Samenvatting Orthopedagogiek een eerste oriëntatie

-
ISBN-10 9059315901 ISBN-13 9789059315907
654 Flashcards en notities
42 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Orthopedagogiek een eerste oriëntatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Ad van Sprang. Het ISBN van dit boek is 9789059315907 of 9059315901. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Orthopedagogiek een eerste oriëntatie

 • 1 Opvoeden, pedagogiek en orthopedagogiek

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Wat is Orthopedagogiek
  Opvoedingswetenschap van aangepast opvoeden
 • Opgevoed zijn we min of meer allemaal
 • 1.1 een cultuur verschijnsel

 • Cultuurverschijnsel
  De Cultuur en tijd waarin men opgroeit, bepaalt in grote mate de wijze waarop opvoeding plaats vind.  In elke periode van de geschiedenis zien we dat volwassenen, kinderen helpen bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.
 • Wat bepaald in grote mate de wijze waarop opvoeding plaats vind?
  cultuur en tijd
 • Waarom is opvoeden een cultuurverschijnsel
  In alle culturen en tijden zien we het 'verschijnsel' opvoeden. De cultuur en de tijd waarin men opgroeit bepalen in grote mate de wijze waarop opvoeden plaatsvindt.
 • Hoe ver we ook terugkijken in de geschiedenis, ten alle tijden was er sprake van een vorm van opvoeden.
 • Opvoeden 
  we kunnen opvoeden beschouwen als een cultuurverschijnsel, omdat we in alle culturen en tijden  het verschijnsel opvoeden tegen komen.
 • Waarom kunnen we opvoeden als cultuurverschijnsel opvatten?
 • Opvoeden is een ...
  opvoedingsvoorwaarden
 • Waarom is opvoeden een cultuurverschijnsel?
  Omdat we het in alle culturen en tijden tegenkomen
 • Opvoeden uit eigen  ervaringen
  als men de eigen opvoeding als prettig heeft ervaren, wordt er veelal de zelfde methoden gehanteerd bij hun eigen kinderen. Anderen kiezen afwijkende vorm of theoretische uitgangspunten. 
 • Aan de manier waarop opvoeders met hun kinderen omgaan, ligt vaak een bepaald uitgangspunt ten grondslag.
  Als men de eigen opvoeding prettig vond, wordt er vaak gekozen voor dezelfde wijze van opvoeden. Anderen voeden weer op volgens bepaalde theoretische uitgangspunten.
 • Wat is opvoeden?
  “Een bepaalde vorm van omgang tussenvolwassenen en jeugdigen
  die erop gericht is
  steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording”
 • 1.2 Wat kunnen we onder opvoeden verstaan?

 • Wat is opvoeden nou eigenlijk
  • Leren van gewoonten
  • Dat je moet leren hoe je te gedragen 
  • Het leren van normen en waarden
  • Een kind helpen te leren op eigen benen te staan. 
 • Wat zijn de meest gangbare einddoelen van opvoeden?
  1. leren van gewoontes, manieren en regels die moeten leiden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  2. hoe te gedragen: wat is wel en niet juist
  3. het aanleren van normen en waarden zodat iemand zich zelfstandig kan redden in de maatschappij
  4. een kind helpen om op eigen benen te staan
 • Wat is opvoeden
  • Leren van gewoonten
  • Dat je moet leren hoe je te gedragen 
  • Het leren van normen en waarden
  • Een kind helpen te leren op eigen benen te staan. 
 • Wat is opvoeden?
  1. Leren van gewoonten, manieren en regels die moeten leiden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  2. dat je moet leren hoe je te gedragen, wat wel en niet mag, tot je zelfstandig bent
  3. het leren van normen en waarden, zodat niemand zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kan functioneren
  4. een kind helpen te leren op eigen benen te staan
 • welke factoren spelen een rol tijdens de opvoeding ?
  1. omgang; afhankelijkheidsrelatie; kind is afhankelijk van de hulp van zijn ouders; heeft behoefte aan voeding en verzorging. Met hulp leert het zich stap voor stap ontwikkelen. 

  2. Unieke omgang; De omgang tussen kind en opvoeder is een unieke en persoonlijke omgang. Hierbij is sprake van wederzijdse betrokkenheid. Geborgenheid, veiligheid en uitnodigende leeromgeving is de basis voor een verdere ontplooiing van het kind. 

  3. omgang en invloed; alleen omgaan met een kind is niet voldoende om van opvoeden te spreken. nodig -> een doelgerichte invloed uitoefenen; is er op gericht het kind iets te leren , iets voor te doen en duidelijk te maken, of ervaren. 

  4. Omgang, vrijheid, grenzen en consequent zijn; grenzen stellen -> wat kan wel en niet, verantwoordelijk zijn -> ingrijpen waar nodig is, consequent -> zorgt voor duidelijkheid.

  5. Veiligheid, emotioneel en fysiek; geborgenheid ( emotioneel) en fysieke veiligheid die kinderen ervaren door hun opvoeders legt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en weerbaarheid. 

  6. Stimuleren, praten en luisteren; belangrijk om de ontwikkelingsmogelijkheid van kinderen te stimuleren-> kind wordt hierdoor uitgedaagd om de wereld te ontdekken en ervaren. Met een kind praten, naar hem luisteren en complimenteren dragen bij aan de ontwikkeling van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. 

  7. Natuurlijke activiteiten: activiteiten die in de dagelijkse omgang plaatsvinden tussen ouder en kind. 

  8. Georganiseerde activiteiten: deelname aan school, opvang en buitenschoolse activiteiten, sport of muziek.
 • Omgang
  Omgang tussen volwassen en kind. (hij leert met hulp van volwassen stapje voor stapje in alle levensfasen zich te ontwikkelen) 
 • Welke factoren spelen een rol binnen de opvoeding?
 • welke factoren spelen een rol tijdens de opvoeding ?
 • Het opvoeden van en activiteiten van opvoeden komen we tegen in de omgang tussen volwassene en kind. Het kind is sterk afhankelijk van de hulp van anderen en leert stapje voor stapje zich te ontwikkelen
 • Unieke omgeving
  wederzijdse betrokkenheid van ouder en het kind. (in de betrokkenheid is spraken van een omgang, een samenleving, geborgenheid, veiligheid en een uitnodigen leeromgeving die de basis vorm voor verdere ontwikkeling. de ouders zijn passief bezig met het kind)
 • Waar gaat het binnen de orthopedagogiek om?
  Je onderzoekt welke factoren binnen het opvoedingsproces verstoord zijn, hoe dat komt, welke invloeden er vanuit de omgeving uitgaat en welke mogelijke oplossingen er voorhanden zijn.
 • Wat betekend opgevoed zijn?
 • Unieke omgang tussen opvoeder en kind. Een samenleven met geborgenheid, veiligheid en een uitnodigende leeromgeving vormen de basis voor verdere ontplooiing.
 • Wat opvoeden is, welke voorwaarden en wenselijk of noodzakelijke zijn, wordt nauwelijks benoemd?
  • omgang
  • unieke omgang
  • omgang en invloed
  • omgang, vrijheid en grenzen, consequent zijn
  • veiligheid, emotioneel en fysiek
  • stimuleren, praten en luisteren
  • natuurlijke en georganiseerde activiteiten
  • opgevoed zijn
  • Doel van de opvoeding
 • Wat verstaan we onder opvoeden?
 • Wat is 'opgevoed' zijn?
  Van hulpeloos en afhankelijk wezen ben je uitgegroeid naar een zelfstandig persoon waarbij je eigen verantwoordelijkheid hebt over je eigen activiteiten en handelen.
 • Doel van de opvoeding:
  Hulp aan het kind bij zijn ontwikkeling om te kunnen groeien naar een vorm van zelfstandigheid, tot een niveau van volwassenheid.
 • Omgang en invloed
  Een opvoeder oefent in zijn omgang met het kind ook invloed uit. (die is erop gericht het kind leert iets, hem iets duidelijk maken en laten ervaren.
 • Wat is basaal het doel van opvoeden?
  Opvoeding is gericht op de hulp aan een kind bij zijn ontwikkeling om te kunnen groeien naar een vorm van zelfstandigheid.
 • Omgeving, vrijheid en grenzen, consequent
  a
 • Veiligheid, emotioneel en fysiek 
  De veiligheid waar het kind opgroei in de directe omgeving. emotionele veiligheid is behoeften aan lichamelijk veiligheid en fysieke veilig voelen ten opzichten van jezelf en je directe omgeving. 
 • geleide zelfstandigheid
  leiding en begeleiding moet langzaam gaan afnemen en leiden tot zelfstandigheid
 • stimuleren, praten en luisteren 
  stimuleren van de ontwikkeling van het kind is een belangrijke taak van de ouders. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin het kind zichzelf mag zijn. 
 • Natuurlijke en georganiseerde activiteiten 
  Natuurlijk: vind plaats in de dagelijkse omgang tussen ouder en kind
  Georganiseerde: activiteiten zoals school, sport of muziek.
  Doel is het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem 5 ouderverenigingen:
1. Kans Plus
2. Balans
3. BOSK
4. FOSS
5. NVA
een Oudervereniging is een ...
Belangenorganisatie met als doel zich in te zetten voor het algemene welzijn van het kind en zijn omgeving (advies, voorlichting, gesprekken). 
Kerntaken van de Raad voor de Kinderbescherming zijn:
-Bescherming bij bedreiging in de opvoeding
-Regeling van het gezag en omgang na scheiding
-Advies in strafzaken minderjarigen
-Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen (ASAA)
De Raad voor de Kinderbescherming is er om minderjarigen te beschermen. Een maatschappelijke instelling die erop gericht is actie te ondernemen, in te grijpen, daar waar sprake is van een bedreigende situatie voor het kind. Diverse mogelijke soorten van opvoedingsproblemen:
-Seksueel misbruik
-Mishandeling
-Kind is door ouders uit huis gezet
-Minderjarig kind vertoont wegloopgedrag
-Kind vertoont strafbaar gedrag
- Kind is onhandelbaar
-Kind heeft schoolproblemen of spijbelt vaak
-Kind is verslaafd
-De ouders hebben psychische problemen
-De ouders vertonen crimineel gedrag
- De ouders zijn verslaafd
De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn:
-Indicatiestelling en toewijzing van hulp / begeleiding
-Uitvoering van de taken van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
-Uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen; voogdij en gezinsvoogdij
-Jeugdreclassering (de kinderrechter kan BJ opdracht geven om kind/jeugdigen te begeleiden nadat zij met de politie in aanraking zijn geweest)
Waarvoor kun je bij Bureau Jeugdzorg terecht?
Bij Bureau Jeugdzorg kunnen jongeren tot 18 jaar, ouders en beroepskrachten terecht als er ernstige problemen spelen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en verzorging. Het is een centrale ‘toegangspoort’ voor de gehele jeugdzorg. De rechten van het kind vormen het uitgangspunt. 
Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (Riagg) zijn bedoeld voor ...
mensen met psychiatrische of ernstige psychische problemen. 
MEE is een onafhankelijke, laagdrempelige instelling en biedt informatie, geeft advies en ondersteuning waar dat gewenst of noodzakelijk is. Onder andere:
-Hulp en advies geeft bij de opvoeding, aan ouder(s) en verzorger(s)
-Hulp biedt bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget en bij de aanvraag van een aangepaste woning voor bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking/handicap.
-Ondersteuning biedt bij juridische problemen
-Advies geeft bij persoonlijke problemen
- Informatie en advies geeft over vakantieadressen met aangepaste voorzieningen.
Vroegtijdige Onderkenning (VO) is bestemd voor ...
hulp en begeleiding aan kinderen van 0 tot 7 jaar, met een minder gecompliceerde ontwikkelingsstoornis.
Integrale Vroeghulp (IV) is bedoeld voor ...
de hulp en begeleiding aan kinderen van 0 tot 4 jaar, met een gecompliceerde ontwikkelingsachterstand of een vermoeden daarvan.