Samenvatting Opleiding WFT Zorgverzekering

-
1025 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Opleiding WFT Zorgverzekering

 • 1 Verzekeren

 • Waarom willen mensen een verzekering?
  Om bepaalde financiële risico's af te dekken.
 • 1.1 Wat is verzekeren?

 • Waar gaat het om bij verzekeren?
  De verzekeraar verplicht zich tegenover verzekering tot het doen van een of meer uitkeringen tegen ontvangst van premiebetaling, zoals dat verder omschreven staan in de verzekeringsovereenkomst. Er moet sprake zijn van een onzeker voorval. 
 • 1.1.1 Partijen bij een verzekeringsovereenkomst

 • Wat is een verzekeringsovereenkomst volgens Artikel 7:925 BW?
  Een verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen, geen zekerheid bestaat, dat, wanneer en tot welk bedrag, enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering.
 • Wie is een verzekeringnemer?
  Degene die de verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar aangaat.
 • Wie zijn er naast verzekeraar en verzekeringnemer nog meer betrokken bij een verzekeringsovereenkomst?
  Verzekerde, begunstigde en premiebetaler.
 • Wie is de verzekerde?
  Degene, die zelf is verzekerd of van wie de belangen of bezittingen zijn verzekerd.
 • Wie is de begunstigde?
  Degene, die recht heeft op de uitkering of uitkeringen.
 • Wie is de premiebetaler?
  Degene, die de premie voldoet.
 • Wat is een verzekeraar?
  Degene die het risico op zich neemt om één of meerdere uitkering te moeten doen. Het is vooraf niet bekend of deze uitkering of uitkeringen daadwerkelijk volgen. Bij bepaalde verzekeringen is ook geen zekerheid over de duur van de premiebetaling. Er moet hierbij sprake zijn van een onzeker voorval.
 • 1.1.2 Soorten verzekeringen

 • Welke soorten verzekeringen zijn er volgens de wet?
  Schadeverzekeringen en sommenverzekeringen.
 • Welk verzekeringsbegrippen kent de wet?
  Schadeverzekeringen, sommenverzekeringen en persoonsverzekeringen.
 • Wat is een schadeverzekering volgens Artikel 7:944 BW?
  Een verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden. 
 • Wat zijn de kenmerken van een schadeverzekering?

  * Schadevergoeding na een op de polis gedekt onzeker voorval

  * Vergoeding van aantoonbare schade

  * Dekking voor object of dienst (zorg)

  * Indemniteitsbeginsel: alleen vergoeding voor werkelijk geleden schade

 • Wat is een sommenverzekering volgens Artikel 7:964 BW?
  Een verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Zij is slechts toegelaten bij persoonsverzekering, en bij verzekeringen, welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zo nodig binnen daarbij vast te stellen grenzen, zijn aangewezen.
 • Wat zijn de kenmerken van een sommenverzekering?

  * Keren vooraf afgesproken bedrag uit

  * Uitkering bij overlijden of invaliditeit

  * Komen voor bij schadeverzekeringen (ongevallen) en levensverzekeringsverzekering (overlijdensrisico)

  * Werkelijke hoogte van de schade is niet objectief vast te stellen.

 • Wat is een persoonsverzekering volgens Artikel 7:925 lid 2?
  Een verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft.
 • Wat zijn de kenmerken van een persoonsverzekering?

  * Schade- of sommenverzekering

  * Betreft het leven of de gezondheid van een mens

  * Keert werkelijke schade of vooraf bepaalde som uit

 • Noem vier voorbeelden van een persoonsverzekering

  1. Zorg (schade)

  2. Leven (som)

  3. Ongevallen (voornl. som)

  4. Arbeidsongeschiktheid (schade of som)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

In welke gevallen vindt doorverwijzing naar Basis GGZ plaats?
-
Op basis waarvan wordt de zorgvraag van verzekerde beoordeeld om te zien of hij in aanmerking komt voor doorverwijzing naar Basis GGZ?

Criteria:

1. (vermoeden van) DSM-stoornis

2. ernst van de problematiek

3. risico

4. complexiteit

5. beloop


Producten:

1. kort

2. middel

3. intensief

4.. chronisch

In welke 2 onderdelen van zorgvraag kunnen we GGZ verdelen?

1. Basis GGZ

2. Gespecialiseerde GGZ

Wat verstaan we onder Basis GGZ?

Eerstelijns psychologische zorg.

Sinds 1-1-2014 is dit geen aparte zorgprestatie meer en valt onder de grote GGZ-noemer. 

Welke vergoeding geldt voor laboratorium- en ander onderzoek tijdens een GGZ-traject?
Deze vallen onder geneeskundige zorg en worden als zodanig behandeld.
Welke vergoeding geldt voor medicatie tijdens een GGZ-traject?

Medicatie valt onder de farmaceutische zorg en wordt als zodanig behandeld.


Wat is geneeskundige GGZ?
Geestelijke zorg, die tot de aanvaarde medische onderzoeks- en behandelmogelijkheden behoort (in de lijst).
Valt psychosociale hulp onder de geneeskundige GGZ?
Nee, er is geen sprake van een geestelijke stoornis of aandoening.
Wat is psychosociale hulp?
GGZ gericht op het verbeteren van de sociale positie van verzekerde in financieel, maatschappelijk en emotioneel opzicht.
Welke interventies voldoen niet aan de stand der wetenschap en praktijk?

- neurofeedback

- psychoanalyse

- op inzicht gerichte psychotherapeutische interventies

- maudsley methode

- KIDD workshop

- tomatis therapy

- QEEG geIntegreerde therapie

- MET = Mentaal emotieve training

- Cogmed werkgeheugen training

- gestalttherapie

- haptotherapie

- TOF = ingratieve therapie op formaat

- speyertherapie

- mindtuning

-n mindfulnesscursus of - training

- psychosynthese

- rebirthing

- regressietherapie

- wat-sji-gong

- neuro linguistisch programmeren

- psycho-energetische psychotherapie

- emotional freedom technique

- existentiële theraie

- klankschaaltherapie

- reiki