Samenvatting Overheidsfinancien

-
ISBN-13 9789001802479
124 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Overheidsfinancien". De auteur(s) van het boek is/zijn C A De Kam, L Koopmans & A H E M Wellink. Het ISBN van dit boek is 9789001802479. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Overheidsfinancien

 • 1 Overheidsfinancien

 • Wat zijn de drie doelstellingen van de overheid?

  Stabilisatie, inkomensherverdeling en allocatie.

 • Wat is een kenmerk van de overheid?
  Haar bevoegdheid dwingend bijdragen van gezinnen en bedrijven te vorderen, los van de mate waarin zij profijt hebben van door haar tot stand gebrachte voorzieningen.
 • Er zijn een achttal market failures.  

 • 1.1 Overheidsfinanci.n een vak apart

 • Wat is de achtergrond van veel overheidsbemoeienissen?

  De achtergrond van veel overheidsbemoeienissen is dat beleidsmakers bepaalde tekortkomingen van het prijsmechanisme - de werking van vraag en aanbod op markten - willen corrigeren. 

 • Wat is het budgetmechanisme?
  Het besluitvormingsproces waarbij wordt vastgesteld welke taken de overheid zal uitvoeren en hoeveel daarvoor mag worden uitgegeven.
 • Noem nog een ander reden voor overheidsbemoeienis

  Een ander reden voor overheidsbemoeienis is de ongelijke inkomensverdeling. 

 • Wat houdt proces van stemmen in?
  Eenvoudige meerderheidsbeslissing
  Beslissing volgens gekwalificeerde meerderheid
  Unanimiteitsregel
  Stemmen volgens rangorde
  Stemmen volgens puntenstelsel
 • Wat verklaart een deel van de verschillen in de collectieve - lastenpeil?

  De uiteenlopende mate waarin landen onderwijs en gezondheidszorg collectief financieren verklaart een deel van de verschillen in hun collectieve - lastenpeil. 

 • Welke dingen vergroten de koopkracht?

   

  Netto inkomen (na belastingheffing) geeft koopkracht. Ook door de overheid beneden de kostprijs ter beschikking gestelde goederen en sociale uitkeringen vergroten de koopkracht. 

 • Wie maken beslissingen over de verhoudingen tussen koopkracht?

  In een democratie beslissen gekozen politici over de verhouding tussen particuliere koopkracht en collectief verschafte koopkracht. 

 • Regering en parlement stellen regels vast waaraan iedereen wordt geacht zich te houden. Die regels zijn nodig voor een geordende samenleving. 

 • Noem nog een ander reden voor overheidsbemoeienis
  Een ander reden voor overheidsbemoeienis is de ongelijke inkomensverdeling. 
 • Waarmee kan de overheid de meeste van haar uitgaven financieren?

  Dankzij de belastinginkomsten kan de overheid veruit de meeste van haar uitgaven financieren. 

 • Overheden moeten soms tekorten die door te hoge uitgaven ontstaan, dekken door voor een korte periode te lenen op de geldmarkt of lang te lenen op de kapitaalmarkt -> dus door een beroep te doen op besparingen van gezinnen, bedrijven of buitenlandse beleggers. 

 • Door haar omvangrijke uitgaven en door op talloze terreinen regels te stellen, oefent de overheid enorme invloed uit op de samenstelling van de nationale productie en op de verdeling van het nationale inkomen. 

 • Waar gaat het bij het vak openbare financien voornamelijk om?

  Bij het vak openbare financien draait het om de uitgaven, de inkomsten en de schuldpolitiek van de overheid. 

 • Welke dingen vergroten de koopkracht?
  Netto inkomen (na belastingheffing) geeft koopkracht. Ook door de overheid beneden de kostprijs ter beschikking gestelde goederen en sociale uitkeringen vergroten de koopkracht. 
 • Wat houdt de term 'overheid' precies in?

   

  Het verzamelbegrip 'overheid' bestrijkt talrijke instanties, zoals de Haagse ministeries en het apparaat van gemeenten, provincies en waterschappen. 

   

 • Hoe komt de overheid NIET aan haar geld?

  De overheid komt NIET aan haar geld door goederen of diensten tegen een ten minste kostendekkende prijs te verkopen. Ook krijgt de overheid geen geld door vrijwillige bijdragen (keren en particuliere instellingen). 

 • Hoe komt de overheid WEL aan haar geld?

  De overheid heeft de bevoegdheid DWINGEND bijdragen van gezinnen en bedrijven te vorderen, los van de mate waarin zij profijt hebben van door haar tot stand gebrachte voorzieningen. 

 • Democratie 

   

  In een democratie ligt de uiteindelijke beslissingsmacht over uitgaven en belastingen bij de volksvertegenwoordigers, dus bij de leden van het parlement, de gemeenteraad, de Provinciale Staten of het bestuur van het waterschap. 

 • Wat houdt 'budgetmechanisme' precies in?

  Het 'budgetmechanisme' is het besluitvormingsproces waarbij wordt vastgesteld WELKE taken de overheid zal uitvoeren en HOEVEEL daarvoor mag worden uitgegeven. 

   

  Bij het budgetmechanisme beslist de volksvertegenwoordiging hoe goedgekeurde uitgaven zullen worden gefinancierd: uit belastingen, niet - belastingontvangsten of door leningen aan te gaan. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Inkomensverdeling
De ONGELIJKE inkomensverdeling die uit het marktproces voortvloeit - ook als dit proces overigens optimaal verloopt- hoeft maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar te zijn. Dan zal de overheid proberen de inkomensverdeling bij te sturen.
Recessie
Overheidsingrijpen is noodzakelijk om recessie tegen te gaan en/ of te voorkomen.
Informatieasymmetrie
Consumenten en producenten hebben onvolledig zicht op de kwaliteit van aangeboden goederen. Vaak is de ene marktpartij beter geïnformeerd dan de andere. Door deze marktasymmetrie kan de minst geinformeerde partij zoveel schade lijden, dat de overheid corrigeert.
Zonder overheidsingrijpen kunnen samenstelling en omvang van de productie afwijken van wat maatschappelijk het meest gewenst wordt geacht.
Externe effecten
Soms komen bepaalde (maatschappelijke) kosten niet in marktprijzen tot uitdrukking, zoals wanneer een producent kosteloos afval in het milieu mag lozen -> baten die niet in de marktprijzen tot uiting komen.
Rechtsbescherming
Het prijsmechanisme kan alleen goed werken bij voldoende rechtsbescherming, dus wanneer de overheid de particuliere eigendom beschermt en mensen contracten kunnen afsluiten.
Collectieve goederen
Collectieve goederen zijn goederen die door alle burgers van de samenleving worden 'geproduceerd'. Voorbeelden van collectieve goederen zijn: het openbaar bestuur en de rechtsbescherming.
Marktimperfecties
Marktimperfecties zijn imperfecties die de economische ontwikkeling belemmeren.
Wat zijn de instrumenten van verdelingsbeleid?
Instrumenten van verdelingsbeleid zijn als volgt:
- progressieve belastingtarieven
- sociale uitkeringen
- goederen die met subsidie beneden de kostprijs ter beschikking worden gesteld. 
Waar gaat het bij de stabilisatiefunctie voornamelijk om?
Bij de stabilisatiefunctie gaat het om de overheidsinvloed op de ontwikkeling van de economie als geheel.
Welke dingen vergroten de koopkracht?
Netto inkomen (na belastingheffing) geeft koopkracht. Ook door de overheid beneden de kostprijs ter beschikking gestelde goederen en sociale uitkeringen vergroten de koopkracht.