar nadere veld overgeheveld.

  Bij privatisering / liberalisering / vermarkting gebeurd dit van staat naar markt.
  Bij nationalisering / verstatelijking gebeurd dit van de markt naar de staat.

  maatschappelijk middenveld is het veld van organisaties dat zich tussen de overheid en bedrijven in bevind. Hierbinnen is een nadere tweedeling te maken: 

  - Eén type vervult een maatschappelijke functie zoals ziekenhuizen. Dit zijn private organisaties met een publiek taak.
  - het nadere type bestaat uit organisaties die een bepaald belang behartigen of een bepaald idee of doel nastreven. Hierbij proberen zij invloed op het beleid uit te oefenen waardoor zij bij het openbaar bestuur betrokken zijn. Denk hierbij aan vakbonden of  milieuorganisaties. Dit zijn private organisaties zonder winstoogmerk.
 • De staat - functie
  De staat is er om het algemeen belang te dienen.
 • De staat

  Politiek: het politieke systeem in enge zin, volksvertegenwoordigers en gezagdragers met politieke verantwoordelijkheid (Europees parlement, staten generaal, provinciale staten, gemeenteraden, Europese raad, regering, B&W)
  Ambtelijk apparaat
  De aan politieke gezagsdragers ondergeschikte organisaties en functionarissen (ministeries, cluster mobiliteit en infra van de provincie NB, dienst stedelijke ontwikkeling van de gemeente den haag)
  Overheid
  Politieke instituties plus het ambtelijke apparaat
  ZBO
  Niet rechtstreeks aan de politieke gezagsdragers ondergeschikte publieke organisaties en functionarissen (havenbedrijf, autoriteit consument en markt, CBS, onderzoeksraad voor veiligheid)
  Publieke sector 
   Alle organisaties met een publiekrechtelijke grondslag (overheid plus zelfstandige publieke organisaties)

 • De markt - functie
  De markt is er om producten en diensten op commerciële grond te leveren.
 • Middenveld
  Private organisaties met (deels) publieke taken
  Organisaties met privaatrechtelijke grondslag die tenminste voor een deel van hun activiteiten een publieke taak uitvoeren (APK garages, universiteit leiden, Erasmus medisch centrum, woningcorporatie, notarissen)
  Private organisaties zonder winstoogmerk
  Particuliere organisaties die geen publieke taak hebben maar ook geen winstoogmerk hebben (FNV, Greenpeace, ANWB, Ajax, rode kruis, stichting varkens in nood)
 • Het maatschappelijk middenveld - functie
  Het middenveld richt zich op doelstellingen die niet op winst maken gericht zijn, maar ook niet binnen de sfeer van de overheid vallen.

  • Het maatschappelijk middenveld is een veld van organisaties dat zich tussen de overheid aan de ene kant en de bedrijven en individuele burgers aan de andere kant bevindt. 
  • Het bestaat uit organisaties die welliswaar qua rechtsvorm private organisaties zijn, maar toch betrokken zijn bij het openbaar bestuur.  
 • De markt
  Private sector
  Alle organisaties met een privaatrechtelijke grondslag (bedrijfsleven + middenveld)
  Bedrijfsleven
  Particuliere organisaties met een winstoogmerk (shell, Google, Phillips, coca cola)
 • Tweedeling binnen het maatschappelijk middenveld
  1. Private organisaties met een publieke taak. Ze vervullen een maatschappelijke funcite, zoals ziekenhuizen en scholen. De organisaties gaan, in samenspraak met de overheid bepaalde openbare bestuurstaken vervullen. Hiervoor ontvangen ze financiële middelen van de overheid en nemen door de overheid bepaalde normen en sprelregels in acht. Voorbeeld: Woningbouwcorporaties (blz 20)
  2. Private organisaties zonder winstoogmerk. Ze behartigen een bepaald belang of een bepaald ideëel doel. Ze zijn op hun beurt betrokken bij het openbaar bestuur, omdat zij beleid proberen te beïnvloeden op eeen manier waardoor belangen en ideëen van hun achterban gediend worden. Voorbeeld: Vakbonden, werkgeversorganisaties, milieuorganisaties. 
 • Overheidsorganisaties bestaan uit politieke leiding en ambtenaren, politieke leiding omvat gezagsdragers die voor hun functioneren direct of indirect verantwoording afleggen aan gekozen vertegenwoordigende organen. Ambtenaren staan politieke leiding bij en geven uitvoering aan politieke processen. 
  Ambtenaren veel contact met burger, politieke leiding meer op afstand. Politieke leiding veel in media ambtenaren buiten publieke schijnwerpers.
 • Privatisering/liberalisering/vermarkting
  Het proces waarin een taak van de staat wordt overgegeven naar het middenveld.
 • Maatschappelijk middenveld is een veld van organisaties dat zich tussen oveheid en bedrijven bevindt. Qua rechtsvorm private maar toch betrokken bij openbaar bestuur. 
  2 types

  • Maatschappelijke functie zoals ziekenhuis en schoolbestuur (private organisatie met publieke taak ), en woningbouwcorporaties (in samenspraak met overheid bepaalde openbare bestuurstaak-voorzien in betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens- gaan vervullen. Zij ontvangen financiële middelen, overheid bepaalt spelregels)
  • Private organisaties zonder winstoogmerk, die bepaald belang over ideeel doel nastreven zoals vakbonden, werkgeversorganisaties of milieuorganisaties. Zij worden bij het openbaar bestuur betrokken omdat zij beleid proberen te beïnvloeden op een manier waardoor hun achterban wordt gediend. 
 • Nationalisering/verstatelijking
  Het proces waarin een taak van het middenveld wordt overgegeven naar de staat.
 • Overheidsorganisaties - staat
  Organisaties die bestaan uit een politieke leiding en ambtenaren.
 • Politieke leiding van de overheid - staat
  De politieke leiding van de overheid bestaat uit gezagsdragers die voor hun functioneren direcht of indirecht verantwoordelijk zijn aan democratisch gekozen vertegenwoordigende organen.
  • De politieke leiding zijn niet direcht in contact met burgers. Zij opereren op een grotere afstand dan ambtenaren.
  • Politieke leiding zijn veelvulding in de media te vinden. 
 • Ambtenaren - staat
  Benoemde functionarissen dei ondergeschikt zijn aan de politieke leiding.
  • Zij dienen de politieke leiding bij te staan en uitvoering te geven aan politieke beslissingen.
  • Veel dagelijkse contacten tussen burgers en het openbaar bestuur vinden plaats tussen burgers en ambternaren.
  • Ambtenaren verrichten hun werk zoveel mogelijk buiten de publieke schijnwerpers. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek
 • M A P Bovens
 • 9789013100136 of 9013100139

Samenvatting - Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek

 • 1 De wereld van het openbaar bestuur

 • Wat is Openbaar Bestuur
  Het geheel van organisaties en activiteiten dat gericht is op besturing van de maatschappij. andere termen die hetzelfde aanduiden zijn overheid en staat
 • Wat is een flashcard?
  Dat zijn kaartje met op de ene kant een vraag en andere kant het antwoord.
 • Met welke 4 punten moeten rekening worden gehouden om het openbaar bestuur uit te leggen?
  De variëteit aan organisaties, de verscheidenheid aan organisaties, verschillende niveaus van bestuur, vage grenzen tussen politiek, bestuur en samenleving
 • Wat is besturen?

  Het richting geven, m.n. het totstandbrengen (voorbereiden en nemen) en uitvoeren van beslissingen.

 • problemen van het openbaar bestuur?

  • variëteit aan organisaties
  • diverse taken en activiteiten
  • verschillende niveaus 
  • vage grenzen (wanneer is iets wel of geen onderdeel vh openbaar bestuur)
 • Bestuur
  het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen
 • Hoe gebruik je flashcards?
  1 Lees de vraag
  2 Bedenk het antwoord
  3 Bekijk het antwoord
  4 Maak stapels met de flashcards die je goed en niet goed hebt
  5 Oefenen de stapel met flashcards die je fout had vaker
 • Op basis van welke acht punten worden overheden beoordeeld?
  Consensusgericht, Participatief, Vraaggericht, Effectief en efficiënt, Publieke verantwoording, Transparant, Onpartijdig en open, Rechtszeker

 • Wat is het verschil tussen publiek en privaat bestuur?

  Het sociale aspect. Beslissingen die worden genomen in het publieke bestuur zijn ook nog bindend voor de samenleving. Er kunnen ook geweldsmiddelen worden gebruikt

 • Een overheidsorganisatie is...

  een organisatie waarbij de taken en bevoegdheden betrekking hebben op een bestuursfunctie (publieke taak).

  Organisatie bestaat uit: ambtenaren en heeft een politieke leiding.  

  Leggen verantwoording af aan de samenleving. 

 • De 4 problemen bij het leren kennen van het openbaar bestuur?
  de variereit aan organisaties, de verscheidenheid van activiteiten, de verschillende niveaus van bestuur en vage grenzen
 • Waarom werken flashcards?
  Omdat je zelf vragen gaat formuleren en relaties gaat leggen met de stof. En het werkt good om stof te herhalen.
 • Wat houdt het maatschappelijk middenveld in?

  Een voorbeeld van een bedrijf in het maatschappelijk middenveld is een woningbouwcorporatie. Deze is privaat gestart maar heeft een publieke taak gekregen. Vervolgens verzelfstandigd samenwerken met de overheid. Ook non-profitorganisaties behoren tot het maatschappelijk middenveld.

 • Een maatschappelijke particuliere organisatie is... 

  organisatie  die zich heeft georganiseerd om bepaalde doelen (winst) te bereiken.

  Behoort niet tot het openbaar bestuur

  legt alleen verantwoording af aan aandeelhouders. 

 • met welke term wordt de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland vaak aangeduid?
  gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • Voorbeeld: Wie ontdekte Amerika?
  Christoffel Columbus 
 • Het openbaar bestuur bestaat uit de overheid en de semioverheid. Wat houdt de semioverheid in?

  Publieke organisaties, overheidsbedrijven, zelfstandige bestuursorganen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, adviesorganen en het personeel daarvan.

 • maatschappelijk middenveld is...

  een verzameling van particuliere organisaties zonder winstoogmerk (non profit) of met een publieke taak. 

 • wat is gedecentraliseerde eenheidsstaat?
  Decentralisatie wil zeggen dat de landelijke overheid een aantal taken heeft afgestaan aan de gemeentelijke en provinciale overheid. Eenheidsstaat betekent dat de nadruk in onze staat ligt op de landelijke overheid en dat de macht van de gemeente en provincie ondergeschikt is aan de macht van de landelijke overheid.
 • Aan welke eigenschappen moet een bedrijf voldoen wil het bij "openbaar bestuur" horen?

  - Het moet een publiekrechtelijke organisatie zijn

  - De financiering moet worden geregeld uit publieke middelen (belastingen etc)

  - De doelstelling is van algemeen maatschappelijk belang

  - Verantwoording aan politieke organen

  - Publiekrechtelijke bevoegdheden: geweld gebruiken

 • good governance model van de VN komt overeen met de volgende dimensies

  • democratie: beginsel van volkssoevereiniteit. bevordert responsiviteit, bestuurlijke instanties moeten opstaan voor maatschappelijke initiatieven en besluitvorming moet doorzichtig en  toegankelijk zijn. 
  • rechtmatigheid: macht moet gecontroleerd en ingeperkt worden. Iedere publieke bevoegdheid moet een wettelijke grondslag hebben. 
  • doeltreffendheid(=haalt het bestuur de doelstellingen) en doelmatigheid(=de doelen moeten met zo min mogelijk middelen worden bereikt):  
  • integriteit: bestuurders mogen niet afwijken van ethische normen
 • Wat is de definitie van besturen/het openbaar bestuur?
  het tot stand brengen en uitvoeren van beslissingen met bindend karakter en een reikwijdte over de gehele maatschappij of grote delen daarvan.
 • waarom is de varieteit aan organisaties een probleem bij het verkennen van het openbaar bestuur?
  er zijn veel organisaties die deel uitmaken van het openbaar bestuur, maar hun dagelijkse werkzaamheden en werkomgeving zijn sterk verschillend. Daarom is het niet eenvoudig om betrouwbare kennis te verzamelen over het openbaar bestuur als geheel. Als je wil begrijpen waarom zij functioneren zoals zij doen dan zul je je moeten verdiepen in organisaties waartoe zij behoren. 
 • Wat zijn de voorwaarden voor "Goed Bestuur"?

  Democratisch (rekening houden met mening burgers), rechtmatigheid (volgens de wet), doelmatigheid (effectiviteit)/doeltreffendheid (mate van doelbereiking), integriteit (onkreukbaar bestuur)

 • wie toets de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidsoptreden?

  Algemene rekenkamer EN  Hoog college van Staat. 

 • Het openbaar bestuur is divers, geef voorbeelden van de diversiteit:


  1. stimuleren of beschermen
  2. verbieden of aan regels binden 
  3. preventief dan weer reactief 
  4. verschaft geld en eist geld op 
  5. verspreid en verbergt info 
  6. bestrijd en gebruikt geweld
 • de verscheidenheid van activiteiten is ook een probleem bij het verkennen van het openbaar bestuur, waarom?
  Er is geen enkel facet van het leven te vinden waar het openbaar bestuur niet direct of indirect invloed op uitoefent. Er zijn ontelbaar veel facetten van het functioneren van de samenleving die we in de loop der tijd als een zaak van algemeen belang (of publieke taak) hebben benoemd. Denk aan paspoorten, uitkeringen, opvoeding, geboorte  etc.
  Hierbij wil het openbaar bestuur sommige zaken: 1.stimuleren of beschermen
  2. verbieden of aan regels binden 3. preventief dan weer reactief 4. verschaft geld en eist geld op 5. verspreid en verbergt info 6. bestrijd en gebruikt geweld
 • Waarom wordt openbaar bestuur ambivalent genoemd?

  Er is vaak een strijd tussen waarden. Voorbeelden:

   

  -          Snel handelen maar toch aan wetten houden. VB bezwaarschriften ongegrond verklaren.

  -          Luisteren naar burgers maar wel binnen grenzen van wat redelijk is. VB criminelenbestrijding.

  -          Kloof verkleinen maar wel onafhankelijk en onkreukbaar blijven. VB wethouder Milieuzaken die oogje toeknijpt bij fabriek die niet aan de eisen voldoet. Goed voor werkgelegenheid maar tegen de regels.

 • New public management?

  overheid moet alleen sturen op hoofdlijnen en op eigen taken. 

 • De verschillende niveaus van het openbaar bestuur benoem ze:
  • Lokaal (de gemeenten)
  • regionaal (de waterschappen, veiligheidsregio's) 
  • provinciaal (de provincies) 
  • nationaal (de regering en departementen) 
  • Europees (de instellingen van de Europese Unie)
  • internationaal (de NAVO en verenigde Naties) 
 • De verschillende niveaus van het openbaar bestuur
  bestuur op verschillende niveaus georganiseerd: Lokaal (de gemeenten), regionaal (de waterschappen, veiligheidsregio's) provinciaal (de provincies) nationaal (de regering en departementen) Europees (de instellingen van de Europese Unie) en internationaal (de NAVO en verenigde Naties) 1 van de moeilijkste  vragen is welke bestuursactiviteiten op welk niveau plaatsvinden en hoe verschillende niveaus met elkaar in verbinding staan.
 • Wat is de ontwikkeling van de Nederlandse staat?

  Geen staat

  1648-1930: nachtwakersstaat

  1930-1973: groei verzorgingsstaat

  1973-2000: van zorgen voor naar zorgen dat

  2000-heden: van government naar governance

 • bestuurlijke vernieuwing (jaren 90)

  overheid moet dichterbij de burger staan en het werktempo moet omhoog. 

 • Wat zijn de kenmerken van openbaar bestuur?
  • reikwijdte van de beslissingen: maatschappij of deel hiervan
  • beslissingen van het OB hebben een bindend karakter voor alle leden vd samenleving op een bepaald grondgebied
  • de naleving van de besluiten kan worden afgedwongen.
 • vage grenzen
  welke personen en organisaties tot het openbaar bestuur horen niet altijd duidelijk. lastig af te bakenen.
 • Wat is governance?

  -      Het geheel van activiteiten van maatschappelijke, politieke en bestuurlijke partijen dat is gericht op beleidsvoering, besturing en controle van (sectoren en facetten) van de samenleving.

 • goverance of netwerkmanagement houdt in...

  dat bestuurders procesmanagers worden: zorgen DAT i.p.v. zorgen VOOR

 • openbaar heeft te maken met?
  reikwijdte van de beslissingen. de maatschappij als geheel of grote delen ervan. de beslissingen van het OB hebben een bindend karakter voor alle leden vd samenleving op een bepaald grondgebied, dit houdt in dat de naleving ervan kan worden afgedwongen.
 • Wat zijn de voorwaarden voor "Goed Bestuur"?
  • Democratisch (rekening houden met mening burgers)
  • rechtmatigheid (volgens de wet)
  • doelmatigheid (effectiviteit)/doeltreffendheid (mate van doelbereiking)
  • integriteit (onkreukbaar bestuur)
 • Aan welke eigenschappen moet een organisatie voldoen wil het onderdeel uitmaken van het openbaar bestuur?
  - Het moet een publiekrechtelijke organisatie zijn
  - De financiering moet worden geregeld uit publieke middelen (belastingen etc)
  - De doelstelling is van algemeen maatschappelijk belang
  - Verantwoording aan politieke organen
  - Publiekrechtelijke bevoegdheden: geweld gebruiken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek
 • M A P Bovens, P ' t Hart, M J W van Twist
 • 9789013042566 of 9013042562

Samenvatting - Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek

 • 1 de wereld van het openbaar bestuur

 • 1.1 de praktijk van het bestuur 1.2 het veelvormige bestuur 1.3 het ambivalente bestuur 1.4 het dynamische bestuur
 • 1.1 de praktijk van het bestuur 1.2 het veelvormige bestuur 1.3 het ambivalente bestuur 1.4 het dynamische bestuur

 • Wat is de wereld van het bestuur?
  Haagse machten in grote gebouwen, verplichte APK-keuring, gemeentehuis Slochteren en Berlaymont in Brussel
 • Vraag
  antwoord
 • Hoe werkt de praktijk van het bestuur?
  heel eenvoudig
 • ldfjglfdlkdfj

  glskdfjfdg

 • Wat is de wereld van het bestuur?

  Haagse machten in grote gebouwen, verplichte APK-keuring, gemeentehuis Slochteren en Berlaymont in Brussel

 • Wat is openbaar bestuur?
  verzameling van partijen binnen en buiten de overheid die zich bezig houden met de inrichting en sturing van de samenleving
 • Het is heel eenvoudig om aantekeningen te maken
 • sdfkjndslfsf

 • Wat voor vraagstukken zijn er aan de orde bij openbaar bestuur?

  Beleidsmatig organisatorisch politiek ethisch juridisch logistiek
 • Openbaar bestuur -> beslissingen en activiteiten die het lot van veel mensen ingrijpend beïnvloeden.
 • testvraag
  test test
 • 1.1 De praktijk van het bestuur

 • Waarom is het openbaar bestuur een even belangrijk als ingewikkeld onderwerp van studie?
  Openbaar bestuur gaat over complexe kwesties en cruciale besluiten die het lot van veel mensen ingrijpend beinvloeden.
  Het doen en laten van het openbaar bestuur is van invloed op:
  -onze gezondheid
  -ons gevoel van veiligheid
  -onze welvaart
  -onze opvoeding
  -onze ontspanning
 • Is dit de vraag?

  Ja en dit is het antwoord.

 • waarom is bestuur in de praktijk zo een belangrijk

  bestuur in de praktijk gaat altijd over moeilijke beslissingen maken over activiteiten en organisaties die vele mensen kunnen treffen.

 • Waarom zijn de vraagstukken van het openbaar bestuur complex?
  Omdat ze op veel gebieden antwoorden moeten geven:
  -beleidsmatig
  -organisatorisch
  -politiek
  -ethisch
  -juridisch
  -logistiek
 • waarom is goed bestuur zo belangrijk?

  het treft mensen en organisaties 

 • Wat impliceert de AANPAAK van COMPLEXE PROBLEMEN van het OPENBAAR BESTUUR?
  Controversiele morele en politieke keuzes en een spanningsvolle aftasting van de grenzen van het nationale en internationale recht
 • Waar is goed openbaar bestuur nog meer van afhankelijk?
  PROFESSIONEEL OPERERENDE en SOEPEL SAMENWERKENDE organisaties.
 • Wat is de praktijk van het bestuur?
  De dagelijkse zaken die bij bestuur komen kijken.
 • 1.2 Het veelvormig bestuur

 • Dit is een boek

 • Semi-overheid is?
  Nier rechtstreeks aan politieke gezagsdragers ondergeschikte publieke organisaties en functionarissen,zoals overheidsbedrijven,zelfstandige bestuursorganen,publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties(PBO-instellingen)adviesorganen en hun personeel
 • Waaruit bestaan OVERHEIDSORGANISATIES?
  Een POLITIEKE LEIDING: gezagsdragers die voor hun functioneren DIRECT of INDIRECT verantwoordeing schuldig zijn aan DEMOCRATISCH GEKOZEN VERTEGENWOORDIGENDE ORGANEN.
  AMBETENAREN: benoemde FUNCTIONARISSEN die ONDERGESCHIKT zijn aan de politieke leiden.
 • wanneer ondekte columbus amerika
  1492
 • waarom moet je rekening houden met problemen binnen het openbaar bestuur als je het gaat bestuderen.

  Dat komt omdat het openbaar bestuur best complex is. Het bestaat namelijk uit verschillende variëteiten van organisaties,verscheidenheid aan activiteiten, verschillende niveaus bij het openbaar bestuur en vage grenzen tussen politiek,bestuur en samenleving.

 • Wat is openbaar bestuur?
  Dit is zowel een synoniem voor de overheid en de staat als dat het besturing (een richting geven en een koers uitzetten) van de maatschappij is.
 • Met welke term wordt de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland vaak aangeduid?
  gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • wie kan het bestuur benoemen

  de ALV in boek 2 BW.

 • waar moet je aan denken bij de titel variëteit aan oraginsaties.

  aan het verschil in werkzaamheden en werkomgeving

 • wat zijn de problemen die ontstaan bij openbaar bestuur?
  -de variëteit aan organisaties
  -de verscheidenheid van activiteiten
  -verschillende niveaus bestuur
  -vage grenzen tussen "politiek", "bestuur" en "samenleving"
 • Variëteit aan organisaties:
  openbaar bestuur bestaat uit veel organisaties. Het is niet eenvoudig om betrouwbare kennis te verzamelen over openbaar bestuur. Het openbaar bestuur heeft vele gezichten die verscholen zitten achter de duizenden organisaties die er deel uitmaken
 • Wat zijn de problemen van het openbaar bestuur?
  De varieteit aan organisaties, de verschiedenheid aan taken en activiteiten, verschillende niveaus van bestuur en vage grenzen tussen politiek,bestuur en samenleving.
 • Wat is het BEDRIJFSLEVEN?
  PARTICULIERE ORGANISATIES met een WINSTOOGMERK (PROFIT)
 • waarom is niet gemakkelijk betrouwbaar kennis te verkrijgen uit de studie over het openbaarbestuur.

  Omdat het openbaarbestuur vele organisatie heeft

 • Overheid
  Politieke gezagsdragers plus ambtelijk apparaat. 

 • Verscheidenheid aan taken en activiteiten
  Al die organisaties zijn overal actief in de samenleving. Er zijn veel facetten van het functioneren van een samenleving die in de loop der tijd als een zaak van algemeen belang hebben genoemd. 
 • ambiguïteit betekent: dubbelzinnigheid

 • Maatschappelijk middenveld is?
  particuliere organisaties met en zonder publieke taken, maar zonder winstoogmerk,zoals politieke partijen,bonden,verenigingen en stichtingen.
 • Waaruit bestaat het OPENBAAR BESTUUR?
  -OVERHEID: POLITIEK en AMBTELIJK APPARAAT
  -SEMI-OVERHEID
 • Wie is Mintzberg?
  Een wetenschapper die vijf vormen van bestuur heeft ontworpen
 • Ambtelijk apparaat
  De aan politieke gezagsdragers en onderschikte organisaties en functionarissen, zoals departementen, provinciale en gemeentelijke diensten en daaraan verbonden ambtenaren.
 • Verschillende niveaus van bestuur
  in het openbaar bestuur zijn er meerdere schaalniveaus .lokaal ( de gemeenten), regionaal ( de veiligheidsregio's) provinciaal (de provincies), nationaal ( de regering en de departementen) Europees ( de instellingen van de EU) internationaal ( de NAVO)
  Nederland heeft een gedecentraliseerde eeheidstaat 
 • decentraliseren betekent: taken overlaten  aan lagere overheden

 • Wat betekent het bindende karakter van het openbaar bestuur?
  Dat de naleving van de beslissingen van het openbaar bestuur kan worden afgedwongen en in laatste instantie met geweld
 • Wat is het bindende karakter van beslissingen van het openbaar bestuur?
  Het BINDENDE KARAKTER van beslissingen van het openbaar bestuur betekent dat ze voor ALLE LEDEN leden van de SAMENLEVING bindend zijn en dat de NALEVING ervan kan worden AFGEDWONGEN.
 • Semi-overheid
  Niet rechtstreeks aan politieke gezagsdragers onderschikte publieke organisaties en functionarissen zoals overheidsbedrijven, zelfstandige bestuursorganen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO instellingen) adviesorganen en hun personeel.
 • primaat is: prioriteit,voorrang

 • Waarom kun je moeilijk betrouwbare informatie verzamelen over het openbaar bestuur?
  Er zijn zoveel verschillende organisaties met hun eigen werkzaamheden en werkomgevingen die verschillend zijn
 • De wereld van het openbaar bestuur is een wereld van organisaties, maar waarom bestaat 'het' openbaar bestuur eigenlijk niet?
  Het heeft door de vele en varieteit aan organisaties veel gezichten die verscholen zitten achter de duizenden organisaties die er deel van uitmaken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn interne omgevingsfactoren van beleid?
 • Afdelingsbelangen
 • Tijdsdruk
 • Uitvoerbaar —> de uitvoeringspraktijk: het moet niet alleen op papier en in de beleidstheorie werken, het moet ook in de praktijk mogelijk zijn.
 • Handhaafbaarheid —> nageleefd worden: de vraag of het bedoelde gedrag inderdaad tot stand komt.
—> Beleid is meer dan alleen het uitvoeren van een plan: het gaat ook om het vermogen van de organisatie om het bedachte beleid ten uitvoer te brengen.
Wat voor kritiek bestaat er op pressiegroepen?
 • Plaatsen het belang van hun sympathisanten boven het algemeen belang —> brengt de oplossing vaak niet dichterbij.
 • De interne organisatie van pressiegroepen wordt vaak gedomineerd door een oligarchie van professionals en actieve leden, die zich ingraven in een radicale versie van een standpunt.
 • Pressiegroepen bedienen zich volgens sommigen van ondoorzichtige en ongeooroofde lobbytechnieken.
Hoe beïnvloedt de overheid het ontstaan en de werkwijze van pressiegroepen?
 • Selectieve erkenning en toelating tot overlegtafels
 • Subsidiëring
 • Het verplicht stellen van lidmaatschap
Wat zijn methoden waarmee pressiegroepen beleidsvoerders beïnvloeden?
 • Verschaffen informatie en adviezen
 • Trekken de aandacht van de media
 • Lokken proefprocessen uit
 • Cultiveren relaties met politici en ambtenaren
Waarom worden pressiegroepen ook wel 'single-issuebewegingen' genoemd?
Pressiegroepen richten zich op slechts één onderdeel van het beleid.
Wat houdt interactieve beleidsvorming in?
De beleidsmaker betrekt stakeholders al vroeg in de beleidsvorming. Hierdoor (1) leert de beleidsmaker vroegtijdig waar het mensen om te doen is en (2) mensen die vroegtijdig betrokken worden in de beleidsvorming tonen minder snel weerstand.
Wat zijn externe actoren rondom beleid?
- Burgers: kunnen op allerlei manieren bij beleid betrokken zijn, variërend van meepraten tot en met meebeslissen.
- Pressiegroepen: organisaties die van buitenaf proberen een aspect van het overheidsbeleid te beïnvloeden. Vaak groepen die specifieke belangen vertegenwoordigen.

- Politieke partijen: groepen burgers die permanent georganiseerd zijn op basis van een bepaalde maatschappijvisie en/of een concreet programma.
- Media: kunnen het beleid maken en breken.
- Externe adviseurs: adviseurs van buiten het ambtelijk apparaat.
Wat is de essentie van een actor?
De handelingsvrijheid: de mogelijkheid om keuzes te maken over gedrag.
Wat zijn actoren?
Handelende eenheden: mensen, organisaties, landen, bestuurders, maar ook burgers of ondernemers.
—> Een entiteit die bewust doet, denkt en handelt.
Met welke 2 soorten omgevingen hebben beleidsmakers te maken binnen de politieke context?
 1. De algemene politieke omgeving: betrekking op opinies over de plaats van de overheid in de samenleving. Hierin komt overheidsbeleid moeizamer tot stand.
 2. De specifieke politieke omgeving: de wereld van belangengroepen, politieke fractiespecialisten, adviesorganen en andere opinieleiders op afzonderlijke beleidsterreinen.