Samenvatting Organisatiekunde

-
ISBN-13 9789492231505
1458 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Organisatiekunde
 • Martine Coun, Huibert de Man
 • 9789492231505
 • 1st

Samenvatting - Organisatiekunde

 • 1 Organiseren, organisatie en management

 • Wat is instrumenteel denken?
  De gedachte dat een manager met de juiste instrumenten in handen voorspelbare uitkomsten kan genereren.
 • 1.1 Inleiding

 • Wat is organisatiekunde?
  Het geheel van wetenschappelijke kennis dat bijdraagt aan het begrip van organisatieprocessen.  Het gaat daarbij om wetenschappelijke kennis dat bijdraagt aan het begrip van organisatieprocessen, het functioneren en de rol van het management daarin.
 • Wat is de gangbare (relationele) visie op organisaties?
  De strategie is het startpunt van alles, want daaruit volgt de structuur en de sturingselementen die vervolgens geïmplementeerd moeten worden, hetgeen dat leidt tot gewenst gedrag
 • De Basisthema's van organiseren, organisatie en management zijn :
  1. Verdeling van taken
  2. Toewijzen van deze taken aan mensen en groepen
  3. De beloning voor mensen wat ze doen
  4. De manier waarop informatiemanagement geschiedt
 • Wat zijn stakeholders?
  Belanghebbende voor wie de organisatie waardevolle uitkomsten produceert
 • Waar ligt bij leiderschap de nadruk op?
  De persoonlijke inspiratie door leidinggevende en op de voorbeeldfunctie van de leiding, die met waarden en opvattingen te maken hebben.
 • Wat zijn processen?
  De verschillende manieren waarop organisatieonderdelen, groepen en mensen worden aangestuurd en de manieren waarop men zichzelf aanstuurt.
 • Wat betekent sturing in enge zin?
  Dit betreft het gebruik van sturingsinstrumenten (instrumenten van planning en control) door het management om processen, gedrag en resultaten in de gewenste richting te beïnvloeden.
 • Wat betekent sturing in de breedste zin?
  Het gaat in organisaties niet alleen om de formele, bureaucratische processen waarmee mensen in huidige situatie worden aangestuurd (KPI's, kwaliteitssystemen, functioneringsgesprekken) maar ook om persoonlijke machtsuitoefening van de leidinggevende, de gedeelde cultuur en het besef van regels en grenzen.
 • Wanneer is scientific management ontstaan en door welke groep?

  Ontstaan in 1900 wanneer  vooral ingenieurs kennis ontwikkelen voor vooral industriële organisaties
 • Wat is Scientific management
  Moderne organisateleer
 • 1.2 Basisbegrippen en afbakening van het terrein

 • Op welke 3 manieren kunnen werkzaamheden verdeelt en afgestemd worden?
  1. (formele) hiërarchie
  2. netwerken
  3. markt
 • Wat is het proces van een organisatie?
  Samenwerking en afstemming komen tot stand en het resultaat is een herkenbare (formele) structuur
 • Wat is de achtergrond van het woord organiseren?
  Organiseren komt van orgaan. Griekse woord organon betekent werktuig. Organen zijn gespecialiseerde delen van het lichaam, met een eigen taak en een eigen plaats. Samen houden de organen het geheel in stand. = organisme, een levend wezen dat uit verschillende (samenhangende) delen bestaat. Gespecialiseerde delen als instrument om tot resultaat te komen
 • Wat is een organisatie?
  Menselijke verbanden waarin mensen gespecialiseerde taken uitvoeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen
 • Wat is organiseren?
  Proces waarin de taken worden verdeeld, op elkaar afgestemd en op het gemeenschappelijke doel gericht.
 • Wat is management?
  Toevoeging aan processen die al bestaan.
 • Organiseren draait om coördinatie, welke 4 stappen zijn hierin van belang?
  1. taken verdelen
  2. taken op elkaar afstemmen
  3. inspanningen richten op gemeenschappelijke doelen
  4. mensen motiveren om zich op de gemeenschappelijke doelen te richten
 • Wat is het institutionele organisatiebegrip?
  Concreet systeem. geheel van mensen en middelen.
  Bv. Het Academisch Medisch Centrum is een grote organisatie
 • Wat is het instrumenteel organisatiebegrip?
  Systeem+structuur. Alle middelen of instrumenten die gebruikt worden om te organiseren.
  Bv. instelling of bureaucratische organisatie. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft een ambtelijke organisatie
 • Wat is het functionele organisatiebegrip?
  Het tot stand brengen van een effectieve samenwerking. Organiseren.
  Bv. Het was een gezellig feest, maar de organisatie ervan deugde niet
 • Welk organisatiebegrip vormt vaak het startpunt van de analyse van organisaties?
  Institutionele organisatiebegrip. Concreet systeem
 • Welke kern geven het functionele en instrumentele organisatiebegrip het scherpst aan?
  • Doelgerichte samenwerking
  • Taakverdeling
  • Coördinatie
 • Wat zijn voor de econoom 2 manieren van coördinatie?
  1. Markt
  2. Hiërarchie
 • Hoe komt coördinatie van werkzaamheden via de markt tot stand?
  Gericht op ruil vanuit eigen belangen. Via transacties op de markt komt er een afstemming tussen vraag en aanbod.
  Overheersende vorm van coördinatie in de industrie een eeuw geleden. (Chandler)
 • Hoe werkt de coördinatie van hiërarchie?
  Gezagsverhouding tussen leiding-werknemer. Zichtbare hand van de managers: processen op elkaar afstemmen door vorming van taken en coördinatie hiervan onder leiding van management. Opkomst grote bedrijven maakte hiërarchie steeds belangrijker als manier van coördinatie.
 • Wat is managerial revolution? (Chandler)
  Opkomst grote bedrijven maakte hiërarchie steeds belangrijker als manier van coördinatie in de 20e eeuw.
 • Wat is verticale integratie?
  Kleine ondernemers vormden samen grote bedrijven. Oorspronkelijke bedrijven werden divisies, waarboven een hoofdkantoor geplaatst werd. Multidivisionele structuur. Waar vroeger de markt als afstemming functioneerde, kwam nu het hoofdkantoor.
 • Wat is de transactiekostentheorie?

  Afhankelijk van de markt, omgeving en de organisatie wordt de markt of hiërarchie gekozen als coördinatiemiddel.De kosten van de ruilfasen;
  • contact
  • contract
  • controle 
 • Wat is naast markt en hiërarchie een manier van organiseren?
  Netwerken
 • Wat is een keten en wat is ketenmanagement?
  Organisaties die onderdeel zijn van een waardeketen werken met elkaar samen: de resultaten van de een zijn de input voor de ander. 
  Langs de keten werken bedrijven met elkaar samen, delen informatie en stemmen het werk op elkaar af = ketenmanagement
 • In welke samenleving passen ketens en netwerken?
  In een samenleving waar hiërarchie niet meer werkt, maar de markt niet altijd de coördinatie kan leveren die nodig is. Waar het delen van kennis, langetermijnrelaties en vertrouwen nodig zijn, zoals innovatie.
 • Wat is open innovatie?
  Concurrenten werken op specifieke gebieden met elkaar samen in tijdelijke netwerken.
 • Waar worden horizontale relaties tussen organisaties steeds belangrijker?
  Netwerksamenleving die vooral door de ontwikkeling van informatietechnologie mogelijk is geworden. Hiërarchieën (bolwerken) veranderen in netwerken door de netwerkstructuren van het internet.
 • Waar staat hiërarchie voor?
  Gangbare institutionele organisatiebegrip: herkenbaar afgegrensd geheel waarin mensen onder gemeenschappelijke leiding werk verrichten.
 • Wat staat er centraal in de definitie van organiseren volgens Karl Weick?
  Georganiseerde patronen uit het handelen van mensen. Hij vergelijkt het met het proces met de vormen van grammatica, geheel van regels dat aangeeft hoe mensen moeten handelen om een zinvol geheel te creëren. Ontwikkelt evolutionair.
 • Waar pleit Weick voor om niet kwetsbaar te worden voor het onverwachte?
  High-reliability organization
 • Hoe ontstond de formele arbeidsorganisatie?
  Scheiding van privé- en werksfeer en de ontwikkeling van het huidige management
 • Wat zijn de 3 kenmerken van een formele arbeidsorganisatie?
  1. werk voor klant/opdrachtgever
  2. specifieke doeleinden
  3. relaties tussen betrokkenen zijn formeel
 • Wat is het doel van een formele arbeidsorganisatie?
  Iets voor een ander te produceren, die daar meestal voor betaalt
 • Wat is het formele karakter van organisaties?
  Mensen bekleden rollen en functies die schriftelijk zijn vastgelegd. Contract
 • Wat is een arbeidsovereenkomst?
  In ruil voor loon en zekerheid accepteert de werknemer de autoriteit van de werkgever binnen de grenzen van het contract
 • Wat is hiërarchie?
  Onder- en bovenschikking van sociale posities
 • Welke soorten arbeidsverhoudingen zijn er?
  • tijdelijke arbeid
  • inhuren zzp'ers
  • vast arbeid
 • Naast het formele contract bestaat het psychologisch contract, wat is dit?
  Tussen de leiding en de werknemer. De manier van leidinggeven.
 • Wat is management?
  Beheersen van wat er in de organisatie gebeurt.
 • Waar is de activiteit van het management gelijk aan?
  Organiseren, functionele organisatiebegrip. Bewust en rationeel proces.
 • Wat zijn de 4 universele vragen in de organisatiekunde?
  1. Hoe verdelen we taken?
  2. Hoe wijzen we taken toe aan mensen?
  3. Hoe belonen we mensen voor wat ze bijdragen?
  4. Hoe voorzien we mensen van de benodigde informatie?
 • Waar gaat het verdelen en toewijzen van taken aan mensen over?
  Het ontwerp van de organisatie (organizational design) en organisatiestructuur (organizational structure)
 • Waar gaat het belonen van mensen om hun bijdrage over?
  Contracten, beloningssystemen en arbeidsverhoudingen. Human Resource Management en organisatiegedrag (organizational behaviour).
  Er is een relatie met andere thema's; 
  • structuur
  • cultuur
  • leidinggevende stijl 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • organisatiekunde
 • coun
 • 9789491465000
 • 1st

Samenvatting - organisatiekunde

 • 0 Voorwoord & Introductie

 • Waarop legt het boek Organisatiekunde 2e druk de nadruk?
  Een kritische blik op het proces van vanuit een postmoderne invalshoek.

  Weik 1979, Organizational Appreciation; het waarderen van het proces van organiseren.
 • Wat betekent organiseren?
  Organon (gr.)= Werktuig
  Organ = Orgaan

  Organiseren = TaCoDO
  • Taakverdeling
  • Coordinatie
  • Doel (gemeenschappelijk)
 • Waarom wordt er binnen het boek meer aandacht besteed aan cultuur, macht,leiderschap?
  In de postmoderne visie wordt de invloed van de manager gerelativeerd. Dit betekent dat in de praktijk organisatorische oplossingen sterk kunnen worden beinvloed door sociale verhoudingen en cultuur.
 • Waarom zijn organisaties plaats- en tijdgebonden?
  Processen van organiseren zijn afhankelijk van de historische context van de organisatie. Welke technologie is beschikbaar? Welke culturele factoren hebben invloed op het organiseren? Welke economische factoren hebben invloed op het organiseren?
 • Wat is organisatiekunde?
  Het geheel van wetenschappelijke kennis dat bijdraagt aan het begrip van organisatieprocessen, het functioneren van organisaties en de rol van het management daarin.
 • 1 Organiseren, organisatie en management

 • Wat wordt verstaan met "Georganiseerde wereld"?
  die uit mensen bestaat met agenda's en het doelmatig afstemmen van activiteiten. 

 • LEERDOEL Hoofdstuk 1
  • uitleggen wat er onder de begrippen organisatie, organiseren en management wordt verstaan en welke kernaspecten daarvan in deze cursus aan de orde komen
  • de kern van het verschijnsel organisatie aan de hand van een aantal organisatiekundige termen uitleggen en deze in een aantal eenvoudige casussen herkennen
  • de basiselementen van organiseren benoemen en de onderlinge samenhang ervan begrijpen; herkennen in en toepassen op eenvoudige praktijkgevallen: Doelen, missie, strategie en stakeholders, Leiderschap, cultuur en de vorming van gedeelde ambities en vormgeving van werkprocessen, systemen en structuren
  • aangeven dat management en managers een recente uitvinding is en aangeven dat gangbare patronen van organiseren en management ter discussie staan en er een evolutie bestaat in het denken over organisaties
  • de voornaamste visies of beelden op organisaties en opvattingen over mensen die in het vakgebied een rol spelen, benoemen en toepassen:  rationele en natuurlijke systemen, open en gesloten systeem en mensbeelden: eigenbelang of vertrouwen als basis voor organiseren
  • Verschillende managementopvattingen ordenen a.d.h.v. het concurrerende-waarden-model van Quinn en kunnen toepassen op kleine casussen
  • Aangeven wat de beperkingen in maakbaarheid van organisaties zijn en kunt u de noodzaak van de bescheidenheid van de rol van de manager aangeven 
 • Waarom is organisatiekunde essentieel voor bedrijfskundige informatica?

  ICT is in feit een tool om te organiseren met als resultaat het functioneren van organisaties. Maar wat is goed organiseren nou eigenlijk? En hoe beoordeel het organisatorisch vermogen van een bedrijf?
 • Wat wordt verstaan onder organiseren?
  Proces van taakverdeling en afstemming of coördinatie.
  Het proces waarin mensen hun handelen op elkaar en op doelen af te stemmen.
 • Wat wordt verstaan onder organisatie?
  organisaties zijn gecreeerd om bepaalde doelen te bereiken, functies te vervullen. Effectiviteit en efficiëntie.
 • Door welke verschillende disciplines wordt organisatiekunde gevoed?
  Economie, techniek, wilskracht, spychologie en sociologie. in een interdisciplinair model.
 • Hoe wordt complexiteit binnen een organisatie doorgrond?
  Door een combinatie te maken van mensen die op verschillende manieren tegen de organisatie aankijken en door te lichten.
 • Wat is management?
  een Toevoeging aan processen
 • Wat voegen managers eigenlijk toe aan organisaties en hun functioneren?
  ?
 • 1.2:
  Taakverdeling en afstemming:
  Hoe kunnen doelen bereikt worden d.m.v. taakverdeling en afstemming?
  Door activiteiten af te stemmen en als taak te verdelen kunnen we doelen bereiken wat resulteert in een geheel van onderling afgestemde activiteiten of het patroon van agstemming.
 • Welke 3 organisatiebegrippen kennen we?
  Institutionele organisatiebegrip, Instrumenteel organisatiebegrip en functioneel organisatiebegrip.
 • Wat is een institutionele organisatie?
  Een geheel van mensen en middelen. een concreet systeem.
 • Wat is een instrumenteel organisatie
  Alle middelen of instrumenten die men bij die instelling gebruikt om te organiseren.
  Verwant met structuur.
 • Wat is een functioneel organisatie
  is synoniem aan organiseren, het tot stand brengen van effectieve samenwerking.
 • Hoe verloopt het organisatiebegrip?
  Van functioneel naar instrumenteel naar institutionele organisatie.
 • Wanneer is het vermogen tot organiseren tot stand gekomen?
  het vermogen is ontstaan vanuit de oertijd (survival of the fittest) d.m.v. taal aan te geven wat we willen, met elkaar praten en uit te leggen, wat tot samenwerking leiden.
 • Wat wordt verstaan onder formele arbeidsorganisaties?
  Waarin mensen binnen hiërarchische verhoudingen producten of diensten leveren t.b.v. anderen.
  Sleutelwoorden: Producten en diensten, specifieke doeleinden, formeel karakter, arbeidsovereenkomst en hiërarchie.
 • 1.2.4
  Wat hebben markt en hiërarchie gemeen?
  Coördinatie.
 • Hoe is de coördinatie in de markt ontwikkeld?
  D.m.v. ruil onstaat afstemming tussen vraag en aanbod op gelijkwaardige onderhandelaars.
 • Hoe is de coördinatie in de hiërarchie ontwikkeld?
  Door opbouw van arbeidsverhouding. Processen afstemmen door taken te vormen gecoördineerd door managers.
 • Welke betekenis heeft de "Visible hand" en de "Invisible hand"?
  Met visible hand wordt de manager bedoeld en met de invisible hand de markt.
  Vanuit economisch oogpunt kun je de makrt en de hiërarchie zien als 2 uitwisselbare manieren om zaken te doen. Of af te stemmen
 • Efficiëntie
  Keuze tussen markt en hiërarchie zal afhangen van de meest eficiënt is.
 • Wat betekent de term: Neoliberaal denken?
  Markt superieur t.o.v. hiërarchie. Outsourcen van allerlei diensten.
  Europese regelgeving van aanbesteding bij overheid. "New public Mangement"
  Sleutelwoorden: Verzakelijking, privatisering, managerialism: gezmaleijk vormen van resultaatgericht werken en prestatie afspraken.
 • Netwerken
  Afhankelijkheden tussen organisaties die formeel zelfstandig zijn, maar sterk afhankelijk zijn van elkaar.
  Kern: Samenwerken met gedeelde doelen!
 • 1.2.5 Goed Organiseren
  Wat is de defenitie van organiseren?
  De samenwerking tussen mensen tot resultaten leidt voor diegene die daarbij belang hebben.
  De eerst eis: Het ontwikkelen van gedeelde doeleinden of ambities!
 • Effectiviteit of doeltreffendheid
  De mate waarin doeeinden gerealiseerd worden.
 • Efficiëntie of doelmatigheid
  Betreft de inzet van middelen in verhouding tot het bereikte resultaat, of verhoging van het resultaat bij gelijkblijvende middelen. (middelen mensen of hulpmiddelen)
 • Wat zijn de kenmerken van formele arbeidsorganisaties?
  - verrichten van werk voor een klant of opdrachtgever
  - sprake van specifieke doeleinden
  - relaties tussen betrokkenen zijn (tot op zekere hoogte) formeel gedefinieerd
 • Doematig gebruik van middelen:
  Bij arbeidstijd die verloren gaat aan conflicten, motivatieproblemen en ziekteverzuim, wordt de arbeidskracht van mensen niet doematig gebruikt. Waar geen resultaten worden geboekt, heeft het weinig zin om naar de inzet van middelen te vragen.
 • Noem de twee klassieke vormen van coördinatie die economen onderscheiden en beschrijf het verschil 
  Markt en hiërachie
  Markt: berust op ruil (afstemming tussen vraag en aanbod)
  Hiërarchie: gebaseerd op reeds genoemde arbeidsverhouding (processen op elkaar afstemmen door vorming van taken en coördinatie daarvan o.l.v. managers)
 • Kosten:
  kostenbesparing en efficiëntieverhoging zijn dus niet synoniem!
  Hoeveel men de nadruk legt op effiëntie, is een belangrijk element van de strategie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe denken mensen in het westen?


- zoekt naar de onveranderlijke essenties in de wereld, naar de wetten die aan de zichtbare werkelijkheid ten grondslag liggen, naar de constante principes die onder de veranderende waarneming schuilgaan.   
- Denkt in termen van individuen en hun intenties. 
- zij hebben de neiging om verschijnselen causaal te verklaren uit abstracte factoren
Hoe denken mensen in het Oosten?
Het Oosten:
- nadruk op het verwoorden van de context van kosmos tot familie waarin we onze rollen spelen en de processen waarvan wij onderdeel zijn
- benadrukt het fluïde karakter van de werkelijkheid, de doorlopende verandering, situaties die de kiemen van nieuwe mogelijkheden in zich dragen
- mensen worden gezien als verweven met hun sociale omgeving.  Het in harmonie met elkaar leven staat centraal, niet het uiten van je individuele wil.
-  kijken naar de specifieke ontstaansgeschiedenis
Wat is de concurrentieanalyse (kern van het denken van Porter (1980)?
De concurrentieanalyse analyseert de (belangrijkste) concurrenten in jouw markt.
Sturen met informatie, welke elementen?
- afleiding van streefdoelen of prestatiecriteria uit de strategie van de organisatie
- systematische info verzameling op verschillende niveau's tbv van de meting van de realisatie van bovenstaande doelen of criteria
- vertaling van deze informatie naar een oordeel over het functioneren van personen, afdelingen, projecten of andere eenheden
- bijsturing op deze niveau's door koppeling van maatregelen aan de beoordeling van personen, afdelingen, etc opgenoemde criteria
Wat wordt bedoeld met het DNA van een organisatie ( Droom, Netwerk en Aan de slag!?)
Regels en routine die georganiseerd gedrag mogelijk maken  en de selectie en retentie betreft deze regels of routine.  Het DNA is het erfelijke materiaal waarin de disposities is opgeslagen.
Welke theorie organisatie theorie heeft een meer sociologische inslag?
De contigentietheorie
Welk coordinatiemechanisme maakt de grootste kans om een organisatie zonder managers te laten slagen?
Standaardisatie van werkprocessen en ICT
Wat is een voordeel (1) en wat zijn beperkingen (2) als we kijken naar  sturen op cijfers?
Sturen op cijfers binnen bepaalde condities is zinvol, met name waarin van routinesturing binnen een bestaand kader sprake is.

- Beperkingen bij innovatief en toekomstgericht handelen
- beloning op cijfermatige prestaties kan een ongewenst effect op motivatie hebben
Wat is de voorspelling rondom bolwerken van Polman & van der Pouw Kraan in 1995?
Steeds met bolwerken veranderen in netwerken , geïnspireerd door de netwerkenstructuren van het internet
Een voorbeeld van verticale integratie is een uitgeverij die één of meerdere boekwinkels overneemt. Wat gebeurde er eind 20e eeuw met de verticale integratie?
Een ontwikkelingen in de tegengestelde richting. Grote bedrijven splitsen zich op in kleine zelfstandige eenheden.