Samenvatting Orthopedagogiek

-
ISBN-10 9044128957 ISBN-13 9789044128956
239 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Orthopedagogiek". De auteur(s) van het boek is/zijn A J J M Ruijssenaars, P M van den Bergh & J M L van Drenth. Het ISBN van dit boek is 9789044128956 of 9044128957. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Orthopedagogiek

 • 1.1 Orthopedagogiek als discipline

 • Wat is het normatieve element binnen de orthopedagogiek?
  Visie of idee over wat wenselijk en haalbaar is in de opvoeding
 • De pedagogische wetenschappen bestuderen de opvoeding, het onderwijs en de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen, met het oog op verbetering van de praktijk.
 • Het proberen op te lossen van praktijkproblemen vindt bij voorkeur plaats binnen geaccepteerde theoretische kaders en modelprocedures die als richtlijn voor het juiste handelen kunnen dienen.
 • Sommigen gaan uit van een empirische wetenschap naar natuurwetenschappelijk model, waarbij de nadruk ligt op dataverzameling ter verklaring van problemen of tenminste op het beschrijven van factoren die samenhangen met stagnaties in opvoeding of onderwijs. De mensen in de praktijk moeten vervolgens op basis van die kennis zelf de vertaalslag naar de toepassing in diagnostiek en behandeling maken. 
  Anderen kiezen voor een handelingsgerichte wetenschap, waarbij het naast empirische kennis ook om kunde gaat. Er moeten professionele vaardigheden en methodieken ontwikkeld worden om problemen aan te pakken.
 • Hoe noem je een wetenschappelijk gevormde beroepsoefenaar?
  Scientist practitioner
 • Hoe noem je het professioneel handelen dat steunt op de best mogelijke kennis die in de discipline aantoonbaar voor handen is?
  Evidence based
 • 1.2 Theoretische reflectie op praktische problemen: enkele voorbeelden

 • Welke theorie bood vroeger als eerst een nieuwe wetenschappelijke fundering?
  Behavioristische theorie
 • Theorieën werpen, gebaseerd op concepten en verbanden, een specifiek licht op de werkelijkheid, waarbij tevens een onderscheid gemaakt wordt in hoofd- en bijzaken. Theorieën verdringen elkaar niet maar blijven naast elkaar bestaan.
 • Waar had de maatschappijkritische stroming kritiek op?
  Kinderen zouden niet uitgedaagd worden om hun capaciteiten tot ontwikkeling te brengen en werden buiten de maatschappij gehouden.
 • De ontwikkelingen in de maatschappij plaatsen de orthopedagogiek voor nieuwe vraagstellingen. Telkens zal moeten blijken in hoeverre een bestaande afbakening van het object van onderzoek en gangbare theorieën een passend kader bieden voor onderzoek en hulpverlening.
 • Het beleid dat gericht is op de zorg voor kinderen met problemen en beperkingen wordt beïnvloed door op de op dat moment heersende wetenschappelijke inzichten en andersom; beleid beïnvloed de context waarbinnen orthopedagogiek actief is (wat mag er wel en niet, wat is er beschikbaar).
 • Een van de kenmerken van de orthopedagogiek is dat er in theorievorming en onderzoek een voortdurende wisselwerking is met de praktijk van het in kaart brengen van problemen en knelpunten in de opvoeding, zowel bij opvoeders als kinderen.
 • Volgens Levering en Smeyers (1999) is het in de pedagogiek gebruikelijk dat denkbeelden naast elkaar blijven bestaan en elkaar aanvullen.
 • Wat is één van de kenmerken van de orthopedagogiek als wetenschappelijke discipline?
  Er is een voortdurende wisselwerking tussen theorievorming/onderzoek en de praktijk (het in kaart brengen van problemen en knelpunten in de opvoeding).
 • 1.3 Orthopedagogiek: definities

 • Wat staat er in de klassieke benadering centraal?
  Het opvallende/afwijkende kind.
 • Er zijn klassieke en moderne definities die het doel en object van de orthopedagogiek aanduiden. De klassieke definities gaan over het 'opvallende' en 'afwijkende' kind. Kenmerken van het kind staan hier dus voorop. De moderne definities gaan over de problematische opvoedingssituatie. Het optimaliseren van de opvoeding, zowel aan de kant van het kind als aan die van de opvoeders, wordt nu het doel.
 • Wat staat er in de moderne benadering centraal?
  De problematische opvoedingssituatie.
 • Een voorbeeld van een moderne definitie van orthopedagogiek is: de orthopedagogiek richt zich op de beschrijving van de aard en de achtergronden van problemen bij het opvoeden met het oog op onderkenning, behandeling en preventie.
 • Wat is de definitie van het doel van de orthopedagogiek (van Nakken)?
  De orthopedagogiek richt zich op de beschrijving van de aard en de achtergronden van problemen bij het opvoeden met het oog op onderkenning, behandeling en preventie.
 • Waar ligt de nadruk op bij de orthopedagogische diagnosticus?
  Het beantwoorden van pedagogische vraagstellingen waarbij wetenschappelijk onderzoek zowel de interventie als de controle op de effecten daarvan kan omvatten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke schematische stappen zijn er als het gaat om reflectie en het reduceren van fouten? (noem er 5)
 1. Bewust zijn van mogelijke foutenbronnen in het proces van hulpverlening
 2. Identificeren van de relevante stappen in het proces
 3. Analyseren van de voorwaarden waaraan de stappen moeten voldoen
 4. Omzetten van stappen en voorwaarden in een richtlijn/protocol/scenario
 5. Uitvoering
Welke voorwaarden zijn er in de stappen binnen de klinische cyclus waar een professional op bedacht moet zijn? (noem er 6)
Professioneel - methodologisch - psychometrisch/instrumenteel - ethisch/juridisch - organisatorisch/beleidsmatig - normatief/antropologisch (visie)
Welke twee voorwaarden bij het doorlopen van de stappen van de klinische cyclus worden onderscheiden?
Algemene en specifieke
Wat zijn belangrijke hulpmiddelen in het tegengaan van foutenbronnen?
Richtlijnen, protocollen of scenario's
Volgens De Bruyn zijn er 2 soorten normen te onderscheiden, welke zijn dit?
 • Normen die bepalen of het zoekproces correct verloopt
 • Normen die bepalen wat als afwijkend en als behandelingswaardig wordt beschouwd 
Wat speelt in de regulatieve cyclus van Van Strien in alle stappen een rol?
Het normatief denken
Wat zijn de stappen van de behandelingscyclus? (4 stappen)
Verkennende behandelingsanalyse - voorspellen van reacties - toetsende behandeling - evaluatie t.o.v. Het globale doel
Wat zijn de stappen van de diagnostische cyclus? (4 stappen)
Klachtanalyse - probleemanalyse - verklaringsanalyse - indicatieanalyse
Waar toe leidt de diagnostische cyclus?
Type interventie wat mogelijk passend kan zijn bij het aan te pakken probleem.
Waar moet een professional altijd op letten bij het doorlopen van de klinische cyclus?
Mogelijke foutenbronnen