Samenvatting Organisatie van de gezondheidszorg

-
ISBN-10 9023246233 ISBN-13 9789023246237
122 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Organisatie van de gezondheidszorg". De auteur(s) van het boek is/zijn J M D Boot. Het ISBN van dit boek is 9789023246237 of 9023246233. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Organisatie van de gezondheidszorg

 • 1 Ziekte en gezondheid

 • Wat is ziekte en waaruit bestaat het determinanten model? Wat wordt gezondheidsbeleid genoemd?

  Ziekte

  1.       Objectief en aantoonbaar: medisch-biologische afwijking.

  2.       Determinantenmodel van gezondheid

  a.       Biologische factoren (erfelijk)

  b.      Omgeving (recreatie, welzijn, sociale cohesie) Fysiek (milieu, geluid, huisvesting)

  c.       Leefstijl/ risicogedrag (BRAVO)

  d.      Zorgvoorzieningen (hoeveel, welke, kwaliteit, betaalbaar, beschikbaar, toegankelijk)

  Determinantenmodel: preventief ziektemodel, omdat het aangrijpingspunten biedt om ziekte in de bevolking te voorkomen door middel van overheidsbeleid op de factoren fysieke en sociale omgeving enerzijds en leefstijl en risicogedrag anderzijds. Dit wordt gezondheidsbeleid genoemd. 

 • Gezondheid en ziekte worden allebei onderverdeelt in drie categorien, omschrijf deze.

  Gezondheid

  -          Lichamelijk (ontbreken van stoornissen en beperkingen)

  -          Psychisch (orientatie tijd, plaats en persoon, lange- en kortetermijn, afwez. stress en angst)

  -          Sociaal (participatie, goed functioneren)

  Ziekte

  -          Disease (aantoonbare medisch-biologisch afwijking)

  -          Illness (ziekte-ervaring)

          -        Sickness (gedraagt zich als patient en dat wordt ook erkend door de omgeving) 
 • Stages of change model: uit welke fases bestaat dit model en welk gedrag wordt er vertoont in iedere fase?

  Precontemplatiefase:

  In deze fase is iemand onvoldoende lichamelijk actief en ook niet van plan om binnen zes maanden zijn inactieve leefstijl te veranderen.

   

  Contemplatiefase:

  Iemand kan onvoldoende lichamelijk actief zijn, maar wel de intentie hebben om hier binnen afzienbare tijd (tussen 1 en 6 maanden) verandering in te brengen.

   

  Preperatiefase:

  In deze fase is de nog inactieve persoon actief op zoek naar de mogelijkheden om vaker in beweging te komen: hij zal voorbereidingen treffen om binnen 1 maand in actie te komen.

   

  Actiefase:

  Dit is de fase waarin iemand in de afgelopen zes maanden duidelijk in beweging gekomen is. In deze fase vinden de meeste veranderingsprocessen plaats en hebben positieve gedragsveranderingen plaatsgevonden.

   

  Maintenancefase of gedragsbehoud:

  Als na zes maanden iemand het gewenste gedrag blijft handhaven, dan bevindt hij zich in de maintenancefase. Hierbij spreek men van gedragsbehoud.

   

  Relapse of terugval:

  Het risico van terugval naar inactiviteit blijft altijd aanwezig, al is het maar en tijdelijke(Lapse) terugval door vakantie of een blessure. Terugval wordt in het model aangeduid als ‘relapse’.

   

  Tailoring:

  De verschillende fasen worden gekenmerkt door verschillende gedragsdeterminanten en motivaties. In de praktijk moeten voorlichtingen en begeleiding dus aangepast worden aan de fase waarin iemand zicht volgens het model bevindt. 

 • Wees een O.E.N, waar staat deze afkorting voor?


  -      Wees open naar iedereen binnen je omgeving als je iets dwarszit

  -      Wees eerlijk en geef aan te zeggen wat je dwars zit

  -      Wees nieuwsgierig omdat wanneer je reacties van andere kunt accepteren kun jij je eigen mening ernaast leggen.

 • In een boek over ketenzorg mag het perspectief van de patiënt niet ontbreken. De patiënt hoort immers centraal te staan in de keten. Wat zijn hierbij de uitgangspunten en sleutel woorden bij? (Zelfmanagement in de ketenzorg)

  Uitgangspunten bij deze betere ketenzorg is niet de ziekte, maar de mens met al zijn zorgvragen. De mens als begin-, middel- en eindpunt van de keten. 

  Sleutelwoorden daarbij zijn eigen regie en zelfmanagement, centrale zorgverlener, individueel zorgplan en zorgstandaard, beschikbaarheid hulpmiddelen en naadloze zorg.

 • Bij netwerken gaat het erom dat er vanuit drie verschillende punten uit gegaan wordt door de partners. De gezamenlijke doelbepaling, het praktisch samenspel en de inbedding tussen de partners.


  Omschrijf hierbij de vereiste vaardigheden?

  Gezamenlijke doelbepaling – vereiste vaardigheden:

  -      Maatschappelijk betrokkenheid

  -      Bestuurlijke wil

  -      Beleidscompetenties

   

  Praktisch samenspel – vereiste vaardigheden:

  -      Pioniersgeest en inventiviteit

  -      Inhoudelijke kennis

  -      Projectmatig werken

   

   Inbedding – vereiste vaardigheden:

  -      Helikopterblijk boven professen en deelbelangen uit

  -      Mensen verbinden

  -      Belangen en conflicten hanteerbaar maken

  -      Steeds schakelen tussen sturingsniveaus

 • 1.1 Definities, benaderingen en modellen

 • Wat is ziekte?
  Ziekte kan omschreven worden als een medisch biologische afwijking. Bij ziekte is er een ontsteking, virus of handicap aanwezig.
 • 1.2 Gezondheid en ziekte in Nederland

 • Welk aspect in NL heeft grote invloed op de vraag naar zorg?
  De vergrijzing
 • 2 Beroepen in de gezondheidszorg

 • Noem drie wetten die samen zijn gevoegd in de BIG inclusief jaartal.

  Wetten

  1865      Wet uitvoering geneeskunst (WUG)

  1928      Medische tuchtwet

  1963      Wet op de paramedische beroepen

  à           3 wetten in één:

  1997      Wet BIG (Beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg)

                  Registratie voor artsen en paramedici verplicht 

 • Wet BIG
  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Beroepsgroepen die onder medisch geschoolden vallen
  - apothekers
  - artsen
  - fysiotherapeuten
  - (gz)psycholoog
  - psychotherapeuten
  - tandarts
  - verloskundige
  - verpleegkundigen
 • Wat voor soort artsen zijn er?
  - basisarts
  - medische specialisaties:
  anesthesiologie
  cardiologie
  heelkunde
  inwendige geneeskunde (interne)
  keel, neus, oorheelkunde
   kindergeneeskunde
  neurologie
  obsetrie en gynaecologie
  psychiatrie
  plastische chirurgie
  sociaal geneeskunde (w.o. huisartsen)
 • Wat is veruit de grootste beroepsgroep van de BIG geregistreerde zorgverleners?
  60 % van de big geregistreerden zijn verpleegkundigen
 • Welke beroepen vallen onder artikel 3 van de Wet BIG?
  arts
  apotheker
  verpleegkundige 
  tandarts
 • Wat is kenmerkend voor artikel 3 beroepen?
  - Vallen onder het tuchtrecht
  - wettelijk beschermde beroepstitel
  - verplichte registratie in het BIG register
 • Wat is kenmerkend voor artikel 34 beroepen?
   -  hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel
  - kunnen zich niet registreren in het BIG-register
  - vallen niet onder het tuchtrecht.
 • Welke beroepen vallen onder artikel 34 beroepen?
  - apothekersassistent
  - logopedisch
  - klinisch fysicus
 • Kunnen artikel 34 beroepen zich inschrijven in het BIG register?
  Nee, maar wel in een kwaliteitsregister
 • Wat is het voordeel als een paramedicus zich inschrijft in een kwaliteitsregister?
  Je kunt dan aantonen dat je aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Als je een geregistreerd paramedicus bent, doe je dit nl. niet
 • Welke beroepen hebben een kwaliteitsregister?
  - diëtist
  - huidtherapeut
  - ergotherapeut
  - optometrist
  - apothekersassistent
 • wat betekent beroepsethiek
  het geheel van waarden en normen dat het handelen van de beroepsgroep stuurt of zou moeten sturen.
 • noem drie beroepsverenigingen
  NVZA nederlandse vereniging van ziekenhuisapothekers
  KNMG: koninklijke maatschappij ter bevordering van de geneeskunst
  NMT: Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunst
 • Wat doet een beroepsorganisatie?
  - zorg voor omschreven handswijzen
  - duidelijke opleidingseisen
  - regels voor organisatievoor de zorgverlening (dossiervorming, praktijkruimte, tarieven)
 • Waar zijn er meer van, huisartsen of medisch specialisten
  medisch specialisten
 • Wat biedt ANW (algemeen maatschappelijk werk)
  laagdrempelige hulp voor mensen met psychosociale problemen die daardoor worden belemmerd in hun dagelijks functioneren. 
  Er wordt aandacht besteed aan materieel en niet-materiële aspecten
 • Noem een aantal categorieën hulpvragen die onder ANW vallen
  - psychische en psychosociale problemen (depressie, eenzaamheid etc)
  - relatieproblemen met partner, kinderen of werk
  - sociaal materiele problemen (fin. huishouding, werkloosheid, schulden etc)
 • Welke beroepsgroepen vallen onder de paramedische zorg?
  - fysiotherapeuten
  - oefentherapeuten (ceasar, mensendieck)
  - podothereapeuten
  - logopedisten
  - dietisten
  - huidtherapeuten
  - mondhygiënisten
  - optometristen
 • Wat zijn de drie grootste groepen professionals in de zorg
  - artsen
  - verpleegkundigen
  - paramedici
 • Wat is de grootste beroepsgroep onder de paramedici?
  de fysiotherapeuten (50%!)
 • Wat doet een ergotherapeut?
  therapie voor iedereen die door lichamelijk of psychische klachten of tekortkomingen bepaalde dagelijkse handelingen niet naar wens kan uitvoeren (bijv. jas dichtknopen, boodschappen doen, opstaan uit een stoel).
 • Waar werken de meeste ergotherapeuten
  in verpleeg en verzorgingstehuizen
 • waardoor is de vraag naar logopedisten aanmerkelijk gestegen?
  omdat deze zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn is verplaatst. Ook is er door gemeentes en onderwijs bezuinigd op deze zorg. Mensen gaan hier deze zorg nu zelf regelen.
 • Welke therapieën biedt een huidtherapeut aan?
  - therapie voor lymfedrainage/oedeemtherapie 
  - lichttherapie/lasertherapie
  -  meten borstprotheses aan
  - meten steun/elastische kousen aan
  - zijn big-geregistreerd
 • Wat is een mbb-er en welke beroepsgroepen vallen eronder?
  medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen
  - radiotherapeutisch laboranten (werken op radiotherapie of bestralingsafdelingen
  - radiodiagnostisch laboranten (marianne) maken röntgenfoto's, ct scan (beelden door de - computer gemaakt), mri (magnetische velden), echografie (geluidsgolven)
  -echografisten: maken echo's
 • in welke sector werken de meeste verpleegkundigen (en welke sectoren volgen daaronder?)
  meeste= in de ziekenhuizen
  daarna in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg
 • wat is NLQF
  kwalificatieniveaaanduiding verpleging en verzorging
 • noem de NLQF reeks van een beroepen verpleging en verzorging
  1. zorghulp
  2. helpende zorg en welzijn
  3. verzorgende (IG)
  4. mbo verpleegkundige
  5. hbo verpleegkundige
  6. verpleegkundig specialist
 • Wat zijn de vier sectoren van de gezondheidszorg?
  - care (verpleging) (ouderenzorg, sector verpleging en verzorging)/gehandicaptenzorg
  - cure (curatie) zorg gericht op acture en chronische aandoeningen te behandelen en genezen)
  - ggz
  - de maatschappelijke zorg
  (preventie/publieke gezondheidszorg)
 • Ambulante zorg
  zorg die zich richt op patiënten en cliënten in hun thuissituatie
 • wat valt onder cure?
  - poliklinische zorg
  - klinische zorg
  - geneesmiddelen verstrekking
  -ambulancehulpverlening/ziekenvervoer
 • Wat valt onder care
  - ouderenzorg
  - gehandicaptenzorg
  -hulpmiddelen (bijv. leesloep, diabetes-testmateriaal)
 • Sector geestelijke gezondheidszorg
  - pychiatrie
  - sprake van verschuiving van intramuraal naar extramuraal.
  - verantwoordelijkheid verschuift richting gemeente. (wmo)
  - bekostiging vanuit de awbz is gewijzigd, nu wel WLZ (wet langdurige zorg)
 • Sector maatschappelijke zorg
  - dak en thuislozenopvang
  - algemeen maatschappelijk werk (kenmerk: verwevenheid materiële en inmateriële problemen)
 • Welke rol heeft de huisarts
  De poortwachtsfunctie (tussen 1e en 2e lijns)
 • er zijn drie soorten geboortecentra
  - vrijstaand, niet in de buurt van een ziekenhuis
  - aanpalend aan een ziekenhuis, gescheiden door minstens een klapdeur (patient moet met rolstoel of bed naar ziekenhuis getransporteerd worden
  - binnen een ziekenhuis, bij verplaatsing naar 2e lijn wordt vrouw niet verplaatst
 • algemeen maatschappelijk werk heeft een welzijnstaak, welke?
  het activeren van clienten om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer
 • Wat zijn zorggroepen (eerstelijns)
  organisaties van overwegen eerstelijszorgaanbieders.
  - bieden ketenzorg
  - spreken een integraal tarief af met de zekeraar
  - voorbeeld diabeteszorgprogramma   
  - de huisarts speelt een centrale rol
 • hoe ziet het intramuraal voorzieningenpatroon eruit?
  blz 82. boek
 • wat zijn de hoofdactiviteiten van een algemeen ziekenhuis?
  diagnose, therapie, verpleging, isolering
 • wat is een AOA
  acute opname afdeling
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Jeugwet wat valt hieronder
jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering
Wie betalen er aan de WLZ
iedereen moet premie betalen
waarvoor is de WLZ bedoeld?
het is een volksverzekering en bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking of psychische stoornis. doelgroep: mensen die 24 uurs zorg nodig hebben (bijv. verpleeghuishulp) 
recht op:
- verblijf
- persoonlijke verzorging
- begeleiding
- verpleging
- behandeling
- indiv. gebruik mobiliteitshulpmiddelen
- vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling
Kerntaken WMO
- bevorderen sociale samenhang
- mantelzorg,
- vrijwilligerswerk
- leefbaarheid in gemeente
wmo geen recht meer, wanneer komen ze ervoor in aanmerking?
- ondersteuning nodig hebben
- deze niet zelf kunnen betalen
- geen netwerk van mantelzorgen hebben die ondersteuning kan bieden
- of er een algemene voorziening aanwezig is
maatschappelijke ondersteuning omvat
bevorderen sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, toegankelijkheid van voorzieningen
- ondersteunen zelfredzaamheid en participatie van personen (bijv. beperking, chronische psychische of psychosociale problemen) in zoveel mogelijk eigen leefomgeving
- beiden van bescherm wonen en opvang
waar is WMO voor?
- hulp bij zelfredzaamheid: voor mensen die zelfstandig kunnen wonen, maar niet zonder hulp
- hulp bij participatie: mensen die hulp nodig hebben om te kunnen blijven functioneren binnen de samenleving
wat is de wmo nu precies
- booschappendienst
- advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
- ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn
- maaltijdvoorziening (tafeltjedekje)
- maatschappelijke opvang (daklozenopvang)
- hulp aan buurthuizen en verenigingen
Wat voor dingen vallen onder de WMO
- vervoer
- vervoer in de regio (mensen die slecht ter been zijn, en niet met openbaarvervoer kunnen reizen)
-individuele begeleiding
- beschermde woonplek
- dagbesteding op maat
- hulpmiddelen (aanpassingen in woningen, rolstoel)
Doelen van de WMO

Doel: dat mensen in hun eigen werkomgeving blijvenbevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligers, veiligheid en leefbaarheid in de 1. gemeente, voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
2. ondersteunen van zelfredzaamheid, participatie van mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische en psychosociale problemen, zoveel mogelijk in eigen leefomgeving 
3. bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen, verslavingszorg