Samenvatting Pedagogisch medewerker SAW 3 Kinderopvang

-
ISBN-10 9085240905 ISBN-13 9789085240907
1114 Flashcards en notities
37 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pedagogisch medewerker SAW 3 Kinderopvang ". De auteur(s) van het boek is/zijn Onbekend. Het ISBN van dit boek is 9789085240907 of 9085240905. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Pedagogisch medewerker SAW 3 Kinderopvang

 • 1 Functies en ontwikkelingen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

 • Wanneer werd de "Wet Kinderopvang definitief ingevoerd?
  2005
 • Waar staat BOinK voor?
  Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang
 • Noem een paar voorbeelden van de ontwikkeling van de kinderopvang tussen 1990 en 2005.

  - er komen nieuwe subsidieregelingen

  -de kinderopvang is besteed voor bepaalde groepen

  - de peuterspeelzalen zijn er voor alle kinderen tussen 2 en 4 jaar

  -de doelen van de kinderopvang wijzigen

  - peuterspeelzalen doen meer aan ontwikkelingsstimulering

  - er is een wet voor de kinderopvan gemaakt

  - peuterspeelzalen blijven onder de welzijnswet vallen

  - de ondersteuning van de organisaties is beter geregeld

  - ouders hebben een veel grotere inbreng

 • Waarvoor was de kinderopvang nog meer belangrijk? (BeHalve voor de kinderen)
  Voor de Economie en de emancipatie van mannen en vrouwen
 • Vanaf wanneer zijn de kleuterscholen opgenomen in de onderbouw van de basisscholen?
  1986
 • Waar staan de drie R's tegenwoordig soms ook voor?
  Ruimte, Respons en Respect
 • Waar staan de drie R's voor?
  Rust, Reinheid en regelmaat
 • Vanaf wanneer is de kinderopvang zoals we die nu kennen?
  Vanaf de 20e eeuw.
 • Vanaf wanneer werd er per wet het kinderarbeid verboden "het kinderwetje van houten" ?
  1874
 • Vanaf wanneer is de leerplicht ingevoerd "de Wet op de Leerplicht"
  1901
 • Noem organisaties met wie de kinderopvangorganisaties samen werken om het met name voor oudere kinderen interessant te houden.

  - sportverenigingen

  - kinderboerderijen

  - muziekscholen

  - scoutingverenigingen

  - buurthuizen

   

 • Hoeveel procent van de kinderen groeit op in een situatie die ontwikkelingsachterstanden tot gevolg kunnen hebben?

  20%

 • Waar staat VVE voor?
  Voor en vroegschoolse educatie
 • Waar staat "Wet OKE" voor?

  Wet ontwikkelingskansen voor kwaliteit en educatie
 • Waar is de "Wet OKE" voor?

  Om de kwaliteit in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op elkaar af te stemmen

 • Noem soorten kinderopvang

  - peuterspeelzaal

  - kinderdagverblijf

  - tussenschoolse opvang

  - buitenschoolse opvang

  - opvang voor kinderen van cursisten

  - leidster aan huis

  - gastouderopvang

  - opvang tijdens congressen of in winkelcentra

 •  

  Noem regels voor gastouderopvang

  - gastouders moeten gediplomeerd zijn op minimal niveau 2 en een EHBO certificaat hebben

  - Er is een Landelijk Register Kinderopvang waar je bij aangesloten moet zijn

  - een gastouder mag maximal 6 kinderen tegelijk opvangen inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar

  - de GGD houd rechtstreeks toezicht op de opvang zelf

  - de betaling van ouders gaat via een gastouderbureau

  - per jaar wordt een maximum uurtarief vastgesteld waarop de kinderopvangtoeslag voor de ouders is gebaseerd

 • Noem aanvullende kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen op basis van de Wet OKE.

  - Elk kind moet minimal 1 en maximal 3 vaste leidsters zien

  - Er is altijd een inval beschikbaar ivm ziekte of iets dergelijks

  - Peuterspeelzalen moeten jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en hygiene uitvoeren

  - Werknemers en vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag moeten overleggen

  - Dat er een meldcode kindermishandeling is met een duidelijk protocol dat aantoonbaar gehanteerd wordt

  - Dat er vrijwilligersbeleid ontwikkeld is

 • Onder peuterspeelzaalwerk wordt in de Wet OKE verstaan?
  De verzorging opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs
 • Per wanneer bestaat de "Wet OKE"?
  1 augustus 2010
 • Hoeveel leidsters staan er op de peuterspeelzaal op een groep van 16 kinderen?
  2 met minimal 1  met een diploma op MBO-niveau 3 of een gelijkwaardig diploma en tijdens een VVE-programma zijn er minimal 2 met een MBO-niveau 3
 • Welke functies heeft het kinderopvang voor ouders?

  - ouders kunnen werken en studeren

  - ouders die problemen hebben of om gezondheidsredenen niet voor hun kind kunnen zorgen worden ontlast

  - de kinderopvang professionele begeleiding van de kinderen bidet

  - professionele stimulering van de ontwikkeling bidet

  - een tweede opvoedmilieu biedt

   

 • Welke functies heft het kinderopvang voor de kinderen?

  - een veilige stimulerende en op het kind afgerichte omgeving

  - aanbieden van andere ontwikkelingsgerichte materialen en educatieve activiteiten dan in het gezin

  - sociale contacten met kinderen

  - contactmogelijkheden met meerdere volwassenen

 • Welke functies heft het kinderopvang voor de samenleving?

  · Economische groei/werkgelegenheid stimuleren.

  · Integratie/ vormgeving multiculturele samenleving

  · Emancipatie van vrouwen stimuleren

  · Ouders ondersteunen bij de opvoeding

  · Tijdig onderkennen van problemen en/of achterstanden

 • Welke functies heeft het kinderopvang voor de werkgevers?

  - personeel kunnen krijgen

  - personeel kunnen vasthouden

  - tevreden personeel hebben en dus ook meer productiviteit

 • Wat zijn de functies van de VVE-programmas?

  - verhogen kennisniveau en vaardigheidsniveau ouders en kinderen (stapprogramma's)

  - vergroten kennis over mogelijkheden en waarde van spel (spel aan huis)

  - ontwikkeling stimuleren (pyramide)

  - voorkomen van onderwijsachterstanden (kaleidoscoop)

  - ouders stimuleren hun kinderen voor te lezen (voorlees project)

 • Welke administratieve processen en registratie heb je bij het werken met kinderen?

  - de wachtlijst

  - de intake

  - het kennismakingsformulier

  - overdrachtsschriften en overdrachtsformulieren

  - groeiboek

  - observatieverslagen

   

 •  

  Een van de ontwikkelingen die plaatsvindt binnen de kinderopvang is

  ‘marktwerking.’ Leg uit wat hiermee wordt bedoeld

  de kinderopvang moet commerciëler gaan werken en concureren met elkaar

 • Wat is een functie van kinderopvang voor de samenleving?
  Ouders ondersteunen bij de opvoeding.
 • Wat is GEEN functie van een speelzaal?
  Begeleiding en behandeling bij ontwikkelingsstoornissen.
 • Een plusfunctie kan zijn:
  Het aanbieden van stimuleringsprogramma's voor de ontwikkeling van kinderen.
 • Kindercentra die plusfuncties vervullen krijgen wel of geen extra subsidie?
  Krijgen hier extra subsidie voor.
 • Wat zijn de basisfuncties die de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk steeds al hadden?
  Opvang, opvoeden, spelen, ontmoeten en ontwikkelen.
 • Is een functie van kinderopvang voor de samenleving ook ouders hulp bieden bij de opvoeding van hun kinderen?
  Ja, zij biedt algemene opvoedondersteuning maar verleent geen hulp en biedt geen gerichte opvoedingsondersteuning.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de taken van een pedagogisch medewerker bij de ontwikkeling?
 • Kijken naar kinderen
 • inspelen op de behoefte 
 • interactie aangaan met kinderen
 • stimuleren en motiveren
 • creatieve impulsen geven
 • bevestigen 
Wat zijn de fundamenten voor een goede ontwikkeling binnen een kinderopvang?
 • emotionele en fysieke veiligheid
 • uitnodigende en uitdagende omgeving
 • kunnen onderzoeken en experimenteren
 • interactie en samenspelen
 • gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen
Wat is een goede manier om er voor te zorgen dat een kind meer sociaal contact heeft?
Door ze aan elkaar te koppelen en in groepjes te werken. Dan leren kinderen elkaar kennen en vinden zij het de volgende keer ook minder moeilijk om op elkaar af te stappen.
Welke vijf W-vragen worden gebruikt bij het maken van een plan?
Wie, wat, waar, waarmee, wanneer
Wat wordt bedoeld met SMART formuleren?
Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
Waar staat de PES formule voor?
 • P = probleem = antwoord op de vraag
 • E = etiologie = oorzaak van het probleem
 • S = symptomen = wat zijn de verschijnselen
Noem drie items die je nodig hebt om een beginsituatie vast te stellen
 • Feitelijke omstandigheden thuis
 • feitelijke omstandigheden opvang
 • positie in de groep en relaties met andere kinderen
 • relatie met de groepsleiding
Wat is een methodische cycles?
 • beginsituatie vaststellen
 • probleem formuleren
 • doel formuleren
 • een plan maken en uitvoeren
 • begeleiding bijstellen en evalueren
Hoe stimuleer je bij kinderen de emotionele en intellectuele intelligentie?
Door continu te bevestigen wat zij goed doen en minder gedrag te negeren.
Wat zijn sociale vaardigheden binnen sociaal/emotionele intelligentie?
 • Empathie ( inlevingsvermogen)
 • sociale vaardigheden: gevoel voor maatschappelijke belangen, organisatiebelangen en voor groepsbelangen, dienstbaarheid, kunnen samenwerken.