Samenvatting Pe plus inkomen

-
327 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Pe plus inkomen

 • 1 Inleiding

 • Inkomensrisico's
  werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • wanneer is iemand ziekt
  De eerste 104 weken dat iemand niet kan werken is wettelijk gezien sprake van ziekte.
 • wanneer is iemand arbeidsongeschikt
  Wettelijk is iemand ao als nog niet(volledig) gewerkt kan worden na deze 104 weken.
 • Doelgroepen inkomensadviseur.
  de werkgever en zijn werknemers, de particulier, de ondernemer
 • Wettelijke regelingen rondom inkomensverzekeringen
  Wulbz: Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
  De werkgever is verplicht bij ziekte een werknemer geduurde max 104 weken 70% van het loon te betalen.
  Ziektewet: zieke werknemers waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever niet van toepassing is, vb. personen die ww uitkering ontvangen, bepaalde uitzendkrachten, waarbij het dienstverband afloopt tijdens de ziekte. Dit zijn de vangnetters.
  WIA: wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. regelt een uitkering na 104 weken. Is een werknemersverzekeringen. Is 29 dec. 2005 in werking getreden. Is een opvolger van de WAO.
  WW: werkloosheidswet, regelt een inkomen voor werkloze werknemers.
 • Wanneer is iemand ziek?
  Als iemand de eerste 104 weken niet kan werken.
 • Wanneer is iemand arbeidsongeschikt?
  Als nog niet(volledig) gewerkt kan worden na deze 104 weken.
 • Werkloosheid: een persoon die geen werk heeft, maar wel beschikbaar is om betaald werk te doen.
 • Ziekte: de eerste 104 weken dat iemand niet kan werken.
 • Arbeidsongeschiktheid: Als nog niet (volledig) gewerkt kan worden na deze 104 weken.
 • Wettelijke regelingen rondom inkomensverzekeringen:
  1. WULBZ: wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte.
  2.Ziektewet: zieke werknemers waarbij WULZ niet van toepassing is. Vangnetters.
  3.WIA: wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
  4. WW: werkloosheidwet
 • WULBZ: verplicht werkgever bij ziekte werknemer 104 weken 70% van het loon te betalen.
 • Hoelang en hoeveel moet een werkgever de werknemer bij ziekte betalen.
  104 weken, 70% van het loon.
 • Wie vallen onder de ziektewet?
  zieke werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling, vb. met ww uitkering, bep. uitzendkrachten, bij wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte. zgn vangnetters.
 • WIA: regelt een uitkering na 104 weken. sinds 29 dec. 2005. Opvolger WAO.
 • Wanneer valt een werknemer onder de WIA.
  na 104 weken.
 • Inkomensverzekeringen werknemers en werkgevers:
  1. Collectieve ziekteverzuimverzekeringen
  2. WGA-eigenrisicodragerverzekeringen
  3. Ziektewet-eigenrisicodragersverzekeringen
  4. Collectieve WIA-verzekeringen
 • Inkomensverzekeringen particulier:
  1. individuele WIA-verzekeringen
  2. individuele voor het risico bij werkloosheid
  3. woonlastenverzekering
 • Inkomensverzekeringen ondernemers:
  1. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Sociale zekerheid algemeen: Niet iedereen heeft recht op een socialezekerheidsuitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
  Inkomensadviseur dient de sociale regelgeving te kennen.
 • Sociale verzekeringen; Afkortingen werknemersverzekeringen
  Zw              ziektewet
  WAO          wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot 1-1-2006
  WIA            wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vanaf 1-1-2006
  WW            werkloosheidswet
  WAZ           wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfst. tot 1-08-2004
 • Volksverzekeringen:
  AOW         algemene ouderdomswet
  Anw          algemene nabestaandenwet
  AKW          algemene kinderbijslagwet
  Wlz            wet langdurige zorg
 • Sociale voorzieningen:
  BBZ          besluit bijstandverlening zelfstandigen
  TW           toeslagenwet
  Participatiewet  voormalig wet werk en bijstand
  IOAW      wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  IOAZ       wet inkomensvoorziening en gedeeltelijke  arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  IOW         inkomensvoorziening voor oudere werklozen
  Wajong    wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
  WSW        wet sociale werkvoorziening
  WVG        wet voorziening gehandicapten
  WAZO      wet arbeid en zorg
 • Iedere natuurlijke personen die legaal ingezetene van Nederland is verzekerd voor de volksverzekeringen.
 • Wie heeft recht op de volksverzekeringen?
  natuurlijke personen die legaal ingezetene van Nederland zijn. Ook niet-ingezetene die in Nederland loonbelasting afdraagt.
 • Als werknemer wordt beschouwd:
  - in gezagsverhouding staat tot een werkgever
  - op geld waardeerbaar loon geniet
  -  persoonlijke arbeid verricht
 • Gelijkgesteld aan een werknemer:
  - op basis van aanneming van werk, niet als thuiswerker en niet als zelfstandige
  - degene die op provisiebasis werkt
  -uitzendkrachten
  -musici, artiesten, prof. sporters
  - tegen beloning persoonlijk arbeid verricht
 • Wie voert de sociaal zekerheidsstel uit?

  Uitvoering sociale zekerheidsstelsel:
  - SVB de sociale verzekeringsbank: AOW, Anw, AKW
  - UWV, uitvoeringsinstituut  werknemersverzekeringen: ziektewet, WAO, WIA, WW, toeslagenwet, wet arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandingen WAZ., Wet Wajong.
  Opvolger van GAK, Cadans, GUO en sociaal fonds bouwnijverheid.
  - zorgverzekeraars: Wlz en zorgverzekerinswet
  - gemeenten: Wet werk en bijstand, IOAW, IOAZ, Wmo.
  uitvoering sociale zekerheidsstelsel, svb, uwv, zorgverzekeraars, gemeenten.
 • Afdracht premie werknemersverzekeringen: Werkgever.
  voorheen UWV, sinds 1 jan. 2006 de belastingdienst
 • Premiewerknemersverzekeringen: deel premie ingehouden van loon, zgn werknemersdeel
  WW, geheel voor werkgever sinds 1 jan. 2010
  werkgever betaald ook premie WAO, groot deel Wia. sinds 1 jan. 2006 max. de helft van de gedifferentieerde premie WGA op eigen risicodragers verzekering  te verhalen op netto loon.
  Werknemer betaald volledig premie AOW, anw en Wlz-premie.
 • Wet uniformering loonbegrip: per 1 jan. 2013, regelt inkomensafhankelijk bijdrage. De zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen hebben sinds dien dezelfde heffingsgrondslag. Minder adm. lasten werkgevers en beter leesbaar.
 • 1.3 Arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid
  Eerste twee jaar(104 wk) moet werkgeven het loon doorbetalen in het kader van de WULBZ(vangnetters zw) . Daarna mogelijk uitkering op grond van de WIA.
 • Ziektewet: Uitkering 70% van het oude loon (dagloon), max. 104 weken.
  max. dagloon, 2015, dagloon 199,95 euro, (52186,95 euro/jr.)
 • Wia, vangnetters: Als vangnetter na 2 jr. nog ziek is kan er  recht zijn op een wia uitkering. De uitkering eindigt eerder dan 2 jaar al de vangnetter:
  - de aow leeftijd bereikt
  - langer dan 1 mnd gedetineerd is
  - na het eerste jaar ziektewetbeoordeling voor 65% of meer arbeidsgeschikt is.(gangbare arbeid)
  Wanneer heeft vangnetter geen recht op een Wia uitkering?
 • Wet verrekening inkomsten met ziekengeld:
  Per 1 juli 2011, het inkomen word voor 70% verrekend met de ziektewetuitkering.
  vb. Normaal dagloon 100 euro bruto per dag.
  uitkering 70% x 100 = 70 euro per dag.
  Met parttime werk 50 euro per dag.
  Ziektewetuitkering: 70% ( 100-50) = 35 euro
  Totale inkomsten= 50 + 35 = 85 euro. Loont om te gaan werken.
 • Bijzondere groepen voor de ziektewet:
  - werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling
  - werknemers die ziek zijn als gevolg van orgaandonatie
  - Arbeidsgehandicapten die binnen 5 jaar na in diensttreding ziek worden ( vallen onder No-riskpolis)

  De werkgever dient de eerste 104 weken het loon door te betalen van ziekte als er sprake is van beroepsarbeidsongeschiktheid, maar kan deels verhalen op het UWV..
  De eerste 2 groepen hebben het recht op een vergoeding vanuit de ziektewet van 100% van het oude gemaximeerd dagloon.
  De arbeidsgehandicapte 70% van het max. dagloon. Het eerste jaar kan op 100% max. dagloon, als werkgever(CAO o.a.) 100% loon door betaald.
  - Vrijwillige verzekerden. Zelfstandigen die het risico bij het UWV verzekerd hebben. Vrijwillig verzekerden krijgen een uitkering op baisis van het verzekerd bedrag. max. tot het gemaximeerd dagloon van 199,95 euro.
 • Werking van WIA:
  Bij ziekte of bij het eind van een ziektewetuitkering informeert het UWV de arbeidsongeschikte over het aanvragen van een WIA uitkering.
  De aanvraag vindt plaats rond de 90e week van ziekte.
  Op basis van re-integratieverslag , ect. voert het UWV een poortwachtertoets uit.  Het UWV kan (poortwachtersanctie) de werkgever verplichten het loon een jaar langer door te betalen niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
  Als wel word voldaan, volgt er een oproep voor een WIA keuring.
  Deze zal bepalen voor welk WIA uitkering de o.a. werknemer in aanmerking komt.
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage:
  Eerst word gekeken wat op basis van gangbare arbeid  zou kunnen verdienen als hij/zij niet AO was. Dit is de verdiencapaciteit of het maatmanloon genoemd.
  Vervolgens word gekeken wat de AO op dit moment zou kunnen verdienen.
  Dit is de restverdiencapaciteit. Dan word gekeken naar 3 functies (meest betalende) waar de arbeidsongeschikte  in aanmerking komt. De middelste word dan rekening mee gehouden door het UWV.
  Percentage word dan:
  verdiencapaciteit - restverdiencapaciteit : verdiencapaciteit x 100% ofwel
  oud loon - restverdiencapaciteit : oud loon x 100%

  vb. Timmerman verliest 1 arm.
  drie functies:
  - adm. medewerker ( 2000 euro per mnd)
  - technische verkoper ( 1800 euro per mnd)
  - toezichthouder ( 1500 euro per mnd)

  Normaal kan hij 2500 euro verdienen. ( verdiencapaciteit)

  uitkering: 2500 - 1800: 2500 x 100% = 28%
 • Minder dan 35% AO:
  De bedoeling is dat werkgever en werknemer tot een oplossing binnen de gegeven mogelijkheden. Als dit niet mogelijke is ontbinding van de arbeidsovk met toestemming UWV.
  Een gedeeltelijke WW-uitkering is evt. ook mogelijk.
  Dit zijn de zgn. 35-minner.
 • Herplaatsing andere werkgever: Recht op de no-riskpolis ziektewet. De eerste 5 jaar van het dienstverband kan de loonschade verhaald worden op de ziektewet.
  Herplaatsing eigen werkgever: ziekteverzuimverzekering hoeft niet uit te keren.  Werkgever kan een nieuw contract aan gaan en de passende arbeid als nieuw bedongen arbeid vast leggen. Dan is er wel dekking. (loonbetaling bij ziekte)
 • Wia heeft 2 regelingen:
  1. Regeling Inkomensverziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten IVA
  2. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten, WGA
 • WGA heeft drie soorten uitkeringen:
  1. WGA-loongerelateerde uitkering
  2. WGA-loonaanvullingsuitkering
  3. WGA-vervolguitkering
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage:
  1. < 35 %, geen voorziening, evt. WW
  2. 35-80% & 80-100%, niet duurzaam, WGA, loongerelateerde uitkering daarna evt. loonaanvullingsuitkering en/of vervolguitkering
  3. 80-100% duurzaam, IVA uitkering
 • 1. IVA uitkering: 75% x WIA-maandloon.( bruto per maand)
  WIA maandloon is wat werknemer verdiende voordat hij/zij arbeidsongeschikt werd, gemaximeerd max. dagloon v.a. 1 juli 2015, 199,95 euro per dag, 52186,95 per jaar., 4348,91 per maand.
  IVA is 100% van het dagloon als er dagelijks en blijven hulp of verzorging thuis noodzakelijk is. Is er dagelijks thuishulp nodig maar kan men zicht deels redden. Dan wordt de uitkering verhoogd naar 85%.
  Normaal na 104 weken ziekte, Tussen de 3e en 68 week van ziekte kan het ook ingaan.
 • IVA uitkering zal nauwelijks veranderen en loopt door tot AOW leeftijd. Als men herstelt tussen de 80% en 35% AO, dan wijzigt de IVA uitkering na 2 maand in een WGA uitkering. Onder 35 %, na 2 maand beeindigd.
 • WGA-loonrelateerde uitkering: Al men aan de referentie eis voldoet:
  De laatste 36 weken minimaal 26 weken in dienstverband gewerkt hebben.
  Dit is een tijdelijke uitkering. Deze is afhankelijk van het arbeidsverleden. Voor elk jaar arbeidsverleden ontvangt WGA gerechtigde 1 maand uitkering, gemaximeerd tot 38 maanden.
  Het uitgangspunt is het totale arbeidsverleden:
  - feitelijke arbeidsverleden: feitelijke aantal gewerkte jaren vanaf 1998.
  tot 1 januari 2013 telt een jaar mee met min.52 dagen SV loon. na jan. 2013, 208 uren of meer SV loon. Ook jaren waarin voor een kind gezorgd is, mantelzorg of onbetaald verlof is opgenomen kan meetellen.
  - fictieve arbeidsverleden: jaren waarin werknemer 18 jaar werd tot en met 1997.
 • Na een WGA-loongerelateerde uitkering ontvangt men een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.
 • Voorbeeld:
  Piet is 50 jr. Eind dec. 2013 een WIA uitkering.
  Feitelijke arbeidsverleden: van 1998 tot en met 2012, is 15 jaar gewerkt.
  Fictieve arbeidsverleden:In 2013 was hij 50 jaar. 1981 is hij 18 jaar geworden. tot en met 1997 is dit 17 jaar.
  Totale arbeidsverleden: 15 + 17 = 32 jaar. Hij ontvangt dan 32 maanden een loongerelateerde uitkering.
 • Hoogte WGA loongerelateerde uitkering:
  eerste 2 maanden: 75% WIA maandloon
  daarna: 70% van het WIA maandloon
  Het inkomen dat verdiend word door arbeidsongeschikt moet van het WIA loon worden afgehaald.
  75%of 70% x ( WIA loon - inkomen) = uitkering.
 • Voorbeeld hoogte WGA loongerelateerde uitkering:
  Trus heeft WIA-maandloon 2500 euro.
  Zonder inkomsten: eerste 2 maanden, 75% x 2500 = 1875 euro.
  daarna: 70% x 2500 = 1750 euro.

  Met inkomsten 1100 euro.

  Eerste 2 maanden 75% x (2500-1100) = 1050 euro.
  Totale inkomsten 1050 + 1100 = 2150 euro.
  Na 2 maanden 70% x (2500-1100) = 980 euro
  Totale inkomsten: 1100 + 980 = 2080 euro.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat moet verzekerde doen bij schade? (3)
alles om zsm arb geschikt te worden en meewerken aan re integratie+meewerken aan onderzoek voor vaststellen oorzaak ao

Opgave doen als hij weer wat verdiend met het nieuwe beroep of dat hij in loondienst heeft. Bij ao percentage word rekening gehouden met zijn oude beroep. Hij krijgt aanvulling op zijn inkomen tot max. verzekerde som.
Welke standaarduitsluitingen zijn er? (7)
bij complete ao verz in de regel geen uitkering als ao ontstaat/bevorderd/verergerd is door;
-opzet/grove schuld verzekerde of belanghebbende
-ongeval door verz veroorzaakt indien >0,8 0/00 of adem alcohol gehalte >350 microgram, of als verzekeraar kan bewijzen/aannemelijk maken dat ongeval gevolg was van overmatig drankgebruik
-gebruik geneesmiddelen/bedwelmende/verdovende/opwekkende middelen
-ongeval verz <23 jr met motorrijtuig .50cc (=evt mee te verzekeren) 
-gewapend conflict/burgeroorlog/opstand/binnenl onlusten/oproer/muiterij (molest)
-door atoomkernreacties
-gevaarlijke sporten (elke mij eigen omschrijving)
Wat is het doel van een aov?
Periodieke uitkering bij derving inkomen agv arb ong. (Indemniteitsbeginsel).
Bij sommenverzekering hoeft er alleen sprake te zijn van arb ong, dus geen indemniteitsbeginsel. Jaarrente (verz rente) is meestal minder of gelijk aan 80% gemiddeld inkomen.
Wanneer (meestal) geen uitk zw erd Verz? (10)
1 recht op loondoorbet werkg
2 al ao was voor verzekering in ging
3 ao na uit dienst tenzij binnen 28 dgn
4 nawerking zw van toepassing
5 uit dienst ivm conflict werkg
6 zw uitk UWV
7 uitk no riskpolis
8 verlof vlgs wet arbeid en zorg
9 niet meewerken aan re integratie en werkg neemt geen maatregelen
10 bedr waar werkn werkte is later overgenomen door werkg
Wanneer betaald UWV zw uitkering (ook al is werkg zw-erd)? (3)
1 ziek door zw schap/orgaandonatie/bevalling
2 geboren voor 8-7-1954 en voormalig werkloos en  recht op compensatie vlgs compensatieregelingen oudere werkn
3 langdurig ziek of handicap (werkn met een no risk polis met bewijs dat die polis voor hen geldt)
Welke soorten verzuimverzekering zijn er? (2)
Conventioneel (daggeld) en stop-loss  verz (uitk op jaarbasis)
Wat zijn verplichtingen werkg vlgs verzekeraar bij verzuimbegeleiding? (7)
1 voeren adequate controle en verzuimbegeleiding (arbo gecert of bedr arts)
2 ziekmelding binnen 48 uur aan arbo of reintegratie dienst
3 herstel melding zsm
4 binnen 3 wkn huisbezoek of persoonlijk spreekuur (= onderdeel verzuimbegeleiding )
5 wettelijke verplichting werkg en werkn wet verbetering poortwachter. Regeling procesgang 1e en 2e jaar
6 maandelijks ontvangt verzekeraar overzicht ziekmeldingen+ loonschade
7 voor naverr en vervolgpremie: verzamelloonstaat+ per werkn verzuimoverzicht+ bijbehorende loonschade
Voor wie is poortwachterstoets? (3)
Voor werkn met loondoorbet bij ziekte + werkn met recht op zw wegens zw schap/ bevalling of orgaandonatie + werkn waarop no riskpolis zw van toepassing is
Wanneer geen recht op loondoorbetaling ziekte? (7)
1 opzet
2 valse info bij aanstelling en ziekte komt daaruit voort
3 werkn belemmert of vertraagt genezing
4 weigert zonder deugdelijke grondslag passende arbeid
5  ".              ".              "                   ".          Mee te werken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen om hem passende arbeid te laten doen
6 weigert mee te werken aan opstellen/evalueren/bijstellen plan van aanpak
7 geeft geen info die nodig is recht op loondoorbetaling vast te stellen-> zodra wel dan met terugwerkende kracht uitk.
Wat is passiva? (4)
Ev
Reserves
Vreemd lang vermogen (>1 jaar)
Vreemd kort vermogen (<1 jaar waaronder crediteuren)