Samenvatting Pedagogiek in beeld Inleiding pedagogische studieopvoeding, onderwijs en hulpv

-
ISBN-10 9036806151 ISBN-13 9789036806152
130 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pedagogiek in beeld Inleiding pedagogische studieopvoeding, onderwijs en hulpv". De auteur(s) van het boek is/zijn Un Leiden FSW Ped Wet sch Ped beeld. Het ISBN van dit boek is 9789036806152 of 9036806151. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Pedagogiek in beeld Inleiding pedagogische studieopvoeding, onderwijs en hulpv

 • 3.1 Inleiding

 • Voor historisch onderzoek zijn naast schriftelijke ook mondelinge en audiovisuele bronnen interessant.
 • Wat werd er aan het begin van de twintigste eeuw verplicht?
  Het volgen van enig basisonderwijs voor ieder kind.
 • Sinds 1999 volgen meer vrouwen dan mannen een vorm van wetenschappelijk onderwijs. Dit is bijzonder want aan het begin van de 20e eeuw waarschuwden wetenschappers nog voor de schadelijke werking van te veel opleiding op het bevattingsvermogen en de psyche van meisjes en vrouwen.
 • Wereldwijd gaat er miljoenen kinderen, waaronder voornamelijk meisjes niet naar school. Waarom is dit?
  1. Sommige landen beschikken over onvoldoende middelen om onderwijs aan ieder kind te bieden
  2. Vaak zijn er invloedrijke (religieuze) groepen die onderwijs en opleiding niet voor iedereen geschikt of nodig achten.
 • 3.2 Historische achtergronden

 • In de loop van de negentiende eeuw zijn in Nederland, evenals in de meeste omringende westerse landen, de opvoedings- en onderwijsmiddelen, de pedagogische professionals en de onderwijs- en opvoedingsinstellingen explosief uitgebreid zowel in aantal als in diversiteit.
 • 3.2.1 Motieven

 • Wat is identiteitsbepaling of bestaansverheldering?
  Om te (leren) begrijpen wie je bent en waar je naartoe wilt,  moet je weten waar je vandaan komt.
 • Bestaansverheldering geldt niet alleen voor jezelf, op individueel persoonlijk niveau (micro), maar ook voor een beroep, vakgebied, school of opvoedingsinstelling op groeps- of organisatieniveau (meso) of op (inter)nationaal niveau (macro), met inbegrip van wet- en regelgeving.
 • Wat zijn politiek-ideologische motieven?
  Hierbij wordt het verleden gebruikt om bijvoorbeeld aan te tonen hoezeer de kwaliteit van de opvoeding en het onderwijs van nu achteruit of vooruit is gegaan in vergelijking met vroeger.
 • Debunking is het streven naar ontmaskeren, het doorprikken van conservatieve, politieke, morele en geromantiseerde opvattingen over gebeurtenissen uit de (onderwijs- of opvoedings) geschiedenis op basis van nieuwe feiten en verantwoorde inzichten.
 • Intellectuele uitdaging
  De kritische nieuwsgierigheid en bevlogenheid om het verloop van onderwijs- en opvoedingsontwikkelingen zo goed mogelijk te doorgronden
 • 3.2.2 Trends in geschiedschrijving

 • Aan het begin van de twintigste eeuw verschuift de historische interesse meer naar de ontwikkeling van de schoolvakken en het leerplan van de lagere school, aangevuld met denkbeelden van de bekende galerij pedagogische denkers.
 • 3.3 Methoden van (empirisch) onderzoek naar het onderwijsverleden

 • Alleen via geschreven bronnen, die vaak geschreven zijn met een niet-onderwijskundig doel en voor een bepaalde elite, zijn er dingen te achterhalen over opvoedings- en onderwijsgedrag uit vroegere tijden.
 • Beschikbare bronnen:
  Er moet voor het bestuderen van een bron bepaald worden in hoeverre een bron geschikt is om vast te stellen hoe mensen werkelijk dachten over opvoeding en onderwijs.
  Het geeft aanleiding tot het zorgvuldig selecteren en interpreteren van bronnen en vooral ook tot bescheidenheid in het doen van uitspraken.
 • Welke 3 soorten studies naar het onderwijsverleden zijn er?
  Een tellende, een vertellende en een veronderstellende benadering.
 • Tellende benadering: Vooral gericht op cijfermatige gegevens waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van seriele bronnen. Een beperking hiervan is de kwaliteit van de cijfermatigheid. De data vertellen vaak alleen wat over de 'buitenkant'.
 • Seriële bronnen
  Met vaste regelmaat opgestelde cijferreeksen
 • Vertellende benadering:  Meer oog voor de 'binnenkant' van opvoeding en onderwijs, de persoonlijke ups en downs in het dagelijks gezin- en schoolleven. Het gaat om de emoties en mentaliteit achter het feitelijk gedrag van mensen.

  De vertellende benadering maakt vooral gebruik van egodocumenten.
 • Oral History
  Een historische stroming die maatschappelijk en politiek kracht en macht beoogde te geven aan het individu en aan groepen waarvan de stem maatschappelijk tot dan toe nauwelijks gehoord werd.
 • Egodocumenten
  Bronnen waaruit persoonlijke ervaringen, motieven en opvattingen naar voren komen. (bijvoorbeeld dagboeken, schoolagenda's, brieven etc)
  Bevatten impliciet een  aantal 'culturele filters' waarvan de makers zich niet bewust zijn geweest.
 • Veronderstellende benadering: De keuze voor bronnen en de wijze waarop deze bestudeerd worden wordt vooral gebaseerd op vooraf uitgewerkte theoretische uitgangspunten en daarvan afgeleide hypothesen.
 • Ideële veronderstelling
  Er wordt verondersteld dat vooral het opvoedkundig denken bepalend is voor het feitelijk gedrag in en rond het onderwijs.
 • Cultuurhistorische invalshoek
  Het accent ligt hier op mentaliteitsgeschiedenis, waarbij men door het bestuderen van literaire bronnen en beeldcultuur uit een bepaalde periode de leidende opvattingen over opvoeding en onderwijs probeert te reconstrueren.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Assisted Infant Toilet Training
De ouder houdt de baby vanaf 4 - 6 weken nauwlettend in de gaten en probeert de signalen te herkennen die de baby afgeeft als deze zich moet ontlasten. Wanneer dit herkend wordt, houd de ouder de baby boven een potje en maakt hierbij een geluid. 
Een kind kan hierdoor binnen een jaar zindelijk zijn, maar het is erg tijdsintensief.
Cradle-board
Houten plank waar een baby op gelegd wordt, en vervolgens word ingebakend. Vind voornamelijk plaats bij indianen en de Mapuche.
Soorten minnen
- Huismin (Min die in huis woont)
- Loopmin (Min die langs komt)
- Kind uitbesteden aan de min
Flesvoeding
Voorstanders van flesvoeding zeggen dat dit tegenwoordig zo is samengesteld dat het meer benodigde stoffen bevat dan borstvoeding. Daarnaast beperkt flesvoeding zich niet tot het geven vanaf 1 persoon. En ze beweren dat flesbaby's sneller doorslapen.
Borstvoeding
Voorstanders geven aan dat het zou zorgen voor een hoger IQ, de baby beschermen tegen ziekten, en het zou de band tussen moeder en kind versterken.
Natural competency
Ouders gaan uit van het feit dat ze in ieder geval globaal weten wat een goede opvoeding inhoudt, en kunnen dus bij tegenslagen of kinderlijk verzet makkelijk besluiten de aanpak te stoppen om op hun eigen manier verder te gaan.
Dubbelblind onderzoek
De opvoeder weet niet of hij in de experimentele of de controle groep zit, en de onderzoekers zijn hier ook niet van op de hoogte. 

Het enige verschil tussen de groepen kan dan toegeschreven worden aan de interventie.
Hawthorne-effect
Het effect van een interventie wordt veroorzaakt omdat er aandacht aan de deelnemers besteed wordt.
Randomized controlled trial
Onderzoeksaanpak.
Er wordt een groep deelnemers op willekeurige wijze in tween verdeeld, zodat je twee min of meer gelijke groepen krijgt. Daarna ontwerp je slechts een van de twee groepen (experimentele groep) aan een interventie.  De andere groep krijgt een nep-interventie.
Protoprofessionalisering
Nieuwe ouders verdiepen zich met behulp van boeken en het internet in de meest uiteenlopende aspecten van opvoeding. Hierdoor lopen ouders tegen een enorme hoeveelheid tegenstrijdig opvoedingsadvies aan.