Samenvatting Pedagogiek in de onderwijspraktijk een geintegreerde benadering

-
ISBN-10 904690251X ISBN-13 9789046902516
446 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pedagogiek in de onderwijspraktijk een geintegreerde benadering". De auteur(s) van het boek is/zijn Jeroen Hendrik Arnold Maria Onstenk. Het ISBN van dit boek is 9789046902516 of 904690251X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Pedagogiek in de onderwijspraktijk een geintegreerde benadering

 • 1 Geïntegreerd pedagogisch handelen in het onderwijs

 • Voor welke uitdaging staan leraren en opvoeders?
  Zij moeten kinderen leren hoe zij verantwoorde keuzes maken in een wereld die steeds meer keuzemogelijkheden biedt en hoe zij kunnen functioneren in een gedifferentieerde en veranderende gemeenschap
 • Waarop is pedagogisch handelen in het onderwijs gericht?
  Dit handelen is gericht op:
  * ontwikkeling
  * opvoeding
  * burgerschap
  * zorg
 • Hoe wordt het padagogisch handelen als onderdeel van de bekwaamheid van leraren in het boek benaderd?

  Systematisch en geintegreerd, waarbij wordt uitgegaan van een brede insteek: pedagisch handelen in het onderwijs is gericht op ontwikkeling, opvoeding, brugerschapen zorg. Uitgangspunt is dat het cognitieve leren van kinderen wordt verbonden met hun persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling.
 • Het gaat om opvoeden tot vrijheid (Fernando Savater)
 • Wat is het uitgangspunt van bovenstaande?
  Dat het cognitieve leren van kinderen wordt verbonden met hun persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling.
 • Welke bijdrage levert de leraars als opleider en opvoerder aan de psychologische en sociale groei van kinderen?
  Deze bijdrage besaat uit het toegankelijk maken voor leerlingen van kennis en andere essentiele sociale culturele gereedschappen en daarmee uti het ontwikkelen van talenten, waarden en deugden.
 • Waarop is pedagogisch handelen in het onderwijs gericht?
  Gericht op ontwikkeling, opvoeding, burgerschap en zorg
 • Wat is waardestimulering?
  * dat de leraar door zijn voorbeeldfunctie in zijn handelen uitdraagt wat hij belangrijk vindt
  * op die manier de identiteitsontwikkeling van zijn leerlingen beïnvloedt en
  * omgekeerd heeft het pedagogisch handelen ook invloed op de identiteit en ontwikkeling van de leraar zelf.
 • De leraar levert als opleider en opvoeder een belangrijke bijdrage aan de psychische en sociale groei van leerlingen naar een evenwichtige persoonlijkheid en competent lid van de maatschappij.
 • 1.1 De leraar als opvoeder

 • Veel leraren voelen zich geplaatst voor een keuze tussen onderwijs en opvoeding.
 • Waaruit bestaat het opvoeden van de leraar?
  Uit het overdragen van ervaringen, normen en waarden (als het goed is vanuit een helpende rol)
 • Pedagogisch klimaat en padagogisch didactische aanpak
  de leraar moet zorgen voor optimale voorwaarden voor leren en ontwikkeling in de school
 • In feite is de keuze tussen onderwijs of kennisoverdracht en opvoeding een schijntegenstelling. Kennisoverdracht heeft op zich al een opvoedende werking. De leraar is ook opvoeder. Iedereen die met kinderen werkt, is altijd ook bezig met overdragen van ervaringen, normen en waarden.
 • Wat zijn de taken van een leraar?
  Hij moet zorgen voor:
  * optimale voorwaarden voor leren en ontwikkeling in de school (pedagogisch klimaat en pedagogisch-didactische aanpak)
  * het bereiken van vormings- en opvoedingsdoelen (de pedagogische opdracht)
 • De pedagogische opdracht van de school

  de vormings en opvoedingsdoelen
 • Opvoeding vraagt om ondersteunen, stimuleren en het voortleven van autonoom, verantwoordelijk en sociaal gedrag aan kinderen en jongeren.
 • Wat vraagt opvoeding van de leraar?
  Om:
  * ondersteunen
  * stimuleren
  * voorleven
  van autonoom, verantwoordelijk en sociaal gedrag aan kinderen en jongeren.
 • De pedagogische benadering van de leraar lijkt soms tot doel te hebben om het eigenlijke leren mogelijk te maken. Het eigenlijk leren ziet men dan vooral als functioneel cognitief leren ofwel: leren gericht op concreet bruikbare kennis. Met nadruk op taal en rekenen.
 • 1.2 Pedagogisch handelen

 • Wat is pedagogische bekwaamheid?
  De leraar biedt de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen. Hij neemt de pedagogische verantwoordelijkheid voor leerlingen en de consequenties daarvan voor zijn handelen vanuit goed besef van verschillende culturele, sociale en maatschappelijke contexten. Hij beschikt daartoe over een effectief en wendbaar pedagogisch handelingsrepetoire en heeft visie op onderwijs die bijdraagt aan de onderwijsvisie van de school.
 • Wat is het uiteindelijk doel van onderwijs?
  In een veilige omgeving de kinderen:
  * structuur bieden
  * rekening houden met culturele, sociale en maatschappelijke verschillen
  * zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig, sociaal en verantwoordelijk individu
  * en lid van de gemeenschap.
 • Pedagogische bekwaamheid volgens de beroepsstandaarden voor de leraar primair onderwijs
  De leraar biedt de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen. Hij neemt de pedagogische verantwoordelijkheid voor leerlingen en de consequenties daarvan voor zijn handelen vanuit een goed besef van verschill[ende culturele, sociale en maatschappelijke contexten. Hij beschikt daartoe over een effectief en wendbaar pedagogisch handelingsrepertoire en heeft een visie op onderwijs die bijdraagt aan de onderwijsvisie van de school
 • In algemene zin gaat het pedagogisch handelen om het ondersteunen van kinderen bij hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling tot volwassenen. Er is daarbij geen scheiding tussen het cognitieve domein en ander domeinen.
 • kernpunt van de gekozen benadering in dit boek
  pedagogisch handelen richt zich op het spanningsveld tussen individuele autonomie en ontwikkeling enerzijds en lidmaatschap van een gemeenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds. In algemene zin gaat het pedagogisch handelen om het ondersteunen van kinderen bij hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling tot volwassenen. Er is daarbij geen principiele scheiding tussen het cognitieve domein en andere domeinen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe wordt het reageren op gedrag in de vorm van een vraag ook wel genoemd?
responsief reageren
De drie uitgangspunten van de ideale taal van de leraar

1. ondersteunend: gericht op het helpen in plaats van corrigeren
2. sensitief en responsief: gericht op wat het kind zou kunnen bedoelen;

3. postief: gericht op het gewenste gedrag
Vijf elementen van interacties in de klas

1. contactinitiatief: aanzet tot contact of interactie met de ander (aankijken, vragen, laten zien, naam noemen)
2. ontvangsbevestiging: je laat de ander merken dat je hem hebt gevolgd (non-verbaal: knikken, terugkijken, glimlachten, aanraken of verbaal: ja zeggen, hmmm benoemen, samenvatten etc).

3. Instemmend benoemen: verwoorden wat men zelf doet, denkt of voelt bij het eigen handelen van dat van een ander.

4 Beurtverdeling: elk contact heeft een structuur van drie fasen: de opening, de uitwisseling en de afronding.

5. Leiding geven: het bewust hanteren van de opeenvolgin gvan bovenstaande interactiestappen.
Twee soorten relaties in een klas (Alkemade)

1. relaties rond het leren, het werk, de te behalen doelen en het uiteindelijke resultaat.
2. Sociaal- emotionele relatiesL het veilige gevoel bij deze leraar, in deze groep.
De drie aspecten van het handelen van een leraar

1. interactie
2. didactiek

3. les- en klassenmanagement.
Welke drie basisbehoeften zijn belangrijk om zich vrij te kunnen ontwikkelen?

1. behoefte aan relaties: het gevoel dat je welkom bent en dat de leraar en leerlingen in de klas je waarderen en graag met je willen omgaan.
2. Behoefte aan autonomie: het gevoel dat je zelfstandig bent, dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen.
3. Behoefte aan competentie: het geloof en plezier in je eigen kunnen. Het bewustzijn en ervaren van je talenten en de ontwikkeling daarvan.
Het pedagogisch klimaat volgens Alkema e.a. (2006)
Het totaal aan bewust gecreëerde en aanwezige omgevingsfactoren die inspelen op het welbevinden van het kind, waardoor het zich in meer of mindere mate kan ontwikkelen.
Wat zijn de drie domeinen van burgeerschapsvorming?

1. Democratie: het gaat om kennis van hoe democratie werkt, maar vooral ook om houdingen en sociale vaardigheden die nodig zijn om actief betrokken te (willen) zijn bij de samenleving
2. Participatie: het gaat om houdingen en vaardigheden om actief mee te doen in sociale verbanden
3. Identiteit: het gaat om kennis, houdingen en vaardigheden die van belang zijn bij de identiteitsontwikkeling in een pluriforme samenleving die zich kenmerkt door verschillende, soms ook tegenstrijdige waarden en normen.
Welke waarden zijn gewaarborgd in een democratische rechtstaat in de grondwet?

- gelijkwaardigheid leidend tot gelijke behandeling/discriminatieverbod;

-vrijheid van belijdenis van godsdienst en levensbeschouwing;
- vrijheid van meningsuiting
- vrijheid van vereniging, vergadering en betoging
- eerbiediding van de persoonlijke levenssfeer
- onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
Op welke 4 steunpilaren rust een open democratische samenleving? (Schuyt)

- rechtszekerheid en een onafhankelijk strafproces;
- academische vrijheid en het recht op een eigen waarheid;
- religieuze, politieke en sociale tolerantie;
- geweldloze politieke actie en conflicthantering.