Samenvatting Organisaties en hun bedrijfscommunicatie, relatiegericht aangepakt

-
ISBN-10 9001664121 ISBN-13 9789001664121
250 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Organisaties en hun bedrijfscommunicatie, relatiegericht aangepakt". De auteur(s) van het boek is/zijn René Sterk Ellen van Kuppenveld. Het ISBN van dit boek is 9789001664121 of 9001664121. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Organisaties en hun bedrijfscommunicatie, relatiegericht aangepakt

 • 1.1 Doelen organisatie

  • Visie. De visie geeft werkelijk richting en focus aan de organisatie. Een visie verwoordt de collectieve ambitie van een organisatie voor een bepaalde periode en schetst een beeld van de (gewenste) toekomst, een eindresultaat. Waar staat het bedrijf voor, wat verbindt het bedrijf met anderen, wie wil het bedrijf zijn, wat is de essentie van waarin geloofd wordt en wat maakt het bedrijf uniek? De antwoorden hierop zijn elementen van de visie.
  • Missie. De missie geeft het antwoord op de vraag waarom het bedrijf bestaat. Wat is de primaire functie, in welke behoefte wil het bedrijf voorzien, voor wie bestaat het bedrijf en wie zijn de voornaamste belanghebbenden?
  • Strategie. De strategie is de langetermijnvisie, een stappenplan om de missie, de doelen, te realiseren. Belangrijk hier is het zoeken naar een goede balans tussen de belangen van alle belanghebbenden.
 • 1.2 Organisatieprocessen

 • Het constante sturen, het eigenlijke leiden van een bedrijf, is het beste te typeren als het beheersen van processen. Daarbij zijn drie processtructuren te onderscheiden. Welke zijn dit?
  1. Het fysieke proces
  2. Het bestuurlijke proces
  3. Het beheersproces
 • Wat is het fysieke proces?
  De inrichting van het primaire (productie)proces en de organisatie daarvan.
 • Wat is het bestuurlijke proces?
  De planning, monitoring, besturing en controle.
 • Wat is het beheersproces?
  Aankopen, regelen, inzetten en onderhouden van middelen (gebouwen, apparatuur) en faciliteiten (administratie, personeelszaken, financieel beheer enzovoort).
 • Het managementproces is gericht op het uitvoeren, verbeteren en vernieuwen van deze drie processtructuren (het fysieke proces, het bestuurlijke proces, het beheersproces).
 • 1.3 Leiderschap en management

 • Welke 8 stijlen van leiderschap zijn er in de praktijk?
  • Coachend leiderschap
  • Strategisch leiderschap
  • Tactisch leiderschap
  • Innovatief leiderschap
  • Ethisch leiderschap
  • Participatief leiderschap
  • Charismatisch leiderschap
  • Resultaatgericht leiderschap
 • Wat houdt coachend leiderschap in?
  Zorgdragen voor de ontwikkeling van vaardigheden en competenties van medewerkers.
 • Wat houdt strategisch leiderschap in?
  Vanuit een langetermijnvisie kunnen anticiperen op belangrijke veranderingen in de omgeving van de organisatie.
 • Wat houdt tactisch leiderschap in?
  Vanuit een visie de organisatie of afdeling effectief kunnen inrichten.
 • Wat houdt innovatief leiderschap in?
  Nieuwe ideeën voor producten en diensten bedenken dan wel marktontwikkeling daarnaar vertalen.
 • Wat houdt ethisch leiderschap in?
  Leidinggeven vanuit enkele sterk ethische waarden en normen. Hierbij vinden de medewerkers de leider integer.
 • Wat houdt participatief leiderschap in?
  Vanuit vertrouwen de beslissingsbevoegdheden laag in de organisatie leggen, medewerkers betekenisvolle taken geven en hen in staat stellen betekenisvolle resultaten te behalen.
 • Wat houdt charismatisch leiderschap in?
  Vanuit een krachtige persoonlijkheid medewerkers aan zich kunnen binden (hierbij vertrouwen de medewerkers de leider).
 • Wat houdt resultaatgericht leiderschap in?
  Vaststellen en verwezenlijken van concrete doelen.
 • 1.5 Organisatiecultuur

 • In iedere organisatie is er 'iets' dat mensen bijeenhoudt en bindt: de cultuur van de organisatie. Een organisatiecultuur is een proces van betekenis geven door mensen aan dat wat zichtbaar is en zich toont, het organisatieklimaat, en aan het onzichtbare, de organisatie-ideologie.
  In een organisatie hebben mensen dagelijks gemeenschappelijke ervaringen. Ze zijn met elkaar in gesprek en proberen elkaar te overtuigen. Die interactie leidt tot gezamenlijke opvattingen, waarden, ideeën en voorkeuren. Er ontstaat geleidelijk aan een onbewust en onuitgesproken beeld (ideologie) van 'zo hoort de werkelijkheid in deze organisatie in elkaar te zitten.' Doordat je dat met elkaar impliciet overeenkomt, ontstaat er stabiliteit en eenduidigheid als het gaat om bijvoorbeeld de doelen van de organisatie en waarden met betrekking tot collegiale omgangsvormen, leiderschapsstijlen, ondernemerschap en klantvriendelijkheid.
  Cultuur is ook merkbaar, voelbaar en zichtbaar. Omdat bepaalde zaken telkens op dezelfde manier gebeuren, ontstaan er zichtbare gedragspatronen. Voorbeelden van gemeenschappelijk handelen zijn gestandaardiseerde handelwijzen, routines en omgangsvormen. Ook architectuur en inrichting van het gebouw en de huisstijl en de technologie zijn direct zichtbare uitingsvormen van de cultuur.
  Cultuur is een dynamisch en doorlopend proces. Cultuur wordt iedere dag gemaakt door alle medewerkers. Cultuur ontstaat door communicatie en wordt daardoor ook in stand gehouden.
  Vooral in grotere organisaties is er nauwelijks sprake van één cultuur en kennen de verschillende onderdelen (divisies, vestigingen, afdelingen, teams) hun eigen subcultuur.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de nadelen van corporate advertising? Noem er 2.
 • minder geloofwaardig dan een redactioneel stuk
 • kostbaar
Wat zijn de voordelen van corporate advertising? Noem er 3.
 • de snelheid
 • de brede verspreiding
 • de boodschap komt terecht in een actuele omgeving
De nadelen van het media-interview dat zijn de geïnterviewde... (noem er 3)
 • veel onervarener is dan de journalist
 • zich 'vast' kan praten
 • zich misschien laat verleiden tot uitspraken die hij later betreurt
Wat zijn de voordelen van het media-interview? Noem er 2.
 • veel aandacht van de journalist
 • mogelijkheden in te spelen op de persoon van de journalist
Noem 4 voordelen van communiceren via journalisten en programmamakers.
 • snelheid
 • relatief goedkoop, we spreken niet voor niets van 'free publicity'
 • groot bereik
 • geloofwaardig
Elke communicatieactiviteit kost geld. De hoogte van het bedrag in afhankelijk van veel factoren. Welke 3 factoren spelen in ieder geval een belangrijke rol?
 1. het aantal gewerkte uren
 2. de hulpmiddelen en materialen
 3. de bureaukosten
Noem 6 groepen die bij politieke besluitvorming een rol spelen.
 1. ambtenaren
 2. belangenorganisaties
 3. volksvertegenwoordigers
 4. politieke partijen
 5. massamedia
 6. actiegroepen
De fase van besluitvorming bepaalt welke van de genoemde doelgroepen een belangrijke rol spelen. Tussen welke 3 fasen kunnen we een onderscheid maken?
 • beleidsvoorbereiding: het formuleren van beleidsvoorstellen, het uitzoeken van alle aspecten die met een onderwerp te maken hebben, het afwegen daarvan en het onderbouwen van keuzemogelijkheden
 • beleidsvaststelling: het presenteren van beleidsvoorstellen, het voeren van discussies daarover in overlegcircuits, het bijstellen van voorstellen om ze geaccepteerd te krijgen en het vaststellen van het definitieve beleid
 • beleidsuitvoering: het controleren, inspecteren en evalueren van de werking van het vastgestelde beleid.


De praktijk wijst uit dat vooral in de laatste fase nog veel beïnvloeding mogelijk is. Uiteindelijk wordt hier bij elke uitvoeringsstap besloten hoe het werkelijk gaat.
De belangrijkste activiteit waarmee een organisatie haar publicaffairsbeleid uitvoert, is lobbyen. Wat zijn de vier factoren die kenmerkend zijn voor lobbyen?
 • Beïnvloeding van besluiten: de overheid krijgt informatie over het organisatiebelang.
 • Informaliteit: lobbyen speelt zich af buiten vergaderzalen en werkkamers.
 • Beslotenheid: beide partijen (overheid en lobbyende partij) hebben belang bij een besloten sfeer.
 • Wederzijdsheid: het zijn niet alleen burgers of organisaties die hun belangen behartigen bij de overheid. Overheden hebben op hun beurt ook belangen die ze willen behartigen bij burgers, bedrijven en instellingen.
Regelmatig communiceren is de basis voor het beïnvloeden van de publieke opinie bij omwonenden en bredere bevolkingsgroepen. Het ligt voor de hand dit te realiseren via de massamedia. Er zijn drie manieren. Welke zijn dit?
 1. perscontacten
 2. sponsoren van programma's van de lokale/regionale omroep
 3. adverteren